Siklós és Vidéke, 1908 (21. évfolyam, 2-22. szám)

1908-01-12 / 2. szám

KÖZOKTATÁSÜGYI. GAZDASÁGI. KERESKEDELMI ÉS IPARÜGYI KÖZÉRDEKŰ HETILAP. Szerkesztőség: Vókányi utca 11. szám. Csak bérmentes levelek fogadtatnak el. Kéziratok vissza nem küldetnek. Előfizetési díj: Vidékre postán vagy hely­ben házhoz hordva. Egész évre nyolc kői. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám 16 fillér. MEGJELENIK VASÁRNAPONKÉNT. Felelős szerkesztő és lap tulajdonos : RÉDEI KÁROLYNÉ. Kiadó-Hivatal: Vókányi utca 11. szájat. A lapmegrendelések és hirdetések idsküldendők Egyes példányok a nyomdába» kaphatók. Hitközségi választások. (M. J.) A lefolyt esztendő folya­mán a közintézmények ős közhatósá­gok választás alá eső tisztségei legna­gyobbrészt átestek a megújhodás pro- cessusán. Eme szükségszerű folyamatot vég­zi a mai napon alapszabályaiból ki­folyólag a siklósi izr. vallásu polgá­rok választó nagygyűlése, a midőn el­nökét és 40 tagból álló, kormányza­tának vitelére hivatott képviselőtestü­letét újból megválasztja. A régi képviselőtestület, a mely az uj alapszabályok alapján, mint első lett megválasztva, minden nagyobb emóció nélkül Ion annak idején meg­választva. A régi vezetőség csaknem minden ellenvetés nélköJ, mondhatni a választó közönség közönyétől kisér­ve végezte a maga akarata szerint az átalakulás munkáját. De hogy a kép­viselőtestület, különösen pedig az eb­ből alakult elöljáróság nem oldotta meg feladatait az összeség akarata s óhajai szerint, annak legfőbb bizonyi- téka a mai választás hátterenként le­játszódott heves ellenzéki mozgalom, a melynek célja a mull kormányzati rendszer romjain egy igazságos, ön érzetes s modern szociális gondola­toktól és elvektől áthatott uj rendszer épületét felemelni s oly egyének ke- kezébe tenni le a jogokat, a kik a- zokkal félretéve minden kicsinyessé­get és mellék tekinteteket egyedül és csakis az összeség javára fognak élni. Az uj képviselőtestületnek a meny­nyiben az ellenzék terve szerint állit- tatik össze, feladata lesz a múlt bű­neit és mulasztásait helyrehozni s i- gazságot, méltányos elbánást tanúsí­tani minden vonalon, minden kérdés­ben- Feladata lesz a régi monopólium uralmat és kiikkrendszert megtörni, a kormányzást arra hivatott független, demokratikus osztály kezeire bízni. Feladata lesz a hitközség tisztvi­selőire nézve a megbontott egyensúlyt helyreállítani s intézkedni, hogy a megélhetés mindegyik hivatalnokra nézve egyformán biztositassék, de kö telességük is lesz egyúttal szigorúan is őrködni a felett, hogy egyik tiszt­viselő se részesittessék amásik rovására előnyben Feladatuk lesz az alapszabályok­nak a gyakorlat által tévesnek felis­mert intézkedéseit a szükséghez ké­pest megjavítani, a tanácskozási és határozási szabadság törvényeit és biz­tosítékait pótlólag megalkotni, hogy mindenféle önkény, de lehetőleg téve­dés is a jövőben kizárva maradjon. Legfőbb feladata és kötelessége lesz azonban az uj képriselőtestület- nek, hogy a végletekig megvalósítsa az adózási rendszereknek legfőbb el­vét, hogy mindenkit adója, s a köz­terhekhez való hozzájárulása tehervi­selési képességének arányában ter­heljen. Az államéletben s mindenütt a hol közteherviseléssel fedeznek köz­költségeket, mindinkább kifejezésre jutott ama elv‘ hogy a teherviselés a progéssivitás formájában történjék, s aranylag is többet fizessen az, a ki nagyobb vagyon s nagyobb jövedelem felett rendelkezik, Eddig talán éppen ■> vj fordítva ál­lott a dolog. me> „ na u >- 7 »ku­porodtak, az első volt, hogy veze­tőség éveken keresztül több ízben fel­emelte a templomi imaszékek évi bér­összegét s ekkép a közterhek egy ré­szét egyedül és kizárólag a szegény emberekre hárította, mert hisz a va­gyonosabbak tulajdonul birják ima- székeiket s igy a szegények által fi­zetett adószerű többlet összegnek meg- felelőleg semmit sem fizettek. Ez a mellett, hogy magában véve is csúf dolog pénzt srófolni abból, hogy va­laki Istenéhez fohászkodhassék, a mo­dern progressiv adórendszernek feje- tetejére állítása a vagyonos osztály szooiálisztikus felfogása Ez ellen küzdenek a mai válasz­tás alkalmával, fentiek miatt keletke­zett a mozgalom, és dacára az ellen­tábor alacsony eszközeinek, mondhat­ni, a nyers erejére támaszkodó tőke terrorisztikus, egyeseket exisztenciá- jukban is fenyegető, fellépésének, mi mégis hisszük és reméljük, hogy az ellenzéki mozgalom sikere nem fog elmaradni, mert minden pontban az igazság és méltányosság az, mely a mozgalom vezetőit és résztvevőit ve­zérele. Anyakönyvvezetés és Siklós. Nem keressük azt, hogy orszá­gunk minden egyes polgára mennyi véradót szállít, még azt sem hánytor- gatjuk fel az államnak, hogy kiki mennyi pénzadót fizet, csak azt tud­juk, hogy polgáraink bőven adják a katonát, az adót. Ezer millión felül adózunk. Isten neki, megadjuk az államnak, de az­után uj terheket ne varrjanak a nya­kunkba. Itt van a kir. járásbirósági épület kérdése, melyet fenyegetve varrna nya­kunkba a vezető járásbiró úr. Igaza van, gazdájának, a kormánynak segit. Csakhogy Siklós képviselete aligha ül fel és kifizeti az épületet előre már a telekvásárnál. Milliói vaunak az államnak, épít­sen ő. Polgárságunk elég, sőt sok adót fizet. Nekünk nem ajándék a járásbí­róság, mi adtunk ingyen helyet év­tizedekig. Most rajta a sor magának önálló tanyát ütni. Nem sokára jön az iskolai Mes­siás, a főreáliskola épületkérdése. Ezt is mi ópitsük meg. Ez bizonyos, mint <r- .aríór.y, 'iOgjr' FOÚHk SÓ.' Így vagyunk a vasutakkal is. Adjuk az államnak mindenünket vér és pénzadónk tetejébe, ma" ka­punk érte, mit is .... ? No a jövőt hagyjuk. Megkapták a községi jegyző már ahol’kap ak 1—2 koronát) az állam­segélyt, nőst hálából felmentette az állam az eddigi anyakönyvvezetőket, akik mint nyugdíjasok pár forintért szívesen anyakönyveztek, s most az anyakönyvezetést a közsé jegyzőkr ruházták, akik nem állar ^^anem köz­ségi alkalmazottak, a Leégek is fi­zetik. ^ így vagyunk Siklóson is. Mi történik ? Jegyzőnk köztudom u tele és tele van községi ügyek végz .ével. Minden meghozott törvénynek ő a végső vég­rehajtója. Száz és százezer miniszteri ren­delet végrehajtója, a vármegye is ad elég dolgot. Ezer keze legyen annak a jegy­zőnek, aki elvégzi dolgát. Mindehhez most jegyzőnk anya- könyvvezető is, Ez is Siklóson egész embert kí­ván meg. Ha már az állam kormányzat igy gondoskodik arról, hogy a községek által fizetett jegyzőnek dolgot ad, vi­szont ha nem is követeléssel állunk fel, de avval a határozott kívánság­gal kell a belügyminisztériumhoz for­dulni, hogy egy segédjegyzői állást szervezzen Siklóson. Ezt nagyon megérdemeljük ! . . . Községi közgyűlés. Mittler Ferenc biró elnöklete alatt képvi­Siklós, 1908. január/12. 2. szám. Huszonegyedik évfolyam.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék