Somogyi Ujsag, 1922. június (4. évfolyam, 133-145. szám)

1922-06-14 / 133. szám

Kaposvár, 1922. IV. évfolyam 133. szám Szerda, janins 14 MB9IELEKIK g?i.t’.!y11!;,."?' “t,.ysg? I KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI ÁEAK: 51,*“ “J ; latemban leieioa: | a2«rke«zlóseg és HaMMntal: Felelős »rkMütóTLOViS ISTVÁN. »»«» »«■ ara 2 torom, 1 ” » __Saposvár, Korona-utca 7. ssaai._______________________________ pályaudvarokon 3 korona. ]___________ 3 Hemzeti Hitelintézet ügye A független és önálló ma­gyar bank ügye állította szembe újra azokat a táborokat, me­lyek egyrészt az „Est“, más­részt a „Szózat“ mögött sora­koznak. Az idegen tőke veszé­lyeztetve érzi a TÉBE által részére biztosított monopolisz­­tikus helyzetet az által, hogy komoly mozgalom indult meg két, egyenként gyenge keresz­tény intézetnek egyesítése ér­dekében azért, hogy a két in­tézet egyesülve, a keresztény gazdasági mozgalmak régóta nélkülözött eszközévé válhas­son. Minden keresztény keres­kedő és iparos érzi az ilyen bank létesítésének szükségessé­gét, mindenki tudja azt, hogy e nélkül a bank nélkül ered­ményes gazdasági tevékenysé­get a magyar faj nem fejthet ki, az idegen- tőke azonban azt is tudja, hogy amennyiben az ilyen nagyobb keresztény pénz­intézet létre tudna jönni és szakszerű vezetés alá kerülne, ez rája nézve olyan konkuren­ciát jelentene, mely az idegen tőke üzleti érdekeit komolyan veszélyeztetné. A harc, amely a kérdés kö­rül megindult, igen komoly és különösen jelentőségteljes ma a választások után, amikor a kormány már a í]le.utolsó vá­lasztások eredményéhez képest rendezheti be politikáját és ezzel kapcsodban állásfoglalá­st a ke’Csztény bank ügyé­it keresztény magyarság e . jkedéssel teV-nt ez elé az ál asbglalá de elárulhatjuk air is, hog, azok a ’ m* v ztény intézetek és kereszu akik a keresztény pc megteremtését feltétlenül érendő célul tűzték ki n -jag^ elé, ezt a célt irr"1 őjfü* mények között el ürni és hogy ezek nen jk a felvetett kérdésben j. Hiába is akarja az „t szögezni azt a tény* ^ pénzügyminiszter u'tek csorbulna, ha az j‘ álta|a er'e. detileg proponált & az idegen tőkének megfelel megoMási mód létre nem iönne> Né ze­­tünk szerint ígér sJzomomvoiina) ha a magyar íajra nézve 0jy annyira fontos kérdés azon dől­hetne meg, hogy az „Est“ mi­képpen állítja be az esettel kapcsolatban a pénzügyminisz­ter személyét. Ennek a kérdés­nek a megoldásánál személyek egyáltalán nem játszhatnak sze­repet. Itt egyszerűen egy lo­gikus gondolat menetnek a gya­korlati életbe való átültetéséről van szó. A keresztény magyar kereskedelem nem függhet egy állandóan monopolizálni akaró bankkartelltől, nem tűrheti, hogy a kormány kizárólag ilyen bank­­kartellt támogasson, ha közve­tett utón is hitelekkel, nem tűr­heti azt, hogy csak annak a bankkartellnek legyen befolyása hitelek szétosztásánál, de jog-, gal követeli, hogy a magyar; kormány saját intézményei ut- j ján támogassa a keresztény ma- ■ gyár gazdálkodókat, akiktől vég-1 eredményben a kormány sorsa is függ. ’ (es.) Ä magyar Oberammergau Ä passió játékok első két napja (Saját tudósítónktól.) Egy kicsiny, eddig ismeretlen falu nevét kapta szárnyára a hir. Bejárta az egész országot, minden zugát, a hir el­jutott a legeldugodtabb faluba is és megindult a vándorlás a heves­megyei kis község, Mikófalva felé, ahol a magyar föld egyszerű gyer­mekei a legfenségesebb játékot adják elő. Az ünnepélyes megnyitó előadás szombaton délután volt, amelyen többek között megjelent Huszár Károly volt miniszterelnök család jával és több meghívott előkelő­ség, valamint a fővárosi sajtó kép­viselői. A mi jegyünk vasárnapra, a második előadásra szólt. Meg­lehetősen hosszú utazás után dél­előtt fél 11 órakor érkeztünk meg Mikó fal vára. A kis falu egészen elbújik a környező hegyek lábánál. A templom torony, egy két na­gyobb ház szürke teteje ütközik csak ki a sürü fák közül. A falu felett magasan a hegybe vágva emelkedik az úgynevezett színpad csodásán hü, keleti épületeivel va­lósággal egy kis várost varázsolva a kopasz hegyoldalra. A színpad elett amfiteátrum szerűen terül el . a r őtér, egyszerű ülések, a hegy- I' Mevágva és hogy kelle­tt cÄk. rajta az ülés, deszka 'borítva minden egyes sor. Az előadás azután 3 órakor kez­dődött. A rekkenő hőség kezdett ‘ alábbhagyni, nehéz felhők gyűltek ^.z égen és aggódva figyeltük a j mindinkább közeledő tompa dör­gést, arra gondolva, ho. y a vihar megakadályozza az előaJa'st. Azon- 1 ban hála Istennek csak pár csepp 1 esett, a magva elvonult északnak, í ahol már, nem is olyan messze a kis falutól, csehnek hívják azt, ami magyal volt és marad most is an­nak. Kevéssel 3 óra előtt érkezett meg Schlachta Margit volt nemzet­gyűlési képviselő, Illosvay Bálint belügyi államtitkár, Marinovics he­lyettes-államtitkár, Thuróczy Kornél az Irgalmasrend tartományi főnöke és ház főnöke. A völgyben zöld mezők közt kanyargó hófehér or­szágúton egyik kocsi és autó a másikat érte, a környék lakosai gyalogosan siettek az előadásra és mire elhangzott a harmadszori har­sona, körülbelül 2000, az ország minden részéből összesereglett em­ber szorongott a nézőtéren. Az e napra meghívott vidéki sajtót mind­össze hárman — Tóth főtiszt, ur Sopronból, a „Soproni Hírlap“ tói, Szőllőssy Ferenc a „Délmagyaror­­szág“ felelős szerkesztője és jó magam a „Somogyi Újság“ tói — képviseltük. Nem térhetünk szó nélkül napirendre a kaposvári sajtó eme áldozatkészsége felett, amely­­lyel újból bizonyságát szolgáltatta, hogy az elsők között foglal helyet. Egyszerű földmivelő emberek, rendezői karszalaggal ellátva sürög­­nek forognak. A felfelé kanyargó lépcsőkön egymásután vonulnak fel a szereplők, egytől egyig a falu bennszülöttjei, Kalivoda tanítót ki­véve, aki Pilátust játsza, nincs kö­zöttük egyetlen kabátos ember sem. Bizonyos büszke, de ízéit mégsem bántó önteltség ömlik el az arcukon. És erre van is joguk. Sok, nehéz munka előzte meg ezt az előadást. A napi munkától fá­radtan a késő éjjeli órákig tanul­tak, próbáltak, hogy eljátszhassak a legfenségesebb tragédiát! Harsonák jelentik az előadás kez­detét. A kidroni kapun betódul a nép, pálmákkal, virágokkal, korhű jelmezekben. Pilátus palotája előtt sisakos, pajzsos, lándzsás római katonák állanak mint a szobor. A tömeg elhelyezkedik és feltűnik a kapuban Krisztus a „szamárnak vemhén“ tanítványai kíséretében. A tömeg impozáns megjelenése, bámulatos fegyelmezettsége o'y meg­rendítő erővel hat a nézőre, mintha a valóságban látná maga előtt az eseményeket. Az előadás folytató­dik az utolsó vacsorával, Judás árulásával, az olaj fák hegyi jele­nettel, Jézus elfogatásával, megcsu­­follatásávai, Péter apostol tagadá­sával. A legnehezebbet, a tömeg jeleneteket sikerült úgy beállítani a rendezőnek, hogy semmi kívánni valót nem hagyott hátra, mig ellen­ben a többi, apró mozaik szerű jelenetek, amelyek épen hogy bele­kapcsolódnak az előadás menetébe, már nem olyan sikerültek. A második rész homlokegyenest ellenkezője az elsőnek. Már közel a vég, a papi tanács követeli Jézus keresztre feszítését, Judás a rette­netes árulás terhe alatt megőrül, a tömeg lázadozik és ordítva köve­teli Pilátustól: Feszítsd meg. Pilátus kiadja Jézust, az őrjöngő tömeg megindul a Golgotára; a kereszt súlya alatt roskadozó, korbácsolt, tépett ruháju Jézus, Mária megje­lenése, a keresztre feszítés a maga hűségével és teljességével, a lándzsa­­szúrás — Jézus meghal, menny» dörgés, az elébb még csufolódó, kiabáló tömeg mellét verve a földre borul és azután a legmegrenditőbb kép — levétel a keresztről, drámai hűséggel, mégis természetes egy­szerűséggel tárul a néző szemet elé. Nem egy napbarnnotta, ke­mény arcon láttam könnyeket le­folyni. És mindezt egyszerű földmivelő emberek csinálták. A napi munka elvégzése után összegyűltek, tanul­tak kitartó szorgalommal, csügge­­dést nem ismerve. Valósággal benne éltek a szerepükben, mert csak igy lehet megmagyarázni az elemi erő­vel, minden mesterkéltség nélkül kitörő tömegjeleneteket, amelyek különösen a második részben az eredetiség megrázó erejével hatnak a nézőre. Hat óra után volt vége az elő­adásnak. Az összes szereplők egybe­­gyűllek a színpadon; a római lé­gionáriusok, nagy hajú zsidók, fé­nyes ruháju főpapok, farizeusok ajakáról harsogva szállt az uj ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék