Sakkélet, 1991. március - 1992. január (41. évfolyam, 1-12. szám)

1991-07-28 / 7. szám

224 * SAKKÉLET FELADVÁNYOK ...... B írói jelentés a Sakkélet 1989. évi kétlépéses mattfeladvány-szerzőversenyéről M2 1. M2 1. mf7! M2 1. &xc5! M2 1. &c4! M2 1. Be6! Az előközléses versenyen 6 ország 31 szerzője 35 művel vett részt. A magyar szerzők száma 10, ők 12 feladvánnyal szerepeltek. A verseny rutinos szerzőinek pályaművei válto­zatos eszméket ábrázoló, gon­dos kidolgozású modern felad­ványok. Sajnálatos, hogy a rovatban rendszeresen működő igen te­kintélyes számú aktív fejtögár- da tehetségesebb tagjai nem kapcsolódnak be a feladvány­szerzésbe. Döntésemnél igyekeztem az újszerű és komplex tartalmú műveket kiemelni. I. díj: 5352. E. N. Ruhlisz (SU). A feloldható világos ve­zér négy mattal fenyeget; az önfeloldás ötféle módon tör­ténhet. A kulcslépés kiválasz­tása és a négy megtévesztés felismerése élvezetes fejtői te­vékenység. A Fleck-típusú ket­tesek területén napjainkban sok új lehetőséggel találko­zunk, ezek egyike elsődíja­sunk (mely a szerző egyik, 1968-ban I. díjat nyert - itt be­mutatott-művének 21 év utáni tanulságos továbbfejlesztése). E. N. Ruhlisz Problemisty, 1968 I. díj M2 1. Bd6! Megoldása: 1. Bf2?/£}f2?/ £>f3?/JLf2? ’Öe7!/dxe3!/’Ö’c7!/ ^d7!/ 1. Jlf4! fény. 2. '©■c6/ '&ö6/'&e6/'&e5 m. II. díj: 5443. H. Zuk (PL). A lengyel szerző ugyancsak Fleck-típusú kettest mutat be három fázisban: 1. ®d7? után három fenyegetést, 1. igrc5? próbálkozásra négy, végül az 1. &xf7! kulcs után már öt újabb fenyegetést látunk. A fe­nyegetések ilyen halmozása magasan kiemelkedő csúcs­teljesítmény. III. díj: 5333. K. Viksna (SU). A lett szerző feladványát elmé­leti szempontból tartom kie­melendőnek. Az 1940-es és az azt megelőző években a ma­gyar szerzők úttörő munkát vé­geztek az akkor találóan „ha- sogatásnak" nevezett belső védőjáték széles területén. Ilyen szerkezetekkel mai ver­senyeken ritkán találkozunk. A részletes megoldás tanul­mányozása meggyőzheti szer­zőinket, hogy sok feltárásra váró lehetőség rejlik még ezen a területen. 1. dicséret: 5362. Érsek Ti- bor-Lindner László (H). A 3. WCCT A, témájának jól sike­rült kidolgozása. 2. dicséret: 5353. Jurij Aref- jev (SU). A két lekötést meg­szüntető kulcs után változatos hasogató játék. A kulcsbáb há­rom megtévesztő lépése mo­dern elem. 3. dicséret: 5372. Szöghy Jó­zsef (H). A kettős fenyegetést az e5£> hasogató játéka védi. A három megtévesztés szer­vesen egészíti ki a belső védő­játékot. 4. dicséret: 5442. Waldemar Túra (PL). A látszólagos mat­tok a másik két fázisban az 1. - £ic5 védölépés után valósul­nak meg. 5. dicséret: 5402. Bakcsi György (H). Ikerfeladványban a g3 mezőn történő tisztcserék után másvédelmek. 6. dicséret: 5383. Slawomir Woszczynski (PL). Az 1. £>c5? megtévesztés három fenyege­tése a tényleges játék változa­taiban jelenik meg. 7. dicséret: 5441. Buglos Já­nos (H). A d4B két-két feloldá­sa a feladvány két fázisában. 8. dicséret: 5363. Apró Lász­ló (H). Kétszeres Novotny megkettőzve nem új, de a ket­Megoldások 1990. évi 11-12. szám KARÁCSONYI fejtőverseny­nek szántuk, a késői megjele­nés miatt újévi fejtőcsemege lett 11-12. havi kettős számunk 30 feladványa. 5551. (Kisis). 1. ög6? Sh3! 1. ®f6! Bh4! 1. Se3? JLc4! 1. jj.f6? fixd7! 1. Űre3! fény. 2. iärxd3 és i&xd4 m. (2 pont) 5552. (Shire). 1. £>f3? Ba6! 1. £)e6! fény. 2. <2}d6 m. (2 pont) 5553. (Érsek). 1. <&c4? Ba6! 1. &f7? Bxe6! 1. <£)g4! fény. 2. i£re5 m. (2 pont) 5554. (Arefjev). 1. fxe4i fény. 2. ®d3tf3 3. £}e2m. 1.-b2 2. Sxa3t f3 3. £}e2 m. 1. - f3 2. &e2t fxe2 3. #d3 m. 1. - fia2 2. -&xb3f f3 3. Öb8 m. 1. - dxe4 2. 4óc3 f3 3. £>xe4 m. (3 + 1 + 1 + 1 + 1 pont) 5555. (Kozdon). 1. ®f7? JLh5f! 1• Ba8! fény. 2. ®>f7f jLxa8 3. Sd8 m. 1. - _§.xa8 2. ®f7i.d5t 3. Bxd5 h6 4. ®g6 5. Bd8 m. 1. - JLh5 2. Bg4 JLg6 3. Bxg6 hxg6 4. flxa3 5. Bh3 m. 1. - JLd5 2. flxd5 h6 tős fenyegetéseket védő lépé­sek szellemesek és változato­sak. Elismerések (sorrend nél­kül): 5323. Udo Degener (D), 5331. L. Szwedowski (PL), 5351. Efrén Petite (E), 5361. Majoros Béla-Csák János (H), 5371. S. Mladenovic (YU), 5422. Herbert Ahues (D), 5423. Kiss János (H), 5433. E. Etmi- sev (SU). Budapest, 1991 március Tafferner József versenybíró 3. Sd6 ®h7 4. Ba7f ®h8 5. Sxh6 m. 1. - h5 (h6) 2. Sd6 St?h7 3. Ba7f JLb7 4. Bxb7f ®h8 5. Sh6m. (5+1+ 1 + 1 + +1 pont) 5556. (Trommler). 1. Jlg8! fény. 2. Se6t 'S’dö 3. Bb6f <£>e5 4. Bb5 JLxb5 m. 1. - b4 2. Öf7f ®d5 3. <&d6+ ®e5 4. £jc4+ Ü.xc4 m. 1. — <Sxg5 2. <Sg6t ®f6 3. <&xf4t <S>e5 4. <äd3t _ä.xd3 m. (4+1 + 1 pont) 5557. (Petkov). 1. <&e8! fény. 2. <&b8f <S>e5 3. _§.d6t ®e6 4. ÍLc5t ®e5 5. 4öd7f 007 6. JLd4f '&xd4 m. 1 - <Sied3 2. <aa5f ®e5 3. _&d6f ®e6 4. JLa3f <&e5 5. JLb2f 4óxb2 6. <£}c4t £}xc4 m. 1. - fxg6 2. <gje5t <&xe5 3. ^.d6f ®e6 4. _g.b4t ®e5 5. '&c7t Bxc7 6. jLc3f Bxc3 m. (6 + 1 + 1 pont). A feladvány eredetileg a Sakkélet 1988. évi 4. számá­ban jelent meg 5527. sz. alatt. Akkor - tévesen - megfejthe- tetlennek jeleztük, majd ezt az állítást számítógépes bizonyí­tás alapján visszavontuk. A versenybíró végül is ezt az „első díj reményű” feladványt súlyos duál miatt nem helyez-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék