Siklós és Vidéke, 1911 (24. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

2. oldal. Siklós és Vidéke. teljes lehetetlenség. A személyi függetlenség hiánya nem minden még, A legtöbb tisztviselő anyagilag sem független. Miért? Azért mert a közigazgatási tisztviselői állás ma nem nobile officium, hanem kenyér. Még pedig száraz ke­nyér. Kezdődik a díjtalan gyakornokságon és végződik a legjobb esetben a főbiróságon. A legtöbb tisztviselő pusztán a fizetéséből él : az első 5—6 esztendőben pedig hitelből él. Hite­leznek neki a jövőjére annyit, hogy a jövője utóbb nem ér egy petákot sem. A személyi és anyagi függetlenség hiánya eredményezi azután azt, hogy a mai közigaz­gatás sem szerveiben, sem organizótiájában nem üti meg azt a mértéket, a melyet pedig joggal megkívánhatnánk. A köz.ga?gatás reformja megoldja a sze­mélyi kérdést ; az anyagi kérdés megoldását is magára vállalta a magyar ál1 am. Két éven be­lül meg lesz a vármegyei tisztviselők status rendezése is. Miről van tehát szó? Arról, hogy a vár­megye közönsége nyújtsa oda segítő kezét a tisztviselőinek. Mikor rajtuk segít, magának is használ a közönség. Egy átmeneti, ideglenes megoldásáról van szó. Addig, amig az állam rendezi a vármegyei tisztviselők anyagi helyzetét, — a vármegye 1 sönsóge nyújtson segítséget. Különösen az . >óbb tisztviselők, — valósággal nyomorognak. N"m is szólva azokról, akik már a jövőjüket is j ölték. A vármegye közönségének minden meg­erőltetése nélkül lehet a bajokat szanálni, a nyomort enyhíteni. Nem kívánunk itt részletekről nyilatkozni; egyet azonban nem hallgathattunk el. Ez pedig az, hogy minden segítség csak akkor értékes, ha valódi nyomort enyhít. A vármegyei segédszemélyzet és a fogal­mazói kar szorul első sorban segítségre és csak azután kerülhet a sor a főtisztviselőkre. Éppen flzAít a VII it^Q m Porál lí* nHácqVnn pt >\rór»vf 1911. január 1. — Uj anyakönyv vezető helyettes. Szily Ta­más Baranyavármeg'ye főispánja, Felhoffer Fe­renc jegyzői Írnokot a harkány állami anya­könyvi kerületbe a házassági anyakönyv veze­tésére, valamint a házasságkötéseknél való köz­reműködésre is kiterjedő hatáskörrel anyakönyv- vezető-helyettessé kinevezte. — Elveszett ember. December hó 24 én Siklóson járt Pavlovits Zsifkó torjánci lakos. A Siklósi Takarók és Hitelegyletben vett föl köl­csön 1000 koronát, bogy ügyes-bajos dolgait rendezze. A hitelegylet ügyésze Vargha Gyula dr. még figyelmeztette Pavlovicsot, hogy a pénz egy részét hagyja nála, majd ő kiegyenlíti talló­zásait. Ugyanis Dr. Müller János pécsi ügy­védnek tartozott Pavlovics 600 koronával, ezt kellett volna kiegyenlíteni. Pavlovics azonban az egész 600 koronát magával vitte. A köny- nyelmü embert izgatta a pénz, elment a sikló­si Szám-féle korcsmába és ott nagy dáridót csapott. Vele mulatott ifj. Gyúró József egyhá- zasharasztii földmives is. Délután 6 óráig tar­tott a mulatság ; Pavlovicsot levette a lábáról a nagy mennyiségű szesz. Alaposan beszeszel- ve elindultak a Szám-féle korcsmából Pa . iovics és Gyúró; Gyúró vette kezébe a gyep-öt Más nap karácsony napján ott találták meg Pavlo­vics kocsiját a község alatti berekben. A lovak már teljesen megmerevedtek a hidegtől. A csendőrsóg nyomozni kezdett. A csendőrség meg­állapította, hogy Pavlovicsnak nyoma veszett. Gyúró Józsefet letartóztatták Egyházasharaszti- ban, aki a kihallgatása során azt mondotta, hogy ő csak arra emlékszik, hogy a „kocsi el­akadt és nem tudtak tovább menni. O megun­ta a várakozást, részeg is volt, ott hagyta Pav­lovicsot és hazament Egyházasharasztiba. — Gyúrónak ez az előadása azonban nem valószí­nű. A Pavlovics kocsija mint a nyomozás meg­állapította nem akadt meg, hanem szorosra hú­zott gyeplővel, egy tuskóhoz volt kötve. — A csendőrsóg az egész környéken erélyesen nyo­moz, de mind ez ideig eredmény nélkül. Gyú­ró következetesen tagad, más nyom pedig nem áll a csendőrsóg rendelkezésére. — Pavlovits Zsifkónak nyoma veszett. A feltevés a mellett szól, hogy Pavlovicsot valaki eltette lábaló! és a nála levő J000 koronát elrabolta. A nyomo­zás tovább folyik; Gyúró még le van tartóz­on Krasznay Stanils Ferenc, Belicsek Gyula, Spitzer Ede és Mautner Béla. Választott képviselők : Rendes tagok, 1913. év végéig : Budimatz Antal, Pakuszi Gyula, Novák Péter, Weisz Vilmos, Gombos György. Meszlényi Sándor, ifj. Erdősi József, Decsi Pé­ter, Pick Miksa és Dürr János. — Rendes tagok : 1916 végéig Dr. Kregcy Ottó Weisz Lajos, Pamraer Péter, Petrovics Gyö-gy, Kürschner Mór, közép Denke Sándor. Id Za­kariás Antal, Denke István, Gusztáv (Grisz- müller) Ágost. Pataki János. Póttagok: Kozma József, Fábián Péter, Márkovics Mihály, Id. Schmidt József, Dedovéc József, ifj. Mittler Ferenc. ____ — Elöljáró választás Siklóson. December hó 30-án volt Siklóson az elöljáró választás, Krasz­nay Mihály főszolgabíró elnöklete mellett. A biró jelölés, a főszolgabiró törvényszerinti joga lévén, ő Tormásy Sándoit, Istokovics Gyulát és Guttman Istvánt jelölte. A névszerinti szavazás elrendeltetvén, 108 szavazat adatott Jé és Isto- kovits Gyulát egyhangúlag Siklós nagyközség birájává választották. Helyettes bírónak Mittler Ferenc, közgyámnak Szügyi István, községi pénztárnoknak Solti Gyula választatott meg. Választottak még 12 esküdtet és ezek : Mekler Ferencz, Schweigert Lőrinc, Varga József, ifj. Erdősi József, Oberritter Károly, Török István, Szabó István, Spitzer Szigfried, Babarci István, Baka Ferenc, Böbl Nándor és ígért Ödön. A megválasztott elöljárók a jövő héten teszik le Krasznay Mihály főbíró kezébe, a hivatali es­küt. A választás rendben folyt le. — Csend élet Viliánykövesden. Villánykö­vesden igen hangos az élet. A községi korcs­mában vígan mulatoznak, kártyáznak. A bor hatását sokszor nem tudják kiszámítani és szé­les jó kedvükben még hajba is kapnak. Kará- cconyeste is nagyvigság,volt a korcsmában. It­tak és kártyázlak. Petrik János gépész össze­szólalkozott Roziuger Kálmánnal és heves szó­váltás közben Rozingerrc lőtt. A hatóság fi­gyelmét felhívjuk a történtekre. A községi kores- maházak nagyobb ellenőrzést igényelnek. — Színészet Siklóson. Fehér Vilmos szín­társulata ezen a héten is a szinpártoló közönség állandó és élénk érdeklődése mellett mutatta be az újabb .darabokat, F. Péóry Hu* ten volt a jutalomjátéka, a „Sz mitt fill Mint minit irr nrr tr­im e hé­jinészvérben“ lé-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék