Sakkélet, 1998. március-december (48. évfolyam, 1-12. szám)

1998-09-12 / 7-8. szám

252 * SAKKÉLET A FELADVÁNYOK A A Sakkélet 1996. évi önmatt-szerző versenye f. díj 6237. Csák János Önmatt 5 lépésben B) d4vG g5-re C) e2sG b2-re II. díj 6202. Eugene Fomicsev Önmatt 3 lépésben III. díj 6201. Bakcsi György Önmatt 2 lépésben B) e5-re sH C) e5-re sG 1. dicséret 6186. Oleg Paradzinszkij Önmatt 5 lépésben Szomorú kötelesség­nek tettem eleget a ver­seny elbírálásával, amit a sokunk által tisztelt és szeretett versenybíró, feladványszerző, a Sakk­szerzemény Bizottság mindvégig aktív tagja, Tafferner József - halá­la miatt már nem tudott elvégezni. Az átlagos színvona­lú versenyen 30 felad­vány vett részt, melyek közül 4 mellékmegfej­tés miatt kiesett. Sajnos a soklépéses (6 lépésnél hosszabb) művek megelégedtek az unalomig ismert té­mával (a sötét király kergetése, a pattfelol­dás, tempóvesztés vagy mattösszerakás) ame­lyek többségében sem­mi újat nem találtam. I. díj: 6237. Csák Já­nos. Ötletes szerkezet, mely 3-3 azonos bábbá történő világos gyalog­átalakulás bemutatását teszi lehetővé mindhá­rom ikerállsában (BBB- VW-HHH). Az első ál­lás megfejtése után a továbbiak már kicsit gépiesnek tűnnek. (A) 1. d8M! fény 2. fifSt; 1. - £>xd8 2. exd8S ÍLxd8 3. d7t ÜC7 4. d8S 5. Bfóf lf5 m. B) 1. d8W fény. 2. ®-f8/®T6t; 1. - £}xd8 2. cxd8i»r _ä.xd8 3. d7f _§c7 4. 08^ 5. ®f6t JLf5 m. C 1. d8g)! fény. 2. 4J>e6f; 1- - §^xd8 2. cxd8Ü j).xd8 3. d7| JLc7 4. d84b 5. <ae6f JLf5 m.) II. díj: 6202. Eugene Fomichev. Kevés báb­bal kidolgozott, sokat látott téma: a világos lé­pések ciklikus körfor­gása (AB-BC-CA). Ap­ró tisztátalanság, hogy az 1. - JLxf2 2. fixc5t 3. ®b4t változatban az egyik témalépés (^b4) is szerepel. (1. Sc2! fény. 2. 2xc3f (A) Axc3t 3. ^b4t (B) _ä.xb4 m. 1. - d4 2. #b4t (B) sÉ?d5 3. ®xc5 (C Bxc5 m. 1. - _§.xc6 2. ®xc5t (C <S>xc5 3. 2xc3f (A) JLxc3 m.) Ili díj: 6201. Bakcsi György. Lám, még min­dig vannak lehetősé­gek a kétlépéses ön­mattban is! Szórakozta­tó a világos vezérnek a bábcserés ikresítéssel létrejövő különböző ütegek elleni harca. Kü­lönösen szellemes a C- állás megoldása, ahol sötét legyengébb nyitó­bábjának megmozdítá- sáért világosnak is gya­loggal kell a kulcsot meglépnie. (A) 1. &g4! fény. 2. ®xe4t; 1. - ^.h7 2. ^re6f; B) 1. &a1! fenyeget 2. ®a2t; 1. - 2a8 2. ®,xa8f; C 1. f4! fenyeget 2. ^rd4t; 1. - e3 2. ®g2t) 1. dicséret: 6186. Oleg Paradzinszkij. A két vál­tozat során a világos vezér a két szemközti sarokmezőn kényszeríti mattadásra a sötét bás­tyát. Kevés báb, jó ki­dolgozás. (1. #e11 lé­péskényszer; 1. 2xa7 2. <£}b6f cxb6 3. &f4f JLxf4 4. c4f ®>d4 5. ,®ra1f 2xa1 m. 1. - JLxa7 2. JLe4f ^eö 3. ®g3f ‘S’fö 4. ,®’h4t ®>e5 5. ©-h8t 2xh8 m.) 2. dicséret: 6247. Ne­mes Imre. Világos sán­colás és bástyaátalaku­lás, kicsit zsúfolt állás­ban. 3. dicséret: 6203. Eugeniusz Iwanow. A világos futó és huszár szerepe és ezzel lépé­sének mezeje is felcse­rélődik a változatok­ban. Elismerések (sorrend nélkül): 6177. Nemes Imre, 6204. Navarovsz- ky-Benkő, 6205. Rózsa Andor, 6257. Nemes Imre. Kistarcsa, 1997. no­vember. Szabó Tibor versenybíró Feladványgyűjtemények számítógépen Az előd kutatáshoz nélkülözhetetlenek a temati­kusán rendszerezett feladványgyűjtemények. Több feladványszerzőnek van kisebb-nagyobb gyűjteménye, - de mindössze két olyan gyűjte­ményről tudunk, melyek az egy-egy műfajban köz­zétett művek közel teljes körét tartalmazzák, és elődkutatás céljából bárki számára hozzáférhetők. A kétlépéses mattfeladványok átfogó gyűjtemé­nye az Albrecht-gyűjtemény néven ismert rendsze­rezett összeállítás. A gyűjtő Hermann Albrecht 1982-ben bekövetkezett halála után a gyűjtés folyamata megtorpant; a gyűjtemény több szerző kezén ment keresztül, míg végre az ügy megnyug­tató módon rendeződött. A gyűjteményt ma Udo Degener (Stephensonstr. 47, D-14482 Potsdam) kezeli; a gyűjtemény számítógépre vitt adatbank formájában áll az érdeklődők rendelkezésére. A segítőmatt-feladványok összeállítását Nie- mann-gyűjtemény néven ismerjük. Gondozója: Hans Gruber közölte, hogy folyamatban van a mintegy 8000 feladvány számítógépre vitele adat­bank formájában; e munka befejezéséig nem tud az elődösségre vonatkozó kérdésekre válaszolni. Megoldások 1997. évi 11-12. szám (Folytatás a 188. oldalról) 6378. (Mirri). 1. &c8! (2. ®f5t 'S’dö 3. gd6 m.) 1. - <S>d5/ j|xd2/ 2xc8/<g}c4 2. <§}g4/ ®'f5t/^g4/®xb7 (3+1+1+1+1 pont) 6379. (Bantis). 1.&ft! <§>xe4 2. c4 <ä>d5 3. ©f5t ®>xc4/<S>c6 4. ®b5 m. 1. - ®e5/<S>e3 2. £c4t 0xe4 3. <S>b5 <g>d5 4. ^f5 m. 1. - <g>c3/®>c5 2. §>c4(t) <g>b4 3. ©t>11 <$>a4 4. #b5 m. Duálok: 2. 0d3(t) ®>b4 3. e5 <g>c5 4. ©"04 m. (4+1 + 1+1+1 pont) 6380. (Schönberger). l. b7? b1#l 2. bxa8® ®h7! 1. Ac8! (2. £ie8 m. ) ®a4/®,c6 2. 2f5t ®>e7 3. 2xf7f ®d8 4. 2xf8f <S>e7/®'e8 5. £*f5/Bxe8 m. (5 pont) 6381. (Sickinger). 1. 4óe6! lépéskényszer 1. - ®>xe6 2. ^c6t _&d6 3. ^rxc8t 2xc8 m. 1. - JLd6 2. ©■cöt 'S’xeö 3. ©xcSf Hxc8 m. 1. - Ü_c7 2. e8JLt ‘S’xeö 3. JLd7f J)xd7 m. 1. - ÍLb7 2. e8£>t ®>xe6 3. 4í)c7t J)xc7 m. (3+1 + 1+1+1 pont) 6382. (Brüchner). L. j. 1. - 'S’xgS m. 1. Mc2! bxc2 2. ©■cö b3 3. gxh6 g5 4. _&g2 g4 m. (4 pont) 6383. (Chamberlain). Intenció: 1. 45>e2 cJ?b5 2. 2a6 ^4 3. ®d5| <g>b5 4. ®d4 g5 5. Qi4 gxf4 6. 2xb2f _§.xb2 m. Mellékfolytatás: 4. £>f4 g5 5. ®d4 gxf4 stb. (4+1 pont) A szerző az alábbi javított állással kíván szerzőversenyünkön részt venni: Önmatt 7 lépésben Mf: 1. <ae8 <S?b5 2. 2a6 <S>c4 3. ®d5f ®>b5 4. £}f6 gxf6 5. <S?c3 f5 6. <&d4 f4 7. Bxb2t ^_xb2 m. Kér­jük fejtőinket: ellenőriz­zék a javítás helyessé­gét. 6384. (Túra). 1. b4! (2. <£}c3f dxc3 m.) d3 2. £>c7f ®d4 3. £ie6t ®d5 4. <£}xf4t ®>d4 5. £>e6f <g>d5 6. 4öc7t <S>d4 7. <g}b5f <$>d5 8. ®g5| #xg5 m. (8 pont) 6385. (Majoros). A) 1. 2d7 2c3 2. 2d5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék