Sakkélet, 1990 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1990-03-20 / 3. szám

FELADVÁNYOK 1 S Csák János új feladványszerző mester A. Csák János IX. Szolidaritási v., 1986/89 I. dij Szabadmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás B. Csák János Chess Life 1988, I. dij C. Csák János Caissa Zvolen v., 1988 Ili. dij Önmatt 4 lépésben Szabadmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás D. Csák János „Harmonie” 2. tv. 1989 II. dij E. Csák János „Harmonie" 2. tv., 1989 Ili. díj Ml E E 1 * i Szabadmatt 3 lépésben Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) +sBa6 C) b1sF a4-re duplex „1949. március 14-én szület­tem Békéscsabán, ahol azóta is lakom és vízvezetékszerelő­ként dolgozom. Négy gyerme­kem van - 16 és 1 éves leány, 14 és 6 éves fiú - s talán e lap hasábjain egyszer szerzőként is találkozunk valamelyikük­kel... 1981-ben jelent meg első fel­adványom, amelyet eddig több mint 300 követett. A sakkszer­zés alapelemeinek elsajátítá­sában nélkülözhetetlen segít­séget kaptam - levelezés útján - Benedek Attilától, dr. Né­meth Gyulától és a felejthetet­len Istokovics Feritől. 1955 óta, évi pár alkalommal, rendsze­resen járok a Vízügyi SC (KVM-SC) összejöveteleire, s állandó levélkapcsolatban va­gyok Bakcsi Györggyel és Sza­bó Tiborral. Ezúton köszönöm meg mindannyiuk segítségét! Az előbb említett szerzőbará­taim mellett még Molnár Ár­pád munkái vannak rám legna­gyobb hatással. Külön köszönöm meg Ko­A feladványok megfejtése: A. I. 1. £>c3 £ig6 2. <äxg6 lg7 m. II. 1. Öf6 £>f3 2. 4úxf3 Sc3 m. B. 1. _&h5! (2. §dxc7f #d6 3. e84í)t ®xd5 4. #d1f Sxd1 m.) 1. - £if1 2. b5t ®>xc5 3. m'o3+ fxe3 4. Üxe3 4öxe3 m. 1. - JLf1 2. S bxc7t £? b5 3. #e2t fxe2 4. JLxe2 j|_xe2 m. C. I. 1. gxf4 #h6 2. Sg4 gf1 m. II. 1. _§.xc3 Mc6 2. JLb4 #a1 m. D. A) 1. JLxe4 ILg5 2. „äb7 ®>xb3 3. JLa6 Jld8 m. B) 1. Ixd2 *xb3 2. Sdd6 ®-a3 3. Sdb6 b4m. C) 1. b4<* *c4 2. Sh6#c5 3. Ha6 ÍLxb4 m. E. a) 1. jLxg8 He3 2. Sc6 Sd3 m. b) 1. &xh7 Mg4 2. Mf6 £ie3 m. vács János őriszentpéteri „fel­adványgyilkos" önzetlen segít­ségét, munkáim épségi vizs­gálatáért, Géczi Dénes bará­tomnak pedig a gépi ellenőr­zésekért!" Csák János figyelmet felkel­tő müveivel olvasóink több­ször találkozhattak rovatunk­ban. A szerző most személye­sen is bemutatkozik fenti sora­ival, abból az alkalomból, hogy eddigi eredményei alapján megszerezte a sakkszerző mesteri minősitést. Az itt be­mutatott müvek ízelítőt adnak új mesterünk munkásságából, sokrétű érdeklődéséről. A megszerzett minősítéshez gratulálunk és további ered­ményes sakkszerző munkát kí­vánunk! LÁTSZÓLAGOS játékot je­leztünk az 5403. sz. feladvá­nyunknál. Ez azt jelenti, hogy ha sötét lenne lépésen, vala­mennyi - esetleg csak néhány tematikus - sötét lépésre vilá­gos azonnal mattot tudna adni; minthogy azonban világos te­szi az első lépést, ezek a matt­lehetőségek részben eltűnhet­nek ill. megváltozhatnak, ún. újmattok jöhetnek létre. A lát­szólagos játék szerves - tema­tikus - tartozéka a modern többszintes feladványoknak. 5401. (Brüchner). 1. Mxf5! (2 pont) 5402. (Bakcsi). A) 1. Sb2! B) 1. Sb2! C) 1. me7! (2 + 2 + 2 pont) 5403. (Mladenovic). Látsz, játék: 1. - 4í>xd3/g4/£id-/cxb5 2. íg}xd3/#xg4/jlxc6/jle5 m. 1. Mxd4! lépéskényszer 1. - £}xd3/g4/£>d-/cxb5 2. Ic4/ <i?e4/<äe6/!d5 m. 1. - <#xd4/ axb3 2. jLg1/€>xb3 m. (2 pont) 5404. (Újvári). A) 1. Mg3! #b4 2. £}c1 ®>a5 3. Bg4 ®a6 4. Sa4 m. 2. - #a4 3. 4öa2 #a54. Ia3m. B) 1. £)cf/®c3 2. !g2+ #b4 3. Sa2 #c4 4. Ma4 m. (4 + 4 pont) 5405. (Killgus). 1. _&e3! b1£i 2. Jj_f2 <äc3/<ä?b4 3. JLe1(t) <&b4/<£}c3 4. JLd2 ®>a5 5. Ixc3 m. (5 pont) Megoldások 1989. évi 8. szám 5406. (Labai). 1. d7! (2 pont) 5407. (Nagnibida). 1. 3b6! (2. #c3f «>xc3 3. S xb3f #xb3 m.); 1. - JIb8 2. Öxc5+ ^xc5 3. #d4f; 1. - £ld4 2. ®xb3f _§_c3 3. #xc2t; 1. - ^xf4 2. He3t <&xe3 3. #c3t; (3 + 1 + 1 + 1 pont) 5408. (Goumondy). A) 1. JLh3 Af3 2. d2 lc3 m. B) 1. Sg5 Se6 2. Öh4 Ae8 m. (2 + 2 pont) 5409. (Jansen). A) 1. #d3 £>e5t 2. #c2 £>a3f 3. #c1 £>d3 m. B) 1. ®f3 &d4t 2. #g4 &f6t 3. #h4 ^f3 m. C) 1. ®f3 £}d4+ 2. #g4 £>f3 3. ®h5 £>f6 m. C) 1. ®>e4 #d8 2. ®f5 ®c8 3. #e6 öd4 m. (3 + 3 + 3 + 3 pont) 5410. (Walzinsch). 1. <S}df6 Sg2 2. 4úd7f d4 3. exd3t e.p. Mb2 m. (3 pont). Nehéznek bi­zonyult, kevesen fejtették meg. A megszerezhető 10 + 13 + + 8+19 pontot 12 megfejtő ér­te el; közülük sorsolással Láng Iván (Békéscsaba) lett a hónap fejtője. Jutalma a Sak­kélet 1 éves előfizetése (1990 júliusától). Megfejtések a lap megjele­nését követő hónap végéig, közlésre szánt eredeti feladvá­nyok folyamatosan küldhetők az alábbi címre: Sakkélet (Fel­adványrovat H-1363 Budapest, Pf. 52. A két éven belül közlés­re nem került feladványokkal szerzőik szabadon rendelkez­hetnek. Send originals continuously to the above-mentioned add­ress. After 2 years unpublis­hed problems are at the com­posers disposal. Javítás 5369. Alexander Pituk- Javítás ­Szabadmatt 2 lépésben 3 ikermegoldás Megoldás: 1.1. #xh1 #xb8 2. ge3 £>d2 m. II. 1. Sxh1 #xb8 2. Bf4 #xb7 m. III. 1. Mxe8 Ög5 2. 4úf4 £}g3 m.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék