Siklós és Vidéke, 1901 (14. évfolyam, 2-50. szám)

1901-01-13 / 2. szám

Valamely intézmény létesítése annál kiterjedtebb, annál hasznosabb az emberi­ségre, minél többen élvezik áldásait, elő­nyeit stb. rtb. Mindezekből kifolyólag csakis akkor lesz előnyünkre nekünk siklósiaknak és a Dráva mine1 ét parti község népeinek, ha az a hid a D ín úgy és akként építtetik ki, 1 gy ne cs ’asuti, hanem kocsi és gyalo- k 3 közieké e szóval alkalmas közúti for- g lomra leg berendezve. így le. iekeltségünk, más külöm­ben nem. Sédéi Z Közigazgatási birósági határozatok. A közigazgatási bíróság újabban a következő határozatot hozta : Azoknál a bejegyzett céeü kereskedőknél, kik hitelesen vezetett üzleti könyveiket a kivető vagy felszólamlási bizottságnál bizottságnál be mutatják, mulhatlamtb a irárom évi átlagot kell alkalmazni, Ha az adóköteles a felhívás bézbesirésétól számított három nap alatt a tőle bekivánt részle tezést be nem adja, vagy fentebb cmiitett mérle­gét az e végett hozzá az adó kivető bizottság által intézett meghagyásában kitűzött batáridőig a bizöttság kiküldötteivel nem közli, az adó összeg a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján, az adókivető bizottseg által allapittatik meg. * Oly ipar és kereskedelmi üzleteknél vagy értelmi foglalkozásoknál, (de haszonbérieteknél nem) melyek, két év óta még fenn nem állanak, a minimális tételek felerészben alkalmazandó. * Ha valaki régi üzletet vesz át s azt folytatja, a III. oszt. kér. adó kivetésénél az üzlettulajdonos személyében történt változás, ezen §. értelmében való minimális tételek felént k alkalmazásra jogot nem ád. A fagykár elleni védekezés a gyümölcsfáknál. A fiatal gyümölcsfáknak alig van veszedel­mesebb ellenségé a fagynál, a melynek káros ha tása különösen akkor nyilvánul, ha a nap sugarai a fatörzs azon részeit érintik, melyeken a fa ned­ves megfagyott és pedig azért, mert a farostok táplálkozása megszűnik, azok elhalnak. Igen természetes tehát, hogy mindenkinek érdekében áll a fagykár ellen védekezri, Kérdés, hogy hogyan történhet ez ? Legbiz tosabb óvszer a gyors áöváltozások megakadályo zása és a napsugaraknak a fagyott részektől való távoltatása. A fiatal fáknál ezt szalma takarék gyékények, rongydarabok stb hasonló tárgyakkal való bekötözése által érthetjük el; a mely bekö tözés íedélyfáknál az egész fán alkalmazandó mert ezeknél a fakoronája és gályái ép úgy ki vannak téve a napsugaraknak, mint maga a törzs Igen jó védőszer fagykár ellen a mésszel való bekenés egyrészt azért, mere reátapad a ía kéregre, másrészt azért, mert viíagos színénél fog va nem éngedi meg a nápsngarak koncenrráiását A meszet legjobb mésztej alakjában használni, vagyis vízben való feloldás után enyv vagy vér hozráadásáva' Mielőtt e mésztejet használnak, ta nácsos a rég fák törzseit és vastagabb ágáit, a elhalt kér' . mohától és zuzmától megta- k tani. A bemes 'ssel nemcsak a fagytól védjük g> mölcsfaink anera egyúttal megsemmisítjük a növényi és , pars_zitakalt is, mert a mész sem sodronykt kei sem vakarókkal elpusztítani nem lennénk kt4- ‘sek, tönkre teszi. Ha ezen előintézkedések dacára is fagykárt szenvednének gyümölcsiáink egyes részei úgy iparkogni kell a legközelebbi tavasszal gondosabb ápolás, bí ségesebb trágyázás — a mely művelet Íren ma már a mütrágyák(is szerepet talhatnak — vagy már kasonló munkálatokkal a hibát hely re ütni. HÍREK. * Társaskör megnyitása. Páratlan szép S ikerrel kezdődik meg társaskörünk élete. A kilencven teritékű asztaloknál jóízűen készített ételek kitűnő ó borok mellett a legnagyobb jókedv uralkodott. Az első íelköszöntőt Dr. Kregchy Ottó elnök mondotta, melyben első sorban a megjelent hölgyeket másodszor az alapitó tagokat élükön Drf Troli Ferenc volt el­nökkel. Végül a városi elöljáróságot, Mire Dr. Troli Ferenc lendületes sza­vakkal adott kifejezést annak hogy tevékeny kezekbe látja ezen akkor még szerény kört és őszinte örömmel párosult megnyugvással tapasztalja, hogy az alapítók által kitűzött cél eléretett Végszavával a mostani elnököt élteti A vacsora befejeztével az ifjúság vig táncra perdült, mely kivilágos kivirattig tar tartott. Az első négyest 20 pár táncolta. A jelen voltak egy szépen eltöltött est kellemes emlékeivel távoztak. Jelen voltak; Dr. Troli Ferenc, Lingg Ede és anya, Dr. Endrőci Miksa, Dr Hirling Károly, Perchiás Miksa, Dr. Vágó Lajos, Klein Kő oly, Tirts Rezső és neje, Tarnócy La ős, Krausz Lipót, Dr. Fenicy Ignác, Dr. Kregcy Ottó, Weisz Miksa, Málovics Béla, Spitzer Sámuel, Schmidt Vilmos, Sztánkovits Pál és neje, Spitzer Sándor és neje, Dr. Darázsy Ödön és neje, Janes s és neje, Révész Oszkár, Spitzer Dóci és neje, Dr. Heller József, Spitzer Gyula és ' neje, Dr. Radó Adolf és nejef Dr Sági Ernő és neje, Nendvich Dezső, Dr- Márkusz Miksa, Kohn Lajos, Hirschfeld Ödön és neje Hischfeld Alajos, Pick Lipót, Kováts István és neje, Krasznay Mihály és neje, Weisz Lajos és neje, Dr. Vargha Gyula, Pick Miksa, Fürst Adolf Steinbach József, Schwer Ottó, Özv. Bartha Rezsőné és leánya, Spitzer Zsiga és neje, Dr. Berzsenyi Jenő, Vissy Pál és neje, Özv. Kohárics Józsefné, Pollák József és neje, Spitzer Ede neje és leányai, Varga Vitus, Szivér István és családja, Paunc Géza és neje Dr. Révai Sándor, Lőwy Zsigmond és neje, Zeke Lajos és családja, Kerpner Oszkár, Bó­ra László, Reif Miksa és neje úgy Mautner Margit, Városunk intelligentiója ugyancsak be­bizonyította azt, hogy a társas élet felvirá­goztatására Casinónk van hivatva, melynek pártolása nemcsak kötelesség, de szükséges is, mert csak egy ily kör képes az összes ta­gok igényeit kielégíteni és sikerült estéket rendezni. — Csak előre jo utón vagyunk. * Közgyűlés A siklósi »Polgári dal és olva sókör« évi közgyűlését f. évi január 7én tartotta, a melyen megválasztottak. Elnök ; Szűcs Dániel, alelnök : Baka Dániel jegyzők ; Gy. Szabó László és ígért Odón. Igaz gatók ; Kun Gábor, ifj. Kun Sándor. Valaszlmá nyi tagok : 1, Tapazdi János, 2, K Denke Sándor! 3, Denke István, 4, E-Mcssí József, 5. Gombos György, 6 Gyenis Sándor, 7, Vargha József 8, id. Tormássy Sándor,, 9, Pécsi János, 10, N Den ke Sándor­* Az elég-jo rend, Pécsett a múlt kedden ülést tartott a megyeházán a közigazgntasi bízott ság, melyen a pénzűgyigazgatóság örömét fejezte ki, hogy több adó folyt be a múlt évben — 83 ezer koronával — mint az előző évben minden árverezés nélkül. Igen ám, csakhogy a körjegyzők a megmondhatói és a községi végrehajtók hogy leg ilabb tízszer annyi' a népnek becses értékű tárgyait foglaltak le mint a a befolyt 3 millió 800 ezer korona, s igy persze az árverést nem igen óhajtották bevárni. A pénzügyigat ság jelen tése szerint »általánosságban szólva elég jó rend ben folytak be az adók ... a siklósi járásban is- Tel t körjegyzőink kapnak elismerést . . . pap, rosta, ésgyülöletet a néptől ! * Lehet e nyugdíjazott tanító választó ? Egy vidéki tanítót nyugdíjazása alkalmával megfősz tottak országgyűlési képviselő válr* ztó jogától, Ügyét megföllebbezte, de mindén fói mon elvesz tette. Erre a tanítók országos bizottságához for dúlt orvoslatért, mire az igazgatótanács itt azt az elvi véleményt mondotta ki, hogy szerinte a nyug díjazott tanító is lehet választó. Hogy azonban mennél sikeresebben szálhasson Síkra a n'yugdijas tanítók választóságáért, ezért kéri az országban előforduló és ide vonatkozó konkrét eseteket tu domására juttatni. * Karlsbad! oipők. A hazai fogyasztási piac a főváros és vidék egyaránt elárasztatik az úgy nevezett karlsbadi cipőárukkal' jóllehet kóztudo másu, hogy Karlsbad jámbor cipészeinek eszük ágaban sincs a küllőidre cipót szállítani s onnét valójában egyetlen pár sem érkezik hozzánk, E tényállás a karlsbadi ipartestület, úgy szintén a karlsbadi rendőrségnek a budapesti cipészipartes tülethez intézet átiratával most hivatalosan is erő sittetett, Ez átiratok a karlsbadi ipartestületnek egy határozata felől adnak hirt, mely szerint a karlsbadi cipészek kötelezik magukat, hogy kül földre (ideértve Magyarország is) egyetlen pár ci pót sem szállítanak s még kevésbbé adnak bizo mányba, Ha tehát jövőben valamely kereskedő karlsbadi cipőt kínál, ez iparügyi kihágást képez, mely ellen a hatóságok fellépni tartótnak. Leg főbb ideje, hogy a tisztességtelen verseny ezen typikus faja, a mely azonkívül alkalmas a magyar cipő ipar elnyomására, betiltassék. * Újabb régészeti ieletek Szegzard határában. Wosinsky Mór szegzárdi múzeumi igazgatóhoz ismét vittek több érdekes tárgyat megvétel végett ezeket is szőlőterület forgatása alkalmával találtak Török Adára gulyásvölgyi szőllőjében kelta lele tek voltak egy igen szép urna, nagy kelta kés bronz karperec és ezüst gyűrűk, — Maleta Mihály baranya völgyi szőlőjében bronzkori mészbetétes edény került elő — Bora Györgynek az újvári uftemető mellett levő szőlőjében pedig bronzkori urna sírokra akadtak edények és csontmaradvá • nyolc kai. * Lóverseny Pécsett. A május hó i2 en Pé esett megtartandó lóverseny, lódijazással egybe kötött kocsiverseny, stb. rendező bizottsága a tudnivalókat most tűzet alakjában hozta nyilvános ságra, melyen az órák a programm, a lovak, a dijak, tétek és határidőket pontosan közli ; azok a kik bárminemű íölvilágositást óhajtanok ez úgy ben. forduljanak a Baranyamegyei lótenyész bi­zottság elnökségéhez (Pécs, vármegyeház) itt föl vílágositást készséggel nyújtanak. * Beiratások az egyetemen. A pudap^. ~tí tudományegyetemen a beirás január 171g tart, A kik valamely eihárithatatlan^ok miatt személyesen nem jelénkezhetnek, február lóig halasztást kaphat nak, ha a dékánhoz intézet kérvényben előjegy­zésüket kérik. A tanítás dija hetvenöt korona. A tanítás dijának lefizeUsére halasztás nem adható. * Minta jegjwtflk. A flfutgy«! közigazgatási bizottság ütésén. Dr«fgoo©s<ju Dömjén pénzügy igazgató a megyei adőkezelésről. bő jelentést tor jesztve elő indítványozta, hogy a kötelességüket pontosan teljesítő jegyzókuek szavaztassák eli-ine rés A közigazgatás, bizottság megszavazta Dra gonescut kérvén föl arra, hogy a mintajegyzők névsorát összeállítsa. Csak aztán a buzgalmon ki vül a községek fizetés képessége is vétessék figyelembe. Minta jegyzők ! Talán még e mintákat ki is tömet.i a finaneouniszter. * Uj ga-dasagi ismétlő iskolák Megyénkbeu legújabban Magyar Egregy. Rác Kozár és Meké- nyes községekben állították fel gazdasági ismétlő iskolák. Ez.iskolák felállítását a megyei közigazga tási bizottság jóváhagyta. * Az egyeves önkénteseknek A hadiigymin, deci 3Ién renbeletet bocsátott ki, mely szerint a jövőben azon egyéves önkéntesek, akik szolgála tűk első három hónapjában kitűnő magaviseletét és kielegiiő előmeuetelt tannsitanak, már decetn. végén a címzetes káplári rangot nyerhetik el, meiyre ezideig cfeak hat hónapi szolgálat után szerezhettek érdemet. * A vidéki hírlapirodalom kóréból. Dárdán és Mocácson újévre uj lapok indultak meg. Dar dan »Darda és Vidéké“ elnevezéssel, Mohácson pedrg »Mohács« címmel. Az utóbbinak ideiglene sen maga a nyomdász a felelős szerklfe-ztóje. A dárdai újságot, mely,ugyanazon nyomdában készül, mint a mohácsi lap, Bérei Jenő volt színész szer keszti. * Baranyamegye ós Siklós műemlékei. A műemlékek országos bizottsága összeállította az országban található) műemlékekről a kimutatást a^melyet megküldött azzal a megkereséssel a vár megyéknek, hogy azt a községek által a valóság nak megfelelően igazíthassa kí. E kimútatásban ott találjuk Siklóst is várával és ... és török mecsetével. A várat ugyan latjuk, meg van, de a torok mecsetet a XIX ik századvégi vandalok dinamittal leromboltattak. & most. keresheted mű emlékekkel foglalkozó országos bizottság, A tö-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék