Sakkélet, 1995 (45. évfolyam, 1-12. szám)

1995-10-19 / 9. szám

SAKKÉLET * 287 FELADVÁNYOK Versenybírói jelentés a Sakkélet 1994. évi segítömatt-szerzöversenyéről I. díj 6010. Chris J. Feather Segítőmatt 2 lépésben B) b4 sG d7-re II. díj 5929. Cseh Gábor Segítőmatt 2 lépésben B) c3-ra sG III. díj 6037. Bakcsi Gy.-Zoltán L. Segítőmatt 4 lépésben 2 ikermegoldás IV. díj 5989. Molnár Árpád Segítőmatt 2 lépésben 3 ikermegoldás Különdíj 6040. Cseh Gábor Segítőmatt 8 lépésben 0-állás A) c4 sG b3-ra B) b1 sF b3-ra A nagyszabású versenyen 11 ország 32 szerzője pályázott 42 feladvánnyal. A pályaművek kö­zül mellékmegoldás miatt kie­sett az 5950. és az 5978. sz. mű. A nagyszámú miniatűr felad­vány beillesztését a versenybe külön dicséretek és elismerések kiadásával oldottam meg. Dön­tésem a következő: I. díj: 6010. Chris J. Feather. Igen eredeti kombináció: a sK - különböző színű mezőkre történő - váratlan ellépései után világos üteget képez, majd 1-1 sötét tiszt világos tisztek kiütése révén csak azért kerül önkötésbe, hogy vi­lágos a s® alapállásbeli me­zejét megfoghassa. Emellett a két megoldásban a világos igr és a c2B, valamint a h4sB és a s® szerepet cserél. Ritkán látható remekmű! (A) 1. ®c5 ®g1 2. 2xc4 |>)xc4 m. B) 1. ®e6 2e2 2. igrxf5 4őxf5 m.) II. díj: 5929. Cseh Gábor. Ha­tásos feladványmozzanatok (annihiláció, vonalnyitások, a két sötét témabáb önkötésbe kerülése, világos tisztek sze­repcseréje és ütegjátéka stb.) halmozása. Az I. díjashoz ha­sonlóan a megoldást itt is ne­hezíti, hogy a s® eltérő színű mezőkre lép. A szerző a nehéz témát mesterkézzel formálta meg. (A) 1. J.xf6 £>e7f 2. ®f4 ~&c7 m. B) 1. Jtxd5 <Sd7f 2. ®e4 ®xa4 m.) III. díj: Bakcsi György-Zol- tán László. 6037. Az alapállásban, amelyben egylépéses matt látszik, se sö­tétnek, se világosnak nincs tempólépése. Világos szüksé­ges tempóvesztését az egyik megoldásban a s®, a másik­ban pedig a s£> finom manő­vere teszi lehetővé. Igen ere­deti ötlet, művészi ábrázolás­sal. (L.: j.: 1. - £jxc5 m. I. 1. ®d5 c4f 2. ®xc4 j^bl 3. ®d5 J|.a2 4. ®e6 4í>xc5 m. II. 1. üdö JLb1 2. &XC3 iLa2 3. £}d5 c3 4. Üe7 Öxc5 m.) IV. díj: 5989. Molnár Árpád. Nem mindennapi teljesítmény: a három megoldásban egyen­ként 2-2, összesen 6 sötét tiszt kerül ugyanazon mezőkön ön­kötésbe, a mattokban a kötések kihasználásával. Remek tech­nikai bravúr, amit lényegesen az sem csökkent, hogy az egyik megoldásban a mattadáshoz egy világos gyalog átváltozása is szükséges. (I. 1. 2xe5 4óg3t 2. 'gre4 4áf5 m. II. 1. ^xeS 4óxg5t 2. _&e4 £>f3 m. III. 1. 4áxe4 a8iSr 2. 2axe5 ®a7 m.) Különdíj: 6040. Cseh Gábor. Meghökkentő, szinte kivihetet­lennek látszó gondolat: egy nyolclépéses segítőmattban egy-egy világos gyalog már a harmadik(!) lépésben vezérré változhatna, de csak 2-, ill. jL-átalakulás vezet célhoz. A verseny talán legeredetibb darabja, de az eltérő lépés­szám miatt az előzőekkel köz­vetlenül nem vethető egybe. (A) 1. g3 4őc6 2. bxc6 b7 3. c5 b82 4. c4 Bxb3 5. _g.b2t 2xb2f 6. ®a1 Bxb1f7.®a2 2b38.®a1 2xa3 m. B) 1. g3 £}g6 2. fxg6 f7 3. g5 f8Jj_ 4. g4 J^xa3 5. Ü.b2t j|_xb2 6. a3 Äxa3 7. ®a1 &b4 8. JLa2 j|.xc3 m.) 1. dicséret: 6036. Zoltán Lá­bai. Igen érdekes ötlet: az egyes megoldások mattadó lé­pései ciklikusan a következő megoldásban tempólépésként funkcionálnak. 2. dicséret: 6019. Molnár Ár­pád. A mattoló világos huszár ötszörös feloldása az f6 me­zőn. Szellemes, hogy az ötödik feloldást éppen a s® eszközli. 3. dicséret: 5940. Csák Já­nos. Háromlépéses feladvány­ban sötét félkötés, valamint 2-2 különböző világos és sötét gyalogátváltozás összetűzése - kissé drasztikus eszközök­kel. 4. dicséret: 6009. Kiss Já­nossal lay Béla. Páros szele­pek a sötét huszárlépések fel­cserélődésével. 5. dicséret: 5938. Bakcsi György-Zoltán László. Világos radikális gyengítése a B-állás- ban merőben más megoldás­hoz vezet. 6. dicséret: 5930. Kardos Ti­vadar. A világos huszár mind­két megoldásban 2-2 várakozó lépést tesz, mielőtt a mattfé­szekbe vándorló sötét királyt megmattolná. 7. dicséret: 5960. Pogáts Jó­zsef. Hosszú királyvándorlás után sötét minorátalakulás, majd az f1 futó kiszabadítása következik, hogy végül a h5G átalakulása révén mattot ad­hassunk. Külön dicséret: 5979. Sz. Bondarenko-V. Kolpakov. Három szép iker­matt a világos gyalog fősze­replésével. 5980. Kárpáti Aurél. Az egyik állásban csak a sötét, a másikban pedig a világos ki­rály vándorlása vezet célhoz. Elismerések (sorrend nél­kül): 5939. Molnár Árpád, 5949. M. Bily, 5959. Apró László, 5968. Ch. Jonsson, 5970., 6000. és 6039. Pogáts József, 5990. Th. Steudel, 5998. V. Kopajev, 5999. Nemes Imre, 6008. J.M. Kapros-J. J. Lois, 6020. Dur­ham Dávid, 6035. D. Müller. Külön elismerés: 5973. Kardos Tivadar, 5974. A. A. Grigorjan, 5975. Sz. Bon­darenko-V. Kolpakov. Budapest, 1995 július Érsek Tibor versenybíró Új rovatvezető Chris J. Feather, a neves an­gol feladványszerző vette át a The Problemist segítőmattro­vatának vezetését. Az új rovat­vezető külön is kéri a magyar szerzőket, hogy közlésre szánt feladványaikat küldjék meg cí­mére (10 Tinwell Road, GB- Stamford PE9 2QQ, Anglia). Ch. J. Feather ígéri, hogy a valóban első osztályú feladvá­nyokat azonnal közli! Izraeli Sakkszerzemény Társaság jubileumi versenye Az Izraeli Sakkszerzemény Társaság megalakulásának 50. évfordulója alkalmából ju­bileumi szerzőversenyeket írt ki az alábbi két osztályban: 1. Fláromlépéses mattfelad­ványok, bíró Paz Einat 2. Tanulmányok, bíró Amat- zia Avni Pályázatok - szerzőnként max. 3 mű - „Jubilee Tourney" megjelöléssel a versenyveze­tő következő címére küldhe­tők: Ran Shabtai, P.O.Box 3559, Tel-Aviv 61036, Izrael. Határidő: 1996. április 30. Benedek Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék