Sárospataki Füzetek 9. (1865)

A sárospataki főiskola tanárainak életrajza. XXXIV. Valerius Dávid 1634-1640

356 A sárospataki főiskola tanárainak életrajza. XXXIV. Valerius Dávid. 163?—1640. Valerius Dávid, a gyógyászatban hires orvos, s ezért „excellentissimus“ címmel cimeztetett, zsidó szüléktől szü­letett. Tanult a szalamankai akadémiában, Spanyolország­ban, úgy mindazáltal, hogy tanulmányi pályája bevégezté- vel Spanyol, Frank, Olaszország más akadémiáit is meglá­togatta. Végre Erdélybe Gyulafehérvárra hozatott s Alstéd, Bisterfeld és Piskator Lajos eszközlése által az isteni igaz ság isméretére vezettetvén keresztyén vallásra tért. Ezután 1637. évben I. Rákóczi György erdélyi fejedelem által a sárospataki iskola kormányzására tétetett rendkívüli juta­lommal, ebben a theologiát és filozófiát körülbelül három éven át kitűnő dicsérettel és a tanuló ifjúság sikeres előme­netelével tanította, úgy azonban, hogy néha gyógyított is1). Hogy 1637. évben vitetett á sárospataki iskolába, a régi széniori számadások s ugyancsak a zempléni egyházmegye anyakönyve igazolják ; de elébb vagy később vitetett-e, mint Bényei D. János, nem könnyű meghatározni, mert mindket­ten csaknem ugyanazon évben hozattak az iskola kormány­zására. A sárospataki iskola látogatásairól szóló iratokban s más jelentésekben, és a zempléni traktus anyakönyvében Bényei Jánosnak csaknem mindenütt elébe tétetik: de ez nem dönti el az ügyet, ha ugyan azokban nem annyira az idő, melyben valaki tanárrá avattatott, mint inkább a kitűnő rend és hivatal vétetik figyelembe. Minthogy pedig a sáros­pataki tanárokról szóló Lampe- s Tsétsiféle és a birtokunk­ban levő iskolai törvénykönyvhöz csatolt törvénykönyv Va- lériust Bényei János után helyezik: tehát mig kielégítőbb érvekhez nem jutunk, a tanárok sorrendjét megváltoztatni szükségesnek nem tartom. Weszprémi István ezen férfiú életirásánál ekként pa­naszkodik: „Valerius (David). Ezen „Medicinae Doctor“ról, *) *) Lásd az idézett anyakönyvet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék