Somogyi Ujsag, 1924. október (6. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-01 / 224. szám

Kaposvár, 1924. VI. évfolyam, 224. szám. Szerda, október 1. * eljelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 2 (14) órakor. Rcerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. — Interurban telefon: 5. szám. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP. Felelős szerkesztő: Lovas István. Előfizetési Arait: fe“ Hirdotócfb ára ■ Millimétersoronként 400 K, szö­­mrueteses ara. vegrégzben 450 korona. Hivatalos és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazantlók í)z EME somogymegyei osztályánál! nagygyűlése Gömbös Gyula, Eckhardt Tibor, Ulain Ferenc, Kiss Menyhért Kapos­várott — A gyűlés 5-én lesz a Tárni nagytermében Az Ébredő Magyarok Egyesü­lete somogyinegyei főosztálya tel­jes buzgalommal készíti elő az október 5-én délután 4 órakor tartandó kaposvári nagygyűlést. Az Érne központjából Eckhardt Tibor, Gömbös Gyula, Kiss Meny­hért és Ulain Ferenc nemzetgyű­lési képviselők vesznek részt és mondanak beszédet a gyűlésen. A vendégek vasárnap a déli vonattal érkeznek s az Érne tagjai a pályaudvaron várják és köszön­tik őket. A nagygyűlés után este fél nyolc órakor a Turul éttermé­ben társas vacsora lesz, amelyre az aláírási ivek már ki vannak bocsátva. A gyűlésre vonatkozólag készséggel ad felvilágosítást az elnökség (Somssich-utca 3.) s ugyanott aláírási iv is áll rendel­kezésre. Első balatoni kongresszus „A Balaton olyan, mint a magyar nemzet. Ha dühödt: kitör medréből és csak akkor nyngszlk meg, ha visszatér ősi határai közé • — Saját tudósítónktól — 9 belügyminiszter a rendészeti hatóságul! súlyos sérelmét látja a szolnoki ítéletben Minisztertanács dönt a további teendőkről Budapest, szeptember 30. A miniszterelnök a tegnapi na­pon megérkezett Budapestre és megérkezése után nyomban fo­gadta Rakovszky Iván belügymi­nisztert, akivel hosszabb ideig tartó megbeszélést folytatott. A megbeszélés után a MTI. munka­társának alkalma volt beszélni a belügyminiszterrel, aki a követ­kező kijelentést tette: — A miniszterelnök urat azért kerestem fel, hogy a vele a cson­grádi bomba-per ügyében hozott ítélet következményeit megbeszél­jem. Közöltem vele azt az állás­pontomat, hogy amennyiben he­lyesek azok a tudósítások, ame­lyek a tárgyalás lefolyásáról és az Ítélet indokolásáról napvilágot lát­tak, úgy lehetetlen, hogy az or­szág közrendjéért a felelősséget vállaljam. Én a legnagyobb tisz­telettel hajlok meg a bíróság Íté­lete előtt, ha azonban a tudósítá­sok a valóságnak megfelelnek, úgy az a bánásmód, amelyben a ható­sági közegek a vádlottakkal ösz­­szehasonlitva a tárgyaláson része­sültek, továbbá az Ítélet indokolá­sának egyes kitételei, végül az a körülmény, hogy a bíróság a ha­tóságok hivatalos megállapításait és a közegek eskü alatt tett val­lomásait valóknak el nem fogadta : mind olyan körülmények, amelyek alkalmasak arra, hogy a rendé­szeti hatóságok tekintélyét aláás­sák. Miután a rendészeti hatósá­gok tekintélye egyik alappillére a közrend fentartásának és a fen­tiekből én a rendészeti hatóságok tekintélyének súlyos sérelmét lá­tom, hogy ha ilyen esetek megis­métlődése ellen elegendő garanciák nem állanak rendelkezésre, úgy a közrend fentartásáért az engem terhelő felelősséget magamtól kény­telen volnék elhárítani. A minisz­terelnök úrral abban állapodtam meg, hogy mihelyt a tárgyalás hiteles adatai rendelkezésre fog­nak állni, egy rövidesen összehí­vandó minisztertanácsban fognak dönteni a további teendőkről. (MTI.) Vetzprén, szeptember 28. A kongresszus előestéjén A Balatoni Társaság és Balatoni Szövetség ez a két egyazon célt szolgáló, de más és más utakon haladó egyesület szeptember hó 27-ére és 28-ára hivta össze az első balatoni kongresszust. A kongresszusra már szombaton reg­gel és szombaton délután igen sok vendég érkezett meg. A ven­dégek között különösen sok a hirlapiró. Sok hírlapíró egy raká­son nagy eseményt szokott jelen­teni. Az esemény ezúttal ugyan nem volt szenzációkkal bővelkedő, de minden esetre országos érdek­lődésre tarthatott számot. Elvégre minden magyar ékszeréről, a cso­dás szépségű tó jövőjéről lesz szó és ez minden érdeklődést megérdemel. A kongresszus szep­tember 27-én este 7 órakor vette kezdetét a veszprémi nemzeti | kaszinó dísztermében megtartott | matinéval. A matiné után a Ko­rona éttermében bankettre gyűl­tek egybe az estére beérkezett vendégek. Vass miniszter megérkezése A tulajdonképeni kongresszus szeptember 28-án, vasárnap reg­gel vette kezdetét. Veszprém vá­rosa gyönyörű őszi napsütésben, fellobogózva, talpig díszben várta a kongresszusra meghívott vendé­geket. Pontban fél 9 órakor a város főterén emelkedő ősrégi to­ronyról elhangzott kürtjelzés és a püspöki aula harangjának kon­­gása jelezte a magas személyiség, a kormány és a kormányzó kép­viselőjének, Vass József miniszter­nek érkezését. Mikor a miniszter autója befutott az ősrégi várfalak közé, az aula előtt már felsorakoz­tak a város, Veszprém, Zala, So­­mogyvármegyék képviselői, alis­pánok, főispánok, az egyesületek és katonai hatóságok képviselői. A püspöki aula előtt dr. Magyar Károly és Bibó Károly alispán képviseletében a vármegye főjegy­zője üdvözölte a magas vendéget, Vass Józsefet. Vass miniszter be­érkezése és a fogadások után a székesegyházba vonult a közön­ség. A zsúfolásig megtelt tem­plomban dr. Rada István prelátus kanonok szent misét pontifikáit, fényes papi segédlettel. A szent mise alatt az egyházi énekkar hazafias énekeket és zsoltárokat adott elő. A kongresszus A tulajdonképpeni kongresszus a szentmise végeztével, a monu­mentális vármegyeház díszes nagy­termében délelőtt fél 11 órakor vette kezdetét. A nagytermet zsú­folásig megtöltötte a közönség. Pontosan fél 11 óra előtt 5 perc­cel érkezett dr. Vass miniszter tit­kárával dr. Ferry Tiborral és Sholcz Kornél h.-államtitkárral, dr. Rótt Nándor veszprémi megyés­­püspökkel és a kíséretében volt Kránitz felszentelt püspökkel, dr. Wéber igazgatóval és dr. Langmár Lipót püspöki titkárral. Az előkelő­ségek sorában ott láttuk még Spur István balatoni kormánybiztost, dr. Sebestyén Gyula ny. nemzeti mú­zeumi igazgatót, dr. Wlassics Gyula bárót, a balatoni társaság elnökét, Buday Béla kereskedelemügyi és dr. Balásy Antal pénzügyi, Blaha Sándor dr. belüg)’miniszteri, Schrö­der Ervin kultuszminiszteri állam­titkárokat, mint az egyes minisz­tériumok és miniszterek képvise­lőit, Dréhr Imre kormányfőtaná­csost, az enyingi járás képviselő­jét és Reischl Richárdot, a keszt­helyi nemzetgyűlési képviselőt. Megjelentek ezenkívül Veszprém-, Zala-, Somogyvármegyék hatósági kiküldöttei, Bödy Zoltán Zalavár­megye és Tallidn Andor somogy­­vármegye alispánja. Vass József beszéde Mikor Vass miniszter belépett kíséretével a terembe, zugó éljen­zés fogadta. Utána Rótt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök üd­vözölte a minisztert, mint a kor­mányzó és a kormány képviselő­jét. A kölcsönös üdvözlések után hangzott el Vass miniszter be­széde : — Boldog vagyok, hogy a kor­mányzó ur Őfőméltóságának, a kormány elnökének és a kormány­nak üdvözletét tolmácsolhatom. A Balaton nemzeti vagyon, a csonka ország kiücse és ezt a kin­cset méltó keretekbe foglalni, meg­felelő kulturális és gazdasági ér­dekszálakkal körülhálózni minden magyar ember szivének, hő vágya. Ez a kormányzó ur Őfőméltósá­gának is a kívánsága, aki felis­merte a Balaton problémájának nagy fontosságát és képviseletével nyomatékot kívánt adni az ügy­nek. Sajnos, Magyarországon na­gyon sok ügyet csak megkezde­nek és azután a fellobbanás he­vének gyors kialvása után abba hagynak, vagy csak igen nehezen és lassan fejlesztenek tovább. Na­gyon sokszor tapasztaltam, hogy igen sok szép terv csakhamar megakad és a terv gyászos hom­lokára legtöbbször maguk a kez­deményezők festik rá a lemondás keserű mázát. Nincs további A Balaton körül is már évtizedes harcok folynak, egyesületek ala­kultak, elnökök jöttek, elnökök távoztak, sok szép terv merült fel, mely mind a Balaton kifejleszté­sét célozta, de sajnos, a munka mindig abba maradt és a terv szétfoszlott, mint a hab és a Ba­laton, a tenger szépséges leánya, a szépséges, üde magyar leányzó, hiába várja az ő Troubadurját, feltámasztóját. Figyelemmel évti­zedek nem mindig meddő, de fel­tétlen rendszertelen munkájára, sok szép és nemes akarásra, in­nen erről a helyről, a hit eme ősrégi városából, talán Szent Ist­ván király lába nyomain állva, szólítok elő minden magyart, a nemzet minden tettre, cselekvésre, nemes és szép akarásra kész fiát.' Innen szólok mindenkihez ne hagyják ezt a gyönyörűsé­ges, magyar, ősi tengert árván. Szeressék, műveljék, kultiválják és fejlesszék a nagy magyar ten­gert: a Balatont. Tartson össze, fogjon össze mindenki, hasson oda a nemzet minden fia, hogy a magyar gyöngyszem, a legdrágább magyar értékek egyike, a Balaton értéke a magyar tudatban emel­kedjen, nagysága vésődjék bele a szivekbe és érvényesülése, fellen­dülése előtt nyiljanak meg a lehe­tőségek utjai. Legyen a szépséges isteni könnycsepp a nemzet szeme és tükrözze vissza fényében a nemzet régi nagyságát, tükrözze A mai szám ára 1000 K

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék