Sakkélet, 1993. március - 1994. január (43. évfolyam, 1-12. szám)

1993-08-30 / 6-7. szám

220 * SAKKÉLET Bírói jelentés a Sakkélet 1991. évi önmatt-szerzőversenyéről I. díj 5617. Csák János II. díj 5656. Rózsa Andor III. díj 5636. Vladislav Bunka 1. dicséret 5667. L. M. Beszegyin 2. dicséret 5657. Szabó Tibor Ön matt 5 lépésben Önmatt 5 lépésben Önmatt 5 lépésben Önmatt 3 lépésben Önmatt 8 lépésben A) ábra B) vG g7-ről e7-re C) vJi. b8-ról a7-re D) vG e7-ről g7-re folyt. A versenyen 24 pályamű je­lent meg, ezek közül javítha­tatlanul hibásnak bizonyult az 5647. sz. mű. Túlhaladottnak kell tekinte­nünk az 5697. sz. művet, mert az AUW-témát kétszeresen mutatja be Szabó Tibornak a Kiéli Sakkfeladvány Társaság 1984. évi versenyén I. díjat nyert műve. Az 5657. sz. mű korábban jelent meg, s jóval kisebb anyaggal mutatja be a témát, mint az 5677. sz. felad­vány, ezért ez utóbbit nem he­lyeztem. Bár az 5597. sz. felad­vány bástyalépcső-témája nem eredeti - először Balázs Józsefnek az 1941. évi Bláthy- emlékversenyen I. díjat nyert műve mutatta be 21 bábbal, vezéráldozat nélkül -, a Pere- peljuk-feladványt fejlettebb­nek és így helyezésre alkal­masnak találtam. Ugyancsak helyeztem az 5657. sz. felad­ványt, mely az 1959. évi II. Fl- DE-versenyen 4. dicséretet ka­pott Bakcsi-feladvány témáját - egy sötét báb útja egyik sa­rokból a másikba - kevesebb bábbal és sötét királlyal mutat­ja be. A verseny a felsoroltak elle­nére magas színvonalúnak bi­zonyult és elbírálása örömmel töltött el. Döntésem a következő: I. díj: 5617. Csák János. 16 világos gyalogátalakulás meg­határozott tisztté, 4 ikerállás­ban. Ez jelenleg rekordteljesít­mény, melyet nehéz lesz túl­szárnyalni. (Mf: A) 1. gS^t ®e6 2. f8^t ®d6 3. c8£l *c6 4. d84űf ®b5 5. ©xb4f 4öxb4 m. B) 1. f8flt ®e6 2. e8Bt <S>d6 3. c8£st ®c6 4. d8£>f ®b5 5. ©xb4f 4óxb4 m. C) 1. f8Bt ®e6 2. e82t ®d6 3. d82t ®c6 4. c82t ®b5 5. ©xb4t <2ixb4 m. D) 1. g8^Sit ®e6 2. f8£}f ®d6 3. d8Bt ®c5 4. c82t 'S’bö 5. ©xb4f <§}xb4 m.) II. díj: 5656. Rózsa Andor. Ötlépéses önmattfeladvány- ban a fenyegető lépéseken kí­vül még két nagyon szép válto­zatot felmutatni, ritka teljesít­mény. A kulcslépés is rejté­lyes. (Mf: 1. Ma3! fény. 2. 2d5t ®e4 3. 4bxc3f ®e3 4. £>xd1f ®e4 5. £f2f £}xf2 m. 1. - <gie4 2. 4óxc3t ®e5 3. 4őxd1t c3 4. ©xc3t 'S>e4 5. £>f2t £>xf2 m. 1. - ^g3 2. ©xc3t ®e4 3. Ji.f5t 4üxf5 4. ©e5f ®xe5 5. 2e3f £ixe3 m.) III. díj: 5636. Vladislav Bun­ka. A világos kulcslépés után sötét lépéskényszerbe kerül és a két gyalogmatt létrejötte rendkívül meglepő. (Mf: 1. Be4! fxe4 2. ©xe6f ®d4 3. ©■03 exd3 4. ©xe3t 'S’xeS 6. Bg4 d2 m. 1. — f4 2. 2c4 f3 3. 2c5f ®d4 4. 2g4f £>f4 5. g3 f2 m.) 1. dicséret: 5667. L. M. Be­szegyin. A fenyegető lépéssor­rend után három nagyon finom változat következik és megta­lálásuk nem is könnyű. (Mf: 7. Jlf3! fenyeget 2. £}e4| ®xd5 3. ^g3f £>xf3 m. 1. - 2xf3 2. <löe4t ®xd5 3. §ic3t _i_xc3 m. 1. - 2h4 2. 2xb5f ®d4 3. 2xh4 ©xh4 m. 1. - 4E}c4 2. 4öb7f ®d4 3. ©a1f 2xa1 m.) 2. dicséret: 5657. Szabó Ti­bor. Bevezetőmben már írtam erről a feladványról. Itt csak annyit, hogy a sötét király űzé- se folyik h1-ről a8-ra, hogy az­tán a sötét huszárral mattolni lehessen. (Mf: 1. <gjh5 2. ®g1 + 3. ©f2f 4. 2g4f 5. JLc4t 6. e8©t 7. ©d7f 8. ©f3f Öxf3 m.) 3. dicséret: 5666. livko Ja- nevski. Önkötéses kulcslépés után meglepően szép változa­tok, dicséretre méltó. 4. dicséret: 5587. Csák Já­nos. Sötét védekezése önvo- nalzárás és három nagyon ér­dekes változat. 5. dicséret: 5606. G. Jordan, A. Lehmkuhl, F. Fiedler. M. Zucker. A kicsi anyag és a vilá­gos futó váratlan feláldozása annyira meglepő, hogy elő­ször nem is gondol rá, aki fejti. 6. dicséret: 5597. A. P. Pere- peljuk. Bevezetőmben már ír­tam a feladványról. Itt csak annyit, hogy a kevés báb, vala­mint a bástya és a vezér egy­másutáni feláldozása dicsére­tet érdemel. Elismerések (sorrend nél­kül): 5607. I. A. Brjuhanov, 5637. M. Dragoun, 5676. A. Lehmkuhl. Gratulálok a helyezett felad­ványok szerzőinek és további sok sikert kívánok. Budapest, 1992. október hó. Kardos Tivadar nemzetközi FIDE-bíró Feladványhírek, közlemények A FIDE Állandó Sakkszerze­mény Bizottsága 1993. augusz­tus 28.-szeptember 4. között Pozsonyban rendezi meg XXXVI. kongresszusát, amely­re meghív minden feladvány­barátot. A kongresszus szín­helye a Hotel BRATISLAVA. Szállásköltség reggelivel két­ágyas szobában 31, egyágyas szobában 46 US dollár (fejen­ként és naponként). Fél- és tel­jes penziós ellátás igénylésé­re is lehetőség van. A szerve­zők előzetes jelentkezést kér­nek 1993. június 10-ig a követ­kező címen: Bedrich Formá- nek, Zimná 2. 821 02 Bratisla­va, Szlovákia. A jelentkezés visszaigazolásakor részletes programot küldenek. A Vízügyi SC orsz. utóközlé- ses témaversenye: kétlépéses segítőmattfeladványban a megoldás során egy vagy több sötét báb - a matbban is ki­használt - önkötésbe kerül. Félkötéses szerkezet tilos! Versenybíró: Molnár A. Jó­zsef. Pályázatok ábrán névvel és címmel ellátva a verseny­vezető alábbi címére küldhe­tők: Zoltán László, Bp. Buda­örsi út 107. - 1118. Beküldési határidő: 1993. július 30. Fleck Ferenc kétlépéses mattfelad vány-témaversenyé- nek (I. Sakkélet 10-11-12/1992 sz.) meghosszabbított bekül­dési határideje: 1993. július 30. 79 éves korában 1992. októ­ber 31-én elhunyt Eduard Wal- zinsch lett sakkszerző mester, feladványrovatunk régi mun­katársa, fejtőversenyeink részvevője. Emlékét megőriz­zük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék