Somogyi Ujsag, 1925. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1925-01-01 / 1. szám

1925 Idő. Minden értéknél drágább kincs, mély pillanatokkal fogy, pillanatokkal jön. Múlik és nyom­ban születik. Sodorja magával az örök elmúlásba a köznapot és ün­nepet, a nagyot és kicsit, a rosz­­szat és a jót. Rohanva jön a re­ményekkel, lágyan suhogva a tel­jesedést váró vágyakkal. Szárazzá korhasztja az életet, rügyet fa­kaszt, életnek, reménynek teme­tésével töri a szivet és zápor osan osztja a reményeket. A megért­hetetlen örökkévalóság, amelynek kezdete és vége az Istenben ta­lálkozik. A tegnap, a ma és a holnap egyaránt az idő része és közelsé­gükben is oly messze vannak egymástól, mint a születés az el­múlástól. Amit tegnap elszenved­tem, azt ma képes vagyok elfelej­teni, mert a rám rohanó holnap reménye uj örömmel biztat. A tegnap örömét gyásszá változtatja az idő holnapja. Csodás folyto­nosság, utánozhatatlan változatos­ság, amely pillanatok alatt víg­játékból tragédiát formál és meg­fordítva. Pusztítva teremtő hata­lom, lebirhatatlan erő, mely elé nem lehet akadályokat állítani. Emészti és szüli az akaratot, beleszól váratlanul minden szán­dékba. Az isteni Gondviselés kifürkész­hetetlen akarata szerint a sors kusza mesgyéjén cikkázva száguld a pillanatokra osztott idő. És ezekben a pillanatokban mégis van tervszerűség. Ami elmúlt be­lőle, az mutatja, hogy semmi se történt ok nélkül, véletlenül, hogy minden pillanata okokkal van összeláncolva. Az elmúlt idő figyelmeztet, hogy a jövő fátyola csak annak sejtelem, aki saját rövid pillanatai szerint méri a végtelen időt, csak annak szá­mara takar meglepő napokat, aki minden holnapi pillanatot készü­letlenül vár, aki csak a ma pilla­nata szerint cselekszik. Az abszolút idő pozitív napok­kal terhes, amelyek kapcsolódnak, mint a lánc szemei. Akinek fi­gyelő szeme, gondolkodó agya és érző szive van, annak az idő elmúlt napjai figyelmeztető állo­mások, kincses házba rakott érté­kek, amelyen megpihen az emlé­kezés, gyönyörködve vagy bána­tosan megül a lélek: azok a na­pok hamurétegbe verődnek vagy lángot szító fuvallattá egyesülnek a szerint, ahogy a jövőkémlés okossága megkívánja. Az uj év küszöbén ezt az okos­ságot tegyük jövővárásunk ten­gelyévé. A magyar múlt láncsze­mei nem szakadtak el, csak lel­künk siklott le róluk azt hivén, hogy uj utakon kell keresgélnünk a véletleneket. Tragédiánk, amely azért sza­kadt ránk, mert a ma szerint Ítél­tünk az elmúlt és jövendő időről, a mi elmúlt időnk láncszeme lett és mindaddig véletlenektől lessük a jobb jövendőt, amig elmúlt időnk láncszemeit nem tapogatjuk lelki szemeinkkel. Ne várjunk véletlent, ne tétlen­kedjünk kandi kíváncsisággal a jövő függönye eőtt. Amelyik nem­zet úgy szakad el múltjától, hogy a jövőt csak elszigetelten lesi, aki : a jövendőben olyan színpadi őse­­lekvést akar látni, amelyhez csak i a pillanat szórakozása, vagy haszna után vacsorát tart a párt. Bethlen István gróf miniszterelnök üdvöz­lésére Bessenyei Zénót kérték fel» akinek beszéde után a miniszter­­elnök részletesen fog nyilatkozni külső és belső politikai helyzetről. Az egységespártban az ünne­pekre való tekintettel úgyszólván Újból a hátunk mögött egy esz­tendő. Sok minden történt, nehéz lenne sorjában leírni, meg azután úgy is vagyunk vele, ha valami egyszer már elmúlt, nem igen bánkódunk rajta. A város múlt esztendejére vo­natkozóan a polgármesternek a hétfői közgyűlésen beterjesztett el­nöki jelentéséből közöljük a kö vetkező adatokat: Örvendetes pénzügyi körülmények A város pénzügyileg örvendetes körülmények között van. A súlyos pénzügyi kötelezettségek teljesítése után a város . háztartási pénztára az év végén jelentékeny bevételi többletet mutathat fel. Az adók Az elmúlt évben január 1-től no­vember 30-áig befolyt 3,948,652.062 korona adó. A város kezelése alatt álló pénztárak állapota a követ­kező : 1924. január 1-től december 29-ig befolyt: köti, annak a nemzetnek, annak az egyénnek nincs holnapja, csak mája, annak számára az elmúlt idő nem érték, csak zsibvásári lom, a melyen hitvány lelkek alku­doznak. Az uj esztendővel rohanjanak meg minket a nemzeti múlt ta­nulságai, hogy okos akarattal el­szántan cselekedjünk jövőnkért. Akkor az a jövő nem lesz vélet­len, hanem az oknak okozata. Eb­ben segítsen minket, elnyomoro­­dott magyarokat, a felséges Isten elfoglalt álláspontjáról szóló külön­féle híradások nem egyebek talál­gatásnál. Az bizonyos, hogy a páriDan semmiféle kezdeményezés nem történt arra, hogy az ellen­zékkel szemben fennforgó súlyos ellentétek kiküszöbölődjenek. fogyasztási adókban 1,461,608.840 K forg.-adó részesedés 1,447,497.445 K helypénz bérek 1,262,447.615 K vigalmi adók 395,253.698 K italmérési illetékek 18,835.497 K Összesen: 4,585,642.595 K Összehasonlítva az 1923. évi fenti adókkal, 1924. évre 4 milliárd 344,915.221 korona többlet mutat­kozik. A tervek Az 1926-os évre tervbe van véve a Rákóczy-tér járdáinak, az Anna­­utca, Tallián-utcának az Észterházy­­utcáig és az Eszterházy-utcának a Somssieh Pál-utcáig eső részén a járdák aszfaltozása, miáltal az egész úgynevezett belváros aszfalt­­járdával lenne ellátva. Tervbe van véve a Németh István-utcának is teljes rendbehozatala, valamint az egész Rákóczy-tér parkírozása, mellyel kapcsolatban a búzapiacot áthelyezik a cseri vásártérre. A leg­komolyabban foglalkozik a város vezetősége a város szabályozási tervének elkészítésével, mellyel pél­dául egy igen fontos, de idáig el­hanyagolt városrészek összekötte" tését tervezi, mint például a Béla király- és Szigetvárl-ntca, a Donnervá­­rosl résznek és a Csernek összeköttetése. A Kapós-patak árvíz kiöntései arra birták a város vezetőségét, kogy a kellő lépéseket megtegye. Valószínű még január folyamán összeül a földmivelésügyi minisz­térium elnöklete alatt egy az ér­dekekből álló bizottság. DJ vlllanytelep A rillamostelepnek újjá építé­sére felvett tárgyalásokat elejteni nem szabad s gondoskodnunk kell arról, hogy amennyiben egy uj telepnek a felépítésére a város anyagi teljesítő képességével arány­ban álló ajánlatot kap, úgy meg kell ragadni a kínálkozó alkalmat idejében, nehogy a folytonos ha­logatással a város világításának folytonosságát veszélyeztessük. Közegészségügy A város közegészségügyi viszo­nyai az elmúlt év folyamán jók voltak és az előző évhez képest javulási im-'.ivLtak. Előfordult ron­csoló toroklob 26 esetben, 1 halá­lozással, vörheny 33 esetben 1 halálozással, kanyaró 28 esetben, halálozás nem volt, vérhas 42 esetben 8 halálozással. Beoltottak 1046 gyermeket. A mentők A mentőkocsit igénybe vették helybeliek 334, vidékiek 307 eset­ben. Hullaszál litás volt 61, fer­tőző beteg szállítás 60, lakás fer­tőtlenítés 133 esetben, 281 helyi­ségben. A (érmés Termett az.elmúlt évben búza 22 09, rozs 48 43, zab 24'24, ten­geri 51297, burgonya 448, répa 580, széna 1060, bab 8'70 mázsa, a kertészetből bevettek 32 millió koJonát. Az össztermelés értéke 486 millió 706 ezer 900 korona volt. Megszűnik a hatósági husszék A jelentés szerint a polgármes­ter a hatósági husszék üzemszerű működését beszünteti, mert ennek a további fenntartása egyrészt a hentes és mészáros iparosok érde­keinek sérelmét jelentené, más­részt pedig az ipartörvény idevo­natkozó rendelkezéseinek is eleget akar tenni. Megemlékezik még a jelentés a színháznak nyújtott kedvezmények­ről és a következőkben végződik: . „Állandó, erőteljes munkában vagyunk, melynek keretén belül városunk kereskedői, iparosai ál­landóan foglalkoztatva vannak. Céltudatos város fejlesztési poli­tikámban mindig arra is törek­szem, hogy a mai nehéz viszo­nyok dacára, állandó munkaalkal-9 miniszterelnök az egységespárt tizenkettedik! értekezletén nyilatkozni az aktuális kérdésekről Bndapest, december 31. j nincs is pártélet. Éppen ez mu- Az egységes párt január hó 12-én ' tatja, hogy a pártnak a passzivi­­értekezletet tart. A pártértekezlet í tásban lévő képviselőkkel szemben A város elmúlt esztendeje A pénzügyi viszonyok — Bevételi többlet a háztartási pénztárban — Három milliárddal több adó folyt be, mint az előző évben — Városrendészeti tervek A polgármester jelentése az évi munkáról TU-ik éyelyam. * 1. szán. Ara 1500 korona. Kaposvár, 1925. Január 1., csütörtök. “ SE? SEf““ «■•■«irt« POLITIKAI NAPILAP. ElMaetol ár.k: ;;; gjg ÍSS Seerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca * * * I Hirdetések ára: Mii^fléífrao^ííkvnt 600„?’ T. szám. * Interurban telefon: 5. szám. Felelős szerkesztő: Lovas István. éa pénzintézeti hirdessek3magasabb áron%ijazandék

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék