Sakkélet, 1996. január - 1997. január (46. évfolyam, 1-12. szám)

1996-05-27 / 4-5. szám

SAKKÉLET * 127 ‘SS SAKKÜNNEP - SZÜLETÉSNAPRA «88 Lilienthal köszönetét mondott a magyar államnak, a Meghatottan szólt Szerényt Sándorról (jobb oldalt), az sakkozók nagy táborának MSSZ volt elnökéről, akinek sokat köszönhet Ivan Aboimov nagykövet megnyi­tója után Kuncze Gábor belügymi­niszter lépett a mikrofonhoz és mél­tatta Lilienthal nagymester sakkpá­lyafutását. Szólt arról, hogy az ünne­pelt sorsa és sakktevékenysége két sakk-nagyhatalomhoz, Magyaror­szághoz és a Szovjetunióhoz kötő­dött. Felsorolta az olimpiákon elért sikereit 1933-ban, 35-ben és 37-ben. Szólt arról is, hogy a kor legkiemel­kedőbb sakkozói, Capablanca, Las­ker, Aljechin, Euwe, Botvinik és so­kan mások voltak az ellenfelei. Az 1930-as évektől Lilienthal Andor a Szovjetunióban élt, ahol megkapta az érdemes sportmesteri címet és Moszkva, majd a Szovjetunió bajno­ka címet is megszerezte. A nagy­mestert az 1940-es, 50-es években a világ legerősebb nagymesterei kö­zött tartották számon. Nagy taps kö­zepette adta át Kuncze Gábor be­lügyminiszter a Magyar Köztársa­ság elnökének, Göncz Árpádnak ki­tüntetését, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét a 85 éves nagymesternek. Ezt követően köszöntésekkel, virá­gokkal és ajándékokkal halmozták el a magyar-orosz nagymestert nagy taps kíséretében. Kirszan lljumzsinov- nak, a Kalmük Köztársaság és a FIDE elnökének üdvözletét, gratulációját Berik Balgadajev tolmácsolta, aki be­jelentette, hogy a FIDE elnökének dön­tése értelmében, Lilienthal Andornak élete végéig, havi 750 dollár tisztelet­díjjal ismerik el eddigi munkásságát. (Szmiszlov nagymester már megkap­ta az emelt támogatást, aminél szeré­nyebb összeg minden 65. életévét be­töltő nagymesternek jár majd a jövő­ben.) A FIDE küldötte felolvasta az el­nök úr levelét is. A szívhez szóló so­rokból íme néhány: „Külön is szeretném hangsúlyoz­ni a tanítómester tehetségét, aki idő­sebb jóbarátként gyengéd szeretet­tel nevelgette a felnövekvő nemze­déket, önzetlenül megosztotta a fia­talokkal tudását és tapasztalatát. Bölcsességéből nemcsak a világbaj­nokok meríthetnek, hanem a sakk egyszerű szerelmeseinek ezrei is, többek között a ma kezdődő fesztivál vendégei és résztvevői is. Andre Ar- noldovics kívánok önnek jó egészsé­get, alkotói sikereket, eredmények­ben gazdag további életet és minden szépet, jót" - zárta sorait Kirszan lljumzsinov. Ambrus Zoltán a Magyar Sakkszö­vetség főtitkára is szívből köszöntöt­te az idős nagymestert, s egy sze­mélyes élményét is felelevenítette. Borisz Hropovnak, az orosz sakk- szövetség alelnökének köszöntője után Alexander Rosal, a „64” című sakklap főszerkesztője mondott szellemes, derűs köszöntőt, majd Mark Tajmanov nagymester, „Már­kusa” emelkedett szólásra, vissza­adva mindazt a kedvességet, amit Moszkvában, születésnapján kapott az akkor őt köszöntő Andrej Arnol­Ivan Aboimov nagykövet köszönti az ünnepeltet dovics Lilienthaltól, „Andrusától". Szépen szólt és végül „megegyez­tek”, hogy bátyjává fogadja az ünne­peltet. Befejezésül kellemes meglepetés következett. Mark Tajmanov, aki ki­tűnő zongoraművész is, a zongorá­hoz ült és kísérte Portisch Lajos nagymesterünket, aki egy Csaj­kovszkij dalt énekelt és Kacsóh dal­játékából, a Rákóczi megtéréséből az ismert áriát adta elő. Még nem volt vége az ünneplésnek, mert Poli­na Dumpe, a moszkvai Minyin kama­rakórus szólóénekesnője először egy orosz románccal, majd Verdi Traviatajából egy áriával zárta a ki­tűnően sikerült estet. Lilienthal An­dor, a 85 éves nagymester megha­tottan köszönte meg az ünneplést. Köszönetét mondott a magyar ál­lamnak, a sakkozók nagy táborának, a rendező Orosz Kulturális Központ­nak, amelynek főigazgatója, Gleb Vi- sinszkij stílusosan egy szamovárral ajándékozta meg és kiemelten, meghatottan szólt a jelenlévő Szeré­ny/' Sándorról, a Magyar Sakkszö­vetség volt elnökéről, a FIDE elnök­ségének tiszteletbeli tagjáról, aki­nek sokat köszönhet és aki segítette élete alakulását. A Lilienthal Andor tiszteletére ren­dezett ünnepség másnap rapidver­sennyel folytatódott, majd a harma­dik napon a nagymesterek sakkszi­multánjaival fejeződött be. Gleb Vi- sinszkij úrtól megtudtuk, hogy ősz­szel sakk-klub indítását tervezik az Orosz Kulturális Központban. Orosz nagymesterek érekeznek majd a klubba, ahol sakktanfolyam is indul Alexander Nyikityin mesteredző ve­zetésével, aki Garri Kaszparov vi­lágbajnok szekundánsa is volt. Szokács László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék