Sakkélet, 1994. március-december (44. évfolyam, 1-12. szám)

1994-05-15 / 3-4. szám

125 * SAKKÉLET i FELADVÁNYOK i Bírói jelentés a Fleck-típus „szigorított” kétlépéses témaversenyéről I. díj Molnár Árpád II. díj Érsek Tibor III. díj Molnár Árpád IV. díj Buglos János Matt 2 lépésben Matt 2 lépésben Matt 2 lépésben (2 ik. m.) Matt 2 lépésben Most már bizonyos, hogy igen nehéz a Fleck-típus csak stratégiai tartalmú, közvet­len szelektáló lépéseket kizá­ró kezelése. Meglátszik ez a beérkezett pályaművek meghökkentően gyér számán, s a vállalkozó­kedvű szerzők kisded csapa­tán is. (Persze, közrejátszott a kiírás körüli zűrzavar is; eb­ben ludas a verseny „kitaláló­ja" is.) No de mindegy: az ered­mény számszerű soványsága ellenére is több szempontból érdekes vetélkedő volt. Szüle­tett egy abszolút kitűnő (I. díj) és szerintem túl merész(?) másmattos játékú (III. díj) mű. A másik két kitüntetett felad­vány a maga nemében hozta a formáját. I. díj: Molnár Árpád. A szük­séges tiszta stratégiai ele­mek bravúros alkalmazásával ötletgazdagon felépített, öt fe­nyegetést bemutató alkotás. A szelektálások szellemes­sége külön öröme lehet min­den hozzáértőnek. A kulcslé­pés, noha tematikusnak, sőt „egyetlennek" látszik, szerin­tem mégis túlságosan „erőtel­jes". (Azt hiszem: létezik vala­milyen szebb kulcs is.) Eme sejtelmem ellenére is csak gratulálnom lehet. Felsőfokon! (1. Be2! fény. 2. £jb5, $_c5, Bd5, Be4, 4őf3 m. Csak 1. - c5, b5, Ü.e3, 2g2, f3 után.) II. díj: Érsek Tibor. Azt hi­szem: ez a legkézenfekvőbb útja a szigorú téma kidolgozá­sának. A helyfogó báb ütés út­ján történő mezőfelszabadítá­sa egyszerű és tiszta. Kifogás­talan megkomponálása nem lehetett egyszerű feladat. Ész­re kell venni azt is, hogy a Sö­tét király körül levő összes me­ző „játszik" a megoldásban. (7. íE)c4/ fény. 2. 4üc3, <£}d2, 4úd6, €tf2, ®h4 m. 1. - Axc6, fxg2, Bxf7, bxc2, flxe5 után.) III. díj: Molnár Árpád. Úgy látszik: bajom van a Molnár­iéle kulcslépésekkel. Pedig je­len esetben valószínűleg nincs is igazam, mert a két megol­dást jelentő lépés maga a té­ma... Mégis a „szabadonfutó” sötét vezér kétszeri lebénítása engem igenis feszélyez. Az egyébként nagyszerű mű teli­találaté másmattos játéka ösz- szefügg „absztrakt" kifogá­sommal. (/. 1. ű'xM! fény. 2. Bc5, ®xd4, &d5 m. II. 1. Mxf4! fény. 2. igrc8, Bxd4, Öe6 m. Csak 1. - JLxc1, _^xa3, JLxal után.) IV. díj: Buglos János. Tiszta ügy: négy fenyegetés, melye­ket sötét önvonalnyitó lépések szelektálnak. A lekötés alkal­mazása az egyik változatban ügyes találat. A látszólag sok figurából aligha lehet megta­karítani, a szerkezet pedig másként nehezen képzelhető el. (7. Jjxe6! fény. 2. &b5, Bc4, Hc6, £>d5 m. Csak 1. - b2, g4 f3, d2 után.) Befejezésül őszinte köszö­netét mondok annak a néhány szorgalmas szerzőtársamnak, akik szerény versenyemet részvételükkel megtisztelték. Budapest, 1993. október. Fleck Ferenc versenybíró Versenybírói jelentés a Sakkélet 1992. évi önmatt-versenyéről I. díj Rózsa Andor Önmatt 3 lépésben 2. díj S. Brüchner 3. díj Csák János Különdicséret Durham Dávid Önmatt 15 lépésben Önmatt 4 lépésben B) vG c5->d5 Önmatt 9 lépésben A versenyen 27 feladvány vett részt, ezek közül 3 mellék­megfejtés miatt kiesett. A díja­sok jó színvonalúak, a dicsére­tes feladványok között azon­ban akad néhány, amelyek jobb kidolgozásban feljebb ke­rülhettek volna. Mindig gondot okoz a soklé- péses önmattok összehasonlí­tása a rövidebbekkel. A több­lépéses művek egyik - sokat látott - típusában a sötét király kergetése folyik addig, míg a bábok a megfelelő helyre nem kerülnek. Bár ezek mozgal­masságával nehéz vetekedni, közülük mégis csak azokat he­lyeztem, amelyek valamilyen módon kiemelkednek, vagy el­térnek a többitől. I. díj - Rózsa Andor (5766.) Ön mattban nehéz téma: sötét gyalogkereszt bemutatása, szép kidolgozásban. Elegáns a témabábot lekötő, helyadó kulcslépés. 2. díj - Siegfried Brüchner (Vili.) Az extra fejtőverseny egyik szép darabja. Szelle­mes, ahogy a világos futó „kör­tánca” és a világos bástya ön-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék