Siklós és Vidéke, 1914 (27. évfolyam, 3-52. szám)

1914-01-18 / 3. szám

2. oldal. Siklós éo Vidéke. 1914. évi január 18. előző, nevelő és javító intézkedések­kel biztosítsa. Elkopott közhelyl.yó sülyedt, de találó hasonlattal ezt a változást úgy világíthatjuk meg, ha a jogtudomány fejlődését az orvostudo­mány fejlődésével állítjuk párhuzam­ba. Amint az orvosi tudomány is azt tekinti céljának, hogy a betegségeket megakadályozza, s a gyógyítást csak másodrendű feladatának arra az eset­re, ha a megelőzés 'nemsikerült, úgy a modern büntetőjog is azt tekinti fel­adatának, hogy a bűncselekmények elejét vegye. A büntetés a modern büntetőjogban szükséges rossz. Á bün­tetőjog célja, hogy a büntetést telje­sen kiküszöbölhetővé tegye. hírek. Szabadtanitás. A siklósi szabadiskola folyó j hó 18-án a városháza nagy termében a szokott j időben, d. u. 5 órakor ismét előadást fog tar­tani, melyen Dr. Fejes János ügyvéd fog „Tár­sadalmi haladási irányok“ címmel actuális tár­sadalmi kérdésekről előadni. Már most felem­lítjük, hogy a szabadiskola következő előadása folyó hó 25-én d. u. 5 órakor lessz, melynek előadója Osiay Oszvald gyüdi Ferenc rendi fő­nök, aki „Az emberi akarat fejlődés^törekvésés­ről fog szabad előadást tartani. Olvasóink figyel­mét felhívjuk a két érdekesnek ígérkező előa­dásra' — Kamarazene Siklóson. A Pécsi Zeneked- j velők Egyesületének kmnarazenetársulata, mely- i nek tagjai Dr. B o 1 d i s üezsőné, és H e g e- j düs Ferenc városi zeneiskolai tanárok, továb- 1 bá Tolnai Jenő dr., B o 1 d i s Dezső dr., és j Schumann János, február hóban Siklóson j hangversenyt rendez. A társaság a Zenekedve­lők legutóbb tartott hangversenyén is rendkí­vüli sikert aratott,^ A társaság műsorán kama­razene és magánszámok fognak szerepelni, — Vármegyei közgyűlés. Baranyavármegyo törvényhatósága f. hó 12-én tartotta ez évben első óvuegyedes rendes közgyűlését, melyen a bizottsági tagok nagy számban jelentek meg. Az ülésen Szily Tamás főispán elnökölt. Megnyitó beszédében üdvözölte az ujjonnan megválasztott bizottsági tagokat. A közgyűlés megválasztotta az egyes bizottságokban a hi­ányzó tagokat, illetve megalakította az uj bi­zottságokat. Az állandó választmánynak a sik­lósiak közül .tagjai lettek : S z i v ó r István, dr. Sági Ernő, P a k u szi Gyula dr. Vargha Gyula és dr. Berki Gyula. Stenge Ferenc alispán, Gömör és Kis­hont vármegye átiratára határozati javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, hogy örömmel üd- vözlik a sajtó reformjáról szóló törvényjavasla­tot, s kérik az országgyűlés képviselőházat és j a kir. kormányt, hogy a törvényjavaslat« -t, mi-' előbb tető alá juttassák. Nagyon természetes, hogy ennek a hatá- rozaii javaslatnak is akadtak meleg szószólói a berendelt tagok sorából. Rengeteg sür­gősnek érezték az uj törvény meghozatalát. Hogyne, hiszen addig, amig ez a törvény élet­be nem lép Baranya vármegye az országutait meg nem javíthatja, a közegészség ügyét elő nem mozdíthatja és igy tovább. A sajtószabadság szempontjából elsőrendű szükségletet elégített ki a gondos törvény ha­tóság s a vármegye közönsége végtelen meg­nyugvással vette tudomásul ezt a ténykedést, — Eljegyzés. Gombárovics István f. évi ja­nuár hóban jegyet váltott Szontay Juliska ur- leánnyal Siklóson. >' > — Országos vásár. Majs község előljárósá- j ga közhírré teszi, hogy az országos állatvásárt I f. évi január hó 20-án tartják meg, melyre vész mentes helyről minden állat felhajtható — A polfl. leányiskola. Már multkorában megemlékeztünk arról, hogy a siklósi polg. le­ányiskolát anyagi nehézségek miatt társulati alapon fogják szervezni 1 A terv immár a meg­valósulás stádiumába jutott és a társulat f. hó 25-én tartja meg a városháza tanácstermében alakuló közgyűlését. A közgyűlést az értekez­let megbízásából Gusztávnó Parcse- t i c h Aranka igazgató hívta egybe. A tárgy- sorozatok a következő pontokból áll : 1. Elnök és titkár felkérése. 2. A jegyzőkönyvet hitele­sítő két tag megbízása. 3. Jelentés a szervezetről. 4. Az alapszabály tervezet felolvasása. Az alap­szabályok megállapítása és elfogadása. 5. A megalakulás kimondása. 6. Elnök, titkár ellen­őr, pénztáros és gondnoksági tagok megválasz­tása. 7. Az iskola továbbifenntartása tárgyában szerződés mepállapitása és elfogadása. 8. Indítványok. — Szinügy A siklósi szinpártoló egylet választmánya f. hó 15-én tartott D r . V a r g - h a Gyula elnöklésével. A gyűlés tárgyát Som­1 á r Zsigmoud pécsi színművész kérelme ké­pezte, hogy az idei színi évadban őt hívja meg az egyesület ujjonnan szervezendő társulatával. Szily Tamás főispárj és még sok pécsi színház látogató a leghelyesebben ajánlották a választ­mánynak S o m 1 á r Zsigmondot, ki immár 8 év óta rendezője a pécsi színháznak. A pé­csiek komoly, törekvő, kötelességtudó és nagy képességű színművésznek ismerik Somiárt. Dr. Vargha Gyula elnök meleg hangú ajánlásá­ra a választmány egyhangúlag Somiár mel­lett foglalt állást. így a siklósi közönségnek végre kilátása nyílik arra, hogy egy minden tekintetben kielégítő társulat fogja szórakoztat­ni a legközelebbi színi évadban. — Államsegély. A m. kir, vallás és közok­tatásügyi miniszter Gusztávnó Parcsetich Aran­ka részére az általa fenntartott siklósi polgári leányiskola dologi szükségleteinek, részben va­ló rendezésére 800 kor. álla msegélyt folyósított. — Mulatság. A -siklósi épitőmunkások szak­egylete 1914. évi január hó 25-én a Pelikán- Szálloda összes termeiben könyvtára javára mű­sorral és világpostával egybekötött zártkörű táncvigalmat rendez. Felülfizetések köszönet­tel vétetnek és a „Siklós“-ban nyugtáztat­nak. A zenét Kóródi Nándor jöhirii zenekara szolgáltatja Nemzetközi világposta két díjjal l Azon hölgy, ki a legtöbb levelező-lapot kapja és aki a legtöbbet eladja, egy-egy díszes juta- lomtárgyban részesül. Kezdete 8 este órakor. Belépti . személy-jegy 1 korona, család jegy 2 korona 60 fillér. — Megfejtve a nagy titok, mely városunk közönségét oly gyón érdekelte. Miért lehet már oly sok finom, bársonyos, fehér tiszta arcú hölgyet látni ? Különösen most az ős; beálltá­val ajánlatos arcbőrünk épségére kellő gondot fordítani, Az arcbőrt ápolni kell, hogy üde és szép maradjon, vagy azzá legyen. Ne múlassza el hirdetési rovatunkban az ,.Angyal“ arcápoló szerek jegyzékét átolvasni. Siklóson is beszerez­hető. Anyakönyvi értesítő 1914. január 11-től január 17-ig. Születések: Rácz Mária, Gimmer Gyula, Kásádi Gyula és Gáspár Lajos. Házasságkötések: Fábián György és Pilcz Mááa. Halálozások : Pávlóne Antalné, özv. és id. Priol Ferencné, szül.' Mittermajer Emilia. N y i 11 -1 é r. E rovatért nem vállal felelőséget a szerkesztőség. K 1 A D M A N Y. 1913. B. 227/6. sz. Ö Felsége a Király nevében ! A siklósi kir. járásbíróság mint büntető bíróság rágalmazás vétségével vádolt Kis Ko­vács József elleni bűnügyben Dr Kovács Ká­roly ügyvéd mint főmagánvádló képviselője ál­tal emelt vád fölött a Siklóson 1913. évi június hó 17 ik napján Horváth Ferencz jb. dijunk jegyzőkönyvvezető és Dr. Mikes Alfréd ügyvéd védő részvételével megtartott nyilvános tárgya­láson a vád és védelem meghallgatása után Győry György albiró által következőleg ÍTÉL T : A kir. járásbíróság Kis Kovács József szü­letett 1876 január hó 17 én Kémesen, ref nős 2 gyermek atyja, kis birtokos ,vagyonos, ir, ol­vas, kéinesi lakos — vádlottat bűnösnek mondja ki a Btkv 258. §-ban meghatározott rágalma­zás vétségben elkövetve az által, hogy Kéme­sen 1913. május 21-én többek előtt azt állította Dömös József kémesi lakosr J, hogy ez nem való gondnoknak, mert r, közbirtokosság pén* zét elsikkasztotta és e miatt őt a lőbiro a köz- birtokossági elnökségből kidobta — mely tény­állítás — valódisága esetében — főmagánvádló ellen a büntető eljárás megindításának okát ké­pezné, vagy őt a közmegvetósnek tenné ki s ezért a Btkv. 358- §-a alapján az Ítélet foga­natba vételétől számitandó 14 (tizennégy) napj fogházra mint főbüntetésre és az Ítélet jogerőr emelkedésétől számítandó 15 nap alatt végree hajtás terhével az 1892- évi XXVII t. ez. 3_ §ában meghatározott czólokra fizetendő, behajt- hatlanság esetében a Btkv. 53 § a értelmében 1 (égj) napi fogházra átváltoztatandó 10 (tiz) kor. pénzbüntetésre mint mellékbüntetésre ítéli. Vádlottat kötelezi, hogy 10 kor. 40 fillér tanú és 45 kor ügyvédi költséget mint bűnügyi költséget a Bp. 480. § a alapján az Ítélet jog­erőre emelkedésétől számitandó 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett Dömös József főma­gánvádló kémesi lakosnak valamint még fel­merülendő, bűnügyi költséget u. a. t. czikk 9. §-a értelmében az államkincstárnak megtérítse. Egyúttal elreudeli a bíróság, hogy az íté­let egész terjedelmében indokaival együtt az elitéit költségére a B. p. 277. §. értelmében a Siklóson megjelenő „Siklós és Vidéke“ c. heti­lapban közzé tétessék. Dr. Fleischer Ferencz ügyvéd diját saját felével szemben 30 koronában Dr. Kovács Ká­roly ügyvédét 45 koronában állapítja meg. INDOKOK. Dömös József főmagánvádló feljelentést tett Kis Kovács József vádlott ellen rágalmazás vétsége miatt azért, mert a .vádlott 1913, május. 21-én az iskolaszéki vizsgálat alkalmával Ké­mesen többek előtt azt állította róla h így ilyen ember nem való gondnoknak „aki a birtokosság pénzét elsikkasztja, akit e miatt a főbíró ki­dobott.“ Vádlott a tárgyaláson beismerte; hogy a kérdéses alkalommal a feljelentésben foglalt e- gyének előtt a következőket állította a főraagán- vádloról : „Ilyen ember nem való gondnoknak, aki a birtokosság pénzét elsikkasztotta és akit e miatt a főbíró kidobott. — Egyben vádlott kijelentette, hogy állítását most is fenntartja s becsatolt egy nyilatkozatot és kérte a nyilatko­zatot aláírókat a valódiság bizonyítására kihal- gatni. Főmagánvádló előadta, hogy ellene évek­kel ezelőtt többek panaszára csakugyan volt eljárás folyamatban a vádlott mai állításai miatt, de a vád alul őt a főszolgabíró felmentette. Fő­magánvádló képviselője kérte a vonatkozó köz- igazgatási Írások beszerzését. A közig. írások beszerzése után megtar­tott folytatólagos tárgyaláson vádlott kijelen­tette, hogy ő a „sikkasztást“ arra érti, hogy a főmagánvádló a közbirtokosság kanját 1907. évben 90 koronáért adta el és csak 89 koronát szolgáltatott be a közbirt. pénztárába. Kérte állításainak igazolására bejelentett tanuknak kihallgatását s a közbirtokosság) jegyzőköny- j vek beszerzését. Főmagánvádló kijelentette, hogy a kérdé­ses kant mint közbirt. elnök csakugyan 90 ko­ronáért adta el a vevőnek, azonban az eladás csak úgy sikerült, hogy az eladást közvetítő előre kikötötte, hogy a vétel árból neki 1 kor. Közvetítési dij jár s így ő az 1 koronát a köz­vetítőnek adta s nyugtát csak 89 koronáról ál­lított ki. A bíróság a vádlott ál’al kéri, valódiság bizonyítását el nem rendelte, mert a beszerzett, közigazgatási iratokból megállapította, hogy a kérdéses kan eladás miatt a főmagánvádló ellen a főszolgabíró ifj. Molnár János és társai pa­nasza folytán az eljárást megindította s az el­járás alatt főmagánvádló a vádak alul magát tisztáz'a s közbirtokossági elnöki állásáról ön­ként önszántából lemondott s ellene nem csak büntető eljárást nem tettek folyamatba, de az állítólagos 1 kor. hiány miatt még kártérítést

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék