Sárospataki Református Lapok, 1936 (31. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

1. oldal. Sárospataki Református Lapok Melléklet. Sárospataki Református Lopok 1936. TARTALOMMUTATÓ. Jövel Szent Lélek Ur Isten a belmisszióhoz. Gróf Haller Gábor. 119—20. * Kálvin Institutioinak régebb kiadásai a sárospataki könyvtárban. G. 169. Keresztes lovagok. Tóth János. 55—56. Kiáltó köveket kérünk. Szabó Lajos. 61—62. Közigazgatói jelentés az 1935—36. iskolai évről. Novák Sándor. 137—8, 144—6. Látogassuk a családokat. Kövér Pál. 175 — 6. Lelkipásztornevelésünk aktuális feladatai. Mátyás Ernő dr. 216—7. Levél. LenkeyGyula. 14—15,20, 48—49,57—58, 65—66,75, 97—98, 103-4, 160—1, 165, 177, 182, 217—8, 242—3, 251 —2, 275—6, 282—3. Létesítsünk Sárospatakon ref. egyházművészeti mű- zeumot. J. K. 155. Makláry Karoly a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület új püspöke. Dr. H. Kiss Géza. 250 — 1. Memento. Dr. Nemes Andor. 13. Még egy szó. Téglássy András. 163. Miklán Gyula. Borsovai Lengyel Gyula. 26—27. Múlta paucis. Komjáthy Aladár. 163—4. Nagypénteki imádságok. Dr. H. Kiss Géza. 77—78. Nemzetnevelés. Dr. Mátyás Ernő. 189—200. Néhány szó a református politikai napilap felállítá- sának kérdéséhez. Fodor György 171 — 2 Országos teol. tanári konferencia. M. J. 29—30. Püspöki jelentés. Farkas István. 245—249, 255—9. Püspöki szózat a meglátogatott gyülekezetekhez. Farkas István. 149—50. Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítása és a genfi dallamok. Szabó Gyula. 239—40, 268—70. Szeptember elején. G. 193. ״Szeretetfalva״ — Fiaihoz! Farkas István. 34—35. Teljes igazságot. Kövér Pál. 56—57. Új építkezés küszöbén. Harsányi István. 47. Újévi üzenet. Farkas István. 1—2. Világválság hullámai között. Báró Bottlik István. 221—2. II. Közéletünk. A biztosítás. Egerházy Lajos. 181—2. Adalékok 60 év előtti oktatásügyünkhöz. Zsoldos Benő. 95—96. A felsőborsodiak őszi közgyűlése t. j. 235. A konventi fogalmazói állás betöltése. Komjáthy Aladár. 42. Alsóborsod közgyűlése, n. b. 230. 234. Angol vendégek főiskolánkban. 86—87. A reformátusok és a Gazdák Biztosító Szövetke־ zete 134. A református kántorok közgyűlése. Hodossy Béla. 230-1. A sárospataki főiskolai igazgató-tanács ülése. M. J. 204—5. A sárospataki lelkészi konferencia témája, prog- rammja és időbeosztása. 81. A stólamegváltás problémája. Batta János. 186—7. I. Vezércikkek és hasonló irányúak: A Dókus —Ragályi emléktáblánál. Farkasfalvi Far- kas Géza. 273. A földmíves helye a nemzet életében. Móricz Mik- lós dr. 36-38, 42-44. A gályarabok. Darányi Lajos. 138—9. A haza mindenese. G 167. A magyar kórusirodalom új útjai. Márton Barna. 273—5, 280-1. A magyar középosztály kulturális felelőssége. Dr. Szabó Zoltán. 80. A mustármag kinőtt. Szabó Lajos. 203—4. A pontosság elve. Komjáthy Aladár. 209—10. A sárospataki népfőiskola. Szabó Lajos. 33 —34. 44—45. A ״szentpéteri üres fészek “ 17—18. 24—25. A theologia V. évfolyama Erdélyben. Fel. szerk. 51 -53. Az Institutio Elöljáró beszédének vége 1536. 99101־. Az Institutio és a gályarab lelkipásztorok emléke. M. J. 104—105. Az ORLE nyilatkozata a reverzális kérdésben. Far- kas István. 263. Áldott, aki jő az Urnák nevében. Harsányi László. 73—74. Dr. Baltazár Dezső püspök jubileuma. 125. Dr. Baltazár Dezső. 1871 — 1936. Dr. Marton János. 185—6. Bizonyos célok felé fussatok. Farkas István. 197—8. Búcsú a vezértől. Farkas István. 189—90. Comenius Schola pansophicájának ajánlása. G. J. 79, 87—88, 92—93, 96-97. Egyházkerületi lelkészi konferencia. Nagy Sándor Béla. 83-84. 90. Egy német theologusunk nyilatkozata. Humbert Günter. 4. Egység, amely többféleség. Dr. Nemes Andor. 267. Építő épület. Dr. Szabó Zoltán 143—4. Főiskolánk művészi reliefjei. Dr. Mátyás Ernő. 69. Főgondnoki megnyitó beszéd. Farkasfalvi Farkas Géza. 249—50. Gazdátlan lelkek. Komjáthy Aladár. 23—24. Generális vizitáció Gelejtől Borsodgesztig. —y—r. 215—6. 222—4. 233-4, 240—1, 259—60. Generális vizitáció a Hernádvölgyön. y. r. 125—6, 133—4, 139—40, 146—7. Generális vizitáció a Szárazvölgyön, y. r. 102—103. ^ 107—8, 114—115, 120—1. Generális vizitáció Szikszón, y. r. 3—4. Hívó szó. Svingor Jenő. Hubertendorfi paraszt nevelő-otthon. 7—9. Húsvéti meditáció. Gróf Haller Gábor. 84—86. Igaz gyöngyök: — Isten komótján. Farkas István. 159-60. Imádság. Dr. Baltazár Dezső. 99. Isteni vezetés. Svingor Jenő. 175. Jégkárosult lelkészek és tanítók. Farkas István. 181.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék