Somogyi Ujsag, 1925. május (7. évfolyam, 110-118. szám)

1925. május 15 3 ' — Vitézek ünnepélyes avatása Bndapesten. A minden évben ünne­pélyes keretek között lefolyt vitézi avatás ezen évben junius hó 21-én lesz Budapesten. Azon folyamodó vitézjelöltek, kik ezen évben Ofő­­méltósága a Kormányzó ur, mint a vitézek Főkapitánya által avat­tatnak vitézzé, az avatás órájáról és annak sorrendjéről névre szóló értesítést fognak kapni. — A keresztény ifjúsági egye­sületek világszövetségének ülése Bndapesten. A keresztény ifjúsági egyesületek világszövétségének vi­lágbizottsága május 19—22. közt tartja Buőapesten a Beliért-szálló­ban ez évi teljes ülését. Mig az utolsó 2—3 esztendőben a Svájc­ban, Dániában és Hollandiában tartott gyűléseken 18—10 nemzet­ből 60—80 küldött jelent meg, addig a budapesti világgyiiiésre eddig 25 nemzet jelentette be 105 delegátusát. A keresztény ifjúsági egyesületek magyar nemzetiségi osztálya dr. Balogh Jenő nyugal­mazott miniszterrel, mint elnökkel az élén, mindent, elkövet, hogy a világbizottsági ülés jól sikerüljön. Tanitógyülés Kaposvárott. A Somogyinegyei Általános Tanító­egyesület, kaposvári járásköre ma 'délelőtt 9 órakor tartotta rendes tavaszi közgyűlését a Sétatér-uccaí elemi iskolában, a tagok nagy­számú érdeklődése meljett. A tan­felügyelőség részéről Odor Gyula s.-tanfelügyelő jelent meg. A gyű­lést Bódossy Antal elnök nyitotta meg, a magyar tanító eszményké­pét fejtegetve. Soronkiviil Fenyves J. saját szerzeményű irredenta da­lait adta elő énekkarával, majd a bejelentett mintatanitás helyett Kricsfalüssy Sándor a szépírásról tartott szemléltető előadást. Tör­zsök Géza a szó galomról és a lustaságról tartott pedagógiai és pszihológiai alapon értékes szabad­­előadást. Csicskár József a VIII. osztálya elemi iskoláról tartott stí­lusos, ékes hangú értékes felol­vasást és egy határozatot terjesz­tett elő, melyben a nyolc osztályú elmi iskolákat az ájlamosilán utján akarják elérni. Utána Bódossy An­tal elnök a budapesti tanító nagy­gyűlés eredményeiről számolt be, amelyet nagy lelkesedéssel vettek tudomásul. — Turul-Színpad. Tegnap este -új műsora volt a Turul-Szinpad­­nak, amelyet meglehetősen gyér közönség nézett végig. Amit ez a kis társaság nap-nap után bemu­tat előttünk, azért nagyobb támo­gatást is megérdemelne, mert mű­soruk distingvált és a szereplők tudása és igyekezete felülmúlja az átlagos nívót. Különösen kiemel­kedik Kende Mária, aki kitűnő előadó művészetével a legjobbak között foglal helyet. Verbőczy 11a ügyes és lelkiismeretes művésznő, mig Scheba, aki pillanat alatt vál­tozik át, feltűnést kelt tehetségével. A többi szereplők is kitűnők, úgy, hogy a legteljesebb pártfogást is megérdemli. — Milliárdos betörés Siófokon. Az elmúlt éjszaka vakmerő betö­rés történt Siófokon. Egy előkelő fűszer- és gyarmatáru cég helyisé­gébe látogattak el a betörők. Fel­­feszitették a pénztár Wertheim­­szekrényét s benne levő többmil­liónyi készpénzt és közel 1 mil­liárd értékű értékpapírt elemelték. Erősen megdézsmálták az éjszakai látogatók az áruraktárt is, úgy hogy egész vagyont jelent az az érték, amely egyetlen éjszakán a betörők zsákmányául esett. A be-SöMOGHUJSWi „Mint becsületes, meglett férfi fogok visszatérni — ne is keressenek“ Egy csurgói tanitónövendék eltűnése — Érzékeny hangú búcsúlevelet Irt szüleinek — Nem találják sehol az eltűnt flat Hétfőn reggel Hérics Mihály nagyatádi lakos levelet kapott a Pista fiútól, aki a csurgói tanitó­­képzőintézet utolsó évfolyamának a tanulója volt. Nem volt rossz fiú sohasem. Szerették itt is, ott is. Szorgalmas, szülőbecsülő és tö­rekvő fin volt mindig. Atyja öröm­mel bontotta fel a „tanitó fia'" le­velét, — mint maga mondja — nem sejtve, hogy az egykor ked­ves gyerekességgel csacsogó sorok közt mi lappang. És amint mind jobban és jobban belemélyedt a levélbe, arca úgy változott és las­sacskán a szeme is kezdett ned­vesedül. Az utolsó sorokat már hangos zokogással olvasta: — Mint becsületes, meglett férfi fogok majd visszatérni, addig mesz­­sze vidéket bejárok. Ne keresse­tek Édesapám, úgyis hiába, nem találtok meg sohasem : Pista. Természetesen a jó apa nem hagyta annyiban Pista fiának a kívánságát, hanem bejött Kapos­várra és itt megtette a feljelen­tést, mely szerint a fiú nyúlánk, 174 cm. magas, szeme világoskék, a haja gesztenye barna, szemöl­döke szőke, orra és szája rendes, bajusza borotvált, oldal szakállt visel. A rendőrség megindította a nyomozást, de eddig nincs ered­mény és remény sincs arra, hogy megtalálják. Hérics István tanitó azóta minden bizonnyal idegen föl­dön szalad álmai után. törést másnap reggel vették észre s nyomban értesítették a cser dőr­­séget, sőt táviratilag jelentették az esetet a rri. kir. államrendőrség székesfehérvári kapitányságának is, ahonnan két detektív utazott le, hogy a helyszi ,en nyomozást foly­tasson és esetleg megbízható ada­tokat szerezzen az áruraktár betö­rőinek kilétét illetően. — Forgalmi, okmány és törvény­kezési bélyegárusítás a „Somogyi Újság“ könyvkereskedésében Ka­posvár, Korona-utca 7. — A szőlőket fenyegeti a pero­­noszpora. Tekintettel a múlt hó végei és az e hó eleji kiadós esőkre, valamint a hirtelen beállt melegre, a szőlők legveszedelme­sebb betegsége, a peronoszpora fellépése meglehetősen korán, május 15-ike és 20-ika között várható. A magyar kir. szőlő és borgazdaság központi kísérleti ál­lomása figyelmezteti a szőlősgaz­dákat, hogy erre az időpontra a szőllők első permetezését el kell végezni, úgy hogy a kitörő pero­noszpora már védett levelekre találjon. Valuta-piac Z&ricb, május 14. (NyilásJ Pá­­ris 2692 és fél, London 2507 és fél, Newyork 516 háromnegyed, Brüssel 2610, Milánó 2118 három­negyed, Hollandia 207.70, Berlin 123, Wien 7280, Szófia 377 és fél, Prága 1530, Varsó 99.10, Buda­pest 72.60, Belgrád 840, Bukarest 250. Budapest, május 13. A Ma­gyar Nemzeti B r.k hivatalos ár­folyamai. Valuták. Angol font 344—347000, szokol 2091-2111, dinár 1136—1158, dollár 5-től felfelé 70730—71410, kisebb bank­jegyek 70630—71410, francia fr. 3710—3734, hollandi frt. 28275- 28551, lei 339—341, leva 510- 518, lira 2906—2944, német márka 16700—16864, osztr. kor. 99.45— 100.55, dán kor. 13150-13290, svájci fr. 13660—13814, belga fr. 3583—3615, norvég kor. 11710— 11876, svéd kor. 18750—18918, lengyel zloty 18450—13604. — Devizák. Amsterdam 28575— 28751, Belgrád 1156—1164, Berlin 16900—17004, Bukarest 339-341, Brüssel 8613—3635, Kopenhága 13350—13430, Krisztiánia 11910— 11976, London 345—347000, Mi­lano 2926—2944, Newyork 71030— 71460, Páris 3710—3734, Prága 2111—2123, Sofia 515—519, Stock­holm 19000 -19118, Varsó 13550— 18634, Wien 99.95—100.55, Zü­rich 13760—13844. Az aranykorona árfolyama a vá­mok és mérlegpénzek fizetésénél. MTI. jelenti: A pénzügyminiszter az aranypénz hivatalos középárfo­lyamának megfelelően elrendelte, hogy május 15 tői bezárólag 81 ig a vámok és mérlegpénzek gzetése alkalmából, ha fizetés nem arany­ban, hanem más törvényes fizetési eszközben történik, egy aranyko­ronát 14.500 pnpirkoronával kell számítani. illat* és terménytőzsde Budapest, május 13. Marhahús­­vásár. I. r. egészben 25—27000, hátulja 26—28000, eleje 24—25000, II. r. egészben 19—24000, hátulja 23000—25000, eleje 15000—18000, csontozni való 10—16000, növen­dékmarha I. r. 15—18, borjú ölött bőrben 24—27000, juh ölött nyú­zott I. r. 16-17000, II. r. 14- 15000, faggyú 5—11500, marhabőr 14—15500. A vásár közepes volt. , Budapest, május 13. Sertéspiac. Arak: I. r. uradalmi faj 21— 21500, szedett 19—19500, szedett közép 18—18500, könnyű 15 — 17000, I. r. öreg 19—19500, II. r. 18000—18500, angol süldő 10— 23000, szalonna nagyban 23500, zsír 27500, hús 22—25000, sza­­lonnás hasított sertés 22—25000. A vásár élénk volt. Budapest, május 14. Termény• jelentés. Irányzat tartott. Tisza­­vidéki búza 78-as 512 és fél—515, egyéb vidéki 510—512 és fél, rozs 450—4p5, takarmányárpa 320—330, zab 420—435, tengeri 270—275. Amerikai termény tőzsáezár lat. Chi­cagóban búza irányzata csendes. Májusra 161, júliusra 148.5, szep­temberre 141. Tengeri irányzata csendes. Májusra 113 egynyolcad, júliusra 116, szeptemberre 113 öt­nyolcad. Zab májusra 45, júliusra 44 ötnyolcad, szeptemberre 44 egy­nyolcad. Rozs májusra 117, júliusra 110.5, szép emberre 104. Newyork­­ban búza őszi vörös 202, kemény 177, tengeri 125 egynyolcad^ liszt 675—725. Még egyszer I olyan jól izlib | az Ön kávéja, ha ■ Ön a tiszta, ízletes I „FRANCK“ KÁVÉ- fi PÓTLÉKOT hasz- p nálja. Ügyeljen be- || vásárlásainál gyári | védjegyünkre, a 8 „kávédaráló“-ra! TESTEDZÉS A Turul gyephockei szakosztálya megkezdi működését. Tréningek hétfőn és szombaton délután fél 6 órakor vanmk. Jelentkezni Siposs Géza árvaszéki ülnök, szakosztály­vezetőnél lehet. Részvételi díj havi 20.000 korona, melynek ellenében az egyesület felszerelést ad. Pingpong verseny Kaposvárott. A „Kaposvári Máv. TE. folyó hó 21-én délelőtt 9—12-ig és délután 2—6-ig ping-pong versenyt rendez a korcsolyapálya pavíllonjában. El­döntésre kerülnek a következő ver­senyszámok : 1. Férfi egyes (nyílt). 2. Éérfi páros (nyilt). 3. Csapat­­verseny (ötös). Díjazás : I. számban. 1. dij ara­nyozott érem és tiszteletdij, 2. dij ezüstözött érem és tiszteletdij, 3. dij bronz érem és tiszteletdij, 4. dij bronz érem. II. számban 1. dij 1—1 aranyozott érem, 2. dij 1—i ezüstözött érem. III. számban a győztes csapat tagjai oklevelet kapnak. Nevezési dijak: 1. számban 20 ezer K, 2. számban 30.000 K pá­­ronkint, 3. számban 50.000 K csa­­patonkint. Nevezési zárlat folyó hó 19-én déli 12 óra. Nevezéseket a tétekkel együtt Rózsa Lajosnál, István-ucca 4., lehet leadni. Be­lépődíj : egész napra 15.000 K, félnapra 10.000 K, diákjegy 5000 K félnapra. Rendezőség. — Ha eredeti angol szövetből jé szabású ruhát aku-, keresse fel BARTA szabót Kaposvár, Város­ház-palota. — Garay György, a 15 éves kiváló hegedűművész hangversenye május 23-án lesz a Koronában. Zongorán kíséri Dienzl Oszkár. Jegyek a Harmóniában. Tanulót azonnal felvesz a „Somogyi Új­ság“ könyvkereskedése Kaposvár, Korona­utca 7. az. A diósgyőri hengerelt vasgerendák S omogy-. Tolna-, Baranya- és Zala­­vármegyére felállított vasgerenda­­telepen minden méretben és mennyiség­ben beszerezhetők. Lakóházak, pincék, magtárak és istállók építésénél terhelhető és tüzmontos mennyezetek készítéséhez leggazdaságosabb a műszakilag is leg­­megbizhatóbbaknak elismert diósgyőri vas­gerendák beépítése, mert ezek nyers vas­ércből olvasztva, kellő tisztítás után lesz­nek hengerelve, teherbírásuk négyszeres megterhelésre van garantálva : £gpoygJ Testvérek Kaposvár, Korona-u. 5. i'asgerendarakódó-telep Vár-utca 10 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék