Somogyi Ujsag, 1924. április (6. évfolyam, 76-99. szám)

1924-04-01 / 76. szám

Kapuvár, 1924. VI. évfolyam 79. szám. Kedd, április 1 Imimzii g±*^rjas! 'mmsztÜitmmti miutT~el§fizetési íbak: i.v.v.v^ w*—j—TiTUBniz 'gres^sggl & Ulain Ferenc szanálási ellenjavaslatot dolgozott ki Újra a sziQBtiári ént A jud£o*liberáiizmus cssk nem tud megnyugodni abban, bogy a törvényszék felmentette a megíá madott keresztény orvost és elité te a támadó zsidót. Már felhívtuk a köíöxség figyelmét arra a mód­szerre, am;ly lankadatlan kitartás sál az éjjeli tstonállás esetében nem lát egyebet, mini a késeié orvost és m ndsnáron azt akarja btbizo oyitani, hogy a magyar állam egész szervezeti működése a ^zsidóság ellen van. Aki elolvasta a törvény­széki tárgyalásról a asidó lapok­ban megjelent közleményeket és neon volt jelen a tárgyaláson, az csak azért bízik az igazfágszoígál­­tatás pártatlanságában, mert egész világnézete tiltakozik ez ellen a föl­tevés ellen, hogy az istenasszony szemei azért vannak bekötve, hogy ns lássák a keresztények blneit. Bixinuk azonban abban, hogy ma minden csoda rövid ideig tart és remlitßk, hogy az eset fölött végre napirendre tér a liberális köz­vélemény, azonkívül remélték azt is, hogy a legrombolőbb dcstrná iáéért valamilyen formában elégté­telt követni a magyar igazságszol fáüafás. Ez a reménységünk nem teljesedett. A zsidó mentalitás egy újabb gyilkosság! esettel szaporí­totta azt a listát, amellyel ide bent ről terjeszti kifelé azt a hitet, hogy itt mfgferlfttlaiiHl lehet bűnöket el­követni. A nemzetgyűlésen a bombámé rényletek és egyéb gyikosságok között és után egy magyarországi képviselő kozákodon e!ö icterpeilá dójában a szigetvári esettel és a kaposvári törvényszéki Ítélettel. A teng a csoportosítás, a cél, amely az interpelláló képviselő be izédében megnyilvánult, ékes szű leménya annak a módszernek, amelyről szóltunk. Vizsgálatot kö vstsl. Miért? Hiszen tsnuk, vádlót« tak valottsk és beigezolódott, hogy azok támadtak, akiket a bíróság ei Ítélt és támadtak nem enyhén, esak amelyra Üssék lássák módon, ha­­nam agy, hegy alapos botokkal ütötték az orvos fejét éjjel) sötét­ségben, amely ütések közül akár egy is halált okozhatott volna. Hegy az orvos antiszemita, hogy Erger Brrgert énekelt, az még nem ok arra, hogy éjjel botokkal fel fegyverzett emberek támadják meg. Keresselek védelmet az antisze mlta nótáért a bíróságnál. Mert senki se Eehit a maga bírája, külö­nösen nem éjjel és nem olyan mó don, mint a támadók akartak Ítél­kezni. Az eset egyszerű és világos. A bíróság egyszer Ítélt és felebbezés folytán ismét ítélni fog. Ebbs az eljárásba senkinek se leket bele­szólása, seek a törvénynek. Ellenben bele kell szólnunk az Igazságszol gáltatás tekintélye érdekében abba a módszerbe, eljárásba, amely ezt az esetet ugyanolyan midőn akarja Budapest, marass 31. A politikai érdeklődés eliteré ben a szanálási javaslatok közeli parlamenti tárgyalása áll, amelyre — tudvalévőig — erős készülő­dés fo’yik a nemzetgyűlés ellen zéki frakció körében. A javaslat elleni egységes fellépés az ellen zék részéről azonban nem látszik biztosítottnak, az ellenzéki képvi­selők megbeszélésén határozatim zatalra nem került sor, mert a két szélsőséges frakció, a szociálda mokraták és fajvédők csak a hol napi napon döntenek végleges magatartásuk felől. Annyi bizo nyos, hogy a fajvédők feltétlenül tisztvesznek a vitában még abban az esetben is, ha a többi ellenzéki A Lóráatffy Zsuzsáim Egytsü let vasárnap délután 4 órakor far totía rendes évi közgyűlését a ref. templom tsnácttermébers a tagok nagyszámú érdeklődése mellett, özvegy Csajdy Oá bőmé körelnök nyitotta meg a közgyűlést, majd Kontski Andorné terjesztette elő a titkári jelentést. A jelentés minde­nekelőtt megemlékezett öze. Szí gethy Oyula Jánosné halijával az egyesületet ért csapásról, majd be­számolt az egy évi működésről, özv. dr. Követés-Sebestyén Oyuláné az egyesületi vagyoni helyzetéről számolt be, majd a tagdijat évi öt­ezer koronában állapítottak meg a pőtdljjai együtt. A tisztikart a kö vatkezőképen választották meg: el­nök Zanathy Zsigmondi, al elnök Cserfán Mártonná, titkár Kontskó Andorné, segéd titkár Torraissy jo lánka, pénztáros özv. dr. Kovács Sebastyén Oyuláné, ellenőr Nagy Imténé. Az uj elnököt özv. Csajdy Oábornő üdvözölte, aki a követke­zőkben vázolta a maga elé tűzött programmed — Isten nevében — mondotta lépek e helyre, ahova az én hit­­társaim nagyra becsűit bizalma áll! felhasználd a magyar read dien, mint a közönséges bűntényeket és lehetetlenné kell tennünk azt, hogy az önvédelemben használt kést, mint antiszemita gyilkoló szerszá mot vezslőcikkben, sajtőtndésitá sokban, parlamenti beszédekben forgassák meg a magyar bíróság ban. Van nálunk nagyon sokféle te­kintély. Mindenki bsSeburkelja ma gát állása vagyona, születése sib. tskmtélypaiásfjába. De valamennyi frakció passzivitásba menne. A fajvédők és párlenkivüli el­lenzéki képviselőkkel szemben a keresztéoy szocialisták loyalis ma­gatartást tanúsítanak, A radikális ellenzék egyrésze azt tartja, hogy az ország érdekébe ütköznék a javaslatok gyors törvényerőre való emelkedésének meggátlása. A sza náiási javaslatok nemzetgyűlési vitájában, mint és tesülünk a pár tonkivüli ellenzéki képviselők kö­zti többen szanálási ellenjavaslatot terjesztenek a Ház elé, de többen dolgoztak ki ilyen eilenjavsslatot a falvédők közűi is, elsősorban Ulain Ferenc, aki a maga külön javasla­tát hosszabb felszólalás keretében fogja benyújtani. tott. Felette nagy megtiszteltetés, hegy felejthetetlen elnökünk —özv. Szigetby Oyul Jánosáé — őrökébe léphetek. Kötelességünk, bogy a fejlődésben visszaesést ne enged jünk beállani. Közös munkára, egymás megbecsülésére, a knltura ápolására hivta fel a megjelentek figyelmét, majd inditványozia, hogy az Egyesület a Mária Valéria Arvaháznál egy jótékony alapba 160 ezer koronával lépjen be. Az alap célja, hogy egy az árvahíiz­­ban nevelkedett, jó viseletű leányt férjhazinenés esetén a szükséges dolgokkal ellássák. A közgyűlés az indítványt egyhangúan elfogadta, a „Te benned bízunk“ zsoltár el­­éneklése után az elnök zárőszavai val 5 érakor véget ért. = Egymilliói hukjegyob. Mint hivatalos helyen értesülünk, az állami Jegyintézet március 31 élői k?naive 1000,000 koronás címletű államjegyeket fog forgalombc hozni, amilyeket a Magyar Pénzjegy nyomda ideiglenes helyisége,ben gyártottak. Az uj áilamjegyek rajz­ban és nagyságban azonosak az lOf.OOO koronás bankjegyekkel. között legfontosabb tekintélyének kell Iscnl ez igazságnak és az Igazságszolgáltatásnak. Aki azt rombolja, az állam, a társadalom, legkésyzsebb alapját térdeli és előkészíti a legtökéletesebb ren­detlenséget. Ha a bíróság védi a mások tekintélyét és büntetéssel sújtja bármely tekintély rombolóit, akkor találjon módot azoknak a büntetésére is, akik az ő íekinté lyét rombolják. Ez is kötelessége keli, hogy legyen. Egybaigi választás a rend- Mi városi közgyűlésen Régen nem látott nagy érdeklő­dés mellett folyt ie ma, hétfőn dél­előtt a rendkívüli városi közgyűlés. A képviselőtestületi tagok úgyszól­ván teljes létszámmal vonultak fel és a tömegben itt is, ott is, olyan arcok bukkantak fel, melyeket még sohasem látott a nagyterem. A vá­lasztás, mint előre látható volt, egyhangúan történt, nem szo’gálva különleges csemegével, ha csak nem a pályázók részére. A közgyűlést egynegyed 12 óra­kor nyitotta meg 7allidn Andor alispán. A gyűlés tartamára bizalmi fériiakul dr. Oszmann Aurélt, Lam­ping Józsefet, Pogány Vilmost, Teg> lovlcs Lajost, a kandidáló bizott­ságba pedig Kacskovics Lajost, Mayet Bertalant, dr. Rezsők Oyu­­iát, dr. Rónay Jánost választották meg. Tálltán Andor alispán mél­tatta a nyugalomba vonult dr. Ko­vács József főügyész munkásságát, a mit 31 esztendős szolgálata alatt mindenkor a város érdekeit tartva szeme élőit, kifejtett, köszönetét és elismerését fejezte ki és inditvá nyozia azt a közgyűlés jegyző­könyvében meg is örökiteni. A jelölés saegejtéséra a gyűlést felfüggesztette, majd tiz percnyi szünet után újból megnyitotta és kihirdette a kandidá ó bizottság ha­tározatát. A főügyészi állásra ifj, dr. Kovács Józsefet, a másod al­jegyzőire Trabalka Imrét, az írno­kká Somogyvdry Lajost kandidál­ták, akiket a közgyűlés közfelkiál­tással egyhangúan megválasztott. A megválasztottak az esküt azon­nal letették, majd Tallidn Andor alispán üdvözölte őket, kiknek ne­vében ifj. dr. Kovács József mon­dott köszönetét a bizalomért. — Aisoiyok és liyák Egyesülete loaegymon. Seraagyváren az Asz­­szonyok és Anyák Egyesülete múlt vasárnap tartotta ez évi ellő gyű­lését, Az egyesületet, mely népne­velési és művelési célt szolgál, özv, gróf Széchenyi lmréné, And­­rdtsy Mária grófnő alapította s er­kölcsileg ás anyagilag támogatja. A gyűlést, amelyen Somogyvár ér­telmisége szép számmal volt kép­viselve, az alapitó grófnő szemé­lyesen nyitotta meg. Relálnger Er­zsébet tanítónő, mint jegyző be számolt az egyesület kebelében lefolyt esipkeverő és kosárfonó tanfolyam eredményéről és működésről. Végül Lipták Lambert premontrei áldozár tartott magas színvonalú beszédet. — Kegviltozett szigetvári őrizi fez visiraapek. Szigetváron a Szentgyörgynapi vásár a húsvéti ünnepek miatt április 15 én, az Antalnapi vásár pedig a pünkösdi ünnepek miatt június 3 án lesz, A Lórántffy Zsuzsánna Egyesület közgyűlése Zmnathy Zolgmondné lett az egyeoAlet elnöke A mai szóm ára 000 K

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék