Siklós és Vidéke, 1915 (28. évfolyam, 1-41. szám)

1915-01-03 / 1. szám

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI, SZÉPIRODALMI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kossuth L. tér 7. sz- Kéziratokat vissza nem küldünk­Előfizetési dij: Vidékre vagy helyben házhoz hordva. Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyed _______évre 2 kor. Egyes szám 16 fillér.________ F elelős szerkesztő : Dr. MIKES ALFRÉD ügyvéd. Laptulajdonos: HARANGOZÓ JÓZSEF. MEGJELENIK VASÁRNAPONKÉNT. Telefon 26. A lapmegrendelósek és hirdetések Harangozó Józsei könyvnyomdájában is felvétetnek _____Egyes példányok a nyomdában kaphatók. A polgárőrség szsrvezése. A siklósi polgárőrség múlt vasár­nap tartotta végleges szervező gyűlé­sét. A városháza tanácsterme zsúfolá­sig megtelt a polgárőrség tagjaival?^ mely örvendetes körülmény arra vall, hogy a hazafias és beosülósre méltó intézmény hiveinek száma napról- napra nő. Hentner Lajos főjegyző nyi­totta meg a gyűlést azzal, hogy az összejövetel célját ismertette. Felkérte Nagy Tivadar h. ellenőrt, hogy a polgárőrségi szervezet alapszabályait olvassa fel. Énnek megtörténte után H e n f* ner Lajos főjegyző felkérté a gyű­lést, hogy főparancsnokot válasszon és kijelentette, hogy a közóhajuak vél e- leget tenni, ha a disszes tisztségre V a d n ai Jenő főszolgabírót ajánlja. V a d n a i Jenő főszolgabiránk- kal szemben nem először nyilvánult meg az osztatlan szeretet és bizalom most, amikor egyhangúlag és nagy lelkesedéssel a polgárőrség parancs­nokává választatott. Az uj főparancsnok őszinte me­legséggel mondott köszönetét a nyil­vánított bizalomért. Egyúttal első kö­telességének tartotta felkérni a gyű­lést, hogy jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítja Ladislaus Vilmos ur­nák, aki eddig a parancsnoki teendő­ket annyi fáradsággal, pontossággal és minden tekintetben elismerésre méltóan látta el. Sajnálattal jelenti, hogy a másodparancsuoki tisztség be­töltésére Ladislaus Vilmost meg­nyernie nem sikerült. Kéri a gyűlést, hogy erre a tisztségre Kristóf Bé­la járási számvevő urat válassza meg. A gyűlés az indítványt egyhangú lel­kesedéssel és teljes bizalommal elfo­gadta. Henfner főjegyző szép üdvöz­lő szavaira lelkes beszéddel felelt Vad- nai Jenő tőparancsnok, ki arra kérte a polgárőrség tagjait, hogy hazafias kö­telességét kiki becsülettel teljesítse. Ezután a jelenlevő polgárőrök Vadnai Jenő főszolgabíró előtt letet­ték az esküt mire a gyűlés lelkes han­gulatban véget ért. A polgárőrség alapszabályait itt közöljük: 2315/1914. számához. A siklósi polgári őrség szervezeti szabályzata. 1- §• Ott, ahol a közrend és a közbiz­tonság megóvása, valamint a közegész­ségügyi és egyéb rendészeti feladatok teljesítése céljából szükségesnek mu­tatkozik, polgárőrséget lehet szervezni. L^^A. polgári őrség szervezése — az első fokú rendőrhatóság kezdeménye­zése alapján a törvényhatóság első tisztviselője tesz javaslatot és ezt a fő­ispán utján terjeszti fel a belügymi­niszterhez — A polgári őrség szerve­zését a belügyminiszter engedélyezi. 2. §• A polgári őrség — mint a helyi közrend és közbiztonság fenntartására és fontos rendészeti feladatok teljesí­tésére alakult őrtestület közvetlenül az alsófoku rendőrhatóságnak van alá­rendelve és mindenben annak utasí­tása szerint köteles eljárni. A polgári őrséi- I , ;*«ág«nkint kü­lön alakul és az illető helyneve sze­rint : „Siklósi községi polgári őrség“ nevet viseli. A polgári őrség szervezése a m. kir. csendőrség működését és hatás­körét nem érinti. 3- § A polgári őrség a szolgálatra ön­ként és díjtalanul vállalkozó polgári egyénekből alakul. A-polgári őrség tagja csak fedd­hetetlen jellemű, 18-ik életévét betöl­tött, józan és erkölcsös életű, testileg és szellemileg egészséges magyar ál­lampolgár férfi lehet. A katonai szol­gálatra alkalmasaknak látszó 19—22 éves ki nem képzett és az összes A. osztályú népfelkelők rendszerint nem lehetnek a polgári őrség tagjai. A jelentkezők közül az alkalma­sakat az elsőfokú rendőrhatóság veze­tője (rendőrkapitány, főszolgabíró) vá­lasztja ki és látja el írásbeli megbízás­sal. A megbízás rendszerint az illető polgári őrség fennálásának egész ide­jére szól. Azonban az első fokú ren­dőrhatóság vezetője a megbízást bár­mikor visszavonhatja. A polgárőr szolgálatától előzetes 8 napi bejelentés után bármikor vis­szaléphet. A polgári tagság a hadi (népföl- kelői) szolgálat alól nem mentesít és azonnal megszűnik, ha az illető pol­gári őrt bármilyen katonai szolgálatra behívják. „4 § A polgári őrség az elsőfokú ren­dőrhatóság hozzájárulásával saját ke­beléből parancsnokot és parancsnok- helyettest választ. A parancsnok hatáskörébe tarto­zik a polgári őrségi szolgálat vezeté­se és intézése (szolgálalbeosztás a szol. gálati idő és helyek megállapítása, a polgári őrök felváltása stb )É részben a polgári őrség választott parancsno­kai szigorúan az elsőfokú rendőrha­tóság utasításai szerint járnak el. Sür­gős szükség esetén a polgári őröknek az elsőfokú rendőrhatóság közvetlenül is adhat utasítást. Á polgári őrök egyébként egy­mással szemben fölé és alárendeltségi viszonyban nem állanak. Többeknek együttműködése esetében azonban a polgári őrség parancsnoka (esetleg a rendőrhatóság) a polgári őrök vala­melyikét a vezetéssel egetről-esetre megbízhatja. Az ilyen megbízottnak a vezetése alá rendelt polgár őrök az illető szolgálat tartama és annak ke­retében feltétlenül kötelesek engedel­meskedni. 5. 5. Az elsőfokú rendőrhatóság ^gon- doskodik arról, hogy a polgári őrség tagjai szolgálatuk megkezdése előtt jogaik és kötelességeik tekintetében megfelelő kioktatásban részesüljenek. A polgári őrök a fegyveres erő­nek nem tagjai és ezért különösen figyelmeztetni kell arra őket, hogy esetleges ellenséges betörés esetében fegyvereiket és polgárőri jelvényüket a rendőrhatóságnak szolgáltassák be, ne hogy őket az ellenség részéről teg.y- verik. miatt bántódas érje. Ott, ahol szervezett rendőrség van, az illető rendőrség szolgálati és egyéb szabályai az ottani polgári őrökre is irányadók azzal az eltéréssel, hogy a polgári őr a szolgálatból erre vonat­kozó írásbeli bejelentésének időpont­jától számított 8 nap elteltével feltét­lenül kitéphet. Az előbbi bekezdés értelmében a polgári őrÖKre is irányadó szabályo­kat minden polgári őr rendelkezésére kell bocsájtani, esetleg az említett sza­bályokból a polgári örök részére ki­vonatot kell készíteni. 6. §. A polgári őrök szolgálatuk meg­kezdésekor az elsőfokú rendőr ható­ság vezetője előtt az alábbi szövegű esküt [fogadalmat] teszi le : „En N. N, esküszöm az élő Isten­re [becsülettel fogadom] hogy 0 Fel­ségéhez, apostoli királyunkhoz és Ma gyarország alkotmányához hü leszek, polgárőri kötelességeimet pontosan és Slklös, 1915. januárja I. szám. Huszonnyolcadik évfolyam. SIKLÚS ÉS VIDÉKÉ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék