Siklós és Vidéke, 1910 (23. évfolyam, 24-48. szám)

1910-06-12 / 24. szám

oldal. Siklós és Vidéke. 1910. május 12. tási bírósági jogerős iféleten át eljutott odáig, hogy ezen vadvizük által maláriássá tett vidék assanálása érdekében a belügyi tárca terhére államsegély biztosíttassák. Ha ily nagy víztömegek elvezetéséről gon­doskodás történt, Siklós község belterületének csatornázása nem fog különös nehézségekbe üt­közni, mert keresztmetszetenek szerényebb mé­retezésével annak épitési költségei is lényege­sen csökkennek és alig fogják azt a hozzá vo- tőleges számítást túlhaladni, amelyet a vízmü­vet tervező szakértő 36000 koronára beosüit. Tekintve, hogy a beruházási költségekhez ál­lamsegély szintén remélhető, hogy a fenmaradó költségek törlesztése javarészben a háztulajdo­nosok eddigi tetemes peeegödörtisztitási költ­ségeiből volna biztosítható, fölhívom a község képviselőtestületét, hogy a vízművekkel kap­csolatosan á csatornázás ügyét is vegye tárgya­lás alá, Minthogy azonban ily müvek létesítése 1—2 éven belül alig lesz elérhető és mert a község botrányos köztisztasági viszonyai még ezen két mü létesítése esetére is további intéz­kedéseket tesznek szükségessé, az 1876. XIV. t. c. 10, §-a alapján Siklós nagyközség elöljáró­ságát ezennel a következőkre utasítom. 1. A heti piac területét söpörtesse az elöljá­róság nemcsak a péntek, hanem a szerdai és vasárnapi piac feloszlásával gondosan, locsol- tassa fel az illető térülőiét a söprés előtt a por lekötése érdekében és takarhassa el az össze­söpört szemetet haladéktalanul, mielőtt azt a szél és a sok közlekedő kocsi újból széthor­daná. 2. Húzássá le az elöljáróság a mellékut­cák sarát (iszapját) minden zápor után a köve­zetig, porát szükséghez képest gyakrabban a szo­kottnál, és hordássá el ezen sár, iszap és portö­meget esetről esetre haladék nélkül. Ugyancsak ezen utóbbi munkákkal egyidejűleg takaritassa az átmeneti útszakasz és az utcák szóién elvo­nuló vizfolvókákat gondos söpretós és friss mész- tejjel, cresilmész-oldattal, esetleg vasgálic-oldat- tal való fertőtlenítés utján, mert az ezekben pangó folyadék és egyéb szeny eltakarítása ed­dig kizárólag a jótékony záporok munkájára volt bizva, holott épen ezen szenny legnagyobb —kára közegészségünknek. 3. Hívja fel a község elöljárósága azokat a háztulajdonosokat, akiknek telke az utcára lejt, amennyiben házuk akár bérház és több fél lakja, akár korcsma, vendéglő, kávéház helyi­ség, akár fürdő, vagy több szenyvizet termelő ipari berendezés talál benne elhelyezést, akár ezek hijján is köztudomásúlag bővebben termel szenyvizeket és vele az utca folyókáját elszen­nyezi, hogy 30 nap alatt hatóságilag megálla­pítandó méretekkel és kivitelben szenyvizgyüj- tő gödröt létesítsenek. 4. Alkosson a község képviselőtestülete köz- tisztasági szabályrendeletet, amely az utak, ut­cák, közterek, gyalogjárók, vizfolyók tisztán tartását, a házi szemét, pöcegödrök tartalmá­nak, gazdasággal foglalkozók telkéről a trágyá­nak rendszeres kihordásáról, úgyszintén a már létesített és a jelen rendelelemből kifolyólag létesítendő szenyvizgyüjtő gödrök kitakarításáról gondoskodjék és mutassa ezt be 60 nap alatt felsőbb kormányhatosági jóváhagyásra. Utashsa a rendőri közegeket, hogy 30 nap eltelte után mindazokat a háztulajdonosokat, akiknek házából az utcára szenyviz kifolyik megbüntetés végett hozzám feljelentsék. Jelen rendeletem végrehajtásáért Jegyző ur szigorúan felelős : a határidők elteltével a végrehajtásról részletes jelentést várok. Siklóson, 1910. évi junius 9. Határidő : 8. 30, és 00 nap. Krasznay Mihály s. k. főszolgabíró. * * * ürömmel üdvözöljük a járási főszolgabíró ur erélyes intézkedését, a mely hivatva van szépen Jejlődő községünknek közegészségügyi viszonyait megjavítani, s reméljük, hogy nemes törekvésében Siklós közönsége teljes erejével fogja őt támogatni, annál is inkább, mert ezen rendelet első sorban is a nagyközönség érde­keit van hivatva szolgálni. 'V MSP '4P qgr Köszönet nyilvánítás. Mindazoknak kik felejthetetlen jó a- nyánk elhunyta alkalmával fájdalnunkat enyhíteni iparkodtak, ez utón mondunk hálás köszönetét Kohn Manó, Cili és Aranka. Figyelje meg! Minden vegyi vizsgálat nélkül meg­győződhetik mindenki a PARK-CLUB nikotin mentes szi­varka hüvely kitűnő minőségéről, ha egy töl­tetlen Fark Club cigaretta hüvely elégett és annak hamuját bármely más habár a legdrá­gább szivarka hüvely elégetett hamujával ösz- szehasonlitja. Az egészségre kitünően hat, a torkot nem szárítja egyenletesen végig ég és meg nem bámul. K I F - K O P kitűnő olcsó szivarka hü­vely mindkettő magyar gyártmány. Egyedüli raktár Siklóson. Feiler Mariska könyv és papirkereskedésében. , Két lakás kiadó. * Nesz Ferenc tulajdonát képe­ző Hoszzu utca 38-ik sz a. levő Jsarok házában két lakás kiadó. I Bővebb felvilágosítást ad J Weltner Ede álellenében levő kereskedő. 9 C ijavaíyatözáö. Aki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban szenved, kérjen tá­jékoztatót. Ingyen és bérmentve kap­ható a szab. hattyú gyógyszertárnái Maj- la frankturt. < ► ^ Hirdetés. ► ◄ ► .«I Egy egészen jó karban levő^ •^szivattyús kút 70 koronáért el-^- ^adó. -- Beszerzési ára 180 korona.^. Bővebb felvilágosítást ad ^ ^ Schwarz Károly^ ^ Pécs, Mária utca 39. sz. ^ ► 1?T???T?TTTTVT?TTI 2770. A siklósi járás föszolgabirájától. 1910. Pályázati hirdetmény. Baranyavármegye siklósi járáshoz tartozó kovácshidai körjegyzőségben újonnan szervezett rendszeresített se- gédjegyzöi állásra pályázatot hirdetek. Felhívom mindazokat, akik ezen állásra pályázni óhajtanak, hogy az 1900. évi XX. t. c. 3. §-ában előirt ké­pesítésüket és eddigi működésüket igazoló okmányaikkal felszerelt kér­vényüket 1910. évi junius hó 23-án dél­után 5 óráig annál is inkább nyújtsák be, mert a később érkező vagy sza­bálytalanul fölszerelt pályázati kérvé­nyeket figyelembe venni nem fogom. Az állás javavadalma: 1000 kor. fizetés. A választást 1910. évi junius hó 25-én délelőtt 10 órakor fogom a kovácshi- dai körjegyzői irodában megtartani. A megválasztott segédjegyző ál­lását f. é. julius hó 1-én elfoglalni tartozik. Biklós, 1910. junius hó 4. Krasznay Mihály s. k. főszolgabiró. az ásványvizek királya, angolkór és vérszegénység ellen páratlan gyógy­szer. Mint üdítő és hűsítő ital a leg­első minden vizek között" it./ fi \ g Kérjen IN G Y E N és bérmentve ) Pick H. és Társa cégtől Buda­pest, Y. Akadémia utca 16. ár­1 i »T ÜGINÓKÖK ■ ■ legmagasabb jutalék mellett magyarorszá- ü gi elsőrendű ablakroletta ér zsalusia- gg gyár részére felvétetnek. Olyanok, kik már ■*. ezen szakmában dolgoztak, előnyben ré­szesülnek. ;r Ajánlatok: m Friedman Károly bútor- és redőnygyára, Pécs. wmwmmmmmmmmvmmmmmm m m ifi Elsőrangú életbiztosító társaság fö- ■ |jj ügynöksége keresügyes megbízható J ül n | 1 u I I I ifi üzletszerzőkéin m a S Pécs és vidékére, valamint Somogy, Tolna I fi és Zala megyékre. Javadalmazás: fix fizetés fi fi és magas jutalék. Ajánlatok kéretnek a fi fi kiadóhivatalba BIZTOSÍTÁS jelige alatt. H fi fi fififififififififififlSIHfififififi ajánlatot, ismertetést és tanúsít­ványokal , ANTI-PER0N0SP0RA J a világ legjobb, leghatékonyabb, a növénynek leghasznosabb per­metezőszeréről. SEMMIBE SEM KERÜL annak használata, miután szőlő­jét gyümölcs fáit stb. radikálisan óvja peronospora ellen és a íer- | més mennyisége nagyobb^ésjobb * lesz. Anti-Peronospora > PÉNZT HOZ A HÁZHOZ. Járványok idején és minden időben sem­mi sem biztosítja jobban az egészéget, mint a jó és ömésztőképes gyomor, meg a tiszta ivóviz. Kiváló eszköz erre a mohai ÁGNES természetes szénsavdus ásványvizet mi föl- . tétlenül tiszta, kellemes és olcsó ! savanyuviz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak bizt os óvszer fertőző e - lemek ellen, hanem a benne foglalt s gyógysóknál fogva kitűnő szere ;'a leg- , különfélébb gyomor, légcső és húgyszervi betegségnek. Kedvelt borviz Főraktár: Siklóson Kürschner és fia « cégnél • •••••••ti S****»^»*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék