Sakkélet, 1999. március-december (49. évfolyam, 1-12. szám)

1999-04-28 / 3-4. szám

124 * SAKKELET % FELADVÁNYOK * V. Benedek Attila Krónika 26/1998. Vízügyi SC tv. Ili díj - VERZIÓ ­A szerző elkészíti fel­adványát és elküldi egy elő- vagy utóközléses versenyre. A mű megje­lenik (talán valamilyen versenyhelyezést is kap) - de a szerző nem nyugszik... Saját elha­tározásból - esetleg egy versenybírói meg­jegyzés hatására - újra kézbe veszi, javítgatja, módosítja a művet; így születik a VERZIÓ. (Az itt bemutatott l-IV. válto­zat eredeti feladványai a Sakkélet régebbi szá­maiban jelentek meg; az V. sz. változat erede­tijét a Krónika közölte.) I. Alekszandr Suris- kov-Viktor Szizonyen- ko: Matt 26 lépésben. A feladvány az 1988. évi Földeák 70 jubileumi versenyen eredetileg II. díjat kapott - majd az I. és III díjas mű kiesése után egyedüli díjas lett. Bár a műben eddig senki sem jelzett hibát, a szerzőpáros úgy dön­tött, hogy az eredetileg 7-bábos művet egy g7- re állított sötét gyalog­gal „megfejeli”. A meg­fejtés nem változott: 1. Ac7t <S>b7 2. «'hit ®a7 3. ®g1t <S>a8 4. #g2t ®>a7 5. ®f2f <S>a8 6. ^a2t <S>b7 7. ^d5t ®>a7 8. ■#c5f <®a8 9.0-061 ®b7 10. ■©-eSf <S>a7 11. ®e3| <S>a8 12. ®a3t ®a7 13. ®f3f l“árb7 14. 0f8t &a7 15. ®f2f ®>a8 16. #a2f ®a7 17. 0g8f <S>b7 18. ©■döf ^08 19. ®e6f ®b7 20. ®-e4! <S?c8 21. 'Sre8t <S>b7 22. ®-c6f ®c8 23. Ab6t ®b8 24. J.xa7t ®xa7 25. ®c7 b4/g5 26. ®b7 m. II. Benedek Attila: Segítőmatt 2 lépésben. 2 ikermegoldás. A kará­csonyi feladvány első közlésében 4 sötét futó állt a táblán (az egyik sajtóhibás helyen), a megoldás ugyancsak sajtóhibás volt. A verzi­óban eggyel kevesebb sötét futó áll a diagram­ban, az ikerállás iker­megfejtéssé „neme­sült”, a két megoldás jobban harmonizál: 1.1. <2jdc7 <2ög6 2. Sd5 §^e4 m. II. 1. Qe7 £>d3 2. Jtd5 <ab5 m. III. Buglos János: Matt 2 lépésben. „Négy sötét tiszt hasogatása - az ötödik sötét tiszt játéka valójában álhasogatás. Öt báb hasogatásával a verseny élére került vol­na.” így a bíró - mire a szerző megmutatta, hogy ő ezt is tudja! Az eredeti állás némi átala­kításával, négy báb megtakarításával (15+ 10 helyett 13+8 báb!) tisztán mutatja be öt sö­tét báb hasogató játé­kát. A verzió megoldása: 1. Md6! lépéskényszer; 1. - Mb-/Mxa8/Sxb7/ Bc8 2. b8/bxa8^/ Ü.xb7/bxc8 m. 1. - !c/Sxc2t/. Hb3/Sd3 2. c3/’Örxc2/cxb3/cxd3 m. 1. - jt-/JLxe5 2. <5}xc3/T0c5 m. 1. - 4í)f- /§ixd6 2. Exd4/ <£}xd6 m. 1. - £>g/4íixe5 2. B(x)f4/£}f6 m. IV. Ladislav Salai: Matt 2 lépésben. A szerző szerint a ver­senybíró - aki a felad­ványt 2 dicsérettel jutal­mazta - nem értékelte kellően a mű teljes tar­talmát: mindössze a Vlagyimirov-témát emlí­tette meg - holott a fel­advány a Vlagyimirov- Ojanen-témát mutatja be. A verzióban a szer­ző a b5-ön álló világos futót világos gyaloggal helyettesítette, így az új állás témája: Vlagyimi- rov-Ojanen-Fleck. A verzió megoldása: 1. £>e2(A)? £jrxe2(a)l 1. £>f3(B)? ®xf3(b)! 1. ­<äf5(C)? ®xf5(c)! 1. Md1! Lépéskényszer. A változatok megkere­sését az olvasóra bíz­zuk. V. Benedek Attila: Segítőmatt 2 lépésben. Az eredeti 3+6 bábos állásban a versenybíró szerint egy sötét futó helyett sötét gyalog is elegendő. A szerző ak­ceptálta a bírói véle­ményt és az állás némi átalakításával egy sötét huszárt is megtakarí­tott. A 3+5 bábos ver­zió két megoldása így jobban egybecseng: A) 1. <Sif4t ®c4 2. ä.f3 £}f1 m. B) 1. 4?}e3t <^>e6 2. JLe4 4í>e2 m. Benedek Attila Kiss János kilencven éves! I. Kiss János Izé 1938 I. díj Matt 2 lépésben II. Kiss János Sportowiec v. 1958 I. díj Matt 2 lépésben III. Kiss János M. Sakkszöv. gytv. 1971 I. díj Matt 2 lépésben IV. Kiss János Wilson 20. tv. 1978 I. díj 4 tíi A IS* £ AH 8 A * Matt 2 lépésben V. Kiss János 3. Challenge tv. 1986 I. díj ősi® s.^ a* t Sl a ­mm- m m Matt 2 lépésben VI. Kiss J.-Buglos J.- Molnár H. Paralléle-50, 1948 ®A> wmmjmm A A. I A #A ■ I IljSI ■ Ági /. Matt 2 lépésben VII. Kiss J.- Tafferner J. MAT-PAT, 1990 ^TT * A 1 ■ I A 'é’A ~T~ A ■ A ■ AM Matt 2 lépésben Vili. Kiss J.-Benedek A. MAT-PAT, 1991 Külön elismerés IX. Kiss J.-Sallay B.- Szöghy J. Magy. S.élet, 1984 I. díj H A Wi A Ő.M? *** n í Segítőmatt 2 lépésben • Századunk harmin­cas éveinek közepén új név jelent meg a ma­gyar sakkszerzők sorá­ban. Az addig ismeret­len Kiss János néhány feladványa érdeklődést keltett és már sejtette a későbbi nagy szerző tehetségét. Kiss János 1909. március 22-én született Újfehértón. Élete folya­matos fizikai munkában telt; közben módot ta­lált arra is, hogy a felad­ványköltészettel megis­merkedjék. Autodidak­taként kezdett feladvá­nyokat komponálni és - nem utolsósorban a kor neves szerzőivel kötött barátsága révén - igen hamar elsajátította a • (ikerállásokat I. a szövegben) • (CIRCE) X. Kiss J.-Molnár Á. The Problemist, 1990 Matt 2 lépésben •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék