Siklós és Vidéke, 1898 (11. évfolyam, 4-52. szám)

Hirdetmény. A városi fürdőben április hótól kezd­I i i ve minden szerdán és szombaton a kádfürdő megnyittatik ős a fürdő lie- lyiségek füttetnek. Az elöljáróság. , «*.'•* ,8fc***áS.. Magyar osztály sorsjáték LqsipM nyeremény a legketlvezobíi esetben I Millió Korona« Húzás naponta I I * ! I Nyeremény 1 jntalomdij i * i i 1 2 2 5 10 34 100 200 2650 22000 25007 ík * o * O o _ e W (0 II I» II II II II II II II II nye 1896 Majna 12 tol 2 8ki. korona 600000 400000 300000 200000 100000 40000 20000 10000 8000 6000 2000 1000 200 150 remények és 1 jutalom korona 6OÖ000 400000 300000 200000 100000 30000 40000 50000 80000 204000 200000 200000 530000 3300000 6284000 III. osztályú vételsorsjegyek árai: Hí Hí Ih 1U Ih 20 Hirdetmény. Van serencséni becses tudomására hozni, miszerint helyben, Péesi-lileza 15-ik számú házban KLEIN FERENCZ ezég alatt legújabb bel- és külföldi szövetekkel ellátott férfiszabó műhelyt nyitottam. A lővárosban elsőrangú czégeknél mint sza­bász sok évi működésem és iparunk alapos isme­rete reményiem engedi hogy mélyen tisztelt meg­rendelőim legmesszebb menő igényeit ügy szo­lid munka, mint a legdivatosabb szabással kiér­demelhetem. Szives pártfogásába ajánlva magamat ma­iad tani kiváló tisztelettel KLEIN FERENCZ úri és egyenruha készítő. 313./1896. szám. Arlejtési hirdetmény. Viszló község a folyó év nyarán egy hivatalos helyiséget is magában foglaló segédjégyzői lakot épittet, melynek összes kö'tségei 4257 forint 28 krban vannak előirányozva. Ezen építés összes munkái együtt adatnak ki, q.y vállalkozónak árlejtésen, melynek határideje 1896. évi április hó 19-ik napjának d. e. 9 órájára tűzetik ki. Felhivatnak mindazok, akik ezen. árlejtésen részt venni óhajtanak, hogv 5% bánatpénzt, mely 212-fit 86 krt. tesz ki, az árlejtés megkezdése előtt a községi pénztárnok kezébe lefizessék és az árlejtésen személyesen jelen­jenek meg Viszló község házánál. A községi képviselőtestület fentartja magának a jogot, hogy az ajánl­kozók közül szabadon választhasson, tekintet nélkül a legkisebb ajánlatra. Bővebb feltételek naponta Viszló községházánál megtekinthetők a tervvel és a költségvetéssel együtt. Kelt Viszlón, 1696. évi április hó 7-én. Bene János bíró. m 60,— 30,— 6,— 3,— forint Ezen eredeti sorsjegy árakon kivUl ajánlott levél portója ée nyeremény jegyzékért 29 Kr. melléklendő. Sorsjegyeket ajánl ét szétküld az összegnek postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel Heintze Károly Budapest, Szervita-tér 3. Sürgöny czim: Lottolieiní/e Budapest. il. osztályú sorsjegyeknek a III. osztályra való meg­nyitása a II. osztályú sorsjegy visszaadása és a megnyitási dij befizetésével és pedig: 7i 72 i 10 sorsjegy 20.— 10— 2— 1 — forint legkésőbben május 2-ig eszközlendd Nyertes sorsjegyeket minden magasságban bevál' ! p I íl 1 V 9 í t: i ) Eotzó Pál gépészmérnök, Budapest, Üllói-ut i8-szám alatt. Ajánl 2" vábbá 4, 5 hosszú sz' rostákk: zel" és 4 lóerejü szöges cséplőkészleteket to- 12 lóerejü sines gózcséplókészleteket .ó szelelővel és rendkívül nagy felületű s választóhengerrel és eredeti szalmafiitő gŐzmOZgOHyokat. ^.ET & SONS felülmúlhatatlan 40% tü­onyokat legjobbnak elismert branfordí ötö arató gépeket. Eredeti amerikai "ására alkalmazható combinált rúd- et és mindennemű egyéb kisebb •élnék. Kedvező feltételek I Harangoz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék