Sárospataki Református Lapok, 1916 (12. évfolyam, 1-53. szám)

1916-07-09 / 28. szám

220 SÁROSPATAKI református lapok 28. szám tagja, 1592-ben aláírt az ubiquitast tagadó tannak ;22 * * 25 1595—96-ban a bursa széniora; 1598-ban ecsedi páp.28 1626. után Debrecenben találjuk, mint lelkészt, ahol kevélysége vagy különcsége miatt (ob insolentiam) állásából elmozdították.24 30 Ily nevű 1644. után szat­mári pap, de ez aligha ő. 18. Szegedi Jeremiás, 1589-ben debreceni tanuló. 19. Szegedi József, 1548-ban wittenbergi tanuló. 20. Szegedi Lajos, ismeretes reformátor, Erdély­ben több helyen pap 1541—1583-ig. Életrajza encye- lopaediáinkban is olvasható. 21. Szegedi Lőrinc. Életrajza s~művei olvashatók a Theol. Ismeretek Tárában s a Magyar írók Élete és' Műveiben. De nincs ezekben megemlítve, hogy van egy éneke (VII. zsolt.) a Szeqedi Gergely énekes- könyvében és egy másik az 1590-iki bártfai énekes­ben (Számkivetésre Dávid megyen vala). Ez az ének megvan a Kájoni János róm. kath. énekesköny vébqp is.26 1575-ben is kiadott egy munkát ilyen címmel: „Új és igen szép komédia a mi első atyáinknak állapotokról.86 22. Szegedi Lőrinc, az előbbinek fia; 1589-ben debreceni tanuló s ugyanitt 1598-ban segédtanár (collaborator). Mint ilyen, több debreceni diákkal hadba vonúlt a török ellen és részt vett az 1596. évi mezőkeresztesi csatában, ahol el is esett. 23. Szegedi Lukács, 1569-ben tóttelki, lelkész s mint ilyen jelent meg a váradi zsinaton.27 24. Szegedi Máté, 1531-ben krakói,*8 1545-ben wittenbergi egyetemi tanuló. Hazajővén előbb (1550) kálmáncsehi," majd sárvári lelkész lett; 1576-ban a dunántúli első prot. püspöknek vagy superintendens- nek választották meg, „ki megemlékezvén tisztiről, gondot is viselt, egyességben és nagy békességben tartotta az ő tiszti alatt való anyaszentegyházat. S minekutána ebbeli szorgalmatosságában tisztességes vénséget ért, sok vigyázási és fáradozási után ebbűi a siralomnak völgyéből az örök anyaszentegyháznak társaságára vitetett.“80 Meghalt 1585. júl. 12-én.31 * 33 25. Szegedi Máté, 1574-ben Avittenbergi tanuló. 26. Szegedi Mátyás, 1575-ben wittenbergi tanuló és a bursa tagja; 1576-ban üdvözlő verset írt Bereg­szászi Péterhez és ugyanakkor .gyászverset Balsaráti Vitus János, pataki lelkész halálára.82 Szabó Károly azt írja róla, hogy ez utóbbinak tanítványa volt s korán elhalt. 27. Szegedi Mihály, 1569-ben berettyó-széplaki lelkész s mint ilyen vett részt a váradi zsinaton.88 28. Szegedi Mihály, 1592-ben heidelbergi tanuló, később kassai lelkész Szegedi Györggyel együtt (1612).34 29. Szegedi Pál, 1545-ben wittenbergi tanuló. 30. Szegedi (Légi) Pál, 1577-ben wittenbergi 22 Lampe—Ember: i. m. 330. 1. 24 Iskolatört. Adattár II. 46. 1. 44 Weszprémi István: Succinta Medio. Biographia. IV. 364. 1. 25 Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár, 1914. 27. 118—119. 1. 26 Sárospataki Füzetek. 8. évf. 426". 1. 27 Lampe—Ember: i. m. 248. 1. 28 Frankl V■: A hazai és külföldi iskolázás története a XVI. században. Pest. 1873. 265. 1. 29 Egyháztört. Emlékek a hitújítás korából. V. 311. I. 30 Egyesság könyve. Pozsony,» 1908. 11 — 12. 1. 31 Bibini: Memorabilia I. 283. 1. Thury E.: A dunántúli ref. egyh.-kerűlet története. Pápa, 1908. I. 61—63.' 82 Régi Magy. Könyvtár III. 1. k. 192 — 193. 1. 33 Lampe—Ember: i. m. 249. 1. 34 Irodalomtörténeti Közlemények. 1910. 104. I. tanuló; 1577-ben a bursa széniora; 1579-ben sáros­pataki tanár.85 31. Szegedi Pál, 1597-ben bölcseleti baccalaureus és oímützi egyetemi alumnus.36 32. Szeqedi Sámuel, 1597-ben debreceni tanuló"; talán ő az a Pastoris (t. i. Szegedi) Sámuel, akit 1601-ben a gyürei (Szabolcs-m.) lelkészi hivatalra ordináltak.37 33. Szegedi Tamás, 1569. május havában irat­kozott be a wittenbeigi egyetemre; 1571-ben Witten- bergben, mint az ottani magyar bursa tagja aláírt a Szentháromság tanának;58 1590 ben tállyai pap s egyszersmind abauji esperes ;39 1596-ban Gömörben egyházlátogató.40 * * * íme ennyi Szegedit szedtem össze innen-onnan a reformáció korából, a múlt lapjairól. Nem kétlem, hogy van még több is. A Szegedieken kívül még sok hires nemzetség tagjai tűnnek ki a XVI-ik szá­zadban, mint buzgó reformátorok, lelkészek és taná­rok. Ilyenek, hogy sokakat mellőzzek, a Szikszóiak, Czeglédiek, Batiziak, Thuriak, Delreczeniek, Károlyiak, akikkel lépten-nyomon találkozunk a hazai reformá­ció történetében. Bizony érdemes volna ezeket is egy-egy csoportba összegyűjteni s velők a magyar reformáció Pantheonját fölékesiteni. S. Szabó József. IRODALOM. * A Kálvin-Szövetség 1916. évi lelkészi konferen­ciájának Emlékkönyve. Szerkesztette dr. Kováts István ref. theol. profeszor. Budapest, Hunnia r.-t. 1916. A 241 lap terjedelmű, díszes kiállítású munka tartalma a következő: dr. Kováts István : Lelkészi konferen­ciánk (1916. január 18—21.). Dr. Ravasz László: Világító szivek (Egyházi beszéd a K.-Sz. közgyűlé­sét megelőző istenitiszteleten). Reqgeli áhitatok: Petri Elek : Az evangéliumi bit ereje; Németh István: Is­ten igéje — mint tükör; Czeglédy Sándor: Éhség és szomjúság Isten igéje után; Uray Sándor: A mi szolgálatunk. — A kálvinizmus: Dr. Kováts István : Miben rejlett a magyar kálvinizmus ereje a múltban? Sebestyén Jenő: A kálvinizmus theologiai alapgon­dolatai; Nagy Béla: A kálvinizmus ethikai alapgon­dolatai ; Sebestyén Jénő: A kálvinizmus szociális alap- gondolatai. — Apoloqetikai kérdések: Dr. Szabó Ala­dár : Bölcsészet, evangélium, protestántizmus; Veress Jenő: A vallásos színezetű modern szellemi moz­galmak és a keresztyénsóg; dr. Rácz Lajos: A modern morálfilozófia eszméi és a keresztyóuség; Lukácsy Imre : A kálvinizmus és a szekták. — Szoci­ális kérdések: Ruffy Pál: A magyar gyermekvédelem föladatai; dr. Berend Miklós : A csecsemőhalandóság elleni küzdelem hazánkban; dr. Lázár Andor: A-lel­35' Sárospataki Füzetek. 8. évf. 412. 1. — Magyar írók Élete és Munkái. 36 Magyar írók Élete és Munkái. 87 Dr. Barcsa ] : A tiszántúli ref. egyh.-kerűlet története. Debrecen, 1906. I. 162. 1. 38 Lampe—Ember : i. m. 279. 1. Iskolatört. Adattár II. 34. 1. 39 Lampe—Ember: i. m. 583. 1. Iskolatört. Adattár II. 44. 1, 40 Gömöri ref. egyh.-megye i) protoeolluma.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék