Sárospataki Református Lapok, 1916 (12. évfolyam, 1-53. szám)

1916-07-09 / 28. szám

28. szám. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK. 219 azután Sárospatakon volt lelkész. Kutatásaim közben feltűnt nekem, hogy a reformáció korában mily sokra megy azoknak a száma, akik Szegedről tudományos pályára léptek és mint ilyenek Szegedieknek nevezték magokat. Eddig is sokat ismertem közűlök, de nem hittem, hogy egy időben ilyen nagyra megy számuk. A protestantismusnak a reformáció korában egyetlen város sem adott annyi lelkes apostolt, mint Szeged. Oly sokan vannak, hogy bizony nehéz közöttük el­igazodni s nem lehet csudálni, ha az egyforma nevek a régi följegyzésekben talán tévedéseket szültek, amiket manapság már bajos ellenőrizni és kijavítani. Csak a krakói bursába 31-en voltak beírva Szeged­ről 1498—1558-ig.1 Miután kutatásaim közben a prot. Szegedieket, akiket csak tudtam, összegyűjtöttem, gondoltam,' hogy nem végzek haszontalan munkát, ha e gyűjteményt közzéteszem, lm ez a históriája ennek a kis dolgo­zatnak. Már a rom. kath. klérus tagjai között több Sze­gedivel találkozunk a reformáció korában. Csak a legnevezetesebbeket említem fel, minők dr. Szegedi Gergely, ferencrendi szerzetes, a hires vitatkozó, a kassai Szántó István és Dévai Biró Mátyás ellenfele; továbbá Szegedi Ferenc szintén ferencrendi barát, több helyen gvardián, custos, a rend superintendense és fő intézője;1 2 Szegedi Mihály nyitrai archidiakonus 1560-ban ;3 Szegedi Gergely, váradi kánonok és székes- egyházi főesperes.4 * A protestáns Szegediek, kiket nekem a XVI-ik századból összeszednem sikerűit, betűrendben a követ­kezők : 1. Szegedi Albert 1564-b3n wittenbergi tanuló és az ottani magyar bursa tagja.6 2. Szegedi András deák, 1553-ban hegedős a Telegdiek udvarában Mezőtelegden.* A Telegdiek korán csatlakoztak a reformációhoz és ez a Szegedi, mint afféle Tinódihoz hasonló, literatus ember, bizo­nyára nemcsak maga reformált patrónusaival együtt, hanem a prot. vallás terjesztésében is részt vehetett. 3. Szegedi Balázs i596-ban tornallyai pap.7 4. Szegedi (Pastoris) Benedek, 1593-ban iratkozott be a debreceni kollégiumba, később contrascriba és szénior lett; 1596-ban Avittenbergi tanuló és a bursa tagja ; 1198-ban heidelbergi tanuló; 1608-ban egyház­látogató Gömörben;8 1620—32. sajószentpéteri pap és esperes,9 ezután csabai (Borsod-m.) lelkész. 5. Szegedi (Pastoris) Dániel, nagygyőri szárma­zású, 1591. okt. 3-án írt alá Debrecenben a kollé­giumi törvényeknek, később itt szénior; 1598-ban wittenbergi tanuló és a bursa tagja; innen átment a 1 Dr. Békefi Bemig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Bpest, 49. 1. 2 Egyh. tört. Emlékek a hitújítás korából. II. 516. 520. stb. 1. 3 Ludov. Némethy: Series paroehianuin et paroehoruin archidioe- cesis Strigoniensis. Esztergom, 1894. 399. 1. 4 Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. Nagyvárad. 1883-84. II. 181. 1. 3 L. a wittenbergi tanulókat Foerstemann, Franki, Bartholo- maeides műveiben ; a bursa tagjait és a debreceni kollégium tanulóit a Thury Etele szerkesztette Iskolatörténeti Adattár (Pápa, 1908.) II. kötetében. 6 Eégi Magy. Költők Tára. VI. 346. 1. 7 Borsod—gömöri esperesség A/2 protocolluma a gömöri ref. egyházmegye levéltárában. 8 Gömöri ref. egyh. megye A/2 protocolluma. 8 Borsodmegye jkönyve a fenti évről 13. 1, Révész K.; Száz­éves küzdelem. Bpest, 1894. 95.1. heidelbergi egyetemre; 1607-ben nagy váradi tanár,10 azután tokaji lelkész s mint ilyen, 1610-ben részt vett a váradi zsinaton.11 Tokajból Debrecenbe ment lelkésznek, itt a debreceni esperesség szeniorévá vá­lasztották s mint ilyen halt el Debrecenben 1620. júl. 21-én.12 Prédikációkat írt és adott ki Váradon, 1609-ben. E könyv utolsó példánya 1849-ben pusz­tult el Nagyegyeden. 6. Szegedi Dávid, szintén nagygyőri származású az alábbi Szegedi (Lascovius) Jánossal együtt, tehát, valószínűleg rokonok. 1590-ben debreceni tanuló, ki­ről Veresmarti Mihály emlékezik.18 7. Szegedi Fábián, mint lelkész aláírt 1576-ban a hercegszőllősi zsinat articulusainak,14 de hogy hol volt lelkész, nem tudjuk. 8. Szegedi (Picus) Ferenc, 1545. előtt szegedi lelkész, egyike legkorábbi reformátorainknak; 1545-ben Konstantinápolyban raboskodott és prédikálhatott a szintén fogoly Mayláth I. és Enyingi Török B. előtt. Fogságából 1554-ben szabadult ki.16 9. Szegedi (Literatus) Gáspár, 1566-ban szalacsi lelkész.16 10. Szegedi (Veres) Gáspár. 1578-ban Désen élt, de hogy milyen minőségben, nem tudjuk. Hihetőleg lelkész volt. Egy munkát, adott ki a jelzett esztendő­ben Kolozsvárt ily címmel: „Szép rövid históriákét nemes ifjaknak igaz barátságokról.“17 11. Szegedi N. Gergely, előbb kassai, aztán deb­receni tanár, majd debreceni, tokaji, egri lelkész, ki a legelsők között ado_tt énekes könyvet (1562.) a re­formált hívek kezébe. Életrajzát megírta Szilády Áron;1* olvasható a lexikonokban is. 12. Szegedi István, előbb debreceni, majd 1575. körűi sárospataki lelkész.19 Róla más művemben (Debreceni és sárospataki papok a reformáció száza­dában) bővebben szólok. 13. Szegedi (Kis) István idősb, a tudós reformá­tor, kinek élettörténetét tanítványa, Skaricza Máté írta meg, újabban pedig részletesebben Földváry László. Olvasható encyclopaediáinkban is. 14. Szegedi (Kis) István ifjabb, az előbbinek fia; 1584-ben Baselben tanult, ahol ki is adta apjának két munkáját, u. in. 1584 ben a Speculum Pontificum Romanorumot, 1585-ben pedig a Loci Communest. Külföldön halt meg, mint egyetemi hallgató.20 15. Szegedi (Lascovius) János, 1591-ben debre­ceni tanuló; 1602-ben üdvözlő verset írt Taksonyi Péternek Heidelbergben megjelent művéhez.21 16. Szegedi (Pastoris) János, 1588-ban witten­bergi tanuló és a bursa tagja. 17 Szegedi (Regius) János, 1590-ben a witten­bergi egyetemre iratkozott be; 1591-ben a bursa 10 Lampe—Ember: Hist. Eccl. Eef. Utreeht. 1728. 638. 1. 11 ü. o. 337. 1. 12 Iskolatört. Adattár II. 97. I. Magyar Írók Élete és Munkái. 13 Ipolyi A.: Veresmarti Mihály élete és munkái. Budapest, 1875. 22. 1. 14 Mokos Gy. : A hercegszőllősi kánonok. Budapest. 1901. 47.1. 16 Verancsics A. emlékiratai. (Mon. Hist. Hung.) 111. k. 161— 164. és 289. 1. 18 Debrecen jkönyve 11. k. 124. 1. 17 Régi Magy. Könyvtár I. 77. 1. . 18 Szegedi Gergely énekeskönyve hasonmásban. Bpest. 19 Debrecen város jkönyve III. k. 517. 1. 20 Régi Magy. Költők Tára. VI. 281. 1. ?i Régi Magy. Könyvtár. III. 1. k. 294, i,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék