Siklós és Vidéke, 1912 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-07 / 1. szám

Siklós, 1912. január 7. I. szám. Huszonötödik évfolyam. \ i TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI, SZÉPIRODALMI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kossuth L. tér 7. sz. Kéziratokat vissza nem küldünk. Előfizetési dij: Vidékre vagy helyben házhoz hordva. Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyed­évre 2 kor. Egyes szám 16 fillér. Felelős szerkesztő : Dr. MIKES ALFRÉD, ügyvéd. Laptulajdonos: HARANGOZÓ JÓZSEF. MEGJELENIK VASÁRNAPONKÉNT. A lapmegrendelések és hirdetések Harangozó Józsei könyvnyomdájában is fevótetnek. Egyes példányok a nyomdában kaphatók. A bírói függetlenség. Irta:Proszly Elemér. A bírói függetlenség a magyar alkotmány integráns része, mely az igazságszolgáltatás pártatlanságát van hivatva fentartani és megvédelraezni 'au politikai pártharcok és pártérdekek , hullámaitól. Ha valaki — bár teljes jóhisze­műséggel, a bírói függetlenséghez a- - kar hozzáfórközni, az a magyar al­kotmány, egy darabját akarja letörni, alkotmányunknak amúgy is gyenge biztositékait akarja kisebbíteni. Egyedül az a helyes nemzeti po­litika, mely gyarapítani akarja az al­kotmány biztositékait, hogy ezzel e- rősitse a nemzetet. A bírói függetlenségnek törvény­be iktatott nagy elvét megnyirbálni nem engedjük, sőt ellenkezőleg — a múltak mulasztását pótolva, a tonbi államhivatalnokok szolgálati pragma­tikáját keli mielőbb törvénybe iktatni. Örömmel látjuk, hogy Székely i Eerencz igazságügyminiszternek a bí­rói függetlenséget veszélyeztető javas­latai ellen a magyar jogászág egye­teme pártkülönbség nélkül hadat izent. Büszkén szoktuk hirdetni azt, hogy jogállam vagyunk. Már pedig a jog­államnak első kelléke az igazságszol­gáltatás teljes pártatlansága, amit pe­Tárcza. Riporterek Kunkéban. Irta : Fodor Aladár a „Pesti Napló“ riportere. — Már megint fecseget a rendőrség, újra fiíformált a reklámfiskális ! — mondják boszun- í ktüöással a. sajtót nem kedvelő — újságolvasók, »műikor élénk, érdekes, izgalmas, sőt szenzációs riporton akad meg a tekintetük. vMert az utóbbi időben erősen belóévődölt a köztudatba, hogy a riporterek tolla csak az őseiben szánt végig a türelmes papír sima fe­lületén, amikor hivatalos titkot sért a főkapi­tányság egyik-másik előadó tisztviselője, avagy * a panaszos, jogi képviselője sietett elhinteni a - sajtó munkásai között a maga, saját külön ér- ,4ekpetéit. Ne is szépítsük a dolgot, valljuk be Jlsíáiténj hogy a sajtó haragosai el sem kép­zelik, de ;el sem hiszik, hogy az igazi, vérbeli szenzációkat, amelyek napokig ott állják a sa- JSak a közérdeklődés középpontjában, mindig az újságírók, helyesebben a riporterek derítik ki. Az újságolvasó nyájas polgárnak, miután elgondolkodik a hasábokat megtöltő, érdekfe- szitő részleteken, hogyaa is jutna eszébe az a kérdés, vájjon milyen fárasztó, fizikai és szel­lemi munka, netán áldozatok árán jutott hozzá a nap névtelen hőse, aki (Saját tudósítónk) né­ven szerepel, következetesen zárójelek között, az érdekes olvasni való élén, — a riporter, az ügy legbensőbb, legintimebb frázisaihoz. Vagy, fia njégis gondolkodóba ejtik ezek a kérdések, dig csak akkor érhetünk el, ha az igazság keresésére az Ítélkezésre hi­vatott bírákat a mindenkori kormá­nyok hatalma és befolyásától teljesen függetlenítjük, ha az itélőbiró bizton­ságban érezheti magát az iránt, hogy ítélete megalkotásába.! nem felel más­nak, csak lelkiismereíének és a szen­tesitett törvényeknek. Még ideiglenesen átmenetileg szer­vezési érdekekből sen szabad a bírói függetlenség nagy elvét áttörni en­gednünk. ELismerjük azt, hogy az igazság- ügymiuiszterl nem politikai érdekek vezetik javaslata megfogalmazásánál, hanem az uj polgári perrendtartás életbeléptetésével előálló nagy szerve­zési nehézségek. Véleményünk szerint azonban a szervezés nehézsége't . bírói fiigget- ienség megbolygatása nélkül is lehet győzni. Az uj polgári perrendtartás a já­rásbíróságok hatáskörét és munkakö­rét nagyon kiszélesíti. Tudjuk azt is, h°gy a járásbíróságok mai szerveze­tükben ezen széles hatáskörnek meg­felelni nem bírnak. De nem felelnek meg akkor sem, ha az igazságügy­miniszternek a törvényhozás jogot ad­na pár száz biró áthelyezésére, vagy kényszernyugdijazására. végeredményben arra a következtetésre jut, hogy — fecsegett a rendőrség, informált az ügyvéd. Hogy a riporter munkáját milyen helyte­lenül ítélik meg, amikor a sorok között a hi­vatalos titkot sértő policistát és a saját érde­keit hajszoló fiskálist látják megszólamlani, an­nak bizonyítására talán legalkalmasabb, ha bele pilantást engedünk abba a boszorkánykony­hába, amelyben a szenzációk készülnek. Úgy vélem, ezzel sikerül megvédeni az alap nélkül megvádolt ügyvédet és ugyanakkor megbecsü­lést szerezni annak a munkának, amelyet érde- metlenül becsülnek le azok, akik unalmasnak, üresnek találják az újságot, ha hasábjairól hi­ányzik a — riport. Talán legalkalmasabb lesz, ha a közeli napok nagy, országos port fölvert rendőri ese­tének, a negyedmilliós bankcsalásnak kipattan- tását irom le. Korlátok között kell mozognom, nehogy kérkedés hibájába essem, mert nem ta­gadhatom, ebben a tisztára amerikai izü földe­rítő munkában nékem is volt részem. A rend­őrség Zrinyi-utcai palotájában némán, lázasan, nagy titokban láttak hozzá a nyomozáshoz. Tal­pon állott az egész bűnügyi osztály, Krecsáuyi Kálmán detektiv-főuök, dr. Marinovich Jenő ta­nácsos, az osztály vezetője, dr. Sándor László, a bünügy szenzációs előadója, Kerny Géza és Solty Béla rendörfogalmazók, továbbá lovag Bialoszgurszky Géza és Püspöky Sándor detek- tivekkel az élükön, közel harminc titkos rendőr, a delek ti v-testület legügyesebb emberei. A homályos, labirintusszerü folyosókon, Hiszen nagyon szomorú világot vetne biráink képességére az, hogy az uj perrendtartás modern rendelkezé­seit csak a mostani bírák fólretételé- vel lehetne az életbe átvinni, Valamennyien óhajtjuk bírósá­gaink színvonalának emelését. Ismer­jük a bajokat a hibákat. Tudjuk azt is, hogy a hibák legnagyobb részben nem a bírákban, hanem egyéb okok­ban, főleg az anyagi erők elégedetlen­ségében rejlenek. Emelni kell első sorban a keze­lőtisztviselők kvalifikációját, javítani anyagi helyzetüket, mert a bírósá­gainknál észlelhető bajok igen nagy részben a kezelőtisztviseiők hiányos képességeiből, megbízhatatlanságából, munkával való túlterheléséből szár­maznak. A bírót pedig tehermentesíteni és anyagilag függetleinleni keli. , A biró csak tárgyaljon és Ítéljen. Blanketták kitöltése, megkeresések el­intézése nem bírói munka Inkább kevesebb biránk legyen, de azokat fizessük tisztességesen és csak bírói munkát bizzunk rájuk, azt majd alaposan, jól elvégzik. A kinevezésekkor pedig a minisz­ter legyen figyelemmel a bírói képest ségeire, tanulmányaira, gyakorlataira, Lehetetlen állapot az, ami mos- gyakran megtörténik, hogy büntető­sikátorokon, úgy siklanak el mellettünk, a résen levő riporterek mellett, mint rejtélyes árnyak, kérdéseinkre nem is kitérő, de egyenesen fél­revezetésre alkalmas feleleteket kaptunk és a legtöbb, amit megtudtunk a titkolódzó embe­rektől, ez volt : — Jelentéktelen dolog, szót sem érdemel. Talán három-négy nap múlva megérik a sajtó részére is. . . Es eközben ideges, megrémült, didergő emberekkel telik meg a folyosó, mindannyian elegens, választékosán öltözött urak, akik egé­szen ismeretlenek előttünk, olyanok, akiket a rendőrség viharos palotájában ezelőtt soha sem láttunk. Velük szemben szintén csődöt mond az az egyszerű, mindennapos fogás, hogy el­mondatjuk a felekkel, mi járatban vaunak, mert — amint órákkal utóbb kiderült — nekik több okuk volt a titkolódzásra, mint a — ren­dőrségnek. A bank minden áron útját akarta venni annak, hogy a váltóhamisítással párosult csalás nyilvánosságra kerüljön. Amikor láttuk, hogy az épületben nem boldogulhatunk, Kovács Arnoldnac, az ország legjelesebb riporterének az a brilliáns ötlete tá­madt, hogy lépjünk figyelő állásba, vegyük őri­zetbe a — detektiveket. A következő percben már benn voltunk a Szócheny-szobor mellett és ott lestük, mikor ér végett dr. Sándor Lász­ló rendőrkapitány szobájában a kihallgatás. Féltizenegykor hirtelen besötóledtek szobájának abalakai és röviddel utóbb kis csoportokban hagyták el a főkapitányság kapuját az ügyben szereplő emberek, Ugyanakkor láttuk, hogy lo-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék