Somogyi Ujsag, 1924. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-01 / 27. szám

Kaposvár, 1924. VI. évfolyam 27. szám. Péntek, február 1 ■EeiELENji ajjagiVSK zmmm m i xtnur előfizbtési abak: m.Y.VÍV I Sítrtesstaséj és Mwlóíliwlal: fd»«, eerknsii: MVáS BTTiK I J" «bibi»a. a. BS, g gapaavár, SOíOBS ^OI 7. 8S. __________________:_____ 60korona,szovejrtsibwi 80 korina. www 9 fiumei hides végleg pendezűdött Iparosofs a kmsMtlai miniszternél Az országos iparos rsagygyfl és vasá nap tárgyalta az iparosok ba iái*, sérelmeit. Az e őadá ok, melyek elhangzottak, súlyos érveket sorol­tak fel a seri es érdekében és konkrét javaslatokat vitattak fel az országos baj megszüntetésére. Saj nos az iparosság hivatalos érdek­­képviselőre nem tájékoztatta a nyil vár osságot a nagygyűlés lefolyásé, ról, nem ssámol! be az eredmény­­rőt vagy eredménytelenségről, külő nősen nem adott számot az iparo sok küldöttjének a kereskedelmi miniszterre, folytatott 'á gyalásáról. Mert h* tisztelgő és kérd küldött ség «olt is az, mégis tárgyalás veit, amelyből kő--étkeztetéseket lehet és kell l&vonniok az érdekelteknek, A küldöttség három különöse’:* fontos kérdés megoldását sürgette: a h tel és az Iparosok Országos Közponú Szöveti« ezete tőkeszük séglttének, s közüzemek versenyé nek es a kötelező könyv vezetésnek az iparosság érdekében való meg oldásét Mind a három kérdés sú­lyos, de legfontosabb, legsulyo sabb mégs a hiteié, amelynek meg* o'dósáiól függ a több va amennyi, meri ezen nyugszik az iparosság jelene és jö ője. A szegedi ipartestület kiküldöttje igazán szép és megdől b-ntő sza­vakkal ecsetelte az iparos ág hely­zetét. Beszédének v ge, amely így szólt: .Kegye^müs Uran I Az ipa­rosság szó ar-bo! hiányzik a kő* vetel szó. A magyar ip»ros társa dalom végső k é ségbe sésében nem fog fenyegetőzni, r ém fogja a vö röa kalapácsot felemelni, de ha nem kap a legrövidebb időn belül segítsége*, kiesik kezéből a n unka kalácsa s az lesz a világ iegszo­­moriíbb tüntetése*, — minit g> b je­­les ti a katasztrófát az évek óta hangoztatott tőbbtermelé? csődjét, a magyar dogozók gerinces cső porijának vég ő pusztulásé, a vá rosi pogári e>köles elgyengülését és végső eredm nyban a magyar politika tahetetiensírgét. A kereskedelmi miniszter elis. meite, hogy az ipái osság egyik fő alkotó része az or. z g társadalma nak és bitapásba helyezte a felve­tett kérdések megoldását azzal, hogy kiírté az ip ro-sr-got, jelent kezzéfc a legrövidebb időn belül újra és kívánságai« konkrét forrná bass térj ssze tlő Mo t tthát az iparosságon mú­lik, hogy a !■ o mány támogatásá­nak őszinteségét megismer e. A konkrét kívánságok, amelyeknek előterjeszt sétül a kot mány tamo galas« függ, valószínűleg meg van nak, vagy. hs nincsenek míg, igen könnyen formulá^hatók. A keres kecőie, me/őgazdák, de kü önö en a bankok mar konkretizáljak, mo t az iparosságon a sor, hogy köves­sék a megadott irányt, Az iparos­téma, jár »ár 30. Tegnap este nyilvánosságra hozták a S diplo­máciai okmányt, amely zz Olasz­ország és Jugoszlávia köbölt meg kötött egyezményre vonatkozik. As első oki at bs>áisági szerződéit tartalmaz, valamint miudkét á lam szívélyes együttműködésének aap­­fe'tételeiről szól. A két kormány kötelezi magát arra, hogy egymás sál 1Ö7ÖI mindess szerződést, amely Középeurőpa poll igájára fontos. Kijelentik, hogy ebben a barátsági szerződésben semmi olyasmi nincs, amely Jugoszlávián*k C;:hors?ág gal és Romániával kötött szö«etsé gélt sérti né. A Furáié öl szóló egyezségben, amely három okmányt foglal msgábzn, Olaszország elis meri Jugoszlávia szaveriniíását a Baross kikötő és a D Ha felett, Jugoszlávia viszont eism ri Oasz ország szuveteniiávát a fiumei ki kö ő és a r?ppslói szerződésbe» Mint birlík, az államvasut ná! »jabb tarifaemelésre készülnek. Az állam­­vasutak igazgatósága fa szólította az egyes üzktvezctősége' et — mint értesülünk, — hogy a leg­utóbbi két hét vasúti szewélyfor gslmáíói tegyenek jelentést. Ez az intézkedés is nyilván ezzal van összefüggésben, a tarifaemelés kér désévei van kapcsolatban. Beavatott helyen erről a kérdés rői a következőket mondották: — A legújabb tarifaemelés előre láthatóin még február hó IS ike előtt bekövetxezik. Ez az emelés közvetlenül a korona értékének h g utóbbi c-.ökkenésével van összss­­függé brn. Most emelték a postai d jszi-bást s ez; rendszerint nyomon szokta követni a vasúti taritaemetes is. A vidékre érkezett hivatalos közlés sze i t a legközelebbi me netdiiszabássai egyidejűleg a tarifa rendszer is miigválte; ik és azért van szükség most árui k eőtaszi térére. — Tudvalevő, hogy jelet.leg a harmadik, második és uisö k,.cJ-ság érdekképviseletei tehát sürgő sen állapítsák meg és tűzzék n. pi rendre kívánságaival és állapodja nak meg abbun a formában, amely a miniszter taje entése szerint i zük séges a tárgyal.sok meg'ndiiásáta és sikms befejezés ér«. Mivel pe­­dg a nemzetgyűlés igésyteevétale nélkül ez bajosan fog menni, cél­megállapított vidékek feleit a meg á Ijpodáib'n lefektetett módosí­tással. Olaszország egy a any ’lira évi bérért 50 évi Időtartamra átenged Jugosz!áviáaak a fiumei négy kikö­tőben evy medencét raktárépiletsk­­kel együtt. A fiumei pályaudvart nenazutközi határfeiSgyelőségnek rendelik alá. Fiuias jugoszláv kisebbségeivel szemben ugyan úgy fognak eljárni, mint amilyet* bánás­módban részesülnek a Dalraíeiá bm lakó olasz kisebbségek a fenn­­á:!ó uecBzeíkőzi kötelezettségük tr­­te mébea. A msgáitepodás ratifikált okmányait január 27- ől számítva 20 napon beiéi kicserélik. A fiúséi nisgáitapodásbűz, mint a 4. és 5. okirat kifejd, két pótagye-sményí caatomk. Az egyik a ha árvidék gazdasági viszonyait szabályozza, a másik a fluort kiiöiő medencéi etek kibérlésével foglalkozik. osztályok közéit ICO—100 száza !é’«os differencia van ás a négy kü lönbség miatt igen kevesen utaz­nak második és első kocsiosz­tályban. — Megállapodása van sz állam­­vasútnak arra, hogy a vasúti díj sz-bás lehető eg paralizálva le­gyen A cseh áüaravasutakon épen a közelmúltban szállították te a második és első kocsiosztályok dij szabását. Ennek erediaéaye az, hogy a második ég első kocsiosz­tályokba visszatért a régi u azókő­­jönség. — A kővetkező tarifaemelésnél csak a harmadik kocsios fá y á át emelik fel nagyobb arányba , raig a második és elsírt csak mér ékel­te». Ennek célja, hogy Irheőleg másod k kocsiosztályon utazzon az, aki azelőtt sem utazott harmadik­ban, csak mostaniban- szorította ki onnan a kényszerű takarékossá*. Mereszteni magyar — mik fcerosités! Ia.pt qMü ! szerűnek tartanék, ha az iparo ság törvényjRvas at formájába c-nteóé *i­­váusagait és szzei alkalmat adna arra, hogy a legrövidebb idő alatt minden illetékes tá«ye ő őszinte állásfoglalásból tudomást szerezzen. Fel tíhát eg 4 te ü ' kardiái az Iparosság megmentésére! A politika hirei Kekkemét i5rvéu?liató3ága hazain­­lasiük aiiisiti Dréidy leleplezéseit. Feüratbiü her megtorlást Budapest, január 31, Az indem­niiásrói szóló törvényjavaslatot a nemzetgyűlés tegnap dé:elő-.ti ülé­sének végén részleteiben is leiár« gyanták, amely után szo.-nal a fő d eform novel s részletes tárgya­lási a térlek át. A délutá i ü esen az interpellációkkal foglalkoztak. Éz az i és a lehető legviha o.-abb volt Mintegy másfélóráj házsza­­bályvtta ut n Eőry Szabó Dezső elmondta az Esküit ügyre vonat k02Ő interpjlláeiójá;, ámely körül ó?idsl vihar támadt tt ülésen. A képrádők fe ugrát-k h helyeikről én a legdurvább szavakat használ­ták. Az elnök a nagy bonyoda­lomban a rendet nem tudta fenn­tartani, Ezek után a viharos jele­net :k után a páriám mt komolyabb eetnri =őzí mind nagyobb tért hódit a háisrabáfyreviz 6 gondo­la a, meri így nem lehet a parla­ment tekintélyét tarmiartani, A munkauéikd iík tegnap dél­­j előtt nagygyűlést tsr oitak, amelyen mintegy 5000 ember vett részt Ha­tározati javaslatot fogadtak el, a melyben a közmunkák haladéktalan elrendelését kívánják. Kecskemét város törvényhatósági bizottsága nagy érdeklődés méltat* tartotta meg ez évi közgyűlését. A legna­gyobb érdeklődés a tárgysorozat­ban szer; p ő ind tváoy felé fordult, amelyben a közgyü és á lást foglal a uemzetgyü lsen Kecskemét vá­rosát ért támadd ügyében. Ivárosy Szabó László törvényhatósági bi­zottsági tag terjesztette elő indít­ványát, ara lynek lényege a Drozdy féle támadás ügyébeni állásfoglalás volt. Felirattal fordulnak a nemzet­­gyűiáshez, amelyben kérik, hogy Drózdy O őz<5 cseleked .-tébei bün­tetőjogi megtör ást aikal mázzon a nemzetgyűlés és hozzon olyan ha­tározatot, amey alkalmas arra, hogy az ilyesi cselekmények meg­újulását megakadályojza. Drórdy tá »adását hazaárulással hatáioscse­­lekmé lynek mondolták. Tárgyalják a magyar kölcsönt MTI jílanti, A jó-.á* tei b zott- Ságot csü ö tökön délutánra ülésre hitéi, ö tze, .hogy, ismét tárgy al­fák a magyar kőle önt. Korányi Frigyes báió Magyarország párisi kö/ete Is meghívást kapóit erre az ülésre, hegy a további fel iiágosi­­tájokkaí szükség esetén rendeike­­zé re álljon. A jó^átételi bi otítág végleges válaszát a m gyár kölcsön ügyében e hét végére várják. Februárban emelik a vasúti tarifát A legnagyobb emelés a harmadik osztályon lesz A mai &£ám ám 200 IC

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék