Sárospataki Református Lapok, 1934 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1934-01-01 / 1. szám

Sárospatak, 1934 január 1. 1. szám. XXIX. évfolyam. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET, A SÁROSPATAKI FŐISKOLA ÉS A TISZÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETI KÁLVIN-SZÖVETSÉG HETI KÖZLÖNYE FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: DR. MARTON JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK: DR. ENYEDY ANDOR, DR. MÁTYÁS ERNŐ, DR. SZABÓ ZOLTÁN, DR. ŰJSZÁSZY KÁLMÁN és DR. ZSÍROS JÓZSEF. — Kálvin-szövetség részéről: DR. H. KISS GÉZA. TARTALOM: Farkas István, Zsóry György, Pósa Péter, Szentmártony Dániel, Téglássy Andor: Mit várnak... Janka Károly: Jöjj Nagy Király! — Bódy Dénes: Németek és magyarok. (Folyt, és vége.) — Dr. Űjszászy Kálmán: Lázár Károly: A gyermektanulmány vázlata. — Előfizetési felhívás. — Hírek. — Hivatalos rész. — Szerkesztői üzenetek. MIT VÁRNAK. az ú] évtől református egyházunk számára; mit várnak az ú] egyházi törvények életbe léptetésétől és mit tartanak ref. egyházunk legsürgősebb tennivalójának ? ... kérdeztük egyházkerületünk több illusztris vezető egyéniségétől. — Ezeket a feleleteket kaptuk: II. 1. Alaptermészetem a bizakodás. Három ke- serves aratás után az Isten kegyelme ellátott ben- nünket a mindennapi kenyérrel. Miután ennek két- ségbeejtő gondjai az új évben az eddigiekhez ha­ír érték ke! !let!! 1־y1.gt2!3nifíák nsgy többsé- gében földmivelő hittestvéreimet, én úgy vélem, hogy az új esztendő nyugodalmasabb atmoszfé- rában fog eltelni, mint aminőben az utolsó hár- mát átnyomorogtuk. 2. Az új egyházi törvények életbeléptetésével sok minden bajunk nem lesz egészen elhárítva. Arra, hogy a bennük lefektetett újabb eszmék, gondolatok, gyakorlatiasság megteremjék a maguk édes gyümölcseit, hosszabb időre lesz szükség. Mindenesetre javított a régieken, melyeknek több félremagyarázható részét, világosabb, megérthetőbb formába öntötte. Végrehajtásuknak mikéntjétől függ, hogy áldásait már mindjárt éreztesse. Különösen az egyháztagokra vonatkozó fegyelmi részeknek szigorú végrehajtását meg kell előznie a közön- ség legteljesebb felvilágosításának, kitanitásának, hogy azok szükséges volta beleidegződjék az em- berek leikébe, gondolatvilágába, hitébe, meggyő- ződésébe. 3. Legsürgősebb tennivalóknak tartom: a) az egyházi terhek lehető csökkentését. b) az egyházi funkcionáriusok teljes harmó- niájának az egész vonalon való megteremtését. c) a missziói munkánk legintenzivebb gya- korlását. d) az adófizetési készségre való legkiterjed- tebb buzdítást. e) az egyházi tisztviselők fokozottabb köte- lességteljesitését. f) az egyházközségek belső békéjének önzet- len, becsületes, megfeszített munkálása mellett a I. Küldetésünk igaz értelmére ráeszmélt, jobb, hívőbb, áldozni és szolgálni szív szerint vágyódó, új gyülekezeti munkásokat várok az új évtől. Az új egyházi törvénykönyv alkalmazása ezt lehe­tőyé teszi A megismétlődött pusztai bujdosás kereszt- hordozásában s csalódásaiban boldogtalan, testé- ben és lelkében megfáradt édesapák s anyák mellé, munkába álló, veszélytől nem félő, hitében öntu- datosabb, szenvedései fűzében acélossá izzott, alá- zatosabb és mégis gerincesebb, imádkozó, újra bibliás, az evangélium örömét élő mindkét rend- beli ifjúsági munkásoktól várom az új esztendő- ben egyházunk számára a legnagyobb áldásokat. Szükségét látom annak, hogy a Szabályren- deletek minél gyorsabban elkészüljenek és az űj törvénykönyv esetleges hiányosságai igy pótoltas- sanak. A törvénykönyvet is emberek alkották s az ezerváltozatu élet minden problémájára nem figyel- hettek. Meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a kerület minden gyülekezetében annakidején, a Sza- bályrendelet által meghatározott időben, új prés- bitériumok választassanak. Az uj presbiterek nem a vagyon, nem a hivatali méltóság, hanem a lelki arravalóság alapján álljanak be őrtálló helyeikre. Legszükségesebb tennivalóink egyike : a régi dij- levelek helyett új dijlevelek készítése, a progresszív teherviselés alapján. A papiroson szereplő belmisz- sziói munkák helyett: aktiv, munkás missziói mun- kák elkezdendők. Legelső tennivalónk pedig az, hogy az ifjú- ságot az evangéliumi keresztyénség új holnapjára bevezessük és megmentsük. Az elindulás nehéz lesz, de a Krisztussal mindenek lehetségesek lesz- nek minekünk. Jó reménységgel várom az új tör- vénykönyv nyomában az új és szebb életet! Farkas István püspök.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék