Siklós és Vidéke, 1913 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

<p Siklós, 1913. január 5. I. szám. Huszonhatodik évfolyam. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI, SZÉPIRODALMI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kossuth L. tér 7. sz. Kéziratokat vissza nem küldünk. 1 lő fizetési dij: Vidékre vagy helyben házhoz ordva. Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyed _______évre 2 kor. Egyes szám 16 fillér. F elelős szerkesztő : Dr. MIKES ALFRÉD ügyvéd. Laptulajdonos HARANGOZÓ JÓZSEF. ,MT (• TI^ENIK VASÁRNAPONKÉNT. A lapme^rendelések és hirdetések Harangozó Józsei könyvnyomdájában is felvétetnek Egyes példányok, a nyomdában kaphatók. A NOBEL-DIJ. Hire jött, hogy a Nobel dijat ez lén nem fogják kiosztani és hogy ez tüntetés akar lenni a háború ellen Ma azonban egy másik távirat in arról, hogy a Nobel-dijat mégis iosztották és a neveket is közük, a- ik méltóknak találtattak arra, hogy kultúra és a békeeszme fejlődése dekében kifejtett munkának kijáró jat megkapják. A Nobel bizottságnak melyik ha­rmata lett volna okosabb és helye- bb ? Első pillantásra elmaradása ikugyan hatásos és stilszerü de- mstráció lett volna a háború ellen. > azután ? Alit használt volna ez a monstráeió? Egy néhány ember, ztük Hauptmann Gerhardt, akik ko­nyán és becsiitelesen fáradoztak a bura dolgai körül, nem k piák vol- meg, vagy pedig csak ogy é'i inul- “kaptak Vömá 'aEr áüijat, amely ik- a világ vdiauiennyi hója, fizikusa kémikusa között legérdemesebbnek itatkoztak. A Nobel-dij célja az, gy a kultúrái is haladás terén érde- ;ket szerzett embereket jutalmazza ; a bizottság ebben az évben tünte- eg visszatartotta, volna a dijat, ez yan lett volna, mintha a dij ez idei 'öltjeit Gerhardt Hauptmannt s a ki- ntetett kémikusokat és fizikusokat arták volna megbüntetni azért, hogy le most kiderült: rosszul csinálták eg a békét, mert még mindig hábo- iskódnak az emberek. Ez ugy-e bár gyerekes és ostoba jlog lett volna és ezért csak helye- dni lehet, hogy a Nobel-bizottság imondott egy olyan demonstrációról, lely egyáltalában nem érdekelte volna zpkaf, akik a háborút csinálják és ér- ékenyen sújtotta volna azokat, akik- ek a békeeszme terjedése körül még■ s érdemeik vannak Bizonyos azonban, hogy nincsen emud pikantéria és érdekesség nél- :ül az a békedíj, amelyiket olyan idő­ién osztanak ki, amikor az egyik há- )oru még csak éppen hogy egy pi- aenőt tart és egy másik sokkal ve­szedelmesebb háborúnak a réme raj­zolódik a láthatárra. Ha nem sikerül a most következő néhány hét alatt megmenteni Európa bétvéjét, az a leg­rémesebb s legirtózatosabb világhá­ború kitörését jelenti. Annak a világ­háborúnak a kitörését, amelyikben minden nemzet valamennyi szomszédja ellen fog harcolni, amelyikben talán egy országa sem lesz Európának olyan, amelyik meg lenne kiméivé a fűztől, vastól és vérözöntől. Az apokalipszis rémségei dajkamesék ahhoz az iszo­nyú szenvedéshez és nyomorúsághoz képest, amelyet egy ilyen világhábo­rú Európa számára jelentene. Es nem furcsa-e, hogy azokoan a napokban, amikor az emberiséget ez a veszede­lem fenyegeti, a Nobel-bixottság össze­ül és a békéről szaval és békedijakat osztogat ? Felületes szemlélet előtt ez bizo­—t.ha v/o uujüíijLh, nugy az eset hálás témája lesz a vicclapoknak a töld kerekén mindenütt. Sajnos olyan világot élünk, az eszmék és az elér­hetőségek olyan messze vannak egy­máshoz, hogy a béke és bókemozga- iom minden egyes megnyilvánulásá­ban meg lehet találni ezt a be’ső el­lent mondást,aminek a legpregnánsabb kifejezője az, hogy a békedij alapitója Nobel, maga is dinárait- és lőpor- gyártással szerezte azt a vagyonát, a- miből kitelt a békebarátoknak tett óriá­si alapítványa. Ugyanez a belső el­lentmondás benn Van a békemozga- lom minden dolgában, igen könnyen megesketik a békedijjal, hogy olyan ember, aki a béke nevében kapott di­jat, a felsőbb parancsszóra megindul, szuropyt szegez és megy a .rabomba ölni. Alert mindnyájan szer 'tjük a bé­két és gyűlöljük a háborút, de a mai általános védkötelezettság rendszere mellett bizony mindannyian katonák vagyunk és mindannyiunknak szól­hat áz a vezényszó, kegy menjünk és embertársainkat, tés véreinket segitsük minél tömegesebben a másvilágra kül­deni. Es ennek a felsőob parancsnak veszedelmes volna nem engedelmes­kedni, mert a felsőbb parancs nagyon súlyos eszközökkel tud elbánni azok­kal, akik nem akarják meghallani és a fülük mellett eleresztik. Azért azonban, hogy ez a belső ellentmondás meg van a bókemozga- lomban, nem lehet azt lekicsinyelni és bűn volna azt nem méltányolni. A dinaraitos Nobel, aki saját mestersé­gének feleslegessé tételére áldozta an­nak a vagyonnak nagy részét amit ezzel a mesterséggel szerzett, nagyon helyesen és jó ösztönnel sejtette meg azt, hogy minden kulturális érdem, meg ákkor is, ha az a kémikus olyan uj vegyületet talált fül, az a fizikus olyan uj természeti törvényt vezetett lej amelyeknek semmi közük a hábo­rúhoz vagy as az iró, ha soha életé­ben, egy sort sem irt a háborúról, meg­érdemlik a békedijat, mert ez a mun­ka, mint minden kulturális előhala­dás tulajdonképpen még is a béke .... ... .... \ ?. '»*, ^ .... | Jlj.x Ul. ul u,j u. t U.S.J u orv uiAaLiUl V előre. A háborúnak ugyanis uiacsen 1 nagyobb ellensége, mint az igazi civi­lizáció. Senki sem várhatja, hogy egy nemzedék építse föl a béke templo­mát, sok nemzedék egyesült és be­csületes munkája kell ehhez. Az is elég érdem, ha valaki egy téglát szállított ehhez a templomhoz és ha közben vé­letlene. vér ömlött azért, mert mások háborúskodtak, ez semmit sem von le a téglahordó érdemiből. Körséta. Megemlékeztünk multkorában arról, hogy a budapesti postát naponként egy másfél órai késedelemmel kapjuk meg, ami bizonyára meg­lepő mindazokra, a kik az uj vasutakban bízva valamelyes nőm várt haladást reméltek. Álta- lánoá volt a hiedelem, hogy póstaközlekedésn ek uj vonalakra való beosztása következtében áll elő késedelem. Weisz Lázár, a kereskedelmi és iparkamara választmányi tagja szót is emelt e miatt a kamaránál és kérte, hogy a kamara keresse meg a postafőigazgatóságot a régi pos- tajáratok visszaállítása. iránt. Őszinte örömmé kell megállapítanunk, hogy a postafőigazgató­ság figyelemre méltatta szerény felszólalásun­kat, mert ez ügyben külön leiratot intézett szer- . A ▼ A I Tisztelettel hozom a t. közönség tudomására hogy az u j o n a u megnyílt E férfi és női divatáru üzletemben ▲ Kováid Peter és fia budapesti vegytisztító és fe3tő cég megbízásából, gallér és kézelő, férfi és női ru­hák tisztítását és festését jutányos áron és gyors kiszolgálás mellett elvállalóm. VÁGÓ BÉLA divatáru kereskedő. A ▼ |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék