Somogyi Ujsag, 1925. március (7. évfolyam, 49-72. szám)

1925-03-01 / 49. szám

ii tflpvÉnphatdsíQi bizottság ppzemzise A törvényhatósági bizottságok megbízatása 1928. december 31-ével lejárt. Azóta miniszteri rendeletek alapján hosszabbodott meg a meg­bízatás, csupán a főváros törvény-: hatósági bizottsága szűnt meg, hogy helyet adjon a kormánybiz-i tosnak. —" A kormány lelkiismerete se birta már ennek a helyzetnek a felelősségét és a fővárosi törvény megalkotása után nyilvánosságra hozta javaslatát a vidéki tör­vényhatósági bizottságok újjászer­vezéséről. A javaslat 27 szakaszban intéz­kedik a bizottságok tagjainak szá­máról, a választó jogról, választ­hatóságról, összeférhetetlenségről, alakiságokról és úgy lehet mon­dani, rövid mondatokban mindazt összefoglalja, amire szükség van. A régi törvénnyel szemben nem­csak a jogkiterjesztés terén, ha­nem demokratikus lényegben is haladást jelent, a mi legjobban mutatkozik a virilis jog szabályo­zásában. Ezután a viriliseket is választani fogják, még pedig a virilis jogú bizottsági tagok szá­mát négyszeresen meghaladó leg­több adót fizetők csoportjából. Vár­megyei törvényhatóságokban a vi­rilis jog alapja csak a ház- és földadó, városi törvényhatóságok­ban ezeken kivül még az általá­nos kereseti adó. A bizottságnak csak egyharmad része állhat viri­­lisekből. Minden két bizottsági tag után egy-egy póttagot kell válasz­tani. Uj a javaslatnak az az intézke­dése is, hogy törzstagokkal egé­szíti ki a bizottságot. A törzstagok száma a választott tagok egy tize­dével egyenlő. A törzstag a bi­zottságnak életfogytig tagja és azok közül választható, városok­ban az államfő által kinevezhető, akik az önkormányzati élet terén különös érdemeket szereztek vagy azzal szoros kapcsolatban álló köz­­művelődési, népjóléti és közgazda­­sági célú intézményeknek vezetői. Annyi bizonyos, hogy számításba véve a hivatalból bentülőket, a törzstagokat és a viriliseket az uj törvényhatósági bizottság elég kon­­zervativnek mondható. Ez azon­ban inkább előnynek látszik és némi biztositék arra, hegy a túlzó liberális elem akarata a törvény­hatóságokban nem fog tudni gyö­keret verni. Ha az uj választójogi javaslat mai formájában törvénnyé válik,, akkor törvényhatósági választó lesz minden 24 éves férfi, aki 10 évi óta magyar állampolgár, 6 év óta| a törvényhatóság területén lakik vagy van lakása és az elemi is­kola IV. osztályát elvégezte. Nők­nél a 80. év betöltése és az elemi iskola VI. osztályának, illetőleg^ más ezen tanértékre egyenrangú vállalatok alkalmazottainak, pa­­tanfolyamnak elvégzése ,szükséges] póknak, tanároknak, tanítóknak, A 3 vagy több gyermekes anyák, az országos szinészegyesület tag­­iiletőleg a saját keresetükből, va- jainak, nyugalmazott köz- és ma­­gyonukból élő önálló háztartást gántisztviselőknek vagy katonai vezető nők akkor is lehetnek vá- havidíjasoknak, továbbá akik az lasztók, ha csak négy elemit vé- országtól elszakított területről köl­­, geztek. Aki egyetemet vagy más töztek ide vagy hadifogságból főiskolát végzett, annak életkorára ! tértek vissza, végül azoknak sem, és nemére való tekintet nélkül lesz • akik középiskolát végeztek, fel­választó joga. téve, hogy állandó lakásuk vagy A 6 évi helybenlakás kellékét foglalkozásuk van. nem kell igazolniok a közszolgá- Ezeket tartottuk egyelőre szűk­­lati éa közüzemi alkalmazottaknak, : ségeshek a javaslatból közölni, egyesületek, alapítványok vagy ! hogy a város keresztény magyar­­nyilvános számadásra kötelezett sága jó előre tájékozva legyen. 9 Ittisliiius Hör az „9z Újság" ellen Visszautasítja a ár Hoss Józsefről Irt kritikát Mint ismeretes, az „Az Újság“ kaposvári riportja a város keresz­tény lakosságában élénk megütkö­zést keltett. A Somogyi Újság már a cikk megjelenését követő napon visszautasította azt a célzatosságot, amely kiváló társadalmi állású egyéneket liberális vagy nem libe­rális felfogásuk szerint dicséit, gáncsolt és egy városházi ünnep személyes jellegét arra használta fel, hogy a maga világnézetének vezérlő hadába sorozzon olyanokat is. akik túlzó liberális érzelmeket sohase tápláltak és akiknek múltja biztositék arra is, hogy ilyenre a jövőben se lesznek kaphatók. A hullámok, amelyeket ez a cikk indított, még nem ültek el. A lel­kek háborognak ét a Katholikus Kör rendkívüli választmányi ülé­sen tárgyalta azt a tendenciózus kritikát, amelyet az „Az Újság“ egyházi elnökéről, tlr Hoss József apátplébánosról adott, akit azzal vádolt meg, hogy „kimondottan az ébredők pártján áll“, bár általáno­san tudott'dolog, hogy a kapos­vári plébános pártküzdelmekbe nem elegyedik és tevékenysége kizáró­lag arra irányul, hogy híveit a lelki élet terén a vallás parancsai szerint vezesse, hogy a társadalom­ban az ellentéteket kiegyenlítse. A rendkívüli közgyűlésen Tciilián Ford és a Mi c CofimIí izgalmas versenye Lábadon Kalandos hajnali autóul Kaposvártól Lábodig — Amerikai mintaszerű­ség mindenütt — „A Somogyi Újság“ kiküldött munkatársától — Hajnali négy óra, az égen még tárait. Jákó községig Nagybajomon az éjszakai őrök, a földön sötétség át 50 kilométeres sebességgel fut és köd. Az éjszakai sötétség köd- a gép, innen kezdve azonban egé­­függönyét merészen vágja kérész- ' szén Lábodig egy-két kilométert tül kitűnő sebességgel futó Ford : kivéve ázsiai állapotokkal kell küz­­autónk. Egymásután, hagyjuk ma- ] doni, annyira rosszak és elhanya­­gunk mögött a közeli. falvak ha-1 goltak útjaink. Fél bét órakor még-M.gj.i.aik bétfí ^ iim.p Wím ».p kivéts»«! I sERsE,jT&„T POLITIKA! üínuí. BW»M«l áwii gpsgsj.-;:: San» ESS „„den n,p d«„.ta S1 (14, »Lé.«L,akéa. 800 K, ,,ö-Szerkesztőség ős kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca I . aid . vegrészbon |2Q0koron». Hivatalos 7. szám. »“Interurban telefon: 5 szájin. Péielös szerkesztő: MTU IStVáB. és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók i- is feltűnik előttünk Lábod, az iz­­:, galmas csata színhelye .. . :- Kilenc órakor hozza a vonat a r vidék érdeklődő gazdaközönségéf, ú valamint a Ormiek-gyár részéről z Erdős Jenő igazgatót és Szabó- Gergely kaposvári cégvezetőt; a >1 Ford gyár részéről Antal János i, száll ki a kocsiból. Amig néhányan az állomáson Y maradva beszélgetünk, a távolból erős berregés üti meg a fülünket.- Ez a berregés jelzi, hogy nem i, messze vagyunk a verseny idejé­- tői és a vasúton át megindulunk a falu háta mögött elterüli föld­„ darabra, ahonnan már messziről “ elénk tűnik a Cormiek-gyár által ízléses kivitelben elkészített traotor. Amint megérkezünk a verseny színhelyére, már az érdeklődők sokasága vizsgálja az uj tractor munkáját és egyesek már vélemé­nyeket is mondanak. Ott látjuk a s gép közelében dr Tamás Rezső • intézőt, Kriszt Rezső jószágigaz­­" gatót, Rajczi Géza, a Mezőgazda­­■> ] sági Kamara titkárát, Lelbach Ke­­' ‘ resztóly földbirtokost, Bartos Lajos 11 főmérnököt, dr Biliege Jánost, 1; Májusz műegyetemi tanársegédet 1, és Márkus Gábor csökölyi gazdál­• kodót, akinek 2é év óta gép dol- 51 gozik a földjein és nemrég saját : készítésű gépét bocsátotta útra. 1 Hirtelen berregés szakítja meg ' a kedélyes diskurzust és a Iátha- L; táron feltűnik a Fordson tractor. *! Hamarosan megérkezik és kezdő­• j dik a versenyen kívül álló Ford- 5 j son tractor küzdelme a Cormiok­­: kai. Az első sententiát Márkus ! Gábor bátyánk mondja ki, akinek i a szava gépügyekben évek óta a ■ szakértő erejével győz. r — Nekem uraim ez a pici kőne, ■ ha még annyit akarnának is el­• annyi abbu a Cormiek gépbű. — Igaza van Gábor bácsi, — t hangzik Lelbach Keresztély szava 1 — a Fordson-gép szántása szebb és gyorsabb. Porhanyóbban szánt, ■ mint amaz és megbízhatósága is , biztosabb. Nekem is ennek a mun­­: kája tetszik. j Egymásután hangzanak el a vé­■ | lemények a Fordfson tractor jósága és kitűnősége mellett és egyszerre meg sem várva a Cormiek tractor teljesítő, fogyasztó stb. képessé­gére vonatkoztatott bírálatot, meg­veregetve és egy elégedett mosoly­­lyal megjutalmazva a Fordson traetort, eltávoznak. Dr Tamás Fe­renc és Kriszt Rezső szintén a Fordson tractor mellett foglalnak állást. ; A nagy verseny megtörtént. A ! kis Fordson tractor vígan kotyogva néz a vasútállomásra diadalmas ütközete színteréről. Természetesen az elismerés több felé oszlott. Voltak semlegesek és voltak Cor­­mick- pártiak is, azt a tényt azon­ban, hogy a Fordson tractor dia­dalmasan hagyta el a pályát, még a mérgesen kattogó tractor'ellen­­! ség sem tudta megakadályozni, j Hat óra. Utunk és célunk előt-Andor alispán, a kör világi elnöke ismertette az „Az Újság“ eljárását. Beszédében megbélyegezte az ille­téktelen és igazságtalan kritikát, ; mert, mint kijelentette, bár az éb­­] redő gondolat hívének lenni nem elítélendő dolog, a kritika egész j tendenciája azt mutatja, hogy az %,Az Újság“ közleménye dr Hoss József apái plébánost a pártharcok okozójaként és olyan egyházi funk­cionáriusként akarja bemutatni, aki papi kötelességeivel homlokegye­nest ellenkező eélok felé tör. A választmány elé terjesztette a határo­zati javaslatot, melybe» a Kath. i Kör választmánya tiltakozik az i „Az Újság“ budapesti napilapnak 1 a város beléletébe való illetéktelen beavatkozás elien, megállapítja, hogy a közieménj ben foglalt dili­­: lások az igazságnak nem felelnek meg s azok csakis rosszakaratú in­formáción alapuló valótlan állítások. Ezeket az dllitá okat rosszalja és ' elítéli s egyben egyházi elnökét tiszteletéről, nagyrabecsüléséről és bizalmáról biztosítja. A választmány a javaslatot egy­hangúlag elfogadta és elhatározta, hogy azt a fővárosi lapokban is köezótéteti, a jegyzőkönyvi kivo-; natot vasárnap délben küldöttség! utján egyházi elnökéhez juttatja. viL evioiysm. * 49. sz»m. mn iäuu amuna. a*i«a Tűly kOUii* UlfU^Ui) Aj va041UUJf.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék