Somogyi Ujsag, 1925. április (7. évfolyam, 74-91. szám)

1925-04-01 / 74. szám

¥IL évfolyam. * 71 szám. Ara 1000 korona. Kaposvár, 1925. április 1, szerda. 9 mezőgazdasági ttitel rendezésének ügye a kulisszák,mö­gül a nyilvánosság elé került. Evek keserves munkája és egy katasztró­fáiig rossz termés kellett hozzá, hogy a kormány belássa a mező­­gazdasági hitelkérdés elintézésének szükséges voltát. A kísérletezések ezzel a törvényjavaslattal meg fog­nak szűnni. Ez mindenesetre ered­mény és teljes megelégedéssel kel­lene fogadnunk, ha az ország gaz­sági életének alapját, a mezőgaz­daságot, a benyújtott törvényja­vaslat néhány intézkedése a nyúj­tott hitel fejében nem kötné a nemzetközi bankokrácia saroglyá­­jához. Nem tudjuk megérteni, hogy miért volt szükséges a hitelnyúj­tók érdekében hozott törvényes in­tézkedések mellett az idegen tőke vezérlete alá tömöríteni a mező­­gazdasági hitellel foglalkozó ban­kokat. és különösen, hogy miért kellett a hitelkereső mezőgazdákat kiszolgáltatni a monopólium alá rejtett hitelezői kartelnek. A magyar földnél jobb fedezet a hitelező javára sohase volt és ma különösen nincs. Tudták ezt a régebbi időkben is. Akik a me­zőgazdaságnak hiteleztek, azok biz­tosan helyezték el pénzüket, sőt oly biztosan, hogy örömet jelentett rájuk nézve, ha az adós fizetés­­képtelen lett. Ezek a fizetésképte­lenségek segítették a magyar föl­det idegen gazdához. Az adósj gazdával nem egyezett a hitelezői 15—25 százalékra, még 90 szá-1 zalékra se. A mezőgazdasági hi­tel nyújtók nem tömörültek védő egyesületbe, mert érdekeiket, pén­züket fölösen védte az adós földje, a magyar rög, mely mindig töb­bet ért, mint amennyi pénzt ka­pott, nemcsak az adósnak, de a hitelezőnek is. A kormány javaslata kizárja a hitel versenyéből azt a hitelezőt, aki a magyar földet másképpen is értékeli, mint a rideg pénzvilág­ban szokták és főképpen akinek , hátsó gondolata nem az a kecseg-! tető jövő, amely az adós fizetés- j képtelensége folytán áll elő. Nem j tudunk megszabadulni attól a bal­sejtelemtől, hogy a monopólium­ként kezelt idegen tőke keresni fogja az alkalmat a magyar föld­­minél nagyobb darabjának meg­szerzésére. Ez a föld kívánatosabb számára, mint akármilyen más gazdasági érték, mert ezzel vég­érvényesen betelepszik és a földdel együtt megszerzi mindazt a történelmi befolyást, tiszteletet és politikai erőt, amely a magyar földdel együtt még az érdemtele­neknek is ki szokott járni. Gazdasági életünk rekonstruk­ciójában ennek a törvényjavaslat­nak szerepe nemzeti jövőnk szem­pontjából igen aggályos. Érezniük kell ezt maguknak a gazdáknak is, akik az idegen hitellel úgy oda­ragadnak az idegen tőke akaratá- j hoz, vágyához, mint egész állami j berendezkedésünk a külföldi köl­csönhöz. A kötött birtokok hosz­­szabb ideig fognak tudni ellen­­óllani az idegen vágynak, de nem egészen alaptalanul tartunk tőle, hogy a középbirtok néhány év alatt roskadozni fog a hitelező nyo­mása alatt és meg fog indulni a liberális korszakban napirenden volt honfoglalás újabb folyamata. Ha este hirdetih ki Győrben a választás eredményét 8yér, március 31. i került az urnák elé. Hétfőn este 8 Győr első választókerületében a óráig 2065 szavazó adta le szava­­nemzetgyüíési képviselőválasztás zatát. Kedden reggel folytatják a első napja a legnagyobb rendben szavazást. és csendben folyt le. Az első na- Az eredményt ma este hirde­­pon a szavazóknak 40 százaléka tik ki. Rónay Lajos számvevösépi főnök ünneplése a vármegyeházán Ma délelőtt 9 órakor a várme­gyei számvevőség bensőséges sze­retettel ünnepelte főnökét, Rinay Lajost abból az alkalomból, hogy 35 éve szolgálja kitartással, becsü­lettel hivatását és aki már 11 év óta atyai jósággal kormányozza a most már vármegyei számvevősé­get. A tisztikar szeretetét, tisztele­tét és becsületét Kovács Elok számvevőségi főtanácsos tolmá­csolta oly megható formában, hogy úgy az ünnepelt — mint az ün­neplők szemében ott ragyogott a könny — az igaz szeretet drága gyöngye. A számvevőség főnöke kereset­len szavakkal köszönte meg az üdvözlést, a szeretet, megbecsü­lés eme megnyilatkozását ezen szavakkal: „én maradok ezután is az, ki eddig voltamA számve­vőség tiszti kara fényképcsoportot nyújtott át maradandó emlékül az üpnepeltnek és este 8 órakor tisz­teletére a Hivatalnokok Társaskö­rében vacsorát rendez. A magunk részéről is szeretettel köszöntjük Rónay Lajos számvevőségi főnö­köt, ki hivatali működése közbeD, de az életben is Kaposvár város közönsége szeretetét érdemelte ki, magyaros, közvetlen, mindig és mindenkivel szemben előzékeny modorával. A balatoni kormánybiztos optimista szemmel néz az idei szezon elé A ▼lllattHajdonosok nagy mértékben mérsékelték az árakat — Külön bizottság fogja megvizsgálni a szállodák „tisztasági követelményeit“ — A meglévő szobák száma még mindig igen csekély A Balatoni Szövetség vasárnap délelőtt tartotta 30. közgyűlését Budapesten. A közgyűlés minden egyes szónoka a mellett kardos­kodott, hogy az idén olcsó nyara­lás lesz a Balaton mellett. A múlt évben az ország fürdőző közönsége 50 millió aranykoronát vitt ki a külföldre és ha az idén nem si­kerül a balatoni nyaralás, úgy katasztrófa fenyegeti a fürdőket. A kereskedelmi minisztérium a nyaralás idejére menettérti ked­vezményes jegyeket léptet éleibe. A hajózás is megjavul, a rendes járatokat hét motorcsónakkal egé­szítik ki. A sürgősen megoldásra váró problémákról különben Spur Ist­ván balatoni kormánybiztos, mi­niszteri tanácsos a következőket mondotta: — Valóban úgy van, hogy a múlt évi keserves lecke után a Balaton mentén kiadó nyári laká­sok tulajdonosai az idén komolyan gondolkodóba estek és kezdik be­látni, hogy bizony elmúlt a kon­junktúra és vissza kell térni e tekintetben is a békebeli szolid alapokra. Nekünk arra kell töre­kednünk, hogy ha már lényege­sen nem lehetünk olcsóbbak a külföldi nagy fürdőknél, legalább is versenyezni tudjunk velük. — Máris vannak adataim arról, hogy a falusiak és a villatulajdo­nosok nagymértékben mérsékelték a tavalyi szobaárakat. Szárszón például egy szobáért az idén az egész szezonra 500—600.000 koro­nát kérnek. Ugyanezért a múlt év­ben 2 milliót is el mertek kérni buzaalapon. Ami az élelmezést il­leti, célunk az lesz, hogy a Bala­ton mentén mindenütt élelmiszer­bőség legyen. Ez a legjobb sza­bályozója az áraknak. — Még mindig azt mondhatom, amit az előző években is hangoz­tattam, hogy normális fürdősze­zont véve számításba, a meglevő balatoni szobák száma még min­dig igen csekély. Jelenleg például összesen 1780 szállodai szoba van a Balaton mentén, őszintén szólva, nem merek nagyobb propagandát csinálni arra, hogy a külföldieket idecsalogassuk, mert ahhoz, hogy a külföldieknek brillírozzunk, meg­lehetősen primitívek a mi balatoni berendezéseink. Éppen most kör­rendeletben hivtam fel az összes balatonmenti szállodatulajdonoso­kat, hogy haladéktalanul fogjanak hozzá a vendégszobáik rendbeho­zásához és ezt a munkálatokat május 15-ig fejezzék be. Külön bizottság fogja megvizsgálni a szállodákat és amelyek a tisztasági követelményeknek a fenti határ­időig nem tesznek eleget, azok ellen megtesszük a szükséges lé­péseket. — Én elég optimista szemmel nézek az idei balatoni nyaralási szezon elé és remélem, hogy a múlt évi tapasztalatokon okulva, normális viszonyok fognak beál­­lani ezen a téren is. Rend lesz, mert rendet akarunk tartani. — A homokszentgyörgyl kis­gazdapárt az ellenzéki kisgazda szervezkedés ellen. A homokszent­­györgyi kisgazdapárt a következő határozatot hozta : „A homok szent­­györgyi kisgazdapárt megdöbbe-, nóssel értesült arról a mozgalom-; ról, amelyet Eőri-Szabó Dezső és politikai elvbarátai a vármegyé­ben és a vármegye székhelyén a kisgazdák egységének ímegbontá­­sára kifejtenek. Nagyatádi Szabi István, a falu vezére politikai örö­kének megcsúfolását látjuk e moz­galomban és ez ellen a mozgalom ellen, valamint minden olyan meg­mozdulás ellen, amely vezérünk politikai örökének megcsúfolását és táborunk egységének megbon­tását tűzte ki célul, a leghatáro­zottabban tiltakozunk. Tisztelettel felkérjük a kisgazdapárt megyei elnökségét, hogy az ellenzéki pro­paganda erőteljes ellensúlyozása, valamint a saját érdekeink hatha­tósabb megvédése és előmozdítása végett, a megyei nagygyűlést mi­nél sürgősebben hivja egybe. Sú­lyos bajok között élünk, ezeknek a megváltoztatását, enyhitósót, ve­zérünk politikai utjának követése és vezérünk politikai nyomában haladó politikusaink támogatása, valamint a legszilárdabb egysé­günk kiépítése mellett kívánjuk, reméljük elérni. Táborunk meg­bonthatatlan egysége érdeke a párt országos vezetőségének, ér­deke a kisgazda tábornak, de ér­deke az egész országnak is“. Ezt a határozatot a homokszentgyörgyi (barcsi kerület) kisgazdapárt meg­küldte az összes somogymegyei testvér szervezeteinek csatlakozás végett. — Időprognózis. A meteorológiai intézet jelentése szerint túlnyo­móan száraz idő várható a szelek gyengülésével, gyenge éjjeli fagy­­gyal, később hőemelkedés. Bog jelenik hétfő és i“DeP kistelével KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP. mumm irat 5y&gL-; • ■ műiden nap délután 2 (14) órakor. . .. , „ ooo Hirdntáeab érő i MUiünéteroaronkéni SGŰ K, szö-SoorkeMtÖBé# és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca ... MirKflieSBK arai 7egréazben 12QQ korona, Hivatalt» 7. gxám. # Interurban telefon: 5. szám. I 6lelöS S£erKeSZtö: ISvF&lL pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazanddk

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék