Siklós és Vidéke, 1900 (13. évfolyam, 4-52. szám)

1900-01-21 / 4. szám

A belügyminiszter intézkedései következtében a közönség bizalma is meg fog szilárdulni s ez a szilárd bizalom busásan fog kamatozni­Hirdetmény egyéves méncsikók vásárlására­Felhívom mindazon tenyésztőket, kiknt k birtokában legalább is négy jó származású, erős csontu, szabályos testalkatú, saját nevelésű egy éves méncsikó van, s azokat az államnak elad ni kívánják, hogy ebbeli szándékukat, a helynek és utolsó postájának, a hol a csikók állanak, va lamint a csikók származásának magasságának, színének és árának pontos megjelölésével a m. kir. földművelésügyi ministeriumhoz benyújtandó, s egy koronás bélyeggel ellátott. írásbeli nyilat kozatban legkésőbb 1900. évi február hó i-ig be­jelenteni szíveskedjenek, mivel az ezen határidőn túl érkező bejentések figyelembe vétetni nem fognak. Budapest, 1900. évi január hó 6 án. K- kir. földmivelésügyi minister. Lehet-e védekezni az őszi vetések ki­fagyása ellen. Az őszi vetések kifagyásával a gazdák sok szór igen jelentékeny kár éri, nem ritka eset hogy a téli fagy a vetéseknek 40— SOs/0-áf is tönkre teszi Ezen körülménynek igen sok féle oka lehet, a mely okoknak egy tekintélyes részét azonban a gazda uralhatja, ugyanis tehát hogy járhat el, hogy ezen okokat vetésétől távol tartsa s ez által megakadályozza a kifagyást. El kell tehát mindent követnie, hogy kedvezőtlen idő járás káros befolyását csökkentse illetőleg ellen suiyozza, Elősször is a jól elkészitett talajnak meg kell üllepedve lennie a vetés pillanatában, ellen- kezőleg vetés előtt okvetetlenül meghengerelendő. Főleg a rozs kiván ülepedett talajt. Vetés után a hengerezést kerülni kell s legfeljebb könnyebb talajokon van helye, mert az által egyenletesebb lesz a csírázás s igy a fiatal növénykék erőtelje sebben, jobban fejlődve indulnak neki a télnek, rzát íeg.obt) az utolsó szántás után csak 2—3 ttel vetni, mert az ily módon megatoí me^űíe- :dett talaj jobb agyat ad a búzának mint a le tengereit. A talajnak túlságos eiporhanyitása, alapró zása nem jó, mert a búza jobban szereti a kissé rögös talajt, csak az arpa kívánja meg a porfinomságot. Az ököl nagysagn rögök védik a fiatal növényt a tél fagy ellen. Különösen kérge sedésre hajló talajon nem szabad a talajt túlsá­gosan elaprózni. A vetés előtt való hen^erezés nek még is az az előnye, hogy a magvak a fej­lődésre nézve legkedvezőbb mélységre kerülnek. A túlságosan méiyre való vetés ugyanis igen nagy hiba, mert ennek a következmenye a egyenetlen csírázás, sőt az is, hogy igen sok mag ki sem kel. A kifagyásnak nagy ellensége a korai vetés is. A növénynek jól íejlódöttnek kell lenni, hogy a tél fagyának elentálljon, s ezt csupán korai vetés által lehet elérni, Főleg a rozs nagyon ne­hezen bokrosódik ha későn vettetik, pedig a ritka vetésnek sokalta csekélyebb télen az ellentálló véve ki, adósságban úszik, mit a mély sóhajok és epedő pillantások közben átnyújtott virágosok rok, cukorkák stb. - idéztek elő Hosszas búvár lakok után arra az eredményre jutottam, hogy az ujabbkori udvailók e harmadik tüneménye iránt mutatnak legtöbb fogékonyságot. Mindezeket a »kóros mellékleteket1, tekin tetbe véve,, kilehet mondani; hogy az udvarlás nem egyéb, mint magasíoku impertinenciával szépeket, és képteleneket mondani az embernek saját kárára. III. Az udvarlás különböző nemei. Az udvarlásnak, az ujabbkori búvárok, há­rom nemét szokták megkülönböztetni : Az ele­gáns, úgynevezett ..sikkes“ udvarlást, 2, Az egy­szerű udvariast, 3, A közönséges ubvarlást. Mind ezen fajokat kifejteni nagyon hosszadalmas és igénytelen tehetségemet felül múló lenne, azonban mindenikre egypéldat hozok fel, a mi talán né­mi világosságot terjeszt e felosztásra, a) Elegáns udvarlás. A »sikkces- gavallér igy szól szép táncos nőjéhez : »ludjá mágá Margit, mágá nagyon esi- nos, mága veszedelmes, nem adná ide á legye­zőjel emléke ? A szép hölgy ennyi szellemeségtől meghatva, oda ajándékoz'a az „emléket.“ rác iaiioziK azon eset is, midőn a daudi -Oelep egy mulatságba s körültekintve, igy szól ' \ képessége -r a normálisán fejlődötínek. A túl buja vetés 1. ’ >ren kipállik, Igen fonté vetés alkalmával a kellő mélységet betartan. Kötött talajon a sót 2- 21/2 c/m mélyre homokon 5—7 c/m mélyre vessük. A búzát leg feljebb 5 c/m mélyre vesz és pebig minél kötőt tebb annál csekélyebbre. Minél mélyebbre vetünk annal inkább fenyeget a kifagyás veszélye Kísérletek bizonyítják, hogy a 1/2—5 c/m. mély vetésnél a kifagyás áltál7 okozott veszteség n°/0 ot tett ki ; 7—1/2—10 c/m, mély vetésnél kiiagyott 12—13°/0—, 12—1/2—15 cm. mély vetésnél 44—70. A vetés mélységen kivül nagy befolyással van a kifagyásra a vetőmag kitejlödöttsége, s a talaj termő ereje. Minél nehezebb, minél szebb a mag, annál fejlettebb és ellentallóbb növény képződik belőie. Ez irányban is rendelkezünk őszi rozszsal végzett kísérleti eredménnyel 42-5 grm. abszolút súlya (abszolút súly tooo szem súlya) abszolút súlyú rozsnál 3o°/0 és 27,5 grm. abszolút súlyú rozsnál már 50%. Hogy megfelelő trágyázással a kifagyás ellen igen sikeresen védekezhetünk, az természetes do­log, tudva azt, hogy minél erőteljesebb a növény annál ellentállóbb. A többek között Giersberg közöl egy esetet a gyakorlatból, mikor különben teljesen azonos trágyázás és talajmivelés mellett az egyik tablaban nem volt elég foszforsav a talajban mig a másikat szuperíoszfáttal megtrá gyázták. A kedvezőtlen időjárás, s az ennek kö­vetkeztében beálló kifagyás, akkora kart okozott hogy a foszforsavval, nem trágyázott táblán hec táronként 8 mm-val kevesebb mag termett. üzen körülmények szén előtt tartásával a kifagyás veszélyét lényegesen csökkentjük, sőt a legtöbb esetben teljesen meg is szüntetjük, HÍREK. * Nagyfalúi vadaszat. Krasznay Mihály f. hó 18 án nagyfalui vadász bérletén kör vadászatot tartott, melyen 50 hajtóval 20 puskás vett részt Eredménye 66 drb, nyúl volt. Az ebéd d u, 4 órára a siklósi társaskörben volt meprendelve, de a hirtelen beállott enyhe idő a talajt úgy megpuhitotta. hogy a keletkezett sár miattt a kőrvadászat csak d. u. 5 órakor vég ződhetett s a négyórái ebédből pompás 7 ózai est ebéd lett, Tarnóc Lajos rendező és főkonyha mester nem kis nyugialanságara. De azért dicsé retére legyen mondva, hogy úgy a rendezés maga. mint a sok és sikerült fogások szerfelett ízletes voltuk valamint a vendégek jó étvágya megvigasz­talta. A kereszt alakban terített hatalmas táblánál siklós és vidékének inteligenciái közül mintegy 40'en foglaltak helyet, s az általános derült han gúlát csak a túzok és szarvas pecsenyére várt, hogy a pohár köszöntök árja meginduljon. Az elsőt Dr. Tolnr y Géza kir közjegyző mondotta főszolgabiránkra, mint a szt. háromság egyik személyére az atya Úristenre, a vadász társulatot fiú Istennek kívánta, Sztlélekül pedig siklósi tár saskört hivta, melynek helyiségében oly sok kel lemes időt töltöttek. Utánna Dr. Darázsy Ödön szintén a házi gazdára emelte poharát, ki ily élvezetes vadásza tot rendezett számukra. Krasznay Mihály mindkét dictióra válaszolt, s az őszinte baráti szeretetnek tulajdonította ez összejövetelt barátjához ; „Ugyan barátom ki az, a rettenetes csúf hölgy „Az a kisasszony, 200, OOO koro­nája van. — Úgy ? nagyon kedves.“ Félóra múlva már ott esküdözik a »kedves« hölgy előtt, hogy bizonyára az angyalszállott le nagysád képében boldogítani a halandók legbol­dogabbá jövendőjét 1« Hát kérem, nem magasfoku szemtelenség ez f b) Az egyszerű udvarlás. X, a divatos sza­bólegény nagy bazsarósával gomblyukában s óri­ási tulipán és borostyán favirág bokrétával ke zében (isten hozzád heti fizetés !) letérdel a bájos Miéi szobaleány előtt s igy zengedez : »Bájos kegyed, Nagysád, fogadjá én becses, azaz nem becses szémélyemtől ezen csekélységet becses kezeibe átvenni, mint szegény szivem fellobbauá- sának érzeményes kifejezését, mert bájos kegyed oly szép, mint a legszebb posztóból^ készült ke esés frakk. Esküszöm 1 Es meghacottau pislog hozzá. Mici pedig még megh.itottabban veszi át az érzeményes kifejezést. c) Az egyszerű vagy parasztikus udvarlás. A vitéz Péter káplár a vasárnapi kimenőn sétál Zsuzsi szakácsnővel, s igy szól; »Maga hamis.« S öt perc múltán ott díszeleg a káplár ur szájában a virgónia. D. J. Végül Biricsics Gy. sikerült kadentiát mondot a íőbiróra, Még sok köszöntő hangzott el sikerült és nem sikerült kadentiakban, melyet a jókedvű vendégek különös előszeretettel íelkaptak. A vidám hangulat emeléséhez nem kis mér­tékben járult Garay zenekarának a regi jó időkre emlékeztető zamatos magyar nótái, melyeket a jó kedvű cigányprímás igazi tűzzel játszott. * Vókányi olvasókör. A vókányiak is meg unták ugylatszik a folytonos szemrehányást fele­ségeik részéről, a korcsmában járás miatt. Egyet gondoltak, s azután elhatározták, hogy egy jobb hangzatu cimet adnak polgári kimenőiknek. Nagy sebtéden néki fogtak olvasóköri alapszabályok készítéséhez, de a főszolgabiróság azt felületesnek találván, — bár az eszmét helyeselte — mégis újabb és helyesebb alapszabályok kidolgozására utasította őket, így a polgári kimenők bizonytalan ideig ielfüggesztve vannak. * Dohány csempészek Rozsnyai Béla csendőr hadnagy és Mezei István őrsvezető fi hó 17 én a harkányi útvonalon két gyanús egyént vettek észre, kik nagy batyut vittek vállaikon. Amint a csendőröket észrevették batyuikat eldobták s 01 ült futásnak eredtekl Podgyászaik felbontása alkal­mával kitűnt, hogy dohány csempészek voltak, mert igen szép és nagymenyiségii leveles magyar dohányt rejtegettek, * A jég. A természet, mintha megtréíálni akarná a korcsolyázókat azzal, hogy mióta az egyletük megalakult, azóta nem akar alkalmat adui ezen egészséges sport üzésére, s alig várja az egyleti zászló kitűzését, hogy a pályára vagy meleg esőt bocsásson vagy vastag hóbuodával letakarja Pedig mily sokan készültek télen a korcsolyázás mesterségéuek elsajátítására. * Városi közgyűlés. Siklós nagyközség elöljárói és képviselői f. hó 20-án rendkívüli közsgyülésre gyűltek össze, Az elnöki széket ezúttal Krasznay Mihály főszolga- biránk foglalta el, ki elsősorban is rendet csinált a város atyák között, kik sehogy sem tudnak hozzá szokni a rendes és fegyelmezett ülésekhez. Ezután a főszolgabírónak f. évi 204/ k. i. sz. a. kiadott rendelete olvastatott fel Stokker Albert községi esküdt elhalá­lozása folytán megürült állás vála-ztás utján leendő betöltésére vonatkozólag. A képviselő testület a községi esküdti állásra Lesni- kovits Mátyás Mautska Ferenc, Kun Sándor, Pallián Ferencet jejölte, mely után két szavazat szedő bizottság működése mai- lett folyt d. u, 4 óráig a szavazás, mikor is az eredmény ki­hirdetve lett. Esküdtnek Lesnikovics Mátyás választatott meg. Az I. kér. póttagoknak Weisz Vilmos, Mautska Peren?, Pallián [-'«rer.i- .A TI. kerületben ; .Tö-ök .Fere.UC...Szahő Sándor. Fá­bián István.- Az eskü kivitele után az ülés bezáratott. * Eltörlik a hirdetési illetéket. A hírlap n hirdetési bélyegek eltörlése iránt már régebben megindított mozgalom — úgy látszik — mégis csak eredményre vezet. Mert mint hírlik, a ma­gyar pénzügyminisztériumban már dolgoznak egy törvényjavaslaton, mely szerint a hírlapi hirdeté­si és naptárbélyegeket í. évi julius hó v-jével megszüntetik. * Óriási répatermések, A répát mindig olyan talajba kell vetni, a melyben búza volt. A búza tariót rögtön az aratas és behordás után feitöreti novemder hó iolyamán pedig mélyen felszántja. Ezen mély szántes megelőzőleg ha csak glehetsé- ges istállótrágyával talaját jól meghordatja. Mind jatt március elején kát holdanként 150 kg. szu- perfoszfatot hintát el azt beboronáltatja és a vetés bekövetkaztekor a vetőgép előtt a talajt nehéz fahenngerrel megjáratja. A vetőgép 57— j.8 cm. sorrávolságban ját és holdanként 4 kg. répimagot s 60—áo kg. műtrágyát vet ugyanazon sorban. A műtrágyának ilyetén módon való alkalmazása az áj és eddig kevéssé ismert eljárás bhonyara bizonyára ez a módja a vetésnek van annjira jó­tékony befolyással a gyenge csira erőteljes fejlő­désére. A vetógép után ismét henger jár, ce már egy könnyebb 35 cm, átmérőjű. Ilyen mívelés- mellett a répának csak kapa és eső hell, hogy óriási termést adjon, Baranyavármegye állategészségügye Veszettség: baranyavári j. Sepse 1 u. hegyháti j. Szent-György 1 u. szentrörinci j, Szabag Szent’Királg x u. T a k 0 nykór és bőrféreg: mohácsi j. Maiss 1 ü. Sertésorbánc: hegyháti j. Gyümölcsény 40 u. pécsi j. Gáré 1 u, pécsváradi j. Vá.kony 14 u. szentlőrinci j, Ózd 1 u. Sertés v é sz : mohácsi j. Lancsuk 1 u, siklósi j. Beremend x u,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék