Sakkélet, 1992. március - 1993. február (42. évfolyam, 1-12. szám)

1993-02-15 / 10-12. szám

382 * SAKKÉLET — _____ FELADVÁNYOK =-..........■----------­B írói jelentés a Sakkélet 1989. évi segítőmattfeladvány-versenyéről I—II. díj ex aequo D. Lyris-N. Siotis Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás A versenyen 11 ország 36 szerzőjének 42 feladványa vett részt; ezek közül 5 bizonyult mellékmegfejtésesnek, 2 pe­dig önelődösnek. A hibás fel­adványok közül kettőre nem érkezett javítás. Kiemelkedő művet a ver­seny anyagában nem találtam, és a sok többé-kevésbé köze­pes feladvány között nem volt könnyű a sorrendet eldönteni. A helyezéseknél elsősorban az eredetiséget és a teljesít­ményt, ezen túlmenően pedig a játék és az állás esztétikus- ságát és harmóniáját értékel­tem. Mivel az elődösség vizs­gálatához - Dr. John Niemann halála miatt - sajnos nem kap­hattam, kénytelen voltam saját korlátozott lehetőségeimre ha­gyatkozni, s így csak remény- kedhetem abban, hogy ezen a téren utólag nem érnek kelle­metlen meglepetések... Döntésem a következő: /-//. díj ex aequo: 5328. Basil D. Lyris-Nikos Siotis (Görög­ország). A hadszíntérről visz- szavonuló sötét tisztek kizárá­sa és a maradó zavaró tiszt lekötése a két világos üteg nyi­tó bábjainak felcserélt ellépé- seivel. (I. 1. Bh8 <£>d3 2. !g8 fif7 m. II. 1. Ü.e1 fif7 2. i.d2 £>d3 m.) /-//. dij ex aequo: 5439. Kari Vallonén (Finnország). Az újabban többször előforduló ikresítési mód (az összes hu­szár kétszeri azonos megvál­tozása) azzal fűszerezve, hogy a tétlen b2 sötét huszárnak a feladvány épsége, ill. megfejt- hetősége érdekében kell a vi­lágos huszárokkal együtt vál­toznia, s a megfejetés során l-ll. díj ex aequo Kari Valtonen Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) minden H = F C) minden H = B bemenő és helyet záró d2 gya­log is mindig ugyanilyen tisztté alakul át. Maga a játék egysze­rű, de egységes. (A) 1. <S>c1 4óa3 2. d14ö 4öb3 m. B) 1. ®c1 Ad3 2. d1.á Äe3 m. C) 1. ®e1 Bc2 2. d1 2 2e4 m.) III-IV. díj ex aequo: 5398. Hart Antal (Debrecen). Ellen­sakk és feloldás, élénk vonal­játék ortogonális és diagonális változatban. (A) 1. JLe5f <löc4t 2. _&c3 £d2 m. B) 1. Bd5t <2>f5t 2. Bd3 Öd4 m.) III-IV. díj ex aequo: 5430. Szabó Tibor (Kerepestarcsa). Két-két sötét tiszt helyet cse­rél, s közben a világos király távolodik, hogy a második lé­pésben tempót léphessen. (I. 1. 4óa6 ®e2 2. ®c5 <S>e1 3. <£}c7 £}c8 m. II. 1. Se5f ®>d2 2. JLd5 ®d1 3. Be6 £>xf5 m.) 1. dicséret: 5330. Theodor Steudel (Németország). Szel­lemes ötlet: excelsior, sötét „csonka excelsior” (e2, e3, e4, e5), bezáródó sötét Umnov- sorozat; de azért ez mégis csak mattösszerakás, ha a bo­nyolultabbak közül való is. 2. dicséret: 5408. Claude Goumondy (Franciaország). Élénk vonaljáték feloldásokkal és lekötésekkel. 3. dicséret: 5448. Manne Persson (Svédország). Külön­féle vonalzárások két - nem egészen egyenértékű - válto­zatban. 4. dicséret: 5368. Csák Já­nos (Békéscsaba). Két-két vi­lágos tiszt megsemmisítése négy ikerállásban még akkor sem rossz teljesítmény, ha az annihiláció önmagában már elég régen nem túl nagy vív­mány, de a B-állás játéka kissé III-IV. díj ex aequo Harl Antal Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) vH f4-ről f6-ra kilóg a többi közül. Nem tet­szett az ikresítés, s különösen az előző változatban kiütött vi­lágos tiszt áthelyezése sem. Külön dicséret: 5344. Bakcsi György (Budapest). Jó ötlet, csinos mattok kevés bábbal - és a védtelen lovakat lelövöl­dözik. Elismerések (sorrend nél­kül): 5340. Torna Garai (Egye­lll-IV. díj ex aequo Szabó Tibor Segítőmatt 3 lépésben 2 ikermegoldás sült Államok), 5345. Andics Be­nő (Nyíregyháza), 5379. Érsek Tibor (Budapest), 5390. Kardos Tivadar (Budapest), 5428. Kiss János (Budapest), 5440. Slobo­dan Mladenovic (Jugoszlávia), 5450. A. M. Abramov (Szovjet­unió). Budapest, 1992 február Ányos László sakkszerző mester EXTERTOURS TAVASZI FESZTIVÁL 1993. március 13-21. IX. Nemzetközi Sakkfesztivál 1993. évi nyílt magyar bajnokság 9 fordulós, svájci rendszerű verseny Budapest Sportcsarnok XIV., Népstadion út 2. Főszervező: Csonkics Tünde Rendező: Magyar Sakkszövetség 1055 Budapest, Fáik Miksa utca 10. Telefon: 1116-616 Fax: 1319-738

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék