Somogyi Ujsag, 1925. június (7. évfolyam, 124-143. szám)

1925-06-04 / 124. szám

?U. évfolyam. * 124. szám. Kaposvár, 1925. juntos 4, csütörtök. Ara 1200 borona. mmmammmmmMammmammmmmamm Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 2 (14) órakor, tínerkesztéség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. • Interurban telefon: 5. szám. BirdetéBefe felvétetnek B-pesten Rudolf Mosse hirdetési irodájában, IV., Podmaniczky n. 49. és a Mosse fiókokban Győrött és Szegeden KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP. • • • Felelős szerkesztő: Lovas István. Furcsa igazságMs A Conti-ucca politikusai és uj­­ságirói a Vörös Újság megszűnése óta nincsenek megelégedve a ma­gyar renddel. Bosszút lihegve fe­ketére festenek mindent, ami nem vörös. Sem izgatástól, sem hazug­ságtól, sem törvényes ítélettől nem riadnak vissza, hogy torolja­nak minden tettet, szót, amelyet ellenük az ország pusztulása óta cselekedtek vagy mondottak. Amióta a néptörvények uralmát a magyar törvények váltották fel, azóta szerintük nincs jogrend. Az a szervezett erő, amely a mester­ségesen is szított elégedetlenség­ből a szemérmetlen és kegyetlen terror alkalmazásával tömeggé szaporodott, sehol se látható, ahol a nemzet bajairól van szó, tünte­tőén távol marad mindentől, ami a nemzeti múlttal és jövővel a figvékonyabb szállal is összefügg. Ellenben vakmerő lármával, jól megkeresett módon oda társul a nemzet ellen szervezkedőkhöz. Bocsánatot, feledést követel a proletár uralom alatt elkövetett minden gonoszságra, de maga nemcsak hogy nem felejt és nem bocsát meg, hanem közönséges bűntényeket a hazugságok töme­géből emelt hegy csúcsára helyez azzal a céllal, hogy ártson a nemzet m k. , Példátlanul furcsa az igazság­keresésnek az a módja, amelyet ez a tábor követ. Lélektanilag csak azon az alapon fejthető meg, amely kizár minden mentséget és feltételez minden ártó szándékot. A Somogyi Bacsó gyilkosságot elkövetése óta a Conti uccában és kapcsolt részeiben úgy kezelik, mint a magyar politika legnagyobb gonoszságát, a magyar élet leg­­csünyább fekély ét, jóllehet ehhez a politikának semmi köze sincs, a magyar életben pedig, csakúgy mint minden más nemzet életé­ben, azelőtt és azóta iszonyúbb bűntényeket is elkövettek. De fel­téve, hogy a bűntényben volt része a politikának is, tökéletes rossz akarat kell hozzá, hogy mig a forradalomban elkövetett gyalá­zatosságokra azért követelnek fe­ledést és bocsánatot, mert politi­kából követték el, ennek az egy bűnténynek mesterségesen szélesí­tett mocsarába akarják fullasztani az egész magyar életet azért, mert politikát szimatolnak benne. Az ellentét a két módszer között nyilvánvaló. Most mutatkoznak a következ­ményei annak, hogy a forradalmak előidézéséért nem vontuk felelős­ségre a bűnösöket. Ha ezt meg­tettük volna, az a politikai csárda, amelyben a proletáruralom szegény­­legényei duhajkodnak, csendesebb volna, Somogyi és Bacsó szeren­csétlen áldozatok lennének, akik­nek emlékét rohamosan fogyasz­taná az idő, nem vértanúi olyan szent eszméknek, mint a nép sza­badsága, jóléte. Sok megtörtént go­noszságból tudjuk, hogy ennek a duhaj tábornak a nép szabadsága és jóléte nem kell, mert abban a pillanatban szűnik meg hatalma, amelyben a nép elégedetlensége. A magyar nemzetnek sok vér­tanúja van, de nem abból a fajtá­ból, amelyből a Somogyiak és Bacsók valók és nem is olyan j eszmékért harcoltak, amelyekért I ezek. Azt is bizonyosan jósolhat- 1 jak, hogy nem lesz a magyar tör­ténelemnek olyan lapja, amelyen e két áldozat örök emlékezetül fel lesz irva, sem olyan Pantheonunk, amelyben csak a legszerényebb helyet is kapnák. Beniczby engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetih a kormányzó személye ellen Célja volt a kormányzó kompromlttálásán kívül, bogy lehetőleg kor­mányválságot Idézzen elő — Gömbös Gynla nyilatkozata Budapest, junius 3. A politikus és a közéleti férfiak legnagyobb része a pünkösdi ün­nepeket a fővárostól távol töltötte és igy a Beniczky- féle Bacsó- Somogyi gyilkosság ügyében tett, az „Az Újság“ pünkösdi számá­ban megjelent vallomás csak teg­nap kezdte foglalkoztatni intenzi­vebben a politikai köröket. Jól informált helyen nyert értesülés szerint már korábban bizalmasan tudomással bírtak arról, hogy Be­­niczky a hivatalos titoktartás alól való felmentését igyekezni fog úgy felhasználni, hogy vallomásá­val a kormányzónak minél többet ártson. Köztudomású az az en­gesztelhetetlen gyűlölet, amellyel ő a kormányzó ur személye ellen Viseltetik. Ez vezető motívuma volt legtöbb politikai megnyilat­kozásának. Beniczky célja volt a kormányzó kompromittálásán kívül az is, hogy a kormányt éppen abban a pilla­natban, amikor a miniszterelnök a külföldön az ország érdekében, a tisztviselői és az ország gazda­sági érdekében súlyos ügyekben tárgyal, azt a külföldön kompro­mittálja, a belföldön pedig, a mi­niszterelnök távollétében, lehető­leg kormányválságot idézzen elő. Beniczky vallomásában lényege­sen újat nem mond, ami uj benne, az a kormányzónak imputált, va­lóságnak meg nem felelő kijelen­tése és a tendencia, a mellyel a kormányzó ur Őfőméltósága sze mélyét ebbe az ügyben bele akarja keverni. Beniczky támadá­sát a parlamenti balszárny igye­kezni fog kihasználni és elmélyí­teni. A kormányzó ellen irányuló rágalmazó támadás, talán a Be­­niczkyhez közel álló politikusok­tól eltekintve, osztatlan felháboro­dást keltett. Beniczky letartózta­tását az ellenzék igyekezni fog oly módon beállítani, hogy az i ebből az ügyből kifolyólag tör- í tént, mely azonban köztudomás' szerint légből kapott koholmány, j Gömbös Gyula igy nyilatkozott ebben az ügyben: — Beniczky elkeseredett ellen­sége ennek a mai rendszernek és minden alkalmat felhasznál, hogy annak ártson. Most találkozik azok­kal, kik szintén ellenségei e rend­szernek. Nemcsak a szélső legiti­misták, hanem az októbristák és a szociáldemokraták is, ugyláts»ik, együttműködnek Beniczkyvel. Nem tudom, hogy az együttműködésük valóban szándékos-e, vagy csak látszólagos-e, de kijelenthetem, hogy amennyiben szándékos ro­ham a kormányzói tekintély ellen a rendszer megdöntésére, össze fog omlani ez a roham is, mint a többi. Beniczky, mint egyenrangú beszél és nyilatkozik, pedig ő csak egy állampolgár, kivel szemben az állam érdekeit sértő nyilatkozat miatt teljes eréllyel kell eljárni. 5oh ajánlat érkezett be a cseri ishola építésére és a színház tatarozására A cseri iskola építésére és a I Havlicsek Ferenc 569 millió 254 színház tatarozásé a pályázat ma 1 ezer koronával, mig a többiek a járt le. A két munka megmoz- következő sorrendben következnek ; gáttá Kaposvár iparosait és nagy ! Hegedűs Dezső 597,839.491; számban pályáztak mindkettőre, j Ungár Nándor 642,446.392; Ottó A cseri iskolára beérkezett 12, Lajos és társai 647,843.000; Fodor azonkívül kettő elkésve, mig aés Biró 678,337.450; Lamping szinház tatarozására 14 ajánlat. ; József 688,550.697 ; Harsányi Géza A cseri iskolára beérkezett ál- j 725,075,990 korona, elkésett aján­­talános ajánlatok közül legolcsóbb latok: az Épitő Ipari Rt. 598,373.180 és Pásztor József 692,458.462 koronával. Részletes ajánlatok: mázoló mun­kára Simicz Andor 10,795.000, bá­dogos munkára Szekér Lajos 14,Í63.000, festő munkára Ehren­­wald Jenő 12,160.000, asztalos munkára Hidecz József 75,117.000 korona. A szinház tatarozására beérke­zett általános ajánlatok közül is­mét Havlicsek Ferenc a legolcsóbb 176 millió 940 ezer koronával, mig Kocsis Józsefé 234 millió 759 ezer 250; Lamping József általános ajánlata pedig 270 millió, Hege­dűs Dezsőé meg 179 millió 420 ezer korona. Az aránylag kevés általános ajánlat mellett ennél a pályázatnál a részletes ajánlatok dominálnak. Ezek a következők: Csak kőműves munkára: Ottó Lajos 175 millió ; Dómján Lajos 87 millió 400 ezer ; kárpitos mun­kára: Kovács 4 millió 120 ezer, Kárpelesz 6 millió 200 ezer; asz­talos munkára Adelmann Andor 9 millió 210 ezer; lakatos munkára Parragi J. 3,889.400; festő munkára Simicz Andor 17,540.000, Horváth mázoló munkára 13,400.000, szoba­festő munkára 4,000.000, Goldfin­ger festő munkálatokra 24,926.000, Ehrenwald mázoló munkálatokra 17.000. 000, szobafestő munkálatokra 3.000. 000 korona. Az ajánlatokat a mérnöki hiva­tal ma és holnap feldolgozza, úgy, hogy holnap délután a városi köz­gyűlés már el is döntheti, ki kapja meg az egyik és a másik munkát. — A Dnnántull Huslparosok Szövetsége jövő évben Kaposvárott tartja közgyűlését. A Dunántúli Husiparosok Szövetsége pünkösd­kor tartotta rendes évi közgyűlé­sét Győrben, melyen Kaposvárról Mayer Bertalan ipartestületi elnök, Boós József és Binder Lőrinc hus­iparosok vettek részt. A közgyű­lés fontos ügyek letárgyalása után kimondotta, hogy jövő évi köz­gyűlését Kaposvárott tartja, ami­kor az Ipartestületek Országos Szövetsége ugyancsak itt tartja közgyűlését, a kaposvári Ipartes­tület pedig ipari kiállítását ren­dezi. A közgyűlés a Szövetség elnökévé Halbritter Károly hol­land kir. konzult, a győri Keres­kedelmi és Iparkamara elnökét, társelnökké pedig Mayer Bertalant, a kaposvári Ipartestület elnökét választotta meg. Előfizetési áraki Negyedévre .... 60.000 korona tuonzetesi araai Egy hónapra . . 20.000 korona nirriAtésAk éra t Millimétersoronként 1000 K, s*ö­airaeiesflg__ara_i ve(?részben 1500 korona> Hivatalos és pénzintézeti hirdetések magasabb Áron dijazandók

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék