Sakkélet, 1993. március - 1994. január (43. évfolyam, 1-12. szám)

1994-01-12 / 12. szám

SAKKÉLET * 383 Bírói jelentés a sakkélet 1992. évi segítőmatt-szerzöversenyéről I. díj 5740. C. J. Feather Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás II. díj 5798. Szabó T- Érsek T. Segítömatt 2 lépésben A) ábra B) sK h4-re III. díj EF III. Claude Goumondy Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás 1. dicséret 5739. Bakcsi György Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) vG d7-ről e6-ra C) vG g7-ről f7-re D) sH a8-ról g7-re (folyt) 2. dicséret 5770. Csák János Segítömatt 3 lépésben A) ábra B) g8-ra vF A versenyen 12 ország 25 szerzőjének 42 feladványa vett részt, ebből 2 társszerzemény. Mellékmegfejtésesnek bizo­nyult 2 feladvány. A verseny színvonala magasnak mond­ható, a szerzők sok szép és értékes feladvánnyal jeletkez- tek. A versenyen 19 feladványt helyeztem a következő sor­rendben: I. díj: 5740. C. J. Feather. 2-2 szelep és 1-1 elhárított szelep, valamennyiben szerepel a vi­lágos vezér. Elegáns kidolgo­zás. (Mf.:l. 1.£jd5»a3 2. Bb4 e4 m. II. 1. JLd6 ®a8 2. £>b4 e3 m.) II. díj: 5798. Szabó Tibor-Ér- sek Tibor. Szelepek és szelep­szerű lépések halmozása. Há­rom párhuzamos lépéspár tör­ténik azonos mezőkre. Sötét és világos bástya-futó met­széspont-kombináció. (Mf.: A) l. JLd7 _á.xf6 2. 5.xf6 ®g8 m. B) 1. 2d7 Hxf6 2. <Bxf6 ®f4 m. ) III. díj: EF (Extra fejtőver­seny) III. Claude Goumondy. Kölcsönös feloldó játék mező­cserével. Kötések, félkötés, szelep. (Mf.: I. 1. <£ie4 ®d7 2. Bf5 @d4 m. II. 1. -Öb4 ®f5 2. 2d7 ®-b5 m.) 1. dicséret: 5739. Bakcsi György. Négy világos huszár­átalakulás különböző mező­kön. (Mf.: A) 1. 2b5 d8<£ 2. 2d5 £ixc6 m. B) 1. 2b7 g8£i 2. ®xc8 £>e7 m. C) 1. 2 b7 f8£> 2. 2a7 £>d7 m. D) 1. £>e8 fxe8ö 2. <S>xc8 4í)xd6 m.) 2. dicséret: 5770. Csák Já­nos. 3-3 vonalnyitás ugyanan­nak a világos bábnak, ezekből 2-2 szeleplépés is. (Mf.: A) 1. ®a6 2a8 2. #b5 Ba3 3. £>d2 2c3 m. B) 1. f5 JLe6 2. f4 Jj.g4 3. Ag2 JLe2 m.) 3. dicséret: 5729. Claude Goumondy. 4 világos tiszt- két esetben a vezér - ütése. Vezér és bástyamatt a bástya alapál­lásbeli helyéről, vezér és futó­matt a futó alapállásbeli helyé­ről. 4. dicséret: 5718. Fadil Ab- durahmanovic. Szép vonaljá­ték. Érdekes a sötét félütegek negatív indokló szerepe. 5. dicséret: 5728. Torna Ga- rai. A négy megoldásban két világos tiszt kétszeri ütése. 6. dicséret: 5760. Dr. Pogáts József. 17 lépéses segítőmatt­feladvány, egylépésestől kü­lönböző látszólagos játékkal. 7. dicséret: 5789. Csák Já­nos. Két sötét báb játéka: az ütegből kiváltott báb vonalat zár partnerének. 8. dicséret: EF V. Claude Goumondy. Negatív indokolá­sé sötét szétválasztó lépések. 9. dicséret: 5807. Cseh Gá­bor. 4 echo-ideálmatt mind­össze 5 bábbal. Elismerések (sorrend nél­kül): 5710. Dr. Pogáts József, 5750. Kerekes Ottó, 5768. Vla­dislav Bunka, 5778. Ányos László, 5805. Benedek Attila, 5808. Kerekes Ottó, EF I. Clau­de Goumondy. Budapest, 1993. szeptember Zoltán László versenybíró A két éven belül nem közölt feladványokkal szerzőik sza­badon rendelkezhetnek. „Prof. Marcel Segers - 80” jubileumi verseny „L'Echiquier Beige/Hét Bel­gisch Schaakbord" jubileumi utóközléses szerzőversenyt írt ki szabad témájú kétlépéses mattfeladványokra (ikerállás, ikermegfejtés megengedett, 0- állás tilos). Versenybíró: Barry P. Barnes. Pályázatok - szerzőnként max. 3 mű - ábrán, teljes meg­fejtéssel, névvel és címmel el­látva (21 x 15 cm-es A5 méretű lapon) a következő címre küld­hetők: Ignaas Vandemeuleb- roucke, Overhout 13, B-2170 Merksem, Antwerpen, Bel­gium. Határidő: 1994. február 28. Megfejtések a lap kézhezvé­telét követő hónap végéig, közlésre szánt eredeti feladvá­nyok folyamatosan küldhetők a következő címre: Sakkélet (Feladványrovat) H-1363 Bu­dapest, Pl. 52. Benedek Attila Köszönjük, hogy egész évre előfizette a SAKKÉLETET, de ha el­mulasztotta, még nem késő, hogy előfizessen postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636, 219- 02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Lapunk előfizethető külföldön - csak dollárban! - a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalatnál a H-1389 Budapest P.O.B. 149, vagy a Magyar Hitelbanknál (H-1133 Budapest) 202-10995 számú számláján, vagy külföldi partnereinél.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék