Somogyi Ujsag, 1922. július (4. évfolyam, 146-171. szám)

1922-07-01 / 146. szám

Kaposvár, 1922. IV. évfolyam 146. szám Szombat, julius í ■ E8IELE!li£j”“.^,..'."‘“Sl KERESZTEST POLITIKAI KAPILAP ELŐFIZETÉSI ÁRAI: W» «• « r&SrkMitírtg és UattUntal: Felelős sserkoaztó: LOVAS ISTVÁN. Síi«» ««*■> *ri2 korona, jwjj ■ “ J _____• I Saposvár, SoroBa-ntca 7. szára.______________________________pályaudvarokon 3 korona. gy p A kormányzó Kiskunfélegyházán Horthy Miklós látogatása a Kunságban — Katonai szemlét tartott a kormányzó M. T. I. jelenli. A kormányzó kíséretével szerdán este 17 érakor érkezett Kiskunfélegyházára. Az állomáson fogadására megjelentek Nikolion Dániel őrnagy, állomás • parancsnok, Makacs Lajos hadnagy csendőrszakasz parancsnok és a polgármester vezetésével a városi hatóságok és küldöttségek. A kor mányzó fogadta a diszszázad pa­rancsnok jelentését. Ezután a ható­ságok, küldöttségek és a város közönsége nevében dr. Holló Béla polgármester üdvözölte a kor mányzót. Beszédében a következő­ket mondotta: — Főméltóságod méltó utódja a honalapító Árpád fejedelemnek és neve a megváltásnak és a megsza­badulásnak. Fogalma nem csak előttünk, Csonkamagyarországon élő magyarok, hanem még inkább a megszállott területen lévő test­véreink előtt is ismeretes. Eme milliók reménye és hive adja meg az erőt és akaratot Főméltósá­godnak, hogy hazánkat újra nagy­­gyá tegye. Isten éltesse! Isten hozta! A kormányzó a következő be­szédben mondott köszönetét az üd vözlésre: Mint jó magam is a Nagy­Lezajlott a Somogyi Olimpiász, amelyre már hónapokkal ezelőtt folytak az előkészületek és amely a harmadik esztendejében már en gedi látni azt a hatalmas perspek­tívát, amely ott lebeg minden sport­ember előtt örök vágyként. Nem az elért eredmények jósá gát, vagy rosszaságát kell tekinte nünk ennél a versenynél. Itt egy előre még csak egy a fontos, meg­fogni a falu gyermekeinek szi­vét, sorompóba állítani a szunnyadó őserőt. Most még a propaganda a cél, minél nagyobb tömegeket álli tani a sport szolgálatába, ha kell erővel is kényszeríteni a sportra. Örömmel megállapíthatjuk, hogy a tegnapi verseny, a Somogyi Olim­piász, amely folytatása volt a már két Ízben rendezett hasonló verse kunság fia, örömmel jöttem a kis­kunok egyik ősi szállására, Kiskun­félegyházára és melegen köszönöm a város és közönségének polgár­­mester ur által tolmácsolt ragasz­kodását. Meg vagyok győződve, hogy a kiskunság józan magyar népe tisztában van azzal, hogy meg­tépett szegény hazánkat csak úgy állíthatjuk ismét talpra, ha az ország minden becsületes fiával minden munkában egyesül a haza ügyének szolgálatában. Abban a reményben, hogy igy lesz, még egyszer kö­szöntőm Kiskunfélegyháza hazafias közönségét és köszönöm szives megjelenésüket. A kormányzót a pályaudvaron megjelent nagyszámú közönség lel­kesen megéljenezte. A kormányzó ezután kíséretével kocsiba szállott és a gyakorlótérre hajtatott, ahol szemlét tartott a helyőrség felett. A szemle után vonatra szállt és folytatta útját Kiskundorozsma felé, ahova vonata 8 óra 30 perckor érkezett. Az éjszakát a kü önvo­­na:ban töltötte Kiskundorozsma állomásán és útját csütörtökön reg­gel 7 óra 48 perckor folytatta Sze­ged felé. I nyéknek, ennek a jegyében folyt le. Az a hatalmas őserő, amely a falu népében szunnyad, a maga tel­jességével bontakozott ki szemünk előtt. A megye, a filvak lakossága megmozdult, látja, érzi a sport nagy fontosságát és elküldötte fiait a klasszikus küzdelemre, akik becsű lettel, diadallal állották meg helyű két a sokkal fejlettebb kaposvári atlétákkal szemben. De nemcsak a falu, hanem Kaposvár közönsége is megértette az ideális célokért foly­tatott küzdelmet. Tüntetőén ünnepelt minden egyes vidéki győztest, jólle­het/egy egy kedvencét ütötte el a pálmától és a büszke címtől, de felülemelkedett ezen, mert látja maga előtt a diadalmas jövendőt, amelyet csak ezen az utón érhetünk el. 10.00 főnyi közönség szorongott a rekkenő hőségben a sport pá­lyán, a sport fanatikusok az egész délelőttöt is kint töltötték, de dél­után úgy szólván ott volt az egész város, hogy láthassa a mi fiaink nemes küzdelmét. A díszpáholyban 7alliúrt Andor alispán, a Testne­velési Bizottság fáradhatatlan el­nöke, aki az utolsó napokban úgy­szólván minden idejét feláldozta a verseny sikere érdekében, foglalt helyet, megjelent dr. Vétek György polgármester, valamint számos vá rosi és megyei előkelőség. A versenyeket megnyitó szabad­­gyakorlatok volta nap egyik legszebb része. A száz és száz fiú és leány a katonazene hangjaira végzett precíz gyakorlatai, mint egy ezer színben pompázó megelevenedett kép rajzolódott bele a pályába. A legszebben szerepelt a polgári fiú­iskola. Nagyszerű gyakorlataik, ka­tonás, feszes menetelésük, arra en­ged következtetni, hogy jó kezek­ben vannak. Dicséret és elismerés érte lakács tanár urnák. Hatalmas vastapsot kapott a Levente most még kicsiny, de annál jobb hölgy­tornász csapata. Az a szép nagy csokor, amit kaptak, legyen a siker mellett nemcsak nekik, hanem a többieknek is buzditójuk és sze­retnék hinni, hogy a jövő évben még többet láthatunk ott a pályán nemcsak iskolás lányokból. A Le­vente bájos hölgyei mellett kijutott a tapsokból a leánygimnázium tor­nászainak is, akik bizony felülmúl­ták a fiú gimnazistákat. Nem tud­juk megérteni, hogy egy olyan inté­zetnek, mint az állami főgimnázium, amelynek körülbelül 600 diákja van, nem akadtak volna jobb tornászai is, akik sokkal méltóbban képvisel­ték volna a nyilvánosság előtt isko­lájukat. A versenyek végeztével Tallián Andor alispán mély gondolatu, lelkes beszédet intézett a megjelent közönség, valamint a versenyzők­höz, majd átadta nekik a jól meg­érdemelt dijakat. Részletes eredmények a követ­kezők : Atlétika. 100 m. síkfutás: 1. Fehér (Turul) 12 mp. 2. Nagy (Levente). 3. Ruzicska (Turul). Távolugrás: 1. Zakál (Turul) 5‘80 m. 2. Tulipán (Turul) 5'58 m. 3. Nagy (Turul) 5'47 m. (Erős ellenszél.) 3 km. gyaloglás: 1. Sülé János (Karádi Turul) 18 p 36 6 mp. 2. Szarka (Turul). 3. Petranec János (Berzencei Turul). Sulydobás: 1. Gulyás Vilmos (Nagyatádi Tu­rul) 10'38 m. 2. Gergye János (Lengyeltóti Tu­rul) 1017 m. 3. Simon László (Levente) 9’96 m. 1000 m. síkfutás: 1. Szigethy József (Máv) 3 04 p, 2. Ehrlich Sándor (Máv). 3. Kmetty János (Berzencei Turul). Diszkoszvetés: 1. Németh Fe­renc (Zákányi Turul): 30 23. m. 2. Gulyás Vilmos (Nagyatádi Turul): 29 97 m 3. Hornicsek (Turul): 2944 m. 400 m. síkfutás: 1. Kótay (Le­vente): 58 8 mp. 2. Szigethy (Máv.) 3. Végh (Levente.) Magasugrás: 1. Zakáll (Turul): 1 66 m. 2. Ritter (Levente): 1'55 m. 3. Golobit (Turul): 148 m. 5000 m. síkfutás: I. Brada­novics (Lengyeltóti Turul): 19 p. 04 mp. 2. Horváth István (Berzencei Turul.) 3. Koch (Levente.) Gerely vetés: 1. Horváth Sándor (Nagyatádi Turul): 3673 m. 2. Hornicsek (Turul): 34‘50 m. 3 Németh Ferenc (Zákányi Tu­rul): 34 35 m. Kötélhúzás: 1. Turul (Adorján, Golobits, Fehér, Fassberger, Simon.) 2. Levente. 3, Máv. Olimpiai staféta: 1. Turul (Sós­­torics, Fassberger, Goór, Fehér) 4 p. 25 mp. 2. Levente. 3. Máv. A Testnevelési Bizottság örökös vándordíját 13 ponttal a Turul Sport Egylet nyerte, második lett a Máv,, harmadik pedig az MTE. József főherceg tiszteletdiját mint a legjobb eredményt elért atléta: Fehér Károly (Turul) nyerte el. Tennisz. Férfi egyes: 1. Stocker (Turul). 2. Balta (Turul). 3. Tevely Pongrác (Turul). Női egyes: 1. Kellauer Klári (Turul). 2. Klimscha Jolán (Turul). 3. Schwastich Irén (Turul). Férfi páros: 1. Mauler—Balia (Turul). 2 Tevely Béla—Stocker (Turul). Somogyi Olimpiász Lezajlottak a versenyek — 10.000 főnyi közönség — Ä vidéki atléták jó szereplése — Ünneprontás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék