Sárospataki Református Lapok, 1944 (39. évfolyam, 1-47. szám)

1944-01-01 / 1. szám

Sárospatak, 1944 január 1 1. szám XXXIX. évfolyam SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK A T1SZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET. A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS FÖ- ISKOLA ÉS A TISZÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETI KÁLVIN-SZÖVETSÉG HETI KÖZLÖNYE FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: DR. MARTON JÁNOS SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: DR. MÁTYÁS ERNŐ, DR. SZABÓ ZOLTÁN, DR. ÚJSZÁSZY KÁLMÁN, DR. ZSÍROS JÓZSEF, DARÁNYI LAJOS és KÁNTOR MIHÁLY TARTALOM: Dr. Enyedy Andor: Pásztorlevél a tiszáninneni református egyházkerület valamennyi hívéhez.— Dr. Nagy Barna: Az egyház és a nemzetközi újjáépítés. — I. B.: Számadás a gömöri nyájakról (Folyt, és vége.) — Lelkészszentelés Miskolcon. — Előfizetési felhívás. — Hírek. — Hivatalos rész. a tiszáninneni református egyházkerület valamennyi hívéhez. Hogy terméseredmény tekintetében még mindig nagyon hátul állunk a földművelő népek között, annak az az oka, hogy sok gazda még mindig nem akarja megérteni, hogy a mély szántás, a vetőmagtisztifás, a kukoricánál a több kapálás lé- nyegesen jobb terméseredményt hoz. Természete* sen kedvezőtlen időjárás esetén a leggondosabb vetés is meddő és hiábavaló, viszont a jó időjá- rás a gyenge és felületes vetés után is hozhat ál- dást. De az is biztos, hogy a jó földben növő ve- temény a rossz időjárás viszontagságainak is job- bán ellent tud állni, viszont a gyenge vetésen a jó időjárás sem tud sokat lendíteni; egyenlő idő- járási körülmények között pedig nagy eltérés van a jó és rosgz vetemény között. Emberi jövőnknek is vannak olyan alakulásai, amik Isten kezében vannak, hatalmunkon és be- folyásunkon kívül esnek. De az emberi jövő nagy részében függ magától az embertől. A keresztről való beszéd bolondság volt és mindig az is ma- rád mindazoknak, akik elvesznek, de azoknak, akik megtartatnak, Istennek ereje. (I. kor. 1. r. 18. v.) Az 1919. évi páriskörnyéki békét a magyar nem- zet belső meghasonlással, lelki összeomlással fo- gadta s lett belőle trianoni nyomorúság. A török nemzet pedig a békediktátumra elszántsággal és ellentállással felelt s lett belőle török diadal és török megújulás. Hogy mi lesz a mostani világ- háború után, az attól függ, milyen lesz a háborút befejező, a békét kötő ember? Ha bosszúvágy, hatalmaskodás, kapzsiság, gyűlölet, önzés lesz az emberi lelkekben, akkor a béke a háború foly- tatása lesz, sőt még rosszabb lesz a háborúnál. Ha megértés, méltányosság, jóakarat fogja ihletni a lelkeket, akkor a vér és könny vetésének a béke lesz az aratása. Azért arra kérlek titeket, hogy mint Isten szántóföldjei adjátok oda magatokat az ő lelkivé- tése alá. Áz imádkozásban meg ne restüljetek, a könyörgésben szorgalmatosak legyetek, mert Isten Kedves Atyámfiái! Úgy érzem, hogy a mai nehéz időkben még jobban elkél a pásztori szó, mint máskor. A jövő mindig el volt takarva a jelenben élő ember előtt. De soha nem volt talán a jövő olyan bizonytalan, olyan százféle eshetőséget rejtegető, mint napjaink- bán. És soha nem ostromolta még az emberi lé- lek iátásért, tájékozásért, bizonyosságért a jövő zárt kapuját olyan lázzal, nyugtalansággal, kíván- csisággal, mint amilyen ma lett úrrá a lelkek fe- lett. Jósoknak, jóslatoknak, vakmerő jövendölések- nek soha nem volt talán olyan aratásuk, olyan hálás, hiszékeny közönségük, mint amilyen ma van. A jövendőnk felől szólok azért hozzátok né- hány pásztori szót. Ä jövendő dolgában kétféle tévedésbe, Fül- zásba szokott az ember esni. Az egyik tévedés az, amikor az ember Isten mellett, vagy éppen Isten helyett be akar látni a jövendőbe. Hinnünk kell és tudnunk kell, hogy Isten a jövő titkát magá- nak tartotta fenn. Én sem látom a jövendőt, más sem ; legalább is nem olyan tisztán és teljesen, ahogy Isten látja. A régi kalendáriumok százesz- tendős jövendőmondója nagy bölcsen így fejezte be újesztendei mondókáját: ״Minden próféciával úgy áll a dolog, hogy Isten a magas égből ren- delést tészen és azt mondja: Uraim, mindebből semmi-sem lészen.“ A másik tévedés, vagy túlzás, amikor az ember Istenre hárítja, bízza azt, amit a jobb és szebb jövő érdekében neki kell elvégezni, megtenni. A jövendő dolgában nekünk Isten szent igéjéhez kell tartani magunkat, amely így szól : ״A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilat- koztatott dolgok pedig mienk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét betelje- sítsük.“ (Mózes 29. r. 29. v.) A jövőnek törvénye van. Olyan törvénye, mint a vetésnek és az aratásnak. Még senki sem aratott, ahol nem vetett. Senki sem aratott mást, mint amit vetett. Mindenki úgy arat, amint vetett. Pászíorlevél

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék