Sakkélet, 1997. március-december (47. évfolyam, 1-12. szám)

1997-05-25 / 3-4. szám

SAKKÉLET #119 E FELADVÁNYSZERZŐK KONGRESSZUSA E A 39. feladványkongresszus Tel-Avivban A FIDE Állandó Sakkszerzemény Bizottsága (PCCC) 1996. október 12-19. között az izraeli Tel Avivban tartotta meg 39. kongresszusát, amelyen 28 tagország képviselője és rajtuk kívül több mint 100 felad­ványbarát jelent meg. A megnyitón Bedrich Formánek, a PCCT elnöke megemlékezett a Bizottság 50 évvel ezelőtt Budapesten megtartott alakuló üléséről - emlékeztetőül: a Bizottság első elnöke Neukomm Gyula, első titkárai dr. Lindner László és dr. Páros György voltak. A PCCC (Permanent Commission for Chess Compositions) 1996 októ­berében Tel-Avivban tartotta - Buda­pesten 1956-ban történt megalakulá­sa óta - harminckilencedik közgyű­lését. Röviddel a kitűzött időpont előtt fegyveres összetűzés robbant ki Iz­raelben, amelynek következményeit nem lehetett előre látni, bár a konflik­tusos helyzet szerencsére lecsitult, nagyrészt emiatt néhány tagország - Egyesült Államok, Bulgária, Spanyol- ország, Lengyelország, a balti álla­mok és Mongólia - távol maradt a ta­lálkozóról. Magyarországot e sorok írója képviselte. Mint a legtöbb esetben, a munka oroszlánrészét a bizottságokban vé­gezték. Ezek vezetőinek a közgyű­lés plénuma elé terjesztett beszá­molóiból kitűnt, hogy a FIDE-albu- mok előkészítése és a WCCT-k (World Chess Composition Tourney) elbírálása rendben folyik, és a kö­vetkező kongresszuson már ered­ményekre lehet számítani. Az ötö­dik sakkszerző (WCCT) világver­seny még nincs lezárva. Végleges eredményt előreláthatólag 1997- ben közölnek. Megtörténtek az elő­készületek a 6. WCCT-re. A ren­dezést Németország feladvány­egyesülése vállalta. A kongresszu­son eldöntötték az egyes osztályok témáit és kijelölték a versenybíró­kat. (Időközben a versenykiírás is megjelent.) Az 1986-88 évi FIDE-album elfo­gyott. A második kiadás angol nyelvű kiegészítéssel előrelátha­tóan az év folyamán jelenik meg. Az 1989-91 évi FIDE-album kétlé- péses mattfeladvány-osztályának elbírálására új válogató bírót kellett felkérni, emiatt késik a könyv meg­jelenése. Az eddig elbírált osztályok ered­ményei alapján a minősítő bizottság új nemzetközi címek megadásáról döntött. Két szerzőt javasolt nagymesteri címre, akik a szabályok szerint erre jogosultak: a macedón, Zivko Ja­A fejtővilágbajnok, a harvardi egyetem professzora, Noam El­kies bemutató előadásával nagy sikert aratott. nevskit és az egyesült államokbeli, erdélyi származású, Torna Garait. Nemzetközi mester lett Juraj Brabec (Szlovákia) és Jean Hayman (Iz­rael). A FIDE-mesteri címet feladvány­szerzőink közül, Csák János kapta meg, amihez olvasóink nevében is gratulálunk. Kihirdettek fejtői minősítéseket is. A már befejeződött megfejtési világ- bajnokságon elért eredmények fi­gyelembevételével kilencen érték el nagymesteri fokozatot. Tiszteletbeli nagymester lett az orosz Kazancev, Úri Avner, a WCCT szervezője a részvételi szabályokat ismerteti aki ott volt már a WCCT budapesti alakuló ülésén is. Bedrich Formánek, a bizottság szlovák elnöke hiányolta a megfej­tési versenyek érdekében kifejtett propagandát. Felvetették ebben a kategóriában is FIDE-mesteri nor­ma megállapítását, de a döntést a következő közgyűlésre halasztot­ták. A megfejtési világbajnoki címet szoros küzdelemben Izrael csapa­ta szerezte meg, a német, jugo­szláv, finn és angol együttes előtt. Első ízben vett részt Japán, mely­nek csapata nagy ünneplésben ré­szesült. Sajnos, a múlt évhez ha­sonlóan, magyar csapat anyagi okok miatt nem vehetett részt a versenyen. Az egyéni győztes az izraeli Noam Elkies lett, aki először vett részt világbajnoki fejtőversenyen, s aki 27 éves kora óta az egyesült ál­lamokbeli világhírű Harvard Egye­tem matematika-professzora, és mellesleg zongoraművész! Nem mindennapi tehetséget ismertem meg benne. Az utána következő egyéni helyezettek: Zude (Németor­szág), Soffer (Izrael) és Kovacsevics (Jugoszlávia) voltak. A számítástechnikai albizottság a fejtőprogramok mellett az Internet nyújtotta lehetőségekkel is foglalko­zott. Az izraeliek előre meghirdetve, az Internet útján, feladványszerző témaversenyt is rendeztek a kong­resszusi hét ideje alatt, ami - mint első ilyen kísérlet - sikeresnek volt mondható. Távoli országokból (Pél­dául Dél-Amerikából) is érkeztek pá­lyaművek. Az 1997. évi kongresszus szín­helyének kijelöléséért nagy volt a „küzdelem”, Pula (Horvátország) és Szentpétervár (Oroszország) kö­zött. A szavazás az isztriai tenger­parti városnak kedvezett, de határo­zat született arról is, hogy a követke­ző kongresszust 1998-ban, Szent­pétervár rendezheti meg. Képek és szöveg: Lindner László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék