Siklós és Vidéke, 1902 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

Közérdekű Hetilap. — Megjelenik Minden Vasárnap. Szerkesztőséi:: Dr Hirling Károly ügyvédi irodája. Csak bérmentes levelek fogadtatnak el. Kéziratok visz- sza nem küldetnek Előfizetési-dij : Vidékre pőstán, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám 16 fii. Felelő^ szerkesztő : Dr. HIRLING KÁROLY Főnunkatárs: RÉDEIKÁROLY Kiadó-hiv ata 1 : Harangozó József könyvnyomdája A főtéren. Hirdetések E y hasábos petitsoronként 12 fill Nyiltéri-kSsleményeki Egy hasábos petitsoronként 30 Választások előtt. Alig van fontosabb i érdése egy község ben együtt lakó, s hasonló érdekek és cé. lók által szoros összefüggésben levő polgári testületnek, mind elöljáróinak megválasztása. Tudjuk azt, hogy egy község helyes tapintatos vezetése, mily óriási előnyöket biztosit, melyeket legtöbbször az egyesek közvetlenül nem is éreznek, csak azt látják, hogy minden térén haladunk, s a látszólag növekedő terhek könnyen elviselhetek, mere gondoskodva lett azon módok és eszközök ről, melyek jövedelmi forrást nyújtanának. De a mennyi előny annyi hátrányai is jár a nem szerencsés választás. Igaz ugyan, hogy az elöljáróság min den tagja, minden kárért, melyet hivatalos eljárásában, akár cselekvés akár mulasztás által szándékosan vagy vétkes gondatlanság jirSl oVn»í>** V­és elöljárók válaszusánál sem log főszolga biiuínjc cörvény adta 3 egyén kijelölési jogá vat élni, hanem szalad választást enged vá­rosunk lakóinak — Ez igen szép dolog, de azután ne pályázan c olyanok, kik maguk ban elég erőt és hivatást nem éreznek tér hes teendőik végzésére, mert akkor ezen szép szabadságra érdemetlenek lesznek s a kijelölés szükség : fog ismét beállani. Ne tűrjünk kol.mposokat, hanem lel­kiismeretűnkre halgartsu ik, mert ellen eset­ben ez bizonyltja teh etetlenségünket. Hisz a tapasztalat igazolja, nagy előbb utóbb lété pik a vezérűrű nyakáról a kolompot, de ■késő ébredésünk ek :or már helyre nem hozható­Az ilyen kolomposok alacsony fortély lyal az emberek szivéhez fúr s a nép ki szereti elismei ni az^-^N • vezeto > beli polgárainak bescületés törekvése ezen vá­lasztásoknál is az ember szeretettel páiosult igazságot engedi csak diadalra jutni­JSlőértekezlett. A siklósi iparos olvasókör előértekez. letre hívta egybe tagjait múlt év december hó 3o án. '■ Aggódva olvastuk meghívóját, mert fél tettük ezen pártatlan körnek eddigi szép múltját, s a jövőben elérendő sikereit. Azt hittük, hogy a pártszenvedély felszínre tör s kortes tanyává teszi ez eddig igazán ki zárólag az önmivelődés és né.*aes célokért küzdő szolid kört, melynek egyedüli telada ta volt tagjainak kellemes szórakozást nyúj­tani. Siklós, 1902. január 5. 1 szám Tizenötödik évtóyam.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék