Somogyi Ujsag, 1924. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-01 / 1. szám

n. 1. ssám. Eedd, fannál ■ EBIELEHIK SSBESZTÉST POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI AKAK: íí/.V.ViV Saerfessítöség 6» klsdéhirataí: reieiös nwkenU: L0Í43 ISTVÁN. Dird.téil árak: mui!aíiarsarmk«it 1 9 19 19 Kaposvár, Koroas-utCS 7. 8Z.____________________________________60 korona,szövegrészben 80 korona. 4t0B korona. Liberális roham a kormány ellen t 1923 A múlandóság végtelen láncola­tában ismét oly n ponthoz érkez­tünk, arreiy melleit megáll az egész viág, amely nemcsak az egyes embernek jelentőséges, hanem min­denkinek, aki tuda os tagja az em béri társadalomnak. Ki mit köszön­het az elmúlt esztendőnek, a ról csak m?gán*k számol, de, hogy ti mit tett ez idő alatt embertársainak, nemzetének, arról majok számol­nak. Ellentmondás nélkül megálls­­pithat.uk, hogy az elmúlt évre őröm met, halával nagyon kevesen gon­­do hainak és e kevesek között is igen sokan van* ak, akik mást érde­meltek volna, mi>'t amit kaptak. A nemzet nagy többségének ez az esztendő a pokol tornáca volt, ahonnan a tisztultak, a jobbak ki akarták vezetni, hogy bele ne ro­hanjon a pokol örökkévalóságába. Mi sikerült a jó szándékok közül, közelebb jutottunk-e ahboz az út­hoz, amelyen járva vágyaink telje sütését megérhetjük, arra biztos választ adui a mu'-ó esztendő utolsó napján senki se tudhat, meit nincs ember, aki képes volna belátni a vesékbe, a szivekbe. A jobbak, a tisztullak hisznek a jövendőben és abban, hogy célunk­hoz közelebb jutottunk, mert az erkölcsi v lág nem ismeri a jó szán dék végleges elbukását, az erényes akarat céltalanságát. Nemzeti múl tankban a sok szerencsétlenség mellett annyi az erkölcsi érték, hogy aki e nemzetnek hű fia, annak nem szabad kétségbeesnie jövőnk felett. Az elmu t esz’endő is még a káosz állapotában folyt Is. Egyik terv a másikhoz ütődött; tőrt me eorként zuhant a fényes ragyo­gást) tervek közül nem egy, kísér­leti pályát futott igen sok. A hazai társadalom egy része bámészan gyönyörködött a látványban, másik része babonás félelemmel minden jelenségben katasztrófa jelét látta. Akik gyönyörködtek, azoknak jő dolguk vol*, akik féltek, azok kis. hitűek voltak. Csak nagyon keve­sen tudták, hogy a tünetek elvá laszihatatlanul hozzátartoznak a káoszhoz, hogy a tökéletes rend­ben is vannak rendellenességek. A nemzet sorsát sem a bámészko­dók, sem a klshiíüek nem inlézhe tik, mert sokkal kisebbek, semhogy a nemzeti lét fenségét megérteni tudnák, sokkal önzőbbek, semhogy bele merőének nézni a világot moz­gató erkölcsi rendbe és ki tudnák várni a káosz félelmetes kavarodá­sának végét. A nemzet életében egy esztendő nagyon rövid idő és a józanul gon­dolkodók azt is tudják, hogy a saoss rendbe változása sok időt, kok áldozatot követel. Ha az elmúlt esztendőben minden reményünk teljesedett volna, akkor is benne lennénk még a káoszban, mert nagyon közel van még hozzánk annak kezdete ás igen sokan van-Budapest, december 31. A csütörtökön megnyitó nemzet­gyűlésen az ellenzék egységesen fog fellépni Tekintet nélkül a kül földi kö’csön tárgyalásokra, szin vallásra Akarja kényszeríteni a kor mányt, hogy elenségee a rend­bontó elemeknek, vagy sem. A már feliratkozott szociáldemokrata képviselőkön ki ül felszólal még Ratsay Kán ly, Vázsonyi Viltr.o , Fábián Bele, Pakots József és más ellenzéki pártok képviselői. A kormánypárt ezidőszrrint a várako­zás álláspontján van az ellenzék készülődéseivel szemben. Szerdán, de legkésőbb csütörtökön este értekezletet tart az egységes párt és ezen fog foglalkozni a legutóbb eőálloit politikai helyzettel. Az el enzék hír szerint követelni fogja, hoiy a kormány az Ébredő Magyarok Egyesületét és az őíz­­szes illegitim alakulatokat és fáisa dalmi egyesületeket, amelyeknek közvetet*, vagy közvetlen részük volt, vagy ich ítélt a merényletek­nél, orz assa fel. Mint értesülünk az ÉME. vrze tősége a napokban ü ést tart és ezen az ülésen szóba fog fcerü ni a merényletbe kevert csongrádi nak, akik a rendezetlenségben látják a maguk rendjét, akik, mint a tol­vajok, fö’gyujtják a házat, hogy a jajveszékelők fejetlen zavarában nie □ekülhessenek. Az elmúlt esztendőnek csak akkor van ránk nézva jelenfőségr, ha bele helyezzük a történelem fo lyamába, mert akkor nem látjuk, ébredők helyzete,, maga a bomba­­merénylet. Az EME. vezetősége m gát a merényletei a legéleseb­ben el fogja Ítélni, mert az uj tisztikar ellensége minden véres merényletnek és progromnak. Ha a kihallgatások során beigazolódik, I Hogy a merénylők ébredők, akkor Eckhardt Tibor le fog mondani elnöki lisztéről és vele együd lemondanak a vezetőség összes tagjai. D\ F anger Dezső kúriai biró január 14 ere tűzte ki a főtárgya­lást az U ain ügyben Mintegy 12 tanút Idéztek be. É fésülésünk sze rint Ulain Ferenc, Bobula Titusz és Szemére védői értekezletet tar­tottak, amelyen elhatározták, hogy nem nyugszanak bele abba, hogy a iá gyapotra csupán a vád ta nult idézzék be, hanem a maguk részétől fs jelentenek be tanukat, így több" minisztert és nemzetgyű­lési képviseő*, köztük Friedrich Istvánt, Gömbös Gyulát, Vázsonyi Vilmost és másokat. Értesülésünk szerint alaposan utána jártak an­­n»k is, hogy Döhmel miért jött el Bajorországból. Az itt beszeizeit adatok szerintük gén alkalmasak lesznek a védelem számára. nem érezzük benne magunkat, ha­nem csak a nemzetet, amelynek örökkévalónak kell lenni, ha önér­zetesen akarunk élni, És ha a nem­zetéit éltünk, akkor tettünk olyant, amely méltó a történelemre. Hányán mondhatják el ezt magukról az 1923. év utolsó napján? Magyar anya gondolatai. Irta: Temesfalvi Antal. Hajtsd le szőke fejed, ide ez ölembe, drága kis fac^kám, édes jó gyermekem... Ne nézd az ar­com, zárd le sz^mpüládat, úgy is megérzi gyermeki lelked, a szemem­ből omló, forró iőnnypatakot... Figyelj azárt reám, kicsikém J Szived, ha dobban, gondolj az apádra, ki idegen földön fekszik egy hant alatt. . . Szemed, ha könnyes, tö­röld le, drágám, ne folyjon végig harmatos, szép arcodon. Ne sírjon lelked, ha gyászomat látja, fojts vissza mindent, mindent, ami fáj, — csak Erdély sóhajtása kisérjen téged minden utadon... Szived se fájjon, majd egyszer, ha nagy le­szel, akkor tépj fel szikedből min­dent, ami addig oda volt fojtva, most csak hallgass rám... — Volt fgyszer egy ország, Pa­radicsom kei. •*!. Ezt a kertet élő kerítésként zárta kvíül a Kárpátok erdőkeszoruja és a kti: Adria, Egy napon. ever év n*á« s rSssaszf-Si felhők oszí&dczni kezdtek ér,-eré­lyűkbe sötét, gyászos felhők, forra­dalmak jöttek. A paradicsomi kertben most ide­genek járnak. Égig csapó lárma veri fel a csendet, melyben a siró magyar panaszos szavát nem halja senki. És most az az ország, melyet magyarnak hívlak, c onkán össze­tépve, kéregéivé koldul. Most én kérdem, könnyes éjsza­káknak álmatlan rabja, — annyi dal, költemény után, ami rólad zengett, édes szép Hazám, ki volna az, aki nem szeretne téged?... Annyi hős vértől áztatott földed, ki volna az, ki meg nem véddené? Egy hosszú ezer év hősöket ne­velt, kik testükkel védték otthonu­kat és vérükkel tették szenté a paradicsomi kert minden kis rögét Ha tehát voltak, lesznek is ha­­zátvéáő hősök, férfiak! — Csak aludj, fiacskám és ál­modj, de álmod ne legyen édes, rózsaszínű álom. Tövisen járjál és a felszaggatott tested ne enyhítse könnyed. Amitől szived vérzik, arai sorvasztja lelked, zárd al magadban, még vonagló ajkad se mutasson semmit... Szeresd hazádat és tanuld meg gyüölni az ellent, ki elrabolta föl­dünk és most törvényt ül egy ős tiemzei felett... Audj, fiam ... Daló viharban e védtelen kis fé­szek, gyászos életünknek néma otthona. Virrasztók henne hosszú éjszakákat és siratom hősünket, drága jő apádat. Csak aludj, fiam ... Ha majd elapadnak, kifolynak a kő ínyek ás a várva várt Hősünk mégsem jönne vissza, — úgyis fel­keltelek, teltépem szived: ő! a sebet és útnak eresztelek a sötét éjsza­kába ... Zörgesd meg ablakát minden magyar háznak és ordítsd a fülek-Viharossal! Ígérkezik a város szilveszteri közgyűlése Szilveszter napján délután 3 óra­kor tartja Kaposvár r. t. város kép­viselőtestülete az 1923as eszten­dőben uolsó közgy üését. M ntha csak egy esztendő mu'asztásait akarnák helyrehozni az utolsó na­pon, halaim is, 36 pontból álló tárgysorozattal lepték mrg a város atyákat. Félő, hogy a közgyűlés elrontja a szilveszteri hangulatot, m:rt nagyon könnyen meglehet, hogy a késő esti órákig Is eltart. Ha csak az ő esztendő halottas ágyánál valami megbocsátás féle el nem fogja a város atyákat. Az előjelekből itélvp, az egy hangú, színtelen közgyűlések után parázs vihatra van remény. Első sorban a leánygimnázium ügye az, ami felkorbácsolja a szenvedélye­ket. Itt egy kis „hivatalos* viharra is számítanak. Magán jdlrgü, de bóraszerű vihar keveredését várják az István u cai Máv. lakások épi tése mfatt is. Ugyanis itt az tör­tént, hogy az épülő kétemeletes pa­lotával a szó szoros értelmében eldugaszolták a Kereszt utcára merő legesen haladó megnyitandó utca bejáratát E roh t a környék lakói és legérzékenyebben érintett telek­­tulajdonosai egysrges támadásra határozták el magukat. Nem utolsó helyen szerepel a város 1924, évi anyaködségelő irányzata és 1923 évi póiköltség­­előirányzata. A 2040, illetve 1500 százalékos pótadó, mint fában a szu, úgy rág a lelkekben és való­színű, hogy innen is keverednek kellemetlen szellők. Viharral megyünk át az uj esz­tendőbe, hacsak valami paktummal le nem szerelték az elégedetlen­kedőket, Tekintve a hivatalos kö­rök álig begombolkozását — ez sem lehetetlen. — Szilveszteri záróra Az állam rendőrségtői vett hivatalos értesítés szerint a belügyminiszter Szilvesz­ter éjszakájára a zárórát reggel 4 órában állapította meg. Ez vonat­kozik minden helyiségre és a ze nélésre is. A mai szám ára 300 K Kaposvár, 1924.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék