Siklós és Vidéke, 1910 (23. évfolyam, 24-48. szám)

1910-06-12 / 24. szám

Siklós, '910. junius 12. 24. szám Huszonharmadik évfolyam. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI. SZÉPIRODALMI HETILAP. (I Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kossuth L. tér 7. sz. Kéziratokat vissza nem küldünk. Előfizetési dij: Vidékre vagy helyben házhoz hordva. Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyed­évre 2 kor. Egyes szám 16 fillér. FELELŐS SZERKESZTŐ MEGJELENIK VASÁRNAPONKÉNT. Dr. MIKES AnFRÉD ügyvéd. A lapmegrendelések és hirdetések Harangozó József könyvnyomdájában is fevótetnek. Egyes példányok a nyomdában kaphatók. Olvasóközönségünkhöz! A „Siklós és Vidéke“ mai nappal újabb halárjelzőt állít. Formát és gaz­dát cserélt. Előbbi csak alakiság, nem is újítás; egyszerű visszatérés — ha csak ideiglenesen is — a régi kényel­mesebb, talán tetszetősebb, de minden­esetre megszokottabb ujságiormához, — mig utóbbi körülmény -— legalább nekünk — elég fontos ahoz, hogy pil­lanatra megállapodjunk a határjelzőnél s szives türelmüket kérjük, és meg­hallgatást, — Lapunk eddigi tulajdo­nosa és felelősszerkesztője Dr. Berki Gyula a lezajlott képviselőválasztások alkalmával — minta kormány jelöltje — kisebbségben maradván, régebbi el­határozását megvalósítandó végleg el­távozott Siklósról, hogy ambitióinak és képességeinek megfelelő más téren érvényesítse tudását. S abban a pillanatban amikor ö- rökét — a lapszerkesztést — átvesz- sziik teljes mértékben át vagyunk hat­va a hivatás komolyságától. Nem a- karunk nagyképüsködní! Tudjuk, hogy ország-világra szóló események előbl - revitelére nem vagyunk hivatva; de viszont megvagyunk győződve arról, hogy járásunk és községünk társa­dalmi és kulturális feladatainak meg­oldásában haihatos segédkezet nyújt­hatunk mindazoknak, kik ezen kér­dések kezdeményezésére, előbbrevite- lére és megvalósítására hivatvák, a minthogy ilyen kérdéseket alkalom- adtán mi magunk is felvetni kívánunk- Ép ezért, már most vagyunk bátrak kikérni a nagyközönség szives és jó­indulatú támogatását; a magunk ré­széről pedig a legnagyobb készséggel bocsájtjuk rendelkezésére lapunk ha­sábjait mindazoknak, kik eszméik pro­pagálására, vagy a felvetett kérdések tisztázása céljából a nyilvánosságot ál talános vagy közérdekű írásaikkal ó- hajtják felkeresni. Mert hiszen egész­séges közvélemény — ha mindjárt la­punk olvasó közönsége szűk keretek közé szoritvák is, csak úgy alakulhat ki, s egy lap csak úgy teljesítheti ki­fogástalanul hivatását, ha közérdekű kérdések megtárgyalásakor minden- rendű és rangú közéleti tényezőknek meg van adva a mód a szőnyegen for­gó kérdés nyilvános megvitatására. Békés társadalmi együttélés, a nyilvá­nos^ kritika jogának megőrzésével és épségben tartásával - - a személyes­kedés kizárásával; a mi természetesen nem jelentheti ezt, hogy a nyilvános ellenőrzésről — az önérzet rovására — lemondjunk ! Napirenden tartani járásunk és községünk szőnyegen le- I vő és megoldásra váró vitális érdekű kérdéseit; újabbakat felszínre hozni és propagálni. Ezek volnának nagyjá­ban azok a vezérelvek, a melyeket a lap szerkesztésében irányítóul szem előtt tartani kívánunk. S mielőtt lapunk első számát ar­ra való hivatkozással hogy már a hét vége feté — hirtelen történt a lap átvétele — útra bocsájtanok olvasó közönségünk szives elnézését kérjük, ha ez nem telel meg a várakozásnak. Ígérjük, hogy minden igyekezet­tel azon leszünk, miszerint ízlés és tartalom tekintetében gáncs ne férhes­sen hozzánk, és eltaláljuk mindenkor azt a hangot, mely sympathiát váltva ki az olvasóból, utat nyer a nagykö­zönség szivéhez.-sí -cr« Búcsúszó. Irta: dr. Berki Gyula. Budapest, 1910. junius 10. Két éven át vezettem a Siklós és Vi­dékét. Két éven keresztül szolgáltam szülő vár­megyémet és a siklósi járást lapom hasábjain. A változott viszonyok folytán most elhagyom a siklósi lap szerkesztését. Nyugodtan távozom és felemelt fővel, mert hivatásomat legjobb tu­dásom szerint, becsületesen igyekeztem betöl­teni. Igazság szerzetemnek köszönhetem a nagy közönség szives pártfogását és támogatását. Én mint újságíró egy parancsot ismertem magamra : „Mindent megszabad és meg kell írni, de csak az igazság kedvéért.“ Amikor a nagyközönség szives pártfogá­sát megköszönöm, egyben utódomat Dr. Mikes Alférd ügyvéd és felelős szerkesztőt szives párt- fogácába ajánlom olvasóimnak. Ő ugyan olyan őszinteséggel és buzgósággal kívánja és fogja a közt szolgálni, mint eddig ón törekedtem szol­gálni. Ezt az alkalmat használom lel arra, hogy barátaimhoz, barátnőimhez és önerőseimhez szól­jak pár szót. Nem szeretek sokat beszélni, a búcsuzás pillanatában mindig rideg vagyok. Azonban nem habozom kijelenteni, hogy soha annyi sze­retettel nem gondolok vissza senkire, mint Sik­lóson azokra, akik közel feküdtek a szivemhez. Arra kérem a hozzám közel állókat, bocsássák meg, hogy személyesen nem búcsúztam tőlük és elégedjenek meg szívesen az én Írásos bú­csúmmal. Amikor szeretettel és nemes érzéssel szi­vemben búcsúzom, kérem az én jó embereimet őrizzenek továbbra.is jóindulatukban. Siklósiak, Isten veletek 1 Beköszöntő sorok. Olvasó közönségünk bizouyára kellemetleu meglepetéssel veszi tudomásul mai számunkból hogy lapunk gazdát cserélt. Elismerjük magunk is, hogy olvasó közönségünknek elég oka van arra, hogy e változást kellemetlen meglepetéssel vegye tudomásul, mert ha az ember Dr. Berki Gyula kitűnő tolla után veszi kezébe a szerkesz­tői tollat, a .kor jól meg kell rágni annak a tol­nak a szárát, hogy a mélyen tisztelt olvasó kö­zönség cikkeinkkel meg legyen elégedve. — Mi természetesen a legnagyobb ambitióval vesszük kezünkbe a tollat s a mennyire szerény képes­ségünk megengedi igyekezni fogunk igen t. ol­vasóink megelégedését kiérdemelni. Lapunk vezető cikke foglalkozik program- munkkal és igy erre, e helyütt felesleges kitér­nünk. Mégis szükségesnek tartjuk külön meg­említeni, hogy vezető cikkünk nem meríti ki teljesen progtammunkat. Mi nagyon is jól tud­juk, hogy igen tisztelt olvasóink sorában nem­csak a községi és megyei ügyekkel foglalkozó komoly város atyák vagy jövendőbeli város a- tyák vannak, hanem igenis vannak olyanok is, a Kik egy-egy szóraKoztató sót mulattató ciíck- nek jobban örülnek, mint például egy községi közgyűlés reprodukciójának. Nos tehát, mi ebbeli igényeket is kiakarjuk lehetőleg elégíteni, s gondoskodni akarunk arról, hogy olvasó közön­ségünk ne csak arról legyen tájékozva, hogy a siklósi polgári fiú iskola ügye mily magasan lebeg — Mohamed koporsójához hasonlóan — az ég és a föld között, hanem arról is teljes tájékozódottsággal bírjanak, hogy milyenek a társaságbeli viszonyok (ez különösen a kávézó hölgyeket fogja érdekelni) azután, hogy milye­nek a cseléd viszonyok (ez külöuösen a kávéz­ni akaró háziasszonyokat fogja érdekelni); az­után, hogy milyenek a házasulni óhajtó fiatal­emberek közötti viszonyok (ez úgy hisszük a legtöbbeket fogja érdekelni) továbbá, hogy mi­lyenek Siklóson a szórakozás ezerféle nemei (erre egyelőre mi is nagyon kiváncsiak vagyunk) szóval mi mindenre ki akarjuk terjeszteni fi­gyelmünket, a miről hihetjük, hogy igen t. ol- vesóinkat érdekli. Önöknek persze erre a megigórgetésre e- szükbe jut a magát felajánló szakácsáé, a ki akkor, a mikor felfogadják mindenhez de min­denhez kitünően ért, és a mikor a főzésre ke­rül a dolog, akkor a gyúró deszkát betálalja az asztalra, ellenben a tésztát elmosogatja. No hát kérem, Önöknek nincs igazuk, mert ha már közülünk az egyik szakács rossz is, mi gondoskodtunk arról, hogy annyi jó szakács le­gyen segítségünkre, hogy közöttük a saját gyar­lóságunk elvesszen. — Épp ezért — igen t. ol­vasóink kis türelmet kérünk Önöktől és azt, hogy beköszöntésünket szíveskedjenek egy kis jóin­dulattal.;,fogadni. HÍREK. — Személyi hir. Antal Gyula a siklósi tár­saság kedvelt tagja, külföldi útjáról viszzatért és gyógyszertárának vezetését újból átvette. — Házasság. Dr: Junger Mózes a helybeli izr. hitközség rabbija f. hó 21-én tartja eskü­vőjét Grosz Aranka urhölgygyel Budapesten a „Continental“ szállóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék