Siklós és Vidéke, 1908 (21. évfolyam, 2-22. szám)

1908-01-12 / 2. szám

3. oldal. Sikló* és Vidéke. 1908. januári 2 498, 604, 886. 1907.végrh. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulirot birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi; hogy a pécsi kir. törvényszéknek 1907. évi 11364. 15118, 15104. 7219. 9500. számú végzése következtében A siklósi tak. és hitel­egylet részvénytársaság Szép Mihály Lászlóné siklósi takarék pénztár részvény társaság javára Dómján Dezső Füves Dávid és Törő Róza gor- disa lakos ellen 100 600 240. 67 kői 5 f. tőke s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre­hajtás utj án le- és felülfoglalt és 2006 koro­nára becsült következő ingóságok, u in. : szar­vasjószág, lovak, csikók — gazdasági eszközök disznók, szalma nyilvános árverésen eladatnak. ^ Mely árverésnek a siklósi kir, járásbíró­ság 1907-ik évi VI. 256. VI. 190. VI. 155. számú végzése folytán 100, 600. 240. korona 5 fill, tőke követelés, ennek összes járulékai erejéig, Gordisa községben alperes ;lakásán le endő megtartására 1908. évi január hó 18-ik napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik. és ahhoz venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in­góságok az 1881. évi LX t.-c. 107. és 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a "..leg­többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron’ alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 188R évi LX. t -c 120. §. értelmében ezek ja­vára is elrendelietik. Kelt Siklós, 1908. évi január hó 3-án. Schreyer Jánoi kir. bir. végrehajtó. m i i i 6 I I I I I I I S R I « I Szólőoltványok I £ miniszterileg előirt ségben, 22 faj csemege, borfajban, 3 féle aia in, | fajtisztán msi a s J------ talajra is.------ | G yökeres vessző P rtalis, Solonis, Monti- £ ko.y Aramén, Rupostris, Ganzin No 1. ós g 2. kapható : vállalati szölötelepnél r Billed. Torontál megye. Legolcsóbb áraki I Készlet: 419,000 oltvány, 250,000 gyökeres, i Árlap ingyen. —' Az intézöség. I TT7 e g h i v á s, A „SIKLÓSI TAKARÉK ÉS HITELEGYLET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG“ T. CZ. RÉSZVÉNYESEI a folyó évi február hó 2-án d. e. 10 órakor Sikláson az intézeti ház helyiségében tartandó XXXV. évi rendes közgyűlésre tisztelettel meghivatnak. TÁRGYAK: 1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítéséhez két részvényes választása. 2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság évi jelentése, az 1907. évi mérleg előterjesztése, a nyeremény felosztása és a telmentvény megadása iránti határozat. Siklóson, 1908. január hó 9-én. Dr. TROLL FERENC s. k. elnök Az alapszabályok 49. §-sa értőimében, a közgyűlésnél minden részvény, mely a közgyűlés előtt három hónap pal az intézet könyvében a részvényes nevére Íratott a közgyűlés előtt 24 órával a pénztárnál szelvényeivel egyiit letétetett egy szavazatra jogosít;-10 szavazatnál többet azonban senki sem gyakorolhat, bármennyi legyen is rész­vényeinek száma Vagyon. Mérleg-számla Teher. _____1____ i K orona Fillér Korona Filer Pénzkészlet .... 35682 20 Részvénytőke .... 50000 — • Váltók ".................................... 458469 U t Tartalékalap .... 137383 42 Jelzálogkölcsönök 761151 12 Betét ..... 1159066 25 Kölcsönök ................................... 3 6192 — 2166 53 Értékpapírok (adómentes) . 118905 — Betétkamat adó .... Értékpapírok függő kamatai 1305 82 Átmeneti kamatok 11097 86 Intézeti házak .... 60000 — 1 Viszleszámitolás 87070 — Jelz. kölcsön kamathátralék 11330 64 Hitelezők....................................... 7052 90 íj Adósok ................................... 3 161 — 24 Ingatlan ..... 400 _ Fel nem vett osztalék Ingóság .................................... 400 — Letét ................................................ 28 0 _ Osztrák magyar bank giro 589 01 Nyer. áth. 1906. óvrT &. 2820'98 Folyó számlák .... 2180 24 1 N verem én v . . K. 335'3-25 36414 23 Letét ...... 50 _ ; Átmeneti tételek V | ... ' ; jí . . 739 05 I ■ 1490555 i----------­1 9 \ 1490555 19 Singer Géza s. k. pénztáros. dr. Troli József s. k. igazg. tag. Siklóson, 1907. december hó 31-én. Klein Béla s. k. dr. Troll Fenne» s. k. igazgató. . elnök. Dimitrovits Euthim s. k. Schreyer János s. k. iga zg tag. igazg. tag. dr. Darázsy Ödön s. k. dr. Vargha Gyula s. k. ifj. V-í gha Béla s. k. vönyvelő. Weis» Lajos s. k. igazg. tag. Weis» Vilmos s. k igazg. tag. Bslicsek Gyula s. k. igazg. tag. igazg. tang. igazg. tag. Jelen mérleg számlát a fő- és segédkönyvekkel mindenben egyezőnek és helyesnek találtuk. Siklóson, 1908. január hó 7-én. A tel ügyelőbizottság: Pick Miksa s. k. Petrách Józef s. k. Kraus» Zsigmond 8. k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék