Sakkélet, 1996. január - 1997. január (46. évfolyam, 1-12. szám)

1996-08-28 / 7-8. szám

SAKKÉLET * 255 1 ______________ __ ___ FELADVÁNYOK ___ __ ____ JL V ersenybírói jelentés a Sakkélet 1995. évi önmatt-szerzőversenyéről I. díj 6086. Bakcsi György Önmatt 4 lépésben II. díj 6087. Csák János Önmatt 9 lépésben III. íj 6067. Csák János Önmatt 7 lépésben IV. díj 6127. Reino Heiskanen Önmatt 20 lépésben 1. dicséret 6097. Zoltán Labai Önmatt 3 lépésben A verseny keretében 7 ország 17 szerzőjének 22 feladványa jelent meg. A 6056. sz. felad­ványt szerzője vissza­vonta; a 6107., 6117. és 6144. sz. feladványok hibásnak bizonyultak. A feladványok átvizs­gálása után az alábbi helyezési sorrend ala­kult ki: I. díj: 6086. Bakcsi György. A fenyegetés­ben és az 1. - e3 válto­zatban tetszetős ütegjá­tékkal világos 2-2 leső­báb áldozatát ábrázolja Ez a játék egyben a sjL terelését is teljesíti. (1. Be8l fény. 2. 4üxe4t JLxb5 3. Öc5f _§.xe2 4. £ld3t jLxd3 m. 1. - e3 2. 4őxe6t JLxb5 3. <Sef4f j^xe8 4. Iüg6t JLxg6 m; 1. - 4üb6/c7 2. JLd6t ®xd6 3. •&(x)b6t ®e5 4. £}d3f JLxd3 m.) II. díj: 6087. Csák Já­nos. Az 15 és a g4 téma­mezőkön motívumhal­mozásként világos tisz­táldozatokat tartalmaz. Ugyancsak ismétli a Bf8 lekötőlépést. A megoldásban ízléses minorátalakulás is he­lyet kap, ami az a8- mezőn is ismétli a bás­tyát. A megoldásban gördülékeny ritmikus- ság is jelentkezik. (1. Bf5! exf5 2. JLg4f fxg4 3. Bf8 e6 4. &e1 g3 5. a8S g2 6. Bf5 exf5 7. ,Ö'g4t fxg4 8. Bf8 g3 9. _ä.f2 gxf2 m.) III. díj: 6067. Csák Já­nos. A két változat egyi­kében öt világos huszá­rátalakulás, másikában öt világos bástyaátala­kulás. Ötletes gondolat. (1. Qh4V- ®f6 2. g8£it ®xe6 3. f82>t ®d6 4. e8^t ®c6 5. d8<ät ®xb6 6. c8£>t Bxc8 7. Bb5f <Sxb5 m; 1. - <£xh4 2. g8Bt ®>f6 3. f8Bt ®xe6 4. e8Bt <&d6 5. d8Bt ®c6 6. c8St S>xb6 7. Bb5f £lxb5 m.) ÍV. díj: 6127. Reio He­iskanen. Világos üteg­mozzanatok halmozá­sa. Sok báb. (1. h8B!12 2. Bf8 ®g1 3. £xf2t <S>g2 4. _t.c5 h2 5. Bf2f <S>g1 6. Bf4t! ®g2 7. ®d7! ®h3 8. <£>e7f ®g2 9. ®>e6 'g’hS 10. ®e5t ®g2 11. <S>d4! ®g1 12. ®d3t ®g2 13. ®e3 ®g1 14. <S>e2| ®g2 15. Bd4! ®g1 16. Bd3f ®g2 17. ^.e3! c6 18. d6 c5 19. b5 c4 20. Bxc3 £)xc3 m.) 1. dicséret: 6097. Zol­tán Labai. A két temati­kus megtévesztést te­matikus lépések védik, amelyekre a kulcslépés után van változat. Az e4-re kényszerítést 3 különböző világos báb teljesíti. A főtéma: meg­nyíló világos vonalak elzárásra kerülnek. (1. £)h7? fény. 2. ©xe4f; 1. - bxa5! 1. Bf7? fény. 2. ©xe4t; 1. - b4! 1. Bg7! fény. 2. <g>d7f ®d5 3. ©xe4f; 1. - bxa5 2. Bc5t ®xd6 3. ■g)xe4t _ä.xe4 m. 1. - b4 2. <£c4t ®f5 3. fxe4 JLxe4 m.) 2. dicséret: 6142. Waldemar Túra. A kulcslépés előzete­sen zárja a fenyegetés­ben megnyíló sötét vo­nalat. Sötét két változat­ban a fenyegető világos báb ütésével és világos vonal nyitásával véde­kezik. Ez utóbbi duálel- hárító elemként hat. A harmadik védőlépés világos vonal nyitásá­val védekezik, mely elem egyben a károso- dosá is. 3. dicséret: 6046. Ró­zsa Andor. Ütegek és kötések látványos ka- valkádja. 1. elismerés: 6141. Tafferner József. Kétlé- péses önmattban sötét öt különböző futólépés­sel védekezik. 2. elismerés: 6057. Nemes Imre. Érdeke­sen bontakozik ki a <Slf3 matt. 3. elismerés: 6126. I. Brjuhanov. Egyszerű bájos játék négy világos tisztáldozattal. Budapest, 1996 június hó Zoltán László versenybíró R-R (retro-rovat) 5 A Magyar Sakkélet 1975. évi 3. számában kiírt nemzetközi fejtő­versenyen Molnár Ár­pád 4 eredeti retrofe- ladványát kellett kiele­mezni. Ennek egyik da­rabja kiemelkedett a többiek közül, mert a retrojáték 3 átváltozott világos futó megsemmi­sítését bizonyítja. Több mint 20 év el­teltével a Sakkélet 1996. évi 2-3. számá­ban publikált II. sz. retrofeladványban 3 átváltozott világos bástya eltűnését ve­zette le a szerző. A sorozat harmadik tagjaként megjelent III. sz. retrofeladvány 3 át­változott világos vezér kiütését tartalmazza. Erre a feladványra fej­tőversenyt írtunk ki, melynek megoldása - az utolsó 4 lépéspár le­vezetése - a következő: 1. b3x©ra4 a7-a6 2. ®c6-b5f a6x©b5 3. Öd5-c4t b5x©c4 4. ■©■32-031 c4xBb3+. A négy lépéspárral ko­rábbi állás: WM. A fejtőversenyre 10 helyes megoldás érke­zett be. A fejtők dicsér­ték a művet és méltá­nyolták azt a tematikus ráadást, hogy világos is vezérkiütéssel indít a visszaelemzéses játék­ban. Könyvdijat nyertek: Gaál László (Szőce), Modla Ferenc (Bp.) Horváth Histván (Fo- lyód). Helyes megol­dást küldtek még be: Blázsik Zoltán (Sze­ged), Leszkóczi Fe­renc (Abasár), Maraf- fai Tamás (Bp.), Ne­mes Imre (Kötegyán), Tafferner József (Bp.), Tóth István (Gamás), Ph. Schnoebelen (Franciaország). Új retro- fejtöverseny A nehéz téma 3 át­változott világos hu­szár esetére is meg­valósítható; így a té­makör teljessé válik. Molnár Árpád (első közlés) Új fejtőversenyt írunk ki a következő kérdések megválaszo­lására: 1. Mi volt az állás 4 lépéspárral korábban? 2. Kérjük a legrövi­debb bizonyító játsz­ma leírását. A helyes megfejtők között könyvdíjakat sorsolunk ki; különdí- jat kap, aki mellékme­goldást talál. Megfej­tések a Sakkélet felad­ványrovatának címére küldhetők - „Retro- rovat” megjelöléssel - legkésőbb 1996 októ­ber 31-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék