Siklós és Vidéke, 1898 (11. évfolyam, 4-52. szám)

Különlegesség poloskák, balhák és konyha férgek molyok és a háziállatokon levő élősdiek ellen katlanul biztosan és gyorsan öl "i és keresi. Ismertető jelei : 1. Lepecsételt üveg. 2. a Hatása bámulatos 1 mindennemű kártékony rovart s úgy Siklós : Kürschner Mór. » Bárzfcz?/' Sándor és T » Nendtvich Dezső g’ Dolnji-Miholjác : Kohn Lipót & Sohn Villány : Gyimóthy Jakab. Mezőgazdaság. Hiczinusztermelés. (Folytatás és vége.) Ha szükséges úgy a gyümölcsszedés ütán augusztus elején harmad Ízben is lehet kapálni, a mi minden bizonynyal előnyére válik a növény­nek és az aratásnak, de ezenkívül nem kíván a ricinus egyébb munkálatot. Az érés Az időjárás szerint sokszor már julius közepén kezdődik meg, de augusztus elsején okvetlenül beáll, a midőn a learat ás kezdődik és addie tart, mig a téli fagy be nem áll, mert a riczinusnö- vény, ha a talaj jó, tova hajt, folyton virágzik és magvakat hoz mindaddig, mig a fagy el nem pusztítja. A leszedésnél. Aratásnál nagyon kell ügyelni arra hogy csak érett magvakat szedjünk le, melyek a hüvely szá­razságán könnyen felismerhetők, mert a zöldek és még nagyon fiatal magnak kevés olajat tártál maznak, nehezen száladnak és könnyen romlanak meg, az olajtermelésre pedig kevésbbé alkalma­sak. , Sokszor nem lehet kikerülni, hogy a szedés­nél néhány zöld maghüvelyet is tépünk le, eze­ket azonban ki kell szedni, külön tenni, megszá­ntam és a másodrendüek közé sorolni. A szedést a legjobban korán, és azt is már ha az érés beáll, augusztustól kezdve hetenkint egy- kétszer kell végeznünk. A szedéshez gyerme­kek is alkalmazhatók. A gyümölcsöt (m.ighüvelyeket) leszedésük után ponyvákra vagy a földre teritsük ki, szárit- süív meg és ha egyszer már szárazak, nagyobb lakások vagy zsákokban is eltehetők. A fejtés, h mihez azonban különösen alkalmas eszközökkel X kellene bírnunk, úgy történik mint a babnál, kiverés által. Minthogy azonban ezen eljárás mel­lett sok mag törik el, a melyek erre veszendőbe mennek, azért ajánlatosabb a gazdáknak a ter­mést hüvelyestől továbbítani, mert ei: által sokat takarítunk meg és az olajgyárnak a fejtésre kii le t. ".Í51£L_v^nak. és elfogad két mázsát egy tisz- ta^fíelyett Ha különösen jó aratást akarunk elérni, lakjuk a riczinuszmagot trágya közé, épen úgy. a mint a dinynyéket szoktunk; legjobban teszünk, ha 80 czentiméternyi távolságban 4 czoll mély barázdát vonunk és ezt érett trágyával 2 czenti- méternyire behintjük, a riczinuszmagvakat ezen barázdába tesszük, és könnyedén betakarjuk föld­del. Az igy vetett riczinusz nagyon dúsan fejlő dik, jobban viselik el a szárazságot és nedvessé get és holdankint 5—6 métermázsa maggal töb­bet hoz, a mi által a kiadások stb. több mint kétszeresen fedeztetnek. Felső Olaszországban és Dél Francziaország- nagy vidékek hosszú sorozata létezik, melyben a nép jólétét egyes egyedül a tierinusztenyésztés- nek köszönheti. Ezen olaj és levélnövény egy csöppet sem érzékeny, ellensége pedig nincsen, minden jóikészitett erős talajban kitünően tényé szik. Biztos keletje, és meglehetősen szabott ára van. A magyar talajunk, éghajlatunk és éghajlati viszonyaink tökéletesen megfelelnek a riczinusz- lenyésztésének és minthogy a sok évi (már 17 év óta) fáradságos kísérletek által teljesen sikert lt koránérő fajtát tenyészteni, úgy a nehéz kérdés megoldatott és ezzel a nyilvánosság elé lépünk és ezen hasznos növény tenyészetét az idén na­gyobb mértékben kezdhetjük meg és évről évre folytathatjuk terjeszthetjük. . Temesvár, 1896. február hó. Mühle \ i 1 m o s. Nyílt-tér. E rovatbuu költöttekért nem vállal felelősséget. A szerk. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Siklós város képviseletének, úgy az összes egyletek és társulatoknak, továb­bá családoknak, jó barátoknak, ismerő­söknek és általában a nagyközönségnek kik felejthetlen férjem temetésén részt- vettek, koszorúkat küldöttek és részvé tukel fájdalmamat enyhítették fogadják ez utón hálás köszönetemet. Siklós, 1806. április ro özv. EQHÁRITS JÓZSEFNÉ Felelős szerk.- és kiadó-tulaj. : RÉDEI KÁROLY. 2424 ki. 96. sz. Baranya vármegye siklósi járásába bekebelezett s elhalá­lozás folytán üresedésbe jött Siklós nagyközségi jegyzői állásra pályázatot hirdetek s fölhívom mindazo­kat, a kik ezen állásra pályáz­ni óhajtanak, az 1883. évi I. t. c. 6. §-ában előirt képesitésöket igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényöket hozzám f. hó 25-ig annyival is inkább adják be, mert a később érkezőket figye­lembe venni nem fogom. A választás határnapjául 1896. évi április hó 29-ik napjának d. e. 9 óráiét tűzöm ki Siklós nagyközség házában. '000 frt. 400 írt Javadalmazás: 1. Jegyzői fizetés 2. Lakbér átalány . i 3. Hat öl kemény tűzi fa. 4. Magánmunkálatokért szabályi, letíleg megáiiapitott dijak. Siklós, 1896. április 10. mim kiéi 8. t. főizol jafciri Siklósi járás fószoígabirájM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék