Somogyi Ujsag, 1924. november (6. évfolyam, 251-275. szám)

1924-11-01 / 251. szám

VI. évfolyam, 251. szám. Szombat, november 1. M i g j e 1 e n i k héttő és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 2 (14) órakor, f ■•rkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. — Lntenorban telefon: 5. szám. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP. Felelős szerkesztő: Lovas István. árak' Negyedévre .... 60.000 korona Monzetesi araK. Egy hónapra .., 20.000 koron« HlrdotáüAk ára • Millimétersoronként 400 K, szö­­mraetesea ara . vegrészben 450 korona. Hivatalos és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók 9 nemzeti szellem győzelme Most folynak az angol válasz­tások s az egész világ feszült ér­deklődéssel várja a világhatalom belső küzdelmének eredményét. A kerületek fele részében már eldőlt az alkotmányos küzdelem s amit előre jósoltak, pontosan be­következik : a MacDonald- féle irány­zat vesztes marad a konzervatív áramlattal szemben, amely úgy látszik, abszolút többséggel jut be az uj parlamentbe. Ez az eredmény mélyreható és az egész világot érdeklő változást eredményez, igy tehát bennünket is közelebbről érdekel. Az angol munkáspárt győzelme és kormány­­rajutása alkalmával a világ ösz­­szes szocialistái erőre kaptak. A mi félvörös szocialistáink vezérei is futottak Londonba, tömjénezni a munkásminiszterelnöknek s attól kezdve itthon még öblösebb to­rokkal és még önfeledtebb prepo­­tenciával törtetett előre az októberi forradalmi szellem és kivirágzott a szovjettel való megegyezés láp­virága. De semmi sem tart örökké, ki­vált a válságból s a lelki egyen­súly megbomlásából eredő poli­tikai pünkösdi királyság bukik meg gyorsan s az öntudatra ébredt nemzeti szellem és a történelmi dicsőségben kiforrott konzervatív gondolat kerekedik felül. Ezt mu­tatja az olasz fascizmus uralomra jutása s (ezt bizonyítja az angol ébredő szellem győzelme. A nem­zetközi faj hiába kapaszkodik a munkáspárt szekerére és a liberá­lisok paripájára, az angol ébredő gondolat fényesen győz. Intő jel ez mi reánk nézve is. A tisztulás, a regenerálódás meg­indult már nálunk is és a fajvédő nemzeti gondolat és öntuda.t felül­­kerekedése előrelátható. Életkér­dés ez Magyarországra nézve, mert ettől a nagy megújulástól függ a szebb jövő és annyi méltatlan szen­vedés, lealázó sülyedés után az — integritás. Bizalommal várjuk az angol vá­lasztások végét, mert ez ösztökélni fog bennünket is a keresztény, nemzeti gondolat és a fajvédő eszme diadalra juttatására. — Január 1-től ismét drágul a vasút. A kereskedelmi kormány már elkészült az uj vasúti díjsza­bással, amely a személyforgalom és a teheráruszállitás terén egy­formán drágítani fogja a dijakat. A személytarifának az átlagos eme­lése bét százalékot tesz ki, míg a teherforgalomban nem léptetnek életbe általános drágítást, hanem csak azoknak az árucikkeknek a szállítási díjtételeit emelik, ame­lyek az áru nagyobb megterhelése nélkül kibírják a dijtétel felemelé­sét. Az uj díjszabás 1925. évi ja­­"nuár hó 1-én fog életbe lépni. Budapesten a Magyar Néprajzi Társaság ülésén Gönczi Ferenc „Az egyke a somogyi nép szoká­saiban és lelkivilágában“ cim alatt tartott felolvasást. Nem annyira az egyes eddig megállapított okai s okozataival, mint inkább a nép­nek az egykével kapcsolatosan ki­fejlettszokásaival foglalkozott, meg­világítva a népnek az egykére vo­natkozó felfogását, Somogyvárme­­gyében az egyke a múlt század 80-as éveiben kezdett jelentkezni. A baranyai Ormánságból húzódott ide. Elterjedése ellen a 90-es évek­ben a megye minden lehetőt meg­tett. Messzemenő intézkedésekkel igyekezett elfojtani a magzatelhaj­tásokat. Megfigyeltette az asszo­nyokat, a bűnösöket bíróság elé állíttatta, országos intézkedést kért az országgyűlés mindkét házától az egyke ellen. Mindezen mélyre­hatóknak látszó intézkedések azon­ban hiábavalóknak bizonyultak Somogybán a népnek meg van az egykéről a maga teljesen ki­alakult véleménye, ami annyira megrögződött lelkében, hogy azt általában megváltoztatni eddig semmiféle józan okokkal nem le­hetett, Az a lesújtó látvány, hogy némely községben az egykéző csa­ládok egyharmada, sőt fele nem­sokára kipusztul, hatással nincs rá. Somogybán is a reformátusok! járnak elől az egykézósben. A több gyermeknek legnagyobb 1 ellensége az öreg auya, mert j ■ ő neki kell a gyermeket otthon gondozni. De a többi családtagok sem szí­velik már a második gyermeket sem. A fiatal, 14—16 éves korá­ban férjhez ment menyecske tel- Jjesen az ő befolyásuk alatt áll. 5A másodszor is állapotossá vált asszonyt nem ritkán a háztól is elzavarják. A jelszó a gyermekre nézve : „Egy van, több nem kell 1“ Ezt különösen a vagyonosabbak hangoztatják, akik félnek a va­gyon szétosztásától, főleg ha a már élő egykéjük fin. A fiúnak jobban örülnek, mint a lánynak. Az asszony is azon van, hogy egynél, de különösen kettőnél több gyermeke ne szülessék, mert te­her neki a több gyermek, nem ápolhatja a maga szépségét, nem hódolhat a könnyű életnek, komá­kat is nehezebben kap a második és harmadik gyermekhez. De ami talán a legnagyobb hatással van az asszonyokra, ez az, hogy di­vattá vált az egyke. Ha az asz­­szonynak második és harmadik gyermeke születik, a legerősebb megszólásoknak van kitéve. Az egész falu szájára veszi, még az utcán sem mer mutatkozni. Bolondnak kiáltják ki, akinek nincs esze, azért van több gyermeke. Szamár, mert nem tesz ellene. Elmondják őt „köly­­kes verebesnek “, „borgyas te­hénnek“, „fiastyuknak“ stb. Nem csoda, ha a népnek ily felfogása mellett a legtöbb asz­­szony irtózik még annak a gon­dolatától is, hogy több gyermeke legyen s ilyféle kijelentéseket le­het hallani a teherbe esett asz­­szonyoktól: „Inkább a Kapos fo-Iyóba rothadjak el, mintsem má­­odik gyermeket hozzak a világra“ ragy: „Kisült volna a szemem, dia megint gyermekem lett volna“. A gyermek el haj tás a több gyer­mekes anyáknak kigúnyolása, ül­dözése előttük egészen közönsé­ges, ártatlan dolog. Az egyke gyermeket egészen másként ne­veli a nép, mint a több testvérrel bírót. Elkényeztetik, féltik még a szellőtől is. Az egykéző anyák jó része az agyonkenegetés kö­vetkeztében elgyöngül, elbeteges­kedik. Ahol ilyen az anya, satnya a gyermek is. Gazdasági tekintet­ben is a legsúlyosabb következ­ményekkel jár az egyke. — Felhívás a volt m. kir. pécsi 19/VII. népf. gyalogzászlóalj tisztjei és legénységéhez. Értesítem fenti zászlóalj tiszti, altiszti és legény­ségi állományához tartozott összes baj társak at, hogy folyó év novem­ber hó 8-án, szombaton este 8 óra­kor a volt zászlóaljparancsnokunk — Szegfy István m. kir. honvéd­­huszár ezredes — személyes rész­vételével Kaposváron, a (Hivatal­nokok Társaskörében, Németh Ist­­ván-utca 14. szám) bajtársias ösz­­szejövetel tartatik. Felkérem a tisz­telt bajtársakat, hogy ezen össze­jövetelen minél számosabban je­lenjenek meg. Akik ezen al kálómmal a társasvacsorán résztvenni óhaj­tanak, november hó 6-ig részvételi dij fejében 40.000 koronát Bódiss Géza Hív. Köri háznagy címére Kaposvár, megyeház (árvaszék) sürgősen küldjenek be, mert utó­lagos bejelentések figyelembe nem vehetők. Kertessi Aladár, volt npfhdgy., a fenti gy.-zlj. volt gh. főnöke. A konzervatív pórt mindent elsöprő győzelme az angol választásokon Meghalt a liberálizmus London, október 30. Fél 4 óra­kor a beérkezett választási ered­mények szerint a pártok állása a következő: Konzervatív 232, mun­káspárti 93, liberális 26, párton­­kivüli 2. A konzervatívok nyertek 83, veszítettek 6, munkáspárt nyert 20, veszített 42, a liberáli­sok nyertek 8, veszítettek 62 man­dátumot. (MTI.) London, október 30. A délután fél 6 óráig beérkezett választási eredmények szerint a pártok ál­lása a következő: Konzervatív 330, munkáspárti 125, liberális párt 32, pártonkivüli 2.,(MTI.) London, október 30. Éjjel fél 12 órakor a választási eredmények szerint a pártok állása a követ­kező : Konzervatív 400, munkás­párti 151, liberális 40, független 4. London, október 30. (Reuter.) A lapok túlnyomórólze azon a meggyőződésen van, bogy a mun­káspárt Oroszországgal szemben követett magatartásának köszön­heti vereségét. Emellett közreját­szott az is, hogy nem valósította meg azokat az Ígéreteket, amelye­ket a munkanélküliek olcsóbb élelmezésének biztosítására tett. A liberális lapok élénken tiltakoz­nak ama állítás ellen, hogy a liberálizmus meghalt. (MTI.) London, október 30. (Hivatalos szikraszolgálat.) A konzervatív párt mindent elsöprő sikere mel­lett az általános választások má­sik jellegzetessége az, hogy a liberálisok rendkívül nagy veszte­séget szenvedtek. (MTI.) Gönczi Ferenc előadása Budapesten a somogyi egykéről A több gyermeknek az öreganya az ellensége — Egy van, több nem kell — Az egykésközségek és a többtermelés — Terjed az egyke Somogybán Az egykés községekben szó sem lehet többtermelésről. A családok száma fogy, a bir­tokok egyeseknél felszaporodnak s maholnap nem bírják megmű­velni, egy részét kénytelenek par­lagon hevertetni. A világháború nem változtatottá helyzeten. 1915— 1917- év között fokozatosan keves­­bedett, 1918—1920. év között emel­kedett a születések száma. Azóta megállóit a szaporodás s kezd visszaesni a háború előttinél is kedvezőtlenebb számra. Ez ellen a járvány ellen erőtelenek a lelki­­pásztorok, a gyóntatószék, a köz­­igazgatás. A nép lelkivilágába beevődött az a felfogás, hogy a több gyer­mek Isten csapása. Az egyke So­mogybán nemcsak nem szűnik meg, hanem terjed s erősen ki­kezdi a katholikus lakosságú he­lyeket is. k mai szám ára 1200 S

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék