Sakkélet, 1994. március-december (44. évfolyam, 1-12. szám)

1994-12-20 / 11-12. szám

382 * SAKKÉLET TANULMÁNYOK Az 5. WCCTküszöbén... Sakkszerzésünk új hulláma A) Csák János Bo Lindgren '50 - 1992 I. díj Önmatt 5 lépésben (duplex) B) Szabó Tibor Probleemblad, 1988 I—II. dij Önmatt 12 lépésben C) Szabó Tibor 4. WCCT, 1989-92 9. hely Szabadmatt 3 lépésben a) ábra, b) g8 = VB D) Gyarmati Péter 3. WCCT, 1984-88 16. hely Világos nyer E) Cseh Gábor Probleemblad, 1994 - bírói jelentés még nincs ­Matt 5 lépésben ÖRÖMTELI a jelen és a jövő magar sakkszerzőiről Írni, az ezideig jelentkezettek szemé­lyiségi vonásait felvillantani. Ök az 1979-ben megjelent Űj Magyar Sakkfeladvány Antoló­giában - elsősorban koruknál fogva - még nem szerepelhet­tek. Az ismertetésre tervbevett feladvány- és tanulmányszer­zők aránya is megváltozott 3:2-ről 3:1-re, mert a közel­múltban különdíjas tanul­mánnyal debütált SZELES IMRE (Gödöllő, 1963.) immár útóközléses nemzetközi ver­senyeken pályázik. Ezek sorá­ban őstehetségével az 5. WCCT közeli válogató verse­nyén is sorompóba lép. Re­méljük: először, de nem utol­jára... Újabb tanulmányait Így később tudjuk közölni. Csák János (Békéscsaba, 1949.) mester neve világszerte elismert. Feladványszerzöi munkásságát későn, túl a har­madik X-en kezdte, ám ősereje nyomban az élvonalba röpítet­te. Üstökösszerű betörésére - statisztikai adatok mellőzésé­vel -, csupán egyetlen tény: legnépesebb műfajunkban, a szabad matt osztályban négy évi munkásság után a XV. OB- n (1986-88) már ő győzött! Jel­lemzésül e teljesítményhez: miután az első 10-en dr. Páros György nk. nm. bajnokságát, a Xl-en Bakcsi Gy. nk. nm., a XII- en Korponai J. m., a Xlll-on Szabó T. nm., illetve a XIV-en ismét Bakcsi Gy. követte, az 1986-88. évi már Csák mester trónra jutását hozta. Nos, ő azért sorolható az „új hullám" reprezentánsai sorába, mert alkotó munkássága az elmúlt évtized derekán bontakozott ki, és szárnyalt a csúcsra. Jel­lemzésül egyik legfrissebb versenysikeréről, fantasztikus alkotásáról (A): 1. b8£)t JLxb8 2. axb84ót ®d6 3. f8jLt ®>e6 4. g8JLt ®xf6 5. ®g5f ©ag5f és matt, vagy ha sötét indul (duplex!) 1. h1Bt ®g4 2. g1Bt ®xf3 3. f1®t <S)e4 4. eli&t ®d4 5. JLc5t iSrxc5t és matt. A versenyt elbíráló, rop­pant magas mércét állító és megkívánó svéd jubiláns túl­áradó felsőfokú jelzőkkel illet­te. A 2 x 2 világos könnyűtiszt, majd a duplexben a 2x2 ne­héz-figura átváltozás ábrázo­lása egészen káprázatos telje­sítmény, gratulánunk. Csák mester 115 válogatott müvét felölelő első gyűjteménye 1992-ben jelent meg. Szabó Tibor (1955.) nagy­mester neve egyetemlegesen fogalom, a csapatvilágbajnok­ságokon (2-3. és 4. WCCT) vá­logatott feladványosaink húzó embere, ő a „number one". Ezeken időrendben 9+17,5 + 16,5 vb. pontot szerzett. Fontos tényező, hogy sokoldalúsága rendkívüli igényességgel pá­rosul, s ez a világ élvonalának megmérettetésében elsősor­ban a különleges követelmé­nyű, ún. tündér műfajokban ér­vényesül. A Vízügy SK ver- senyzőjeként extraklasszisát a sakkszerző OB-k állandó do­bogós helyezettjeként csillog­tatja, eddig két alkalommal bajnokságot nyert. Bemutatott önmattjának (B) előtörténete magyar vonatkozású. Hét vilá­gos futóváltozás ábrázolása elméleti csúcsteljesítmény, a nyolcadik nem lehetséges. Elérésére a 70-es években Bán J. mester tett kísérletet, amelyet közel tíz évig épnek véltek, az USA-ban is megje­lent, utóbb mégis hibásnak bi­zonyult. Szabó T. nm.-nek a bravúr sikerült: 1. a8JLt 2. b7f ®a7 3. b8J).t ®xa8 4. Sa6t ®b7 5. cBAf ®xb8 6. Sb2f ®c7 7. d8JLt ®xc8 8. fia8t ®d7 9. e8At <S?d6 10. f8At &xf811.gxf8&t ®e5 12. ■£>13+ Jlxf3t és matt. Szabad­mattja (C) utóbbi WCCT sikerét hozta, a világ legjobbjai köré­ben 90 pályázat közül a 9. he­lyen végezni „nem semmi”: 1. f5 Axe6 2. Bb2 J).b4 3. ®b3 <zúxd4t és matt, míg az ikerál­lásban (g8-on VB): 1. Jj.g5 Bc8 2. Bb3 <äb4f 3. ®c3 J).xd4t és matt. Teljes harmó­nia! Felelős munkaköre mel­lett kitűnőségünk szerzői akti­vitása - reményeink szerint csupán átmenetileg-, jelenleg csökken. Örvendetes viszont 1993-ban megjelent feladvány gyűjteménye (TISZA-album), és a MSSZ Sakkszerzemény Bizottság elnökeként végzett társadalmi munkája. Gyarmati Péter (Zala­egerszeg, 1957.) neve ismerős és tanulmányrovatunk rend­szeres olvasóinak aligha kell bemutatni. Vidéki sakkozá­sunk fellegvárában alkotó szerzőnk „eljegyezte magát” az alkotó tevékenységgel. Vá­logatott szereplése sikeres, az 5. WCCT-n szerzőként és ver­senyfelelősként egyaránt ha­tékonyan működik. Stílszerűen csapatvilágbajnoki helyezett­jét (D) idézzük. Elért pontszá­mával sakkszerző válogatot­tunk negyedik legjobbja volt (sorrendben KA, Szabó T. és Lindner L. előzte meg): 1. 4úf2 dlöf 2. 4úxd1 c3f 3. ®g2 Ö-c6t 4. ®h2 '&xd6t 5. Bxd6 c2 6. £id2 cxdm 7. Bd4t Ög4 8. <2}f3+ és matt. Cseh Gábor (1974.) a Víz­ügyben igen fiatalon (novem­berben lett 20 éves, jelenleg tényleges katonai szolgálatot teljesít!) a legjobbak sorába került. Jellemzésül az idén megjelent remeke (E): 1. 0)g6! Négy matt (2. fif4, Sg5, £>e7 és £>h4) fenyeget, amelyeket védi 1. - Bxd4! Ám világos újít, és 2. f4! után három azon­nali matt (3. Sg5, <2>e7 és <2ixh4) következne. Mindet vé­di: 2. - Jt_xf4. A folytatás: 3. Bel! és csak kétfélét (4. 4úe7 és ■2)xh4) kell sötétnek 3. - Ő-xel-gyel hárítani. A kegye­lemdöfést 4. £)d7! vezeti fel az egyke 5. 4úe7 fenyegetés alak­jában. A védelmekre 4. - Bxd7/&-b4/£g5/ 5. Bx14l 4dxh4lSxgö/f és matt. Valami egészen különös, paradox eseménysort láttunk. A sakk­játszmában a fokozatosan előnybe kerülő fél fenyegeté­sei számát természetszerűen egyre növeli. Cseh Gábor ere­deti, és - bátran mondjuk ki - zseniális gondolata éppen az ellenkezőjét jeleníti meg. A kulcslépés négyes mattfe­nyegetése a második világos húzással trojkává, a harmadik után bigává alakul, törpül. A végső poén: bástya-gya- log-huszár áldozatsort követő­en, amikor a sötét túlerőt mindössze egyetlen mattocs- ka fenyegeti, már nincs to­vább, kapitulálni kénytelen. Korányi Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék