Somogyi Ujsag, 1925. július (7. évfolyam, 167-168. szám)

1925-07-26 / 167. szám

m. «toljam. • ál. sut kn 1208 tsrsBE. Eapes?ár, 1925. jnlios 26, vasárnap. Megjelenik hétfő és tinaep nttni nap kivételével minden nap délután 2 (14) órakor, StarrkesEtéség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. * Interurban telefon: 5. szám. Hirdetfelvéteted B-pesten Rudolf Mouse hlrde&sl irodájában, IV., Podmauiczky a. *40. és a Moeee fiókokban Győröifc és Szegeden ■■■■■■■■HHHHaaMnanH KERESZTÉRT POLITIKAI NAPILAP. • e • Felelő g szerkesztő: Lovas István. Előfizetési áraki Negyedévre .... 60.000 korona ............................... Kgy hónapra . . , 20.000 korona Hirdetések ára i Millimétersoronkőnt 1000 K, **ö­­~ i. ....I...—i vegrészben 1500 korona. Hivatalét és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijaz&ndók Ország-világ A francia világbajnok vizipoló csapat a bécsi hajóval tegnap ér­kezett Budapestre. A Petőfi-téren hatalmas tömeg várta a vendége­ket. Az üdvözlésért Broun, a fran­cia uszószövétség főtitkára mondott köszönetét. — Tegnap.Zalaegersze­gen ,és környékén hatalmas jégeső és vihar pusztított. Keszthely és .Zalabeső környékén 50—80 száza­lékos /kárt okozott a szőlőkben. Helyenkint tyúktojás nagyságú jégdarabok estek. A telefon és vil­lanyvezeték a legtöbb helyen meg­rongálódott. Zalaboldogán Kis Jó­­zseí rendőr 1 éves kisleánya, akit .egy 13 éves tartott a karján, vil­lámcsapás következtében meghalt. A nagyobbik leánynak az ijedtsé­gen kívül semmi baja nem történt. — A pénzügyminiszter rendeletét adott ki, amelyben újból szabá­lyozza a városok és községek ré­szére szedhető bor és húsfogyasz­tás! adókat. A rend let legköze­lebbi számában jelenik meg. — A szentesi városházán megejtették a • helyszíni vizsgálatot. Az ügyész­ség most dönt a statárium ügyé­ben. Kijelentették az ügyészségen, hogy az adatok csak a döntés után kerülhetnek nyilvánosságra. — A minisztertanács után a belügymi­niszter kijelentette, hogy a kor­mány csak újságok közleményei­ből ismeri Abd el Krim békeja­vaslatait. Hivatalosan még nem ka­pott ilyen javaslatot. — A sütő­iparosok és a sütőipari munkások közt állandóan folynak a tárgya­lások a vasárnapi munkaszünet kérdésében. A sütőiparosok köré­ben mindinkább megerősödik a munkásság kizárásának gondolata. — A szerb skubstina tegnapi ülé­sén a horvát egységespárt kriti­zálta a kormány nyilatkozatot. Meg­állapította, hogy Radios lemondott Horvátország önkormányzatáról, sőt magáévá tette a vidovdani alkot­mányt, amely ellen a horvát nép évek óta küzdött. Lemondott min­denről, hogy pertörlést érjen el és unokaöccsének miniszteri tárcát szerezzen. — A lengyel kormány azokra a német részről tett kije­lentésekre, hogy az optálás kérdé­sében enyhébb eljárást igyekeznek elérni, hozzáfogott az optáltak ki­utasításához. Augusztus elsején hir szerint 35.000 németet utasítanak ki és szállítanak át a német hatá­ron. — A pénzügyminiszter ren­deletet adott ki, mely az adópótlé­kot a késedelem minden megkez­dett hónapjára 3 százalékban álla­pítja meg. Ez a rendelkezés szól arra az esetre, ha a késedelem egy hónapot meghalad. A 8 napot meg nem haladó késedelem esetén az adópótlék a kellő időben be nem félszázaléka. Ha a késedelem 15 napnál nem. több, akkor az adó egy százaléka, ezenfelül egy hóna­pon belül az adó két százaléka. Kétmilliárdon felül volt a megy ében a tűzkár Az alispán évnegyede jele ntéso — Az aratás! munkálatok a legna­gyobb rendben folynak — Százharminckettővel több a trachomás, mint a mnlt évben — i Harmincnyolc gyújtogatás' — Emelkedik a születések száma múlja felül a halálozások számát. A múlt év második negyedével szemben a természetes szaporodás :260-nal emelkedett, Az állategészségügyi állapot elég kedvező. Fertőzve van lépfenével 10 község, veszettséggel 8, rüh­­kórral 7, ivarszervi hólyagos ki­ütéssel 5, sertéspestissel -55, ser­­tésor.bánccal 1, -száj és körömfá­jással 12 község. A törvényhatósági közutak álla­pota tűrhető és a Balatonon át Fonyódon való kirakással 127 vag­­gon kavics lett megrendelve az utak rendbehozására. Tüzeset 49 fordult elő s az eb­ből származó kár 2.212 millió kor. Ezek közül külön ki kell emelni a junius 4-i németladi tüzet, ahol 12 gazda íakháza 800 millió értékben ,£V tűz martaléka lett. A csendörkerüleíi parancsnok­ság jelentése szerint a lefolyt év­negyedben 68 rágalmazás és becsü­letsértés, emberi élet elleni bűntett és vétség 5, testisértés 63, lopás 106, sikkasztás 27, orgazdaság 10, gyújtogatás 38, hatósági közegek elleni erőszak 3 esetben fordult elő. Az augusztus 3-án tartandó év­­negyedes megyei közgyűlési 'e az alispáni jelentés elkészült, í unely a következőket tartalmazza: Somogy vármegye' területén a cséplést csaknem az aratással <egy­idejűén elkezdték junius végén és julius elején. Az aratási munkála­tok azóta a legnagyobb rendben folynak, hatósági beavatkozásra sehol nem volt szükség. «Elemi .csapás ez évben Jóval kevesebb volt a múlt évnél, csupán S agy­­szakácsi, Németiad, Somogyszob, Bolhás, «Csertő és fíamás kaptak a gabonaérés idején jeget. A lengyel­tóti járásban fellépő tengeri molv ellen védőintézkedést tettek. __ Az egészségi állapotok nagyon: jók voltak. A vörheny 7 község­ben 46 megbetegedéssel, a kanyaró 46 községben 273 esetten 2 halá­lozással, lrahoma 44 községben «807 esetben lépett fel. A múlt év­hez viszonyítva a trahoma mutat j 132 esetben szaporodást, amit a : zalamegyei trahomás munkások | hoztak magukkal, Az év II. negyedében születeti 2296 gyermek, meghalt 1661 egyén,? igy a szütetések száma 635-tel* Emberáldozatot követelt az uj postapalota Tóth Ferenc és Rózsa Sándor lakatosok tragikus halála — Gondatlanság okozta a két munkás halálát Csend és némaság, bennük már semmi sem szunnyad és Török dr vizsgálata eredményét azzal jelenti be, hogy mind a kettőt beteteti a fekete hullakocsiba .. . A látottak után sietve mentem a szerencsétlenség színhelyére. Ez a hely akkor már valami mysticus, 1 sajátságos fényt vetett: a leáldozó nappal összeölelkezését mutatta az esttel. Egy 4 méter mély és 80 centiméter széles árok. Ennek a ároknak az alján dolgoztak Tóth Ferenc és Rózsa Sándor lakatosok. A szomszédjukban pedig egy szo­bában dolgozott Halász Ferenc, aki | többször át-átszólt barátjaihoz, majd j fél 7 órakor elment és 7 órakor, ; mikor visszajött, hiába szólott — I nem kapott választ senkitől. Gon- I dolta, hogy megnézi mi van a két | szomszéddal és amikor közel ért I hozzájuk, akkor látta, hogy baj i történt és ahogy csak a száján ki­fért, kiáltozni kezdett: Segítség! Segítség! Pillanatok alatt hozzáláttál; a kiásáshoz. Egy méter és 20 centi­méter vastag földréteg omlott reá­juk. Idős emberek könnyeztek, amikor kihúzták a két fiatalember holttestét. . . Harangoznak, 8 óra van ... A Dűlő'Utcában egy gondos anya kis gyermekével, friss vacsorával várja az urát. A Klapka-utcában két öreg várja a fiát. . . Nem jönnek ? — Hol vannak ? — Mint villámcsapás éri őket a tragédia hire. Tóth Ferenc és Rózsa Sándor haláláért ki fog felelni? Ki törli le a fiatalasszony és árván maradt gyermeke könnyeit, ki fogja az öreg Rózsáékat ezután gyámoli­­tani? — Az ő életükért felelni és fizetni kell valakinek, mert véres verejtékü munkájuk közepette fia­tal életük tavaszán, örökre meg­fizették életükkel a kis minden­napi fekete kenyeret — és azért fizették meg, mert dolgozni akar­tak, de meghalni ilyen fiatalon nem akarhattak ... — ó. A meleg júliusi nap leáldozott... Fél hét órát kongatott a nagy templom órája és a végzet orozva lopakodó gyermeke nagyot kaca­gott, mert szomorú hivatását telje­síthette ... A kenyér, a kis fekete kenyér sokba került özvegy Tóth Ferencnének s öreg Rózsa Sándor­nak. Az apa és a gyermek gug­goló alakjára reá ült a halál és fágyos kezével összeszoritotta a két fiatal torkát. Hogy is történt ? . . . Igen há­romnegyed 7 óra lehetett. Én sé­táltam, amikor hallom, hogy a postapalotánál nagy baj történt. Két ember meghalt. Loholva siet­tem a Somssieh Pál-uccán át a postapalota felé. Amint befordul­tam a sarkon, ha soha sem láttam volna a postapalotát, akkor is tud­tam volna, hová menjek. Mint ilyenkor történni szokott, az em­berek az újdonság, a szenzáció, az érdekesség, vagy tán a megrendítő tragédia kedvéért egypáran talán csodalátás reményében összesza­ladnak ilyenkor, hogy mesélhesse­nek otthon, a szomszédnak, az ue­­cán ismerősnek, mindenkinek, mert hát ö látott, ő tud mindent és nem tudott kétségbe esni az eset felett, mert egyszer találkozott a halot­takkal és tudja, hogy többé nem találkozhat velők ... Amint odaérek és sikerül maga­mat átverekednem a tömegen, egy fekete hullakocsi az, ami először utődik a szivemhez és még pár lépés s előttem teszik le a nős, egy gyermekes családapa, a 29 éves Tóth Ferenc, majd az öreg szülőit eltartó 22 éves Rózsa Sándor holt­testét. Dr Török Gyula városi or­vos nézi a két tragikus véget ért férfit, látszik rajta, hogy keresi bennük az élet szikráját, a kialvó életösztönnek utolsó fellobbanását. Az „egyke“ a somogyi nép szokásaiban s lelkivilágában*) Irta: Gönczi Ferenc III. Az egykés falubeli esaládokban az a jelszó a gyermekre nézve : „Egy van, több nem köll 1“ Mi­nek? Más keze-lábának? (T. i. cse­lédsorba.) A többgyermekes szü­lőknek eleget kell hallaniok aesa­­ládbeliektől, rokonoktól azt a bántó szemrehányást, hogy „Az ágyban hasogatják el a vagyont“. A második gyermeket rendesen csak ott látják megengedhetőnek, ahol egy gyermekes özvegy férfi vesz el egy nőt. Az asszony fel­*) Felolrasta a szerző a Magyar Nép­rajzi Társaság 1924. évi október lievi ülé­sén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék