Siklós és Vidéke, 1910 (23. évfolyam, 24-48. szám)

1910-06-12 / 24. szám

2. oldal — Dr. Berki Gyula távozása. Lapunk volt felelős szeskesztője Dr. Berki Gyula o hó 9-én négy héti üdülésre Iglófüredre utazott a honnan végleges tartózkodásra vissza sem tér többé vá­rosunkba. Azt hisszük kevés ember akad Sik­lóson, a ki ne ismerte volna közelebbről Dr. Berki Gyulát és épp ezért bízvást állíthatjuk, hogy távozása általában mély sajnálatot kelt. Dr. Berkiről mindenkinek — még ellenfeleinek is — el kell ismernie, hogy egy tehetséges, ambitiosus és mindenek felett agilis fiatal em­ber. Azért mondjuk: még ellenségeinek is mert Dr. Berkinek ellenségei is vannak. Ez azonban nem csoda. Egy ember, a ki a köz­ügyek érdekében dolgozik az önmagának a leg­nagyobb ellensége. A ki a közérdekért küzd, az önérdekei ellen harcol. Mert ha a közérdekbe vágó dolgokat kíméletlen kézzel boncoljuk, úgy bárhol vágjunk is bele a közügyek beteges ál­lapotába, valahol bizonyosan fájdalmat okozunk. Dr. Berki pedig a közérdek kíméletlen harcosa volt és mindig nyíltan mondotta meg nézeteit minden dologról. Őjzinteségével és egyenes szó­kimondásával szerezte meg azokat az ellensé­geket, a kikről fentebb szólottunk, de még e- zeknek is el kell ismerniük Berkiről azt, hogy őt mindig s jó szándék és az igazságért való őszinte lelkied is vezette s ha el is ragadta őt néha az ifjúság heve — leggyakrabban mégis az objektivitás keretein belül maradt. A legközelebb lefolyt képviselőválasztá­soknál ő volt nálunk a nemzeti munkapárt je­löltje. Mint ilyen óriási munkát és tevékenysé­get fejtett ki s ez teszi szükségessé, hogy e- gészségét Iglófüreden helyre állítsa. Hogy az­után melyik pályán és milyen minőségben fogja érvényesíteni tehetségét azt még most mi nem tudjuk. Azt azonban bátran állíthatjuk, hogy összes jó barátainak és ismerő .einek szeretete 1* éri el uj pályájára és őszinte szeretettel ki- íjuk mindannyian, hogy szerencse és siker kísérje őt mindenüvé 1 — Kitüntetés. Mi siklósiak oly távol va­gyunk a királyi családtól, hogy valóságos csoda számba megy, ha a királyi udvar kegyének egy-egy sugara eljut közénk is. És ez a rend­kívüli eset bekövetkezett a napokban. Goldber­ger Rezső fényképészünket érte a megtisztelő kitüntetés, a kinek Ferenc Ferdinánd trónörö­kös Őtensége egy remek kidolgozású arany melltűt ajándékozott „F. F.“ monogrammal és a királyi család koronájával díszítve. A kitün­tetésre Goldberger Rezső méltán rá is szolgált, mert a trónörökös D.-miholjáci vadászatát egy művészi kivitelű hatalmas képben örökítette meg. A mint értesülünk, Goldberger Rezsőt a melltű tökéletesen boidoggá teszi, mert a mell­tűhöz szükséges használati utasítás az ehhez mellékelt bankjegyekre volt írva. Mi ez utón gra­tulálunk az érdemes fényképésznek, és öröm­mel konstatáljuk, hogy Siklósnak egy —• a ki­rályi család által kitüntetett fényképésze van. Hogy olvasó közönségünknek is alkalma legyen a remek melltűben gyönyörködnie, feihivjuk szi­ves figyelmét arra, hogy a tű vasár- és ünnep­napokon mindenki által megszemlélhető — Gold­berger Rezső ur — nyakkendőjében. — Lemondás és kilépés. Eltávozásom foly­tán szives tudtára adom mindazoknak, akiket illet, hogy a Siklósi Polgári Dal és olvasó kör­nél viselt alelnöki tisztemről lemondok és a siklósi összes egyesületekből kilépek. Siklós, 1910. junius 8, Dr. Berki Gyula. — Változás az adóhivatal tisztikarában. A siklósi kir. adóhivatal tisztikarában, tsmét vál­tozás állott be, a mennyiben Szántó Zoltán adó­tiszt Siklósról elhelyeztetett és helyébe földink Szűcs Imre kir. adótiszt jön hozzánk, ki eddig Deésen működött. Eltekintve attól, hogy egy földink hazatéréséről van szó, örömmel vesszük eme áthelyezés hírét mert Szűcs Imre szemé­lyében a közönséggel szívesen érintkező tiszt­viselőt nyertünk. — Tüzeset. Kisharsány községben f. hó 5-én délután 3 órakor Takács Ferenc kishar­táll-' ^ajtája kigyuladt és ' ' '^a, melyből Siklós és Vidéke. 1800 korona biztosítás révén megtérül. A nyo­mozás a tűzeset keletkezésének felderítése vé­gett folyamatban van. — Jubelium. Kuliszéky Ernő baranyavár- megyei kir. tanfelügyejő f. hó 9-én ünnepelte tanfelügyelői működésének 25 éves jubeliuraát. Ezen alkalomból vármegyénk tanítói testületi­leg tisztelegtek az érdemekben oly gazdag tan- felügyelőnél. Tisztelgés után társas ebéd volt. A siklósi polg. fiúiskolát Szohner Sándor igaz­gató, Beck Rezső, Eifried Ágost és Vörös Lász­ló tanárok képviselték. — A siklósi szinpártoló egyesület. Dr Kreg- czy Ottó elnöklete akut f. hó 17-én délután 5 órakor a társaskör helyiségében választmányi ülést tart a következő tárgysorozattal: A „Köz­pont“ szálloda R. T.-val köttendő szerződés. — Subventió iránti kérés. — Pénztári jelentés. — Esetleges indítványok. Ez utón is felhívja a választmány Siklós intelligens közönségét az egyesületbe való tö­meges belépésre, mert csak igy lesz elérhető, egy magas színvonalon álló színtársulatot az őszi idényre megnyerni. — Pótvásár engedélyezés. A kereskedelem­ügyi m. kir. minister 1910. évi 37.808. szám a- latt Kelt rendeletével megengedte, hogy a Ba- ranyavármegye területéhez tartozó Püspökná- dasd községben a folyó évi augusztus lö-ére eső országos vásárt ez évben kivételesen au­gusztus 22-én tartsák meg. — Szerencsétlenség. Kántor Vendel siklósi lakos f. hó 2-án kocsijával a hegyről követ a- kart leszállítani, miközben lovainak kötőszer­számai elszakadtak Kántor látva a veszedelmet, kocsijáról leugrott, de oly szerencsétlenül, hogy a kővel rakott kocsf testén keresztül ment és a szerencsétlen ember tüstént kiszenvedett. Kántor beteg özvegyet és három k'skoru árvát hagyott maga után. A szérencsótlenül járt ember családja ré­szére gyűjtést indítottak, amely 139 kor. 30 fil­lért eredményezett. — Évzáróvizsgák a helybeni tanintézetek­ben a következő napokon tartatnak meg: I. A polg. fiiuiskelában f. hó 16. 17. 18. 20. és 21-én, mig a záróünnepély 25-éu lesz. II. A rom. kath. iskolában f. hó 17. 20. 21. és 22-én. III. A polg. leányiskolában f, hó 17. és 18-án, mig az óvzáróünnepély 19-én délelőtt 11 órakor lesz. IV. Az izr. iskolában f. hó 25 és 27-én. V. A ref. iskolában fó 26-án délelőtt III.— IV. oszt. d. u. I.—II. oszt. VI. A gör. kel. iskolában f. hó 20-án. — Gyilkos villám. A szerdai zivatarnak, mely a környékben pusztított, áldozatai vannak. Árvái János és Sipos János gyüdi csor­dások a harkányi országút melletti legelőn őriz­ték a gondjaikra bízott csordát, s észre sem vet­ték, hogy fejük felett az ég hirtelen beborult. A villám lesújtott és Árvái rögtön meghalt, mig Sipos oly suiyos égési sebeket szenvedett, hogy életben maradásához semmi remény nincs. A villám csapás nyomán járó légnyomás oly erős volt, hogy egy tehenet is agyon vágott,tizet pe­dig irtózatos erővel a földre sújtott. Mint egy 50 lépésnyire szemlélte ezt Őri József, kit a légnyomás szintén a földhöz vá­gott, de a nagy ijedségen kívül semmi baja sem történt. — A hordójelzés reformja. A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy a helyszíni herdő- jelzésnél a tára-sulyt a hivatelos jelzéstől füg­getlenül, de azt megelőzőleg maguk a felek jelezhessék a hordóra és a hordójelzőnek csak akkor kell a tárajelzést ellenőriznie, ha azt gya­núsnak talalja. A miniszter csak azt kötötte ki, hogy ilyen esetben az illető kádáriparos cég­bélyegzőjét is köteles rásütni a hordóra. A rak­tárhordókat egészen feloldották a tára-kényszer alól. A m. kir. központi mértékügyi intézeteket 1910. junius lü falhivták arra, hogy a hordójelző hivatalokat a szükségessé vált utasításokkal sürgősen lássák cd. — Hasznos tudnivalók. Az orvostudomány tanítja, hogy az egészséges emberi szervezetnek naponkint egy liter vízre van italul szüksége. Ez a viz szolgál ugyanis a bevett étel higi- tószeréül. E nélkül ugyanis a szervezett a meg­emésztett láplá'ékokat hasznosan feldolgozni nem tudja. Minthogy azonban a táplálékokkal a gyomorba minden esetben igen sok és kü­lönböző betegség csirája is bejut, fontos, hogy italul olyan viz használtassák, mely baktétiu- mokat a gyomornak megölni segítse s végül, hogy a viz a gyomrot ne rontsa. Be van igazolva, hogy ilyen célokra a mohai Ágnes viz végtelenül alkalmas, mert tel­jesen baktériummentes. Másodszor, minthogy szénsavat tartalmaz, a batériumok mérgező ha­tását lerontja. És végül, minthogy a gyomrot alkalmasan izgatja, egyrészt étvágyat esinál, másrészt bőséges elválasztását okozza azon gyo­mornedveknek, melyek azon kártékony bakté­riumokat megölik. A mohai Ágnes fogyasztását különben is főként tavaszszal, kiváltképen lehet ajánlani. Ekkorra ugyanis a téli nehéz táplálkozás után a gyomor nagyon is megkívánja a gyomorjavi- tól. Másrészt ekkorra esik a legtöbb fertőző betegség, a mitől a mohai Ágnes-forrás a gyer­mekeket és felnőttet biztosan megóvja. Gyer­mekeknél ilyenkor mutatkoznak az angol-kór tünetei, a melyeket a mohai Ágnes viz mész­tartalmúnál fogva megszüntet s végül tavaszra esik a legtöbb szülés, tehát ilyenkor van a leg­több szoptató asszony is, a kiknek a mohai Ág­nes forrás fogyasztása azért fontos, mert ez a viz a lejelválasztást nagyban fokozza. Háztartások számára nagy üvegekben a mohai Ágnes-forrása különösen olcsón kapható. ■ nraeBfflBüaEaaHrarassnaBHBi Siklós nagyközséghez a siklósi járás fő­szolgabírójától siklósi köztisztaságának feljavítását célzó következő 2155/1910. sz. ren delet érkezeti. Sajnálat! kell tapasztalnom, hogy Siklós nagyközség egyéb téren kifejlett haladásával szemben, amilyenek kórháza, óvodája, villamos müve létesítésével, vasutjának építéséhez va­ló bőkezű hozzájárulásával, főutcájának tervbe vett és a megvalósuláshoz közelgő burkolásá­val Umusitott törekvését elismerem és méltá­nyolom, utcáinak és beltelkeinek tisztasága to­kin tétében évtizedek óta stagnál és a közegész­ség követelményeinek megfelelni nem igyekszik. Teljes tudatában vagyok annak hogy a községben uralkodó vi hiány mellett ideális tisz­taság el nem érhető és ismerem azokat a ne­hézségeket is, amelyeket ennek megszüntetésére irányuló minden kísérlet azokban a földtani vi­szonyokban talált és fog találni, amelyek a be- remendi hegytől Harkányon át a Dráváig vo­nuló „thermálishasadék“ szomszédságában rej­lenek és a. harkányi kénes hévíz forrásainak védelmére engedélyezett védterületnek a község határára is történt kiterjesztésével jogi nehéz­ségekkel társultak : mégis felhívom Jegyző urat és általa a -község kéviselőtsstülotét, hogy egy vízműnek már 1894-ben kezdeményezett és a m. kir. földmivelésügyi minisztérium kebelében működő közegészségügyi mérnöki hivatal által díjtalanul elkészített terv, költség- és iizemkölt- ségelőirás bemutatásáig előrehaladt ügyének tár­gyalását újból vegye föl és azt az emlilett föld­tani szakvélemény és a vádterület által meg­változott viszonyoknak megfelelőleg ismét ezen közegészségügyi mérnöki hivatal díjtalan szak- véleménye és előmunkálatai szerint, pénzügyi részében a vízfogyasztási dijakra alapított fede­zettel, a község különös anyagi megterhelése nélkül és a m. kir. belügyminiszter ur részéről közegószségi müvek létesítésének támogatása céljából rendelkezésére álló államsegély kérel­mezésével és biztosításával valóra váltani igye­kezzék. Tudom továbbá, hogy az utcák, közterek és beltelkek tisztaságának azon, nagyrészben a csapadékvizek a Fazekas, Vókányi, Hosszú, Hegy, Eszéki és részben Nagyharsányi utcákban ta­pasztalható torlódásában és az azok által oko­zott iszaplerakodásokban rejiik főakadálya. Ezen, záporok alkalmával „vadvíz“ — szám­ba menő víztömegnek megfelelő elvezetése az érdekeltség bevonásával az előkészítés nehézsé­gein túl a tervezés költségvetés elkészítéséig sőt az érdekelt fél közvetett panaszára közigazga-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék