Siklós és Vidéke, 1911 (24. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

Huszonnegyedik évfolyam. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI, SZÉPIRODALMI HETILAP. 0= Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kossuth L. tér 7. sz. Kéziratokat vissza nem küldünk. Előfizetési dij: Vidékre vagy helyben házhoz hordva. Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyed­évre 2 kor. Egyes szám 16 fillér. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Dr. B E R K I GYULA. Főmunkatárs : Dr. MIKES ALFRÉD. MEGJELENIK VASÁRNAPONíVWÍn _ A lapmegrendelések és hirdetések Harangozó József könyvnyomdájában is fevétetnek. Egyes példányok a nyomdában kaphatók. Uj esztendőre. Szerencséje az emberiségnek, hogy többen vagyunk optimisták, mint pesz- szimisták és valóban fajunknak csőd­jét jelentené, ha mindnyájan lehor- gasztott fővel járnánk Isten szép ego alatt és bizalmatlansággal eltelve a jövő iránt, lemondással és ami ennek eredménye, energiátlansággal;iöltenénk napjainkat, várván mig balsorsunk be­teljesedik. Ebből kerekednék a lelki özönvíz, amely mozdulatlan mocsár­ként lepné el e sártekét. Mi lenne ve­lünk, ha nem biznánk egy jobb jövő­ben, borús helyzeteknek, bajoknak el­múlásában ? Minden, amit emberi el­me és kéz alkot, nemcsak a jelennek szól, hanem a jövőnek is, a gyümöl­csöt megtermő, a jelennél jobb, hála- datosabb jövőnek. Nagy filozófusaink közül a tekintélyes többség hirdette, a lángész bizonyítékaival bizonyította ; a vanitatum vanijast. az praNerj 'ét és meddőségét, céltalanságát, -- ogy maguk ezek a tn­lemondás. nincs hátrálás, nincs csüg- gedés, vagy ha van is, csak az élet­untak között; ellenben van remény­ség, bizodalom és izzó energia, amely az emberiség százmillióit a jobb jö­vendő felé tereli. Ezért örömünnepség Sylvester éj­szakája, araikor eltemetjük vidám tor­ral az elmúlt viszontagságos esztendőt és üdvözöljük habzó borral az újat, a titokzatosat, az ösmeretlenségekkel tel­jest. Nincs és ne is legyen pesszimiz­mus Sylveszter éjszakáján, uj év nap­ján, melengessen minden szivet a bi- zodalom, feszítsen minden energiát a siker reménye ! Meri ebben van az emberiség áldása, szomorú szivek bal­zsama, gyöngék ereje. A jövőben ! A holnapban, amely kárpótolni fog, ama visszásságaiért, kudarcaiért. Szomorúság, bánat és csalódás e- lég ért bennünket óé sokszor megesik H K hrtr’ro I ><" ’-J* r-.rex* - I i r> rí r> 1 ó r> o I­tetőpontján maga rívó tunk abba az öbölbe. És küzdésben, a boldogság hajszolásában telik el az élet. Status rendezés a vármegyénél A december 20-án megtartott vármegyei közgyűlésen esett szó a status rendezésről. A vármegye közönsége szimpatikusán fogadta a fevetett eszmét. — Miről is van tehát szó ? Ar­ról, hogy a megélhetési viszonyok tűrhető stádiumba jutottak. Hiába szállítja le az tiszt­viselő standard oflifjét a legalacsonyobb fokra, — még igy sem tudja szükségleteit kielégíteni. Mint köztudomású a szükségleti cikkek ára 50 -70 °/o'kal emelkedett. Az anyagi esz­közök pedig nem szaporodtak ; a fizetés a régi maradt. Az állam a nehéz megélhetést, az élet megdrágulását méltányolta is és iparkodott tiszt­viselőit olyan helyzetbe hozni, hogy a megél­hetés nehézségeit letudják küzdeni- A legutób­bi országos költségvetés során a pénzügyminisz­4n r <~wTn D irvr*»- «-> **"**■»!­Siklós. 1911. január I. i. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék