Sakkélet, 1990 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1990-05-30 / 5. szám

FELADVÁNYOK Bírói jelentés a KVM (Vízügyi) SC 1989. évi kétlépéses szabadmatt-feladványversenyéről I. díj Szabó Tibor II. díj Ányos László III. díj Érsek Tibor 1. dicséret 2. dicséret Csák János Bakcsi György m * .'sL ■ 4 A i §§ >ü Ä Ä Ä M A* % |Ö| i #■ i i M I Szabadmatt 2 lépésben 3 ikermegoldás Szabadmatt 2 lépésben 0-állás A) -sBb4 B) -sFa2 C) -sHd2 Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) vH f5-ről e7-re Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) sG e7-ről h7-re Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) vG a3-ról b2-re C) sF a4-ről b3-ra (folyt). A versenyen 11 hazai szerző 22 művel pályázott. Az egysé­ges számozott ábrákon kézhez kapott művek közül 4 felad­vány mellékmegfejtésesnek bizonyult, 4 feladványt pedig részleges előd miatt nem he­lyeztem (az elődösségi ellen­őrzésben Dr. John Niemann volt segítségemre). A díjas fel­adványokat figyelembe véve, jó színvonalú versenyen a he­lyezettek kiválasztása és a to­vábbi sorrend kialakítása már gondot okozott; hosszas mér­legelés után a következőkép­pen döntöttem. I. díj: Szabó Tibor. Ciklust bemutató modern tematikájú mű. A sötét király három vo- nalbáb-udvaronca közül egy kötésbe kerül, a másiknak kri­tikus lépés után vonalat zár­nak, hogy az eredeti helyétől a királyhoz vezető vonalon létre­jöhessen a matt. (A harmadik báb nyilván szabadságon van, de ez nem csorbítja a mű ará­nyos összhatását.) A szerző az összetett téma bemutatására - a mezőnyben egyedül - a ne­hezebb ikermegoldásos tech­nikát alkalmazza. (I. JLa6 Mxc62.^b5^a2m.ll.1. Md2 #e2 2. JLd3 Mxc6 m. III. 1. Ia1 #a2 2. £>b2 Se1 m.) II. díj: Ányos László. Remek, eredeti gondolat: az alapállás­ban azért nem megy a matt­adás, mert nem lehet az átvál­tozás előtt álló sötét gyalogtól megszabadulni; ha azonban leveszünk egy sötét tisztet, ak­kor a gyalogot rögtön átváltoz­tathatjuk ugyanerre a tisztre, sőt a második lépésben a he­lyét is elfoglaltathatjuk vele, azaz elvarázsoltuk a gyalogot, a matt „kijön”. Úgy érezzük, a 0-állás ezúttal nem a technikai nehézségek következménye, hanem szerves része a témá­nak. [A) 1. b1H _S.xc2 2. Sb4 _áa4 m. B) 1. b1JL JLxc2 2. _fi.a2 JLa4 m. C) 1. b14ö JLxc2 2. <Öd2 &a4 m.] III. díj: Érsek Tibor. A tema­tikai középpontban egy-egy kötésben álló sötét báb kicse­rélése áll, amit útnyitás és ön- vonalzárás keretez, majd a cselekmény a világos bástya ellenoldali, két kötést kihasz­náló mattjával fejeződik be; mindez két szépen összecsen­gő változatban valósul meg. [A) 1. #f4 Sh1 2. JLf2 Sc1 m. B) 1. £»e6 Sc8 2. <£b6 !xc7 m.] 1. dicséret: Csák János. Ere­deti gondolat: a világos király kénytelen önvonalat zárni. A következmény: a sötét király mellett egy mező fedezetlen marad, amit sötét kénytelen messziről hozott saját anyag­gal betömni. A mattállásban - kimondani is szörnyűség - egy-egy világos tiszt felesle­ges, de ez, lévén a témához tartozó mozzanat, nem zavarja szépérzékünket. Emellett azonban sötét játéka kissé szegényes. [A) 1. 4őg3 ®d5 2. £>h5 <&f7 m. B) 1. £>e7 ®e4 2. 4ög6 Jóg4 m ] 2. dicséret: Bakcsi György. A sötét vezér barátságtalan kezdésként elpusztít három erős világos tisztet, amit kissé disszonáns - nem összecsen­gő - játék követ. Homogén egység helyett a három külön­féle matt mégis valamiféle he­terogén teljességet fejez ki. [A) 1. #xh4 #g8 2. JLc3 #xd5 m. B) 1. ®xf3t #xf3 2. _®.b5 #c3 m. C) 1. #xg4 JLxg4 2. JLc4 JLe2 m.j 1. elismerés: Ányos László. A) V: #g6, Sa1, gh8, JLa8, S>h1;S:#f3, #c5, Sa6, Sg8, ÍLc2, JLg7, Öd3, 4öd6, e2, g5. B) sKf1 C) sKh3. Az alapállás­ban sakkban álló sötét először keresztsakkal válaszol, majd a világos király kitérése után a matt mégis az eredeti sakk vo­nalán jön létre. Valószínűleg eredeti ötlet, ami azonban a szabadmatt műfajában nem hat meglepőnek. [A) 1. 4í>e4t *f7 2. <&>g2 JLxe4 m. B) 1. £)e1t JLe4 2. &g1 gxe1 m. C) l. JLh6f *f6 2. ®h2 lxh6 m.j 2. elismerés: Pajor András. A) V: #e7, Ie2, i_a1, Jj.h1; S: ®e5, d4, e4. B) sKd5 C) a1 = h8 D) sKe4 (folyt.). Négy közvetett ütegmatt, miniatűr­ben, de meglehetősen unal­masan. [A) 1. e3 Mb2 2. d3 gf2 m. B) 1. d3 Ig2 2. e3 Sc2 m. C) 1. #e4 Hb7 2. d4 Mf7 m. D) 1. *d4 lg7 2. e4 Mc7 m.j A bírói döntés - érdemi fel­szólamlás hiányában - a meg­jelenéstől számított két hónap elteltével válik jogerőssé. Budapest, 1989. szeptember Laborczi Zoltán sakkszerző mester Olvasóink írják... ,, Hilfsmattaufgaben: Im Hilfsmatt hilft Schwarz dem Weissen ihn mattzusetzen." (Nemzetközi feladványkódex Pi ran, 1958) „A segítőmatt elnevezést ta­lálóbbnak tartom a szabad­matt megnevezésnél.” (Zse­bük O.) „Végre megtudtam, hogyan keletkezett az engem kezdettől fogva irritáló szabadmatt elne­vezés. A cikk végső következ­tetésével a legnagyobb mér­tékben egyetértek: egy kiváló egyéniség tévedése ún. ke­gyeleti okokból sem cipelendő tovább; ma már ő maga sem venné ezt jónéven.” (dr. Kará­éi L.) „A segítőmatt az egész vilá­gon elfogadott, világos, érthe­tő kifejezés. Ezért örömmel üdvözöljük a zavaros „szabad­matt" szó eltűnését a sakkmű­vészet szótárából.” (Szöghy J.-Kiss J.) „Örömmel gratulálok B. úr remek cikkéhez a segítőmatt tárgyában. Különösen tetszett, ahogyan Páros György elévül­hetetlen érdemeit tisztelve vi­lágítja meg a balszerencsés elnevezések történetét. Meg­győződésem, hogy a segítő­matt megnevezés a helyes, mivel értelmes." (író J.) „Köszönet, hogy szabad a szabadmattot régi - segítőmatt - nevén nevezni!” (Tafferner J)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék