Sárospataki Lapok, 1885 (4. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalom

TARTALOM, Lap I. VEZÉRCIKKEK ÉS HASONLÓ IRÁNYÚAK. Az újév kezdetén. I—II. Kérészy Barna . . 1, 19 Viribus unitis. Több érdeklődő ........................... 33 E gy igénytelen szó a prot. tanárok nyugdíjazta­tására vonatkozólag, y—r................................ 49 Az egyházközségi dékányságról. Severus ... 65 Még egy kérdés, ha már nem késő. Örálló . . 89 A lejtő mutatványai. Dr. Heiszler József . . 105 Ev. ref. tanáraink nyugdíjazásának kérdéséhez, ó—y. 121 Más okai annak, hogy templomainkban üres helyek oly gyakran vannak. M. Nagy Lajos . . 137 A prot. püspökök felsőházi tagsága...................... 153 Ész revételek az egyházközségi segélypénztárra. Horváthi S.................................................. 169 A történet tanulságai. Kovács Károly ... 185 A nyugdíjtörvény és a prot. tanárok. Bokor Józs. 201 A lelkószválasztási törvények hiányai. Szentkúty Károly............................................................ 203 Húsvét ünnepén. Osváth István...................... 216 Egyházközségi dékányság felállítása és a segélyügy rendezése. Debreczeni Bertalan .... 233 Az egyházközségi dékányság................................. 212 A főrendiházi tagság joga új stádiumában. Mo~ csáry Lajos................................................. 273 A z oroinosus határozat. Radácsi György . . 276 Egy egyházmegyei határozat. Dr. Baczoni Lajos 280 Az első segélyosztás és a gyámintézet. I—III. Gyöngyösy Sámuel........................... 297, 321, 337 P ünköst ünnepén. Szabó Imre........................... 353 Még nem feledtük el. V.... i...................... 369 E gy nagyfontosságú alkalmi kérdéshez. .. . ml. . 372 Felvilágosítás a „Még nem feledtük el“ című cikkre. Fejes István................................. 385 Az államsegély, amint azt mi kértük. Mocsáry Laj. 401 A convent és iskoláink protestantismusa. AXrj&rjg 417 A vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza kö­zépiskoláink segélyezése ügyében .... 419 Tűzbiztosításunk kérdése. 58000 ........................... 441 M ocsáry Lajos beszéde a tiszáninneni egyház­kerület közgyűlésén...................................... 457 A lelkészi értekezletekről. Fürjész István . . 473 Mindeneket megvizsgáljatok. 1—IV. Dr. Heiszler József...................................... 489, 505, 521, 537 D ebuisset pridem. Szabó József...................... 555 J elen és jövő. Debreczeni Bertalan .... 568 Viszhang és felhívás. Ujj István...................... 585 A z egyenértéki illeték. Böszörményi Károly . 601 A gömöri egyházmegye határozata...................... 617 E gyháztörténeti irodalmunk érdekében. Molnár F. 633 Lap Alkalmi gondolatok................................................. 649 Tanulhatnánk ellenségeinktől. Czinke István . 673 A magyar prot. egyházi irodalomról. Zoványi Jenő ... 689 Ezek is alkalmi gondolatok. Örálló .... 705 Nyilt levél Dr. Baczoni Lajos debreceni jogtanár­hoz. Radácsi György ...... . 721 Az illetók-egyenórték és egyházközségeink. Dr. Baczoni Lajos........................................... 737 E nekügyi tapasztalások és utasítások. Ivánka Sám. 753 Papválasztási törvényeink s még valami, x. . . 769 Az új biblia hírére. I—II. Radácsi György . . 785,801 Felelet az alkalmi kérdésre. Nagy Pál ... 817 A magyar országos ref. lelkészi és tanári özvegy­árva-gyámintézet alapszabályai...................... 822 A magyar országos ref. lelkészi és tanári nyug­díjintézet alapszabályai................................. 825 M egcsalt álmok, hiú remények. H... i . . . 841 Lelkészválasztási törvényeink. Fürjész István . 857 A magyar ref. egyházi kölcsönös tűzkárbiztositó­intézet alapszabályai...................................... 860 E gy indítvány. Tóth Dániel........................... 872 I I. ISKOLAI ÜGY. A népiskolai vallástanitás kérdéséről. I—V. Czinke István................................. 8, 93, 111, 126, 139 A prot. jogakadémiák érdekében. Dr. Horváth Ádám............................................................ 16 A közegészségtan a középiskolákban s annak indító okai. AltjOrji................................................. 26 A közegészségtan a népiskolában és tanitóképez­dében. AlrjOtjg................................................. 36 A protestánsok által kórt iskolai államsegélyről . 48 Népszerű közegészségtan az iskolákban. Dr. Len­gyel Endre................................................. 53 Ö nigazolásúl. Ahr\ör\$............................................ 55 Köszönjük a tanácsot, de egyebet kérnénk és vár­nánk. Gergely Károly................................. 66 T anérarend az osztatlan népiskola számára. Dezső Lajos............................................................ 157 A magyarországi jogakadémiák tanáraihoz. A kecs­keméti jogakadémia tanárai .... 175 A vidéki jogtanodák ügye. V. Krüzselyi Bálint 173 Adalékok a községi iskolák kormányzatához . . 182 A bölcsészet gimnáziumainkban. Kun Pál . . 188 Jogakadémiáink érdekében. Dr. Horváth Ádám 205 A protestáns jogakadémiák ügyének vitatása alkal­mából. Szász Károly....................................... 207 Válaszom. V. KrüzsUyi Bálint...................... 208 A tanári hivatás nehezebb fele. Akt/örje . . . 221

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék